Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Gider Maliyet ve Harcama Kavramları İŞL 318. Soru ;1 Kasım 2009 tarihinde kiralanan bir satış mağazasının iki yıllık kira bedeli olarak peşin 36.000 TL.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Gider Maliyet ve Harcama Kavramları İŞL 318. Soru ;1 Kasım 2009 tarihinde kiralanan bir satış mağazasının iki yıllık kira bedeli olarak peşin 36.000 TL."— Sunum transkripti:

1 Gider Maliyet ve Harcama Kavramları İŞL 318

2 Soru ;1 Kasım 2009 tarihinde kiralanan bir satış mağazasının iki yıllık kira bedeli olarak peşin 36.000 TL ödenmiştir. Bu mağaza 1-20 Kasım arasında boş kalmış 21 Kasım da işe başlamıştır. Söz konusu kira finansal tablolarda nasıl gösterilir.

3 Cevap; iki yıllık kira bedeli 36.000 TL ise bir aylık kira 1.500 TL’dir. 2009 yılı sonunda mali tablolarda 1.500*12=18.000 TL gelecek aylara ait giderler olarak döner değerlerde bilançoda gösterilir. 1.500*10=15.000 TL duran değerlerde bilançoda gösterilir. 20 günlük boşa giden kira bedeli olan 1.500/30*20=1.000TL gelir tablosunda olağan dışı gider ve zararlarda, 1.500(bir aylık)+500 (10 günlük) = kira bedeli de pazarlama satış dağıtım giderlerinde gösterilir. 2010 yılındaki mali tablolarda ise 18.000TL gelir tablosunda pazarlama satış dağıtım giderlerinde, 15.000 TL ise bilançoda dönen değerlerde gösterilir.

4 Soru, Artan üretim nedeniyle yeni bir depo kiralayan işletme 01.09.2009 tarihinde iki yıl için 60.000 TL ödemiştir. Depo alanının %40’ı ilk madde malzeme %60’ı mamul stokları için kullanılmaktadır. 2009 yılında 100 ton üretilip 80 tonu satılmıştır. Depo kirası finansal tablolarda nasıl gösterilir.

5 Cevap, 60.000/24 = deponun aylık kirası 2.500 TL olduğundan 2009 yılı bilançosunda; 30.000 TL dönen değerlerde 20.000 TL’de duran değerlerde gösterilir. 2009 yılı kira bedeli ise 2.500*4=10.000 TL’dir. 2009 yılına ait kira bedelinin %80’ni üretilen malın (üretilen 100 ton, satılan 80 ton olduğu için) maliyetine 8.000 TL, Bu tutarın %40’ı 3.200 TL 2009 yılı Gelir tablosunda Satılan Malın Maliyetinde %60’ı ise Satış pazarlama giderlerinde gösterilir.

6 Bu durumda; %80’nin %60’ı ve %20’nin %60’ı ise 4.800+1.200=6.000 TL pazarlama satış dağıtım giderlerinde 2009 yılına ait kira gideri toplamı olan 10.000 TL’nın %20’sinin %40’ı 800 TL ise bilançoda stoklarda gösterilir. Örnek: Bir Üretim Şirketinin Kasım ayı hesap bakiyeleri aşağıdaki gibidir.

7 Hesaplar Tutarlar Kalanlar Borç Alacak Borç Alacak 15-Stok Hesapları 150 İlk Madde ve Malzeme 90.000 80.000 10.000 151 Yarı Mamuller 168.000 150.000 18.000 152 Mamuller 150.000 120.000 30.000 6 - Gelir Tablosu Hesapları 600 Yurt içi Satışlar 250.000 250.000 620 Satılan Mamuller Maliyeti 120.000 120.000 631 Paz. Satış Dağ. Gideri 13.000 13.000 632 Genel Yönetim Giderleri 7.000 7.000 7 – Maliyet Hesapları 710 D.İlk Madde Malz. Gid. 70.000 70.000 711 D.İlk Madde.Malz. G. Yansıtma 70.000 70.000 720 Direkt İşçilik Gid. 50.000 50.000 721 Direkt İşçilik Gid. Yansıtma 50.000 50.000 730 Genel Üretim Gid. 48.000 48.000 731 Genel Üretim Gid. Yansıtma 48.000 48.000 760 Paz.Satış ve Dağ.Gid. 13.000 13.000 761 Paz.Satış ve Dağ.Gid. Yansıtma 13.000 13.000 770 Genel Yönetim Gid. 7.000 7.000 771 Genel Yönetim Gid. Yansıtma 7.000 7.000

8 1. İlk Madde ve Malzeme Satın Alınması 1/a.Örnek; 01.12.2012 de %18 KDV dahil 236.000 TL tutarında ilk madde ve malzeme satın alınmış karşılığında 100.000 TL’lik çek ve 136.000 TL’lik 61 gün vadeli bir bono düzenlenip verilmiştir. 1/b.Bu malzemenin taşınması için %18 KDV dahil 11.800 TL ödenmiştir. Muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olacaktır. 1/a.----------01/12/2012---------- 150-İlk Mad. Malz. 200.000 191-İndirilecek KDV 36.000 103-Verilen Çekler ve Öd.Em. 100.000 321-Borç Senetleri 136.000 1/b.----------01.12.2012----------- 150-İlk Mad. Mlz. 10.000 191-İndirilecek KDV 1.800 100- Kasa 11.800 ------------------------------------------ İlk maddeler, yardımcı maddeler, işletme ambalaj, kırtasiye, v.b. Malzeme satın alındıkça alış maliyetleri ile 150 İLK MADDE ve MALZEME stok hesabına borç kaydedilir.

9 2.İlk Madde ve Malzeme Tüketimi Maliyet dönemi sonunda, dönemin ilk madde ve malzeme tüketimleri saptanarak bunlardan üretimle ilgili olup, mamullere doğrudan yüklenebilenler 710- DİREKT İLK MADDE ve MALZEME GİDERLERİ hesabına, üretimde endirekt malzeme olarak tüketilenler 730- GENEL ÜRETİM GİDERLERİ hesabına ve üretim dışı fonksiyonlarda tüketilmiş olanlar ilgili dönem giderleri hesaplarına borç 150-İLK MADDE ve MALZEME stok hesabına alacak kaydedilerek stoklardan düşülür.

10 2.İlk Madde ve Malzeme Tüketimi 2.Örnek; Şirketin Aralık ayı ilk madde ve malzeme tüketiminin aşağıdaki gibi olduğu saptanmıştır. Üretimde tüketilen ham madde 100.000 TL Üretimde tüketilen bakım onarım malz. 10.000 TL Satış mağazasında tüketilen ambalaj Malz. 2.000 TL Genel Müdürlükte tüketilen kırt. Büro. Mlz. 3.000 TL Bu bilgilerin kaydı şöyle olacaktır. 2 -------------31.12.2012------------ 710-Direkt İlk Mad. Malz. Gd. 100.000 730-Genel Üretim Giderleri 10.000 760-Pazarlama Sat. ve Dağ. Gid. 2.000 770-Genel Yönetim Gid. 3.000 150-İlk Madde ve Malz. 115.000 -------------------------------------------

11 3.İşçilik Giderleri Tahakkuku Fabrikadaki işçi ücretleri tahakkuk ettikçe, mamuller itibarıyla izlenebilen (direkt) işçilikler720-DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ hesabına izlenemeyen (endirekt) işçilikler ise 730- GENEL ÜRETİM GİDERLERİ hesabına borç kaydedilir. Üretim dışı fonksiyonlarda çalışan işçilerin ücretleri ilgili fonksiyonları temsil eden dönem gideri hesaplarının borcuna yazılır.

12 3.Örnek; Aralık ayı işçi ücretleri ile ilgili bilgiler şöyledir. Fabrika Mağaza Gn.Md.’lük Brüt ücretler 58.000 8.000 4.000 Sosyal güvenlik işveren payı 12.000 1.700 800 Toplam işçilik ücretleri 70.000 9.700 4.800 Vergi kesintileri (8.000) (1.000) (500) Sosyal güvenlik kes.(işçi+işveren) (20.400) (2.800) (1.400) İcra kesintileri (100) --------- ---------- Ödenecek net ücret 41.500 5.900 2.900 Fabrikaya ait brüt işçilik giderlerinin 50.000 TL’lik kısmının direkt 20.000TL’lik kısmının da endirekt olduğu saptanmıştır. Aralık ayı işçi ücret tahakkukuna ait kayıt aşağıdadır. 3 -------------31.12.2012----------- 720-Direkt İşçilik Gid. 50.000 730-Endirekt İşçilik Giderleri 20.000 760-Pazarlama Satış Dağ.Gid 9.700 770-Genel Yönetim Giderleri 4.800 335- Personele Borçlar 50.300 360-Ödenecek Vergi ve Fonlar 9.500 361-Öd.Sosyal Güvenlik Kes. 24.600 369- Ödenecek Diğer Yüküml. 100 --------------------/------------------------------

13 4.Diğer İşletme Giderleri 4/a.Örnek;Fabrikadaki ana elektrik sayacı 31.12.2012 tarihinde ilgili personel tarafından okunmuş ve Aralık ayında tüketilmiş enerjinin 14.000 TL olduğu hesaplanmıştır. Söz konusu fatura ertesi ay gönderileceği için aşağıdaki kayıt yapılır. 4/a.---------31.12.2012--------- 730-Genel Üretim Giderleri 14.000 373-Maliyet Giderleri Karşılığı 14.000 -------------/------------------------- Malzeme ve işçilik dışındaki işletme giderleri (yönetici teknik eleman ve diğer personel ücretleri, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmet giderleri, çeşitli giderler, vergi resim ve harçlar, amortismanlar ve finansman giderleri) yapıldıkça veya tahakkuk ettikçe, ait oldukları işletme fonksiyonlarını temsil eden gider hesaplarına borç ilgili pasif hesaplarına (KASA, BORÇ SENETLERİ, GİDER TAHAKKUKLARI, MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI, v.b. ) alacak kaydedilir. Bu giderlerden üretim fonksiyonu ile ilgili olanlar 730-GENEL ÜRETİM GİDERLERİ hesabına kaydedilir.

14 4.Diğer İşletme Giderleri 4/b.Örnek;Aralık ayı amortisman tutarı fabrika binası ve makineleri için 3.000 TL ve satış mağazası ve demirbaşları için 800 TL ve genel müdürlük bina cihaz ve demirbaşları için 1.000 TL olarak hesaplanmış ve aşağıdaki kayıt yapılmıştır. 4/b. -------------31.12.2012------------ 730-Genel Üretim Giderleri 3.000 760- Pazarlama Satış ve Dağıtım Gid. 800 770- Genel Yönetim Giderleri 1.000 257-Birikmiş Amortismanlar 4.800 ----------------------/-------------------

15 4/c. Örnek; 13.12.2012 tarihinde bir gazeteye verilen reklam karşılığında %18 KDV dahil 1.770 TL ödenmiştir. Kaydı aşağıdaki gibidir. 4/c-------13.12.2012---------- 191-İndirilecek KDV 270 760-Pazarlama Satış ve Dağıtım Gid. 1.500 100-Kasa 1.770 ---------------/-------------------

16 4/d. Örnek; Şirketin çalıştığı bankadan gelen hesap özetinden Aralık başında alınan kısa vadeli kredi için 4.000 TL faiz tahakkuk ettirilerek hesaba ilave edildiği görülmüş ve aşağıdaki kayıt yapılmıştır. 4/d.----------31.12.2012------- 780 Finansman Giderleri 4.000 300-Banka Kredileri 4.000 ---------------------/--------------- Eğer bankadan hesap özeti gelmemiş olsaydı ve tahakkuk eden faiz şirket tarafından hesaplanarak kaydedilmiş olsaydı bu durumda 300-BANKA KREDİLERİ hesabı yerine 381-GİDER TAHAKKUKLARI hesabı kullanılacaktı.

17 5.İşletme Giderlerinin İlgili Hesaplara Yansıtılması Maliyet dönemi boyunca gider hesaplarında biriken giderlerin dönem sonunda dönemsel toplamlarının 7 no.lu hesap sınıfında sonu 1 ile biten 7x1- YANSITMA HESAPLARI aracılığı ile ilgili hesaplara aktarılır.

18 5.İşletme Giderlerinin İlgili Hesaplara Yansıtılması Yansıtma Kayıtları adıyla bilinen bu aktarmalarda direkt ilk madde ve malzeme ile direkt işçilik giderlerinin tamamı, genel üretim giderlerinin ise çalışmayan kısım giderleri dışında kalan bölümü 151-YARI MAMULLER(ÜRETİM) hesabına gönderilerek üretim maliyetlerine yüklenir. Maliyet dönemi içerisinde çalışmamış kısımlara ait kira, amortisman, vergi devamlı personel ücretleri v.b. Sabit genel üretim giderleri 680-ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI hesabı borcuna yansıtılmak suretiyle gelir-gider tablosuna aktarılır. Dönem giderleri ise gelir-gider tablosu hesapları kapsamında (6 no.lu hesap sınıfında)yer alan aynı adlı hesaplara yansıtılır. Yukarıdaki örneklerde yapılan kayıtlarla fonksiyonel giderlere ait defteri kebir hesapları aşağıdaki şekli almıştır.

19 Üretim Giderleri 710- Direkt İlk Md.ve Mlz. Gd. Dön.Başı 70.000 (2) 100.000 Yıllık Top.170.000 720-Direkt İşçilik Giderleri Dön.Başı 50.000 (3) 50.000 Yıllık Top.100.000 730-Genel Üretim Giderleri Dön.Başı 48.000 (2) 10.000 (3) 20.000 (4.a) 14.000 (4.b) 3.000 Aralık Top. 47.000 Yıllık Top. 95.000 Dönem Giderleri 760- Paz.Satış ve Dağ. Gid. Dön.Başı 13.000 (2) 2.000 (3) 9.700 (4.b) 800 (4.c) 1.500 Aralık Top. 14.000 Yıllık Top. 27.000 770-Genel Yönetim Giderleri Dön.Başı 7.000 (2) 3.000 (3) 4.800 (4.b) 1.000 Aralık Top. 8.800 Yıllık Top. 15.800 780-Finansman Giderleri (4.d) 4.000

20 5/a.Örnek; Genel üretim giderlerinden 5.000 TL’lık bölümünün kırılan bir makine ana parçasının yenisi getirilinceye kadar üretime ara verilen bir haftalık sürede tahakkuk eden sabit giderlerden oluşmuştur. Üretim giderlerinin yansıtması aşağıdaki şekilde yapılmaktadır. 5/a.---------31.12.2012----------- 151- Yarı Mamuller (Üretim) 192.000 680- Çalışmayan Kısım Giderleri 5.000 711-Direkt İlk Md. Mlz. Gd. Yans. 100.000 721-Direkt İşçilik Gid.Yansıtma 50.000 731-Genel Üretim Gid.Yansıtma 47.000 ---------------/-------------------------

21 5/b.Aralık ayına ait dönem giderlerine ilişkin yansıtma kaydı aşağıdaki gibidir. 5/b.------------31.12.2012----------- 631-Pazarlama Satış ve Dağ.Gid. 14.000 632-Genel Yönetim Giderleri 8.800 660-Kısa Vadeli Borçlanma Giderler 4.000 761-Pazarlama Satış Dağıtım Yans. 14.000 771-Genel Yönetim Gid. Yansıtma 8.800 781-Finansman Gideri Yansıtma 4.000 ---------------------/----------------------

22 6.Tamamlanan Mamul Maliyetinin Mamul Stoklarına Aktarılması 6.Örnek; yapılan maliyet saptama çalışmaları sonucu Aralık ayında üretimi tamamlanan mamullerin toplam üretim maliyetinin 200.000 TL olduğu anlaşılmış ve aşağıdaki kayıt yapılmıştır. 6.------------31.12.2012------------ 152-Mamuller 200.000 151-Yarı Mamuller (Üretim) 200.000 ------------------------------------------ Bu kayıtla 151-YARI MAMULLER hesabı aşağıdaki şekli alacaktır. 151-Yarı Mamuller (Üretim) Kasım ayından gelen 168.000 Kasım ayından gelen150.000 5/a maddesinden 192.000 6.maddeden 200.000 Toplam 360.000 Toplam 350.000

23 6.Tamamlanan Mamul Maliyetinin Mamul Stoklarına Aktarılması Maliyet dönemi (ay) sonunda o dönemde tamamlanmış mamullerin üretim maliyeti hesaplanarak 151-YARI MAMULLER (ÜRETİM) hesabından 152- MAMULLER hesabının borcuna aktarılır. Bu kayıttan sonra, yarı mamuller hesabının borç kalanı ay sonu itibarıyla henüz üretimi tamamlanmamış ( yarı) mamullerin üretim maliyetini gösterir.

24 7.Satışların Kaydı 7.Örnek; 20.12.2013 tarihinde yurt içinde bir toptancıya %18 KDV dahil 354.000 TL’lık satış yapılmış, karşılığında 120.000TL’lık kısmı daha önceden alınmış avansa mahsup edilmiş, 90.000 TL’lık çek ve 144.000TL’lık 3 ay vadeli senet alınmış ve aşağıdaki kayıt yapılmıştır. 7.---------20.12.2012-------- 101-Alınan Çekler 90.000 121-Alacak Senetleri 144.000 340-Alınan Sipariş Avansları 120.000 391-Hesaplanan KDV 54.000 600- Yurtiçi Satışlar 300.000 ------------------/------------------ Yapılan satışlar günü gününe yapılan satışları temsil eden gelir hesaplarına alacak, ilgili aktif ve pasif hesaplara (KASA, ALINAN ÇEKLER, ALICILAR, ALACAK SENETLERİ, ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI, v.b.) borç kaydedilir.

25 8.Satılan Mamullerin Maliyetinin Gelir-Gider Tablosuna Aktarılması 8.Örnek; Aralık ayında yapılan 300.000 TL’lik (7.) satışın aylık üretim birim maliyetlerin saptanmasından sonra maliyetinin 180.000TL olduğu saptanmıştır. 8.----------31.12.2012----------- 620-Satılan Mamuller Maliyeti 180.000 152-Mamuller 180.000 ---------------------/---------------- Bu kayıttan sonra şirketin 152-MAMULLER hesabının görüntüsü aşağıdaki gibi olur. 152-Mamuller Kasım ayından gelen 150.000 6. Maddeden 200.000 8.Maddeden 180.000 Toplam 350.000 Toplam 300.000 Maliyet dönemi sonunda, dönem boyunca satılmış olan mamullerin üretim maliyeti hesaplanıp, 152-MAMULLER hesabından çıkartılarak bir gelir-gider tablosu hesabı olan 620-SATILAN MAMULLER MALİYETİ hesabının borcuna aktarılır. Bu kayıttan sonra, mamuller hesabının borç kalanı, henüz satılmamış mamullerin üretim maliyetini gösterir.

26 9.Ana Faaliyet Dışı Gider ve Zararlar Tekdüzen hesap planında işletmenin ana faaliyeti ile ilgili olmadığından ve/veya zarar niteliği taşıdığından 7 no.lu maliyet hesapları kapsamına girmeyen kalemlerin doğrudan doğruya 6 no.lu gelir-gider hesaplarına kaydedilmesi öngörülmüştür. Bunlar; 65- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR grubunda Komisyon Giderleri, Karşılık Giderleri, Menkul Kıymet Satış Zararları, Kambiyo Zararları, Reeskont Faiz Giderleri ve Diğer (Olağan) Gider Zararlar ile 68- OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR grubunda Önceki Dönem Gider ve Zararları ve Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar şeklinde sıralanmıştır. Bu gider ve zarar hesapları, ilgili gider ve zararlar ortaya çıktığı zaman borçlandırılır. 680-Çalışmayan Kısım Giderleri hesabı ise 7 no.lu hesap sınıfından yansıtılır.

27 9.Ana Faaliyet Dışı Gider ve Zararlar 9/a.Örnek; Alış bedeli 0,20TL/adet olan 20 lot (20.000 adet) ABC Holding hisse senedi 19.12.2012 tarihinde 0,15TL/adet fiyattan aracı kuruma verilen talimatla sattırılmıştır. Aracı kurum komisyonu%0,2’dir. İşlemin kaydı aşağıdaki gibi olur. 0,20-0,15*20.000=1.000 zarar 9/a.-----------19.12.2012------ 136-Diğer Çeşitli Alacaklar (aracı kurum) 2.994 653-Komisyon giderleri 6 655-Menkul Kıymet Satış Zararları 1.000 110 Hisse Senetleri 4.000 -----------------------/------------------ 9/b.Örnek; İşletme adına kayıtlı kamyona 24.12.2012 tarihinde hammadde taşıma esnasında istiap haddini aşması nedeniyle 195 TL ceza kesilmiştir. 9/b.----------------24.12.2012----------- 689-Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar 195 336-Diğer Çeşitli Borçlar 195 ----------------------------/---------------------

28 10. Ana Faaliyet Dışı Gelir ve Karlar 10/a.Örnek; Kasada mevcut $10.000’ın Türk Lirası karşılığının yıl sonu itibarıyla kayıtlı değerine göre 400 TL artış göstermiş olduğu anlaşılmış ve aşağıdaki kayıt yapılmıştır. 10/a.--------31.12.2012------- 100- Kasa 400 646-Kambiyo Karları 400 --------------------/------------------

29 10. Ana Faaliyet Dışı Gelir ve Karlar 10/b. Örnek; Kasım ayında 6.000 TL bedelle satın alınmış ve ay sonunda 100 TL amortisman ayrılmış bir makine ihtiyacı tam olarak karşılamadığı için, 22.12.2012 tarihinde 6.200 TL’ye satılmıştır. Satılan makinenin yakın gelecekte yenilenmesi düşünülmemektedir. Satış kaydı aşağıdaki gibi yapılacaktır. 10/b.------------22.12.2012----------- 100-Kasa 6.200 257-Birikmiş Amortismanlar 100 253-Tesis, Makine ve Cihazlar 6.000 679- Diğer Ol.Dışı Gelir Karlar 300 --------------------/-------------------------- Satışlar dışındaki gelir ve karlar elde edildiklerinde (veya elde edilmiş sayıldıkları zaman) gelir-gider tablosu hesapları kapsamında yer alan 64- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR VE 67- OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR grupları içerisinde ilgili hesaplara alacak, gerekli aktif ve pasif hesaplara borç kaydedilir.

30 A.Maliyet Hesaplarının Kapatılması Yıl boyunca gider hesapları borcunda ve yansıtma hesaplarının alacağında biriken tutarlar için yıl sonunda ters kayıt yapılarak, yani gider ve yansıtma hesapları birbiriyle karşılaştırılarak, maliyet hesaplarının tümü kapatılır. Üretim ve Dönem giderlerindeki tutarlar aylar itibarıyla yansıtılmış olduğundan yansıtma hesaplarının yıl sonu alacak toplamları da bu tutarlara eşit olacaktır. Yıl sonu kapanış kaydında, bu iki grup hesap ters çevrilip, birbiriyle karşılaştırılacaktır. A.---------31.12.2012-------- 711-Direkt İlk Madde ve Malzeme Gid. Yansıtma 170.000 721- Direkt İşçilik Giderleri Yansıtma 100.000 731-Genel Üretim Giderleri Yansıtma 95.000 761- Paz. Satış Dağıtım Gid. Yansıtma 27.000 771-Genel Yönetim Gid. Yansıtma 15.800 781- Finansman Giderleri Yansıtma 4.000 710-Direkt İlk Mad. Mlz. Gid. 170.000 720-Direkt İşçilik Giderleri 100.000 730-Genel Üretim Giderleri 95.000 760-Paz. Sat. Ve Dağ. Giderl. 27.000 770-Genel Yönetim Giderleri 15.800 780-Finansman Giderleri 4.000 -------------------/--------------------------

31 B.Gider ve Zarar Hesaplarının Kapatılması Yıl sonunda satılan mamuller maliyetinden başlanarak gelir gider tablosu kapsamına giren tüm gider ve zarar hesapları 690-Dönem Karı veya Zararı hesabının borcuna aktarılarak kapatılır. Yukarıda anlatılan işlemler sonucunda 6- Gelir Tablosu hesapları grubunda yer alan gider ve zarar hesapları Aralık ayı kayıtlarından sonra aşağıdaki şekli almıştır.

32 620- Satılan Mamuller Maliy. Kasımdan 120.000 (8) 180.000 Yıllık Top. 300.000 631-Paz.Sat.ve Dağ. Giderleri Kasımdan 13.000 (5/b) 14.000 Yıllık Top. 27.000 632-Genel Üretim Giderleri Kasımdan 7.000 (5.b) 8.800 Yıllık Top. 15.800 653- Komisyon Giderleri (9/a) 6 655Menkul Kıy. Satış Zararl. (9/a) 1.000 660-Kısa Vad. Borçlanma Gid. (5/b) 4.000 680-Çalışmayan Kısım Giderl. (5/a) 5.000 689-Diğer Ol.Dışı Gid. Ve Zar. (9/b) 195

33 Bu bilgilere göre ilgili hesapların kapanış kaydı şöyle olacaktır. B.----------31.12.2012-------- 690-Dönem Karı veya Zararı 353.001 620-Satılan Mamuller Maliy. 300.000 631-Paz. Sat ve Dağ. Gid. 27.000 632-Genel Yönetim Gid. 15.800 653-Komisyon Giderleri 6 655Menkul Kıymet Sat. Zar. 1.000 660-Kısa Vad.Borçlanma Gid. 4.000 680-Çalışmayan Kısım Giderl. 5.000 689-Diğ. Ol. Dışı Gid. Ve Zarar 195 --------------------/-------------------

34 C.Gelir Hesaplarının Kapatılması Yıl sonunda dönemin tüm gelir hesapları 690-Dönem Karı veya Zararı hesabı alacağına devredilerek kapatılır. 600-Yurt İçi Satışlar 646-Kambiyo Karları Kasımdan 250.000 (10/a) 400 (7) 300.000 679-Diğ.Ol.Dışı Gel.K. Yıllık Top. 550.000 (10/b) 300 İşletmenin gelir hesapları kapanış öncesinde yukarıdaki gibidir.Buna göre, dönemin gelir ve kar hesapları yıl sonunda aşağıdaki gibi kapatılır. c.--------31.12.2012----------- 600-Yurt içi Satışlar 550.000 646-Kambiyo Karları 400 679-Diğer Olağan Dışı Gel.Karl. 300 690- Dönem Karı veya Zararı 550.700 -----------------/-------------------

35 C.Gelir Hesaplarının Kapatılması B ve C maddelerinde yapılan kayıtlarla işletmenin 6 no lu hesap sınıfındaki tüm hesaplar 690-DÖNEM KAR VEYA ZARARI hesabına aktarılarak kapatılmış olmaktadır. Bu aktarmalardan sonra 690 hesabın borç kalanı dönem zararını alacak kalanı ise dönem karını göstermektedir. İşletme dönemi karla kapatmıştır. ( Gelir toplamı, 550.700 TL gider toplamı ise 353.001 TL arasındaki olumlu fark olan 197.699 TL kar etmiştir.)


"Gider Maliyet ve Harcama Kavramları İŞL 318. Soru ;1 Kasım 2009 tarihinde kiralanan bir satış mağazasının iki yıllık kira bedeli olarak peşin 36.000 TL." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları