Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tekirda ğ - Kapaklı Anadolu Lisesi. Kişilerin belli bir e ğ itimle edindikleri ve hayatlarını kazanmak için sürdürdükleri düzenli ve kurallı faaliyetler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tekirda ğ - Kapaklı Anadolu Lisesi. Kişilerin belli bir e ğ itimle edindikleri ve hayatlarını kazanmak için sürdürdükleri düzenli ve kurallı faaliyetler."— Sunum transkripti:

1 Tekirda ğ - Kapaklı Anadolu Lisesi

2 Kişilerin belli bir e ğ itimle edindikleri ve hayatlarını kazanmak için sürdürdükleri düzenli ve kurallı faaliyetler bütünüdür.

3 Belli bir iş yerinde sürdürülen benzer etkinlikler bütünüdür. Mesleki bilgi ve becerilerin uygulamaya konulmasıdır. İ ş ve meslek birbiri ile çok ilintili ve sıkça karıştırılan kavramlardır. Bir kimsenin mesle ğ i olabilir ancak işi olmayabilir.

4 ‘Hayatımızın kırk yılı aşkın bir bölümünün işte geçti ğ ini biliyorsunuz de ğ il mi ?’

5 ► Gelir düzeyi ► Sosyal statü ► Özel yaşam ve sosyal ilişkiler ► Zamanı kullanma biçimi ► Kendimizi ifade etme, gerçekleştirme fırsatı

6 İ şinden memnun olmama İ steksiz Çalışma Sık sık iş de ğ iştirme Verim düşüklü ğ ü Mesleki yenilikleri takip edememe İ ş yerinde ekonomik zarar yol açma Özel hayata olumsuz yansıma

7 Kendimi tanımalıyım. Meslekleri tanımalıyım. Kendi özelliklerimle örtüşen mesle ğ i seçtikten sonra ‘Nerelerde e ğ itim alabilirim?’ araştırmalıyım. Bir plan oluşturmalıyım.

8 Yetenekler Yetenek; ö ğ renme gücü, belli bir e ğ itimden yararlanabilme gücü olarak tanımlanabilir. Yetenek, kalıtımla getirilen gizilgücün, e ğ itimden ve çevre etkisi ile geliştirilmiş kısmını ifade eder. Yapılan işlerin karmaşıklık düzeyi arttıkça gerektirdi ğ i yetenek düzeyi de artar. Örne ğ in, ilkokulda başarılı olabilmek için orta düzeyde bir genel akademik yetenek yeterli olabilirken, ortaokulda ya da lisede başarılı olabilmek için daha üst düzeyde yetenek gereklidir.

9 Çalışma hayatında çeşitli yetenekleri farklı düzeylerde gerektiren pek çok meslek vardır. Bir kimse bir meslek ya da onu hazırlayan bir e ğ itim programını seçerken hangi yetenek türüne ne derece sahip oldu ğ unu düşünmeli ve en çok sahip oldu ğ u yetene ğ ini kullanabilece ğ i çalışma alanını araştırmalıdır.

10 Gardner, bilişsel yeteneklerin geniş bir yelpazeden oluştu ğ unu söyler:

11 İ lgiler Herhangi bir zorlama olmadı ğ ı ya da kendisine bir ödül vaat edilmedi ğ i halde bir kimse kendili ğ inden bazı faaliyetlere girişiyor ve bundan doyum sa ğ lıyorsa bu kimsenin o faaliyete karşı ilgisinin oldu ğ u söylenebilir. E ğ er yapmaktan hoşlanmadı ğ ımız bir etkinli ğ in yer aldı ğ ı mesle ğ i seçersek ne kadar yetenekli ve çalışkan olursak olalım o mesle ğ i yaparken mutlu olamayız. Bu da bir süre sonra iş başarımızı etkiler.

12 Temel Bilimler İ lgisi Sosyal Bilimler İ lgisi Canlı Varlık İ lgisi Mekanik İ lgisi İ kna İ lgisi Ticaret İ lgisi İ ş Ayrıntıları İ lgisi Edebiyat İ lgisi Güzel Sanatlar İ lgisi Müzik İ lgisi Sosyal Yardım İ lgisi

13 De ğ erler… Meslek faaliyetlerinin sonunda beklenen doyum genellikle “ meslek de ğ eri” olarak adlandırılır. Bir kimsenin “Ben ne için çalışıyorum”, “Mesle ğ imden, hayattan ne bekliyorum” gibi sorulara verdi ğ i cevaplar o kişinin meslek de ğ erini yansıtır. Bu cevaplar “Yeteneklerimi geliştirmek için”, “Sevdi ğ im faaliyetleri yapıp mutlu olmak için” ya da “ “Çok para kazanıp zengin olmak için”... vb olabilir.

14 Yetene ğ i kullanma Yaratıcılık Yarışma İ şbirli ğ i De ğ işiklik Düzenli yaşam Liderlik Ün sahibi olma Kazanç

15 Mesle ğ in gerektirdi ğ i genel özellikler Çalışma ortamı ve koşulları Meslek e ğ itiminin verildi ğ i yerler, meslek e ğ itimine giriş koşulları E ğ itimin süresi ve içeri ğ i E ğ itim sonunda alınan diploma-belge Çalışma alanları ve iş bulma olanakları Mesle ğ in getirece ğ i kazanç

16 Ailenin özellikleri ve beklentileri İ çinde yaşanılan kültürün mesleklere ve cinsiyete dayalı algılamaları Politik, ekonomik, yasal ve sisteme ilişkin özellikler (ülkenin ekonomik yapısı, yasalar, e ğ itim ve sınav sistemleri, iş bulma olanakları vb.) Şans (sa ğ lık koşulları, do ğ al olaylar, beklenmeyen durumlar vb.)

17 Kimlerden /Nerelerden faydalanabiliriz? Ö ğ retmenler, Rehber ö ğ retmenler, anne baba, tanıdıklar, arkadaşlarımızdan, İ ŞKUR Mesleki Bilgi Merkezleri…

18 ‘Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez.’

19 http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/05/01/970069 /dosyalar/2013_09/24023507_meslekseimi.pdf http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/05/01/970069 /dosyalar/2013_09/24023507_meslekseimi.pdf http://e- ogrenme.iskur.gov.tr/oyscontent/Courses/Course162/e- ogrenme.swf http://e- ogrenme.iskur.gov.tr/oyscontent/Courses/Course162/e- ogrenme.swf


"Tekirda ğ - Kapaklı Anadolu Lisesi. Kişilerin belli bir e ğ itimle edindikleri ve hayatlarını kazanmak için sürdürdükleri düzenli ve kurallı faaliyetler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları