Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Maddenin Tanecikli Yapısı a)Madde Hakkında Neler Biliyoruz? Maddeyi Oluşturan Tanecikler atom Anahtar Kavram Bo ş lukta yer kaplayan, hacmi, kütlesi ve.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Maddenin Tanecikli Yapısı a)Madde Hakkında Neler Biliyoruz? Maddeyi Oluşturan Tanecikler atom Anahtar Kavram Bo ş lukta yer kaplayan, hacmi, kütlesi ve."— Sunum transkripti:

1

2 Maddenin Tanecikli Yapısı a)Madde Hakkında Neler Biliyoruz? Maddeyi Oluşturan Tanecikler atom Anahtar Kavram Bo ş lukta yer kaplayan, hacmi, kütlesi ve eylemsizli ğ i olan her ş eye madde denir. Kütle hacim tanecikli hareketli ve bo ş luklu yapıda olma maddelerin ortak özellikleridir.

3  Madde, do ğ ada fiziksel özelliklerine göre katı, sıvı ve gaz olarak 3 halde bulunur.  Madde hangi halde olursa olsun bütün maddeler taneciklerden olu ş mu ş tur. Maddeleri olu ş turan tanecikler bazı maddelerde atomu bazı maddelerde de molekülü temsil eder.  Maddeyi olu ş turan taneciklerin arasında bo ş luk bulunur.  Madde hangi halde olursa olsun maddeyi olu ş turan tanecikler hareket halindedir.  Maddelerin tanecikleri arasındaki bo ş luk miktarı ve taneciklerin hareketi maddenin haline göre de ğ i ş ir. Maddeyi Oluşturan Tanecikler Maddenin Tanecikli Yapısı

4 1)Maddenin Katı Hâli; Belirli bir hacme ve ş ekle sahiptir. Katı maddeyi olu ş turan tanecikler birbirine çok yakındır ve aralarındaki bo ş luklar çok azdır. Tanecikler arasında belirli bir düzen olup, oldukları yerde titre ş im hareketi yaparlar. Maddeyi oluşturan Tanecikler Maddenin Tanecikli Yapısı

5 Maddenin Sıvı Hâli; Belirli bir ş ekle sahip de ğ ildir. Sıvılar akı ş kan olduklarından bulundukları kabın ş eklini alır. Sıvı maddeyi olu ş turan tanecikler katı maddeyi olu ş turan taneciklerden daha hızlı ve birbiri üzerinden kayarak, çarpı ş arak hareket eder ve daha düzensiz olup tanecikler arası bo ş luklar katılardan fazladır. Maddeyi Oluşturan Tanecikler Maddenin Tanecikli Yapısı

6 Maddenin Gaz Hâli; Tanecikler arasında bo ş lukların çok oldu ğ u durumdur. Gaz hâlindeki maddeleri olu ş turan tanecikler, geli ş i güzel hareket ettiklerinden gazların belirli ş ekli ve hacimleri yoktur. Gazlar bulundu ğ u kabın tamamını doldurur. Gazların yayılmaları gözle takip edilebilir. Örne ğ in bir odaya damlatılan kolonyanın kokusu kısa sürede odanın tamamına yayılır. Yanan bir kâ ğ ıdın çıkardı ğ ı dumanın yayılması gözle görülebilir. Maddeyi Oluşturan Tanecikler Maddenin Tanecikli Yapısı

7 b)Maddelerin Hallerine Göre Sınıflandırılması Madde, do ğ ada fiziksel özelliklerine göre katı, sıvı ve gaz olarak 3 halde bulunur.Madde hangi halde olursa olsun bütün maddeler taneciklerden olu ş mu ş tur ve bu taneciklerin arasında bo ş luk bulunur. “ suyun do ğ adaki üç hali” Maddeyi Oluşturan Tanecikler Maddenin Tanecikli Yapısı

8 c)Hangi Maddeler Genle ş ir? Gözlemlerimizden bir maddenin sıcaklı ğ ı de ğ i ş tirildi ğ inde boyutlarınızda de ğ i ş ti ğ ini biliriz. İş te maddelerin ısıtıldı ğ ında boylarında meydana gelen bu artı ş a genle ş me denir.Genle ş me maddenin katı-sıvı-gaz tüm hallerinde görülen bir Katı sıvı gaz halindeki bütün maddeler küçük taneciklerden olu ş mu ş tur. Madde ısıtılınca bu taneciklerin enerjisi artar ve birbirlerinden uzakla ş ırlar. So ğ utulduklarında ise enerjileri azalaca ğ ı için birbirlerine yakıla ş ırlar. Maddenin Tanecikli Yapısı Maddeyi Oluşturan Tanecikler

9 Yazın elektrik telleri ısındı ğ ında maddenin enerjisi artar birbirinden uzakla ş ır ve elektrik tellerinin boyları uzar kı ş ın so ğ uduklarında ıse maddelerin enerjileri azalır birbirine yakla ş ırlar ve elektrik tellerinin boyları kısalır. Maddenin Tanecikli Yapısı Maddeyi Oluşturan Tanecikler

10 d)Hangi Maddeleri Sıkı ş tırabiliriz? Üzerine basınç uygylanan maddaler sıkı ş ırlar.Hacimleri küçülür.Bu olayda maddenin tenecikli yapıda oldu ğ u ve tanecikler arasında bo ş luk bulundu ğ u gerçe ğ ini ortaya çıkarır. Basınç kar ş ısında tanecikler arası uzaklıklar azalır ve madde sıkı ş ır.Katı ve sıvılarda sıkı ş ma çok azdır.Pratik olarak sıkı ş tırılamazlar.Ancak gazlar, çok daha fazla sıkı ş tırılabilirler.Gazlarda sıkı ş ma miktarı uygulanan basınçla do ğ ru orantılısır.Basınç arttıkça sıkı ş ma artar, hacim küçülür. Maddeyi Oluşturan Tanecikler Maddenin Tanecikli Yapısı

11 Klor gazı çok rahat bi ş ekilde sıkı ş ırken katı madde olan demir blok ve sıvı madde olan zeytin ya ğ ı sıkı ş maz. Maddeyi Oluşturan Tanecikler Maddenin Tanecikli Yapısı

12 Tarih Boyunca Tanecik Fikrinde De ğ i ş imler Maddenin yapısıyla ilgili yazılı bilgiler M.Ö. 5. yy kadar uzanmaktadır.Democritus (Demokrit), maddenin gözle görülemeyecek kadar küçük taneciklerden olu ş tu ğ unu ileri süren fdü ş ünürlerden biridir.Maddenin bölünmeyecek kadar küçük taneciklerine atom adını veren de Democritus` tir. Democritus ş öyle dü ş ünerek atom kavramına ula ş mı ş olabilir; Bir demir tel önce ikiye bölelim. Sonra parçalardan birini tekrar ikiye bölelim. Elde edilen parçaları tekrar tekrar ikiye bölmeye devam edelim. Maddeyi Oluşturan Tanecikler Maddenin Tanecikli Yapısı

13 Bu bölme i ş lemini sonsuza adar sürdüremeyiz.En sonunda parçalar yeniden bölünmeyecek kadar küçük hale gelir. Bu ş ekilde elde edilen ve artık ve artık bölünmeyece ğ i dü ş ünülen en küçük demir parçasına atom denir. Democritusa` a göre bütün maddeler aynı tip atomlardan meydana gelmi ş tir. Maddelerin birbirinden farklı olmasını maddeyi olu ş turan atomların Farklı ş ekillerde bir arada bulunmasından kaynaklandı ğ ı nı ileri sürmü ş tür. “Geleneksel olarak renkleri, acılık ve tatlılıkları algılarız.Ancak gerçek olan atomlar ve bunlar arasındaki boşluktur” Democritus Maddeyi Oluşturan Tanecikler Maddenin Tanecikli Yapısı

14 Atom hakkında ilk bilimsel çalı ş ma 19. yy ba ş larında John Dalton tarafından yapılmı ş tır.Dalton, maddelerin birbirinden farklı olu ş unu, maddeleri olu ş turan atomların birbirinden farklı oldu ğ unu söyleyerek açıklamı ş ır. Dalton` san sonrada atomla ilgili çalı ş malar devam etmi ş tir.Marie Curie ve Becquerel bu konuya katkı sa ğ layan önemli çalı ş malarda bulunmu ş tur. Günümüzde atom hakkında saha detaylı bilgilere ula ş ılmı ş tır.Atomun bölünemez opldu ğ u fikri yıkılmı ş ve atomların daha küçük perçaçıklardan olu ş tu ğ u anla ş ılmı ş tır. Maddenin Tanecikli Yapısı Maddeyi Oluşturan Tanecikler


"Maddenin Tanecikli Yapısı a)Madde Hakkında Neler Biliyoruz? Maddeyi Oluşturan Tanecikler atom Anahtar Kavram Bo ş lukta yer kaplayan, hacmi, kütlesi ve." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları