Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GÜNCELLENEN KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ve UYGULAMALI ETKİNLİKLER Yrd. Doç. Dr. Faik Özgür KARATAŞ Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GÜNCELLENEN KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ve UYGULAMALI ETKİNLİKLER Yrd. Doç. Dr. Faik Özgür KARATAŞ Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi,"— Sunum transkripti:

1 GÜNCELLENEN KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ve UYGULAMALI ETKİNLİKLER Yrd. Doç. Dr. Faik Özgür KARATAŞ Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, OFMAE Böl. 61335 Akçaabat, TRABZON ktufegitim@gmail.com 04623777093 1

2 Seminer İçeriği Öğretim programı ve geliştirilme süreci Ortaöğretim Kimya Dersi Öğretim Programı Tanıtımı – Felsefi temelleri – Programın amaçları ve kazanımlar – Programın öğrenme-öğretmeye bakışı – Örnek etknilikler 2

3 Program Nedir? Belirli şartlara ve düzene göre bir amaca ulaşmak için yapılması öngörülen işlemlerin bütünüdür. Program, okulda öğretilecekleri içerir. Program, bir dizi derstir. Program, içeriktir. Program, bir dizi materyaldir. Program, bir dizi davranıştır. Program, okul tarafından yönlendirilen okul içindeki ve dışındaki öğretilecekleri içerir. Program, okul rehberliğinde öğrencinin tamamlayacağı birbirleriyle bağlantılı plan ve öğrenme yaşantıları dizisidir. 3

4 Program Çeşitleri EğitimProgramı Öğretim Programı Müfredat  Milli Eğitimin amaçları doğrultusunda eğitimin hedeflerine ulaşmak için yapılacak etkinliklere eğitim programı denir.  Öğrenciye okul içinde ve dışında planlı etkinlikler yoluyla sağlanan öğrenme yaşantılarının tümüdür.  Belli bir öğretim basamağındaki sınıflarda okutulacak derslerin amaçlarını, içeriğini,süresini,öğretim yaşantılarını ve değerlendirme süreçlerini kapsayan çalışmalardır.  Eğitim kurumlarında okutulacak derslerin isimlerini ve ders saatlerini içeren listelerdir.  Türkiye’de eskiden, basılı okul programlarına müfredat programı denilirdi. 4

5 Eğitim Programı Öğretim Programı Ders Programı 5

6 Programın Temel Öğeleri Hedefler- kazanımlar İçerik (Kapsam) Öğrenme-Öğretme Yaşantıları Ölçme ve Değerlendirme GERİ BİLDİRİM (DÖNÜT VE DÜZELTME)  Bireye hangi davranışlar kazandırılacak?  Davranış değişmesi için hangi yaşantılar gereklidir?  Yaşantılar nasıl düzenlenmelidir?  Tasarlanan sonuçlar gerçekleşti mi? Temel Sorular: 6

7 1.Hedef Davranış  Uzak Hedefler  Genel Hedefler  Özel Hedefler  Davranışsal Hedefler Niçin Eğitim? Ne tip birey? 2. İçerik (Kapsam)  Üniteler-Tema  Konular Ne öğretelim? 3. Eğitim Durumları (Öğrenme Yaşantıları)  Öğretim stratejileri  Yöntem ve teknikler  Araç ve gereçler Nasıl öğretelim? Nerede öğretelim? Ne zaman öğretelim? Ne ile öğretelim? 4. Sınama Durumları (Ölçme ve Değerlendir me) Ne kadar öğretildi? Nedüzeyde hedeflere ulaşıldı? 7

8 Niçin? Hedef (Davranış/Kazanım) Eğitim Durumları Öğretme-Öğrenme Yaşantıları Nasıl? İçerik (Kapsam) Ne? Ne kadar? Ölçme ve Değerlendirme (Dönüt) Ne kadar? 8

9 Hedef/DavranışKazanım Davranışçı Yaklaşım Güncellenen Kimya Dersi Öğretim Programı Bilişsel Yaklaşım / Yapılandırmacı Kuram Eski Kimya Öğretim Programı (2007 öncesi) 9

10 Öğretim programının öğeleri Hedef (Amaç ve kazanım): Yetiştirilecek bireyde bulunması uygun görülen, eğitim yoluyla kazandırılabilir istendik özelliklerdir. Bu aşamada sorulan soru “NİÇİN?” dir. İçerik (Kapsam, konu, muhteva): Hedef ve kazanımları gerçekleştirmeyi sağlayacak bilgi, beceri ve tutum kazandırmaya yönelik oluşturulan bir bütündür. İçeriği, konu alanı uzmanı ve program geliştirme uzmanı birlikte belirlemelidir. Bu aşamada sorulan soru “NE?” sorusudur. 10

11 Öğretim programının öğeleri Eğitim durumları (Öğretme – Öğrenme Yaşantıları): Hedef ve kazanımların gerçekleştirilmesine yönelik, içeriğin öğrenilmesini sağlayacak öğretme-öğrenme süreç ve yaşantılarını kapsayan bir bütündür. Belli bir zaman süresi içinde bireyi etkileme gücünde olan dış şartlardır. Bu aşamada sorulan soru “NASIL?” dır. Değerlendirme (Sınama Durumları): Hedef ve kazanımların gerçekleşip gerçekleşmediğini, gerçekleşmiş ise hangi seviyede gerçekleştiğini ortaya çıkarmayı sağlayan, ölçme ve değerlendirme süreç ve sonucunu kapsayan bir bütündür. Bu aşamada “NE KADAR? ve HANGİ SEVİYEDE?” soruları sorulur. 11

12 Hedef Belirleme Toplumun Gerçekleri ve İhtiyaçları Konu (disiplin) Alanının Nitelikleri Bireyin İlgi ve İhtiyaçları Doğanın Denge ve Niteliği BelirleyicilerSüzgeçler Öğrenme Ürünleri Kazanımlar Bilişsel Duyuşsal Devinişsel Eğitim Felsefesi Eğitim Psikolojisi Eğitim Sosyolojisi Eğitim Ekonomisi Olası Hedefler Aday Hedefler 12

13 İhtiyaçlar Belirlenmesi Genel Hedeflerin Belirlenmesi Alanın Kavram, İlke ve Becerilerinin Belirlenmesi Öğrenme Alanlarının Kapsadığı Ünitelerin/Temalarının Belirlenmesi Öğrenme Alanları ve Alanı Kapsayan Kazanımların Belirlenmesi Paydaşlarla Paylaşımın Sağlanması Materyal Geliştirilmesi Programların Onaya Sunulması Diğer Alanlarla Bağlantılar Kavram Haritalarının Oluşturulması Öğretim Etkinlikleri, Ölçme Değerlendirme ve Öğretmen Kılavuzu MEB, Program Geliştirme Modeli 13 Programların Denenmesi İzlenmesi/Değerlendirilmesi

14 Kimya Dersi Öğretim Programı Temel Düzey Kimya Dersi Öğretim Programında bireyin gündelik hayatıyla doğrudan ilişkili fakat ayrıntılardan arınmış bir kimya kültürü kazandırmaya yönelik bir içerik verilmektedir. İleri Düzey Kimya Dersi Öğretim Programında ise, bireyin kimya altyapısına dayalı mesleklere yöneleceği varsayımı ile, ilkeler, kavramlar, teoriler, yasalar ve matematik temelli uygulamalar bakımından zengin bir içerik yer almaktadır. 14

15 20132007 Ortaöğretim 9. Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programı öğrencilerin %70’ini aşkın bölümünün bu sınıfta son defa formal kimya eğitimi alacağı hesaba katılarak, ‘kendi içinde bir bütün’ niteliğindedir. Ortaöğretim 10. 11. ve 12. sınıf kimya dersi öğretim programları ise “birlikte bir bütün” olarak düşünülmüş olup konu içeriği, bir yandan hayata hazırlık, bir yandan da yüksek öğretime temel olacağı anlayışı ön planda tutularak seçilmiştir. Temel Düzey Kimya Dersi Öğretim Programında bireyin gündelik hayatıyla doğrudan ilişkili fakat ayrıntılardan arınmış bir kimya kültürü kazandırmaya yönelik bir içerik verilmektedir. İleri Düzey Kimya Dersi Öğretim Programında ise, bireyin kimya altyapısına dayalı mesleklere yöneleceği varsayımı ile, ilkeler, kavramlar, teoriler, yasalar ve matematik temelli uygulamalar bakımından zengin bir içerik yer almaktadır. 15

16 Kimya Dersi Öğretim Programı Temel Düzey – Kimyanın gündelik hayattaki yerini kavrayan ve değerini fark eden, kimyaya ilgi duyan, analitik düşünen kimya okur-yazarı bireyler yetiştirmeyi amaçlar. İleri Düzey – Kimyanın gündelik hayattaki yerini kavrayan ve değerini fark eden, kimyaya ilgi duyan, analitik düşünen kimya okuryazarı bireyler yetiştirmeyi ve ileride fen, sağlık ve mühendislik alanlarında eğitime devam edecek öğrencilere iyi bir kimya altyapısı kazandırmayı amaçlamaktadır. 16

17 Araştıralım Kimya dersi öğretim programıyla temel ve ileri düzeyde kazanılması öngörülen beceriler nelerdir? – 4-5 kişilik gruplar halinde kimya dersi öğretim programında yer alan temel ve ileri düzeyde kazanılması öngörülen becerileri belirleyelim – İki düzeyi kıyaslayalım. 17

18 Temel Düzeyde Kazanılması Öngörülen Beceriler: Kimya Okur-Yazarlığı 2013 Bilimin doğası, Bilimsel bilgiyi anlama, Bilimsel süreç becerileri (BSB), Bilim-teknoloji-toplum- çevre-ekonomi, Yaşam becerileri, Tutum ve değerler, Psikomotor beceriler. 2007 Bilimsel Süreç Becerileri (BSB) Kimya-Teknoloji-Toplum- Çevre Kazanımları (KTTÇ) İletişim, Tutum ve Değer Kazanımları (İTD) 18

19 İleri Düzeyde Kazanılması Öngörülen Beceriler: Kimya Okur-Yazarlığı Bilimin doğası, Bilimsel bilgiyi anlama, Bilimsel süreç becerileri (BSB), Yaşam becerileri, Bilim-teknoloji-toplum-çevre-ekonomi, Tutum ve değerler, Psikomotor beceriler. 19

20 20

21 21

22 KAYNAK/ ÖĞRETMEN ALICI/ ÖĞRENCİ Etkinliği: Öğretme Etkinliği: Öğrenme Dönüt (Geri-Bildirim) Öğrenme Yaşantısı ETKİLEŞİM Öğrenme-Öğretme Ortamı 22

23 Kimya Dersi Öğretim Programının Öğrenme-Öğretme Yaklaşımı Öğrenmeyi bireye özgü fakat sosyal çevreden etkilenen ve kısmen de olsa farklı bireyler arasında benzer anlam yapılanmaları oluşturabilen bir süreç olarak kabul eder. Bu temel yaklaşım doğrultusunda, öğrencinin somut materyallerle doğrudan ilişki ve etkileşimini sağlayacak şekilde zenginleştirilmiş bir ortamda öğrenme ve öğretme etkinliklerinin öğretmen tarafından organize edilip yönetilmesi esastır. 23

24 Öğrenme-Öğretme Yaklaşımı Öğretim programının temelinde, bilginin ya da anlamın dış dünyada bireyden bağımsız olarak var olmadığı ve edilgen olarak dışarıdan bireyin zihnine aktarılmadığı, tersine etkin biçimde birey tarafından zihinde yapılandırıldığı görüşü yer alır. Öğretim programı hem öğretim hem de öğrenme üzerine temellendirilmiştir. Yaparak ve düşünerek kimya öğretimi (hands-on and minds- on science) ön plandadır. Öğrenciler etkinlikleri yaparken belirli bir sebestliğe sahip olmaları gerekir. 24

25 Öğrenme-Öğretme Yaklaşımı Öğrenciler öğretmenin rehberliğinde, kendi ilgi ve merak duyguları doğrultusunda oluşturdukları problemi çözmeye çalışırlar. Problemlerinin çözümü için gözlem, deney ve araştırmalar yapabilirler. Denenceler geliştirebilir, onları sınayacak deneyler tasarlayabilir, varsayımda bulunabilir, kendilerininkileri arkadaşlarının varsayımlarıyla ve sonunda da ilke ve yasalarla karşılaştırabilirler. Böylelikle, öğrenciler yavaş yavaş kendi bilimsel bilgilerini oluştururlar. 25

26 ÖĞRETMENİN ROLÜ? 26

27 ÖĞRETMENİN ROLÜ? Açık fikirli, çağdaş, kendini yenileyebilen, bireysel farklılıkları dikkate alan, uygun öğrenme yaşantılarını sağlayan ve öğrenenlerle birlikte öğrenen olmalıdır. Öğrencilerin uygun etkinlikler yapmasına yardımcı olmalı, öğrencileri işbirliğine teşvik etmeli, öğrencilerin sürekli iletişim içerisinde olmalarını cesaretlendirmelidir. Öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate almalı, öğrencilerin kendi kararlarını kendisinin vermesine yardımcı olmalıdır. Düşündürücü sorular sorarak öğrencileri araştırmaya ve problem çözmeye teşvik etmelidir. 27

28 ÖĞRENCİNİN ROLÜ? 28

29 ÖĞRENCİNİN ROLÜ? Öğrenme öğrencinin kendi yetenekleri, güdüleri, tutumu ve tecrübelerinden edindikleri ile oluşan bir karar verme sürecidir. Birey öğrenme sürecinde seçici, yapıcı ve etkindir. Öğrenmenin kontrolü bireydedir. Öğrenmeye öğretmenle birlikte yön verir. Bu yön verme sürecinde öğrencinin geçmiş yaşantıları, bakış açısı, hazır bulunuşluk düzeyi etkilidir. Öğrenci öğrenme sürecinde etkili olabilmek için eleştirel ve yapıcı sorular sorar, diğer öğrencilerle ve öğretmeniyle etkileşim ve iletişim içinde bulunur. Yapılandırma sürecinde öğrenci öğrenmeyi kendisine sunulan şekliyle değil de, zihninde yapılandırdığı biçimi ile gerçekleştirir. 29

30 “ İnsanlara bir şeyin nasıl yapılaması gerektiğini söylemeyin. Yapılmasını istediğiniz şeyin ne olduğunu söyleyin ve yaratıcılıkları ile sizi nasıl hayran bırakacaklarını görün.” General George S. Patton 30

31 Kimya Dersi Öğretim Programının Öğrenme-Öğretme Yaklaşımı Özetle – 2007’ye göre temel yaklaşımlarda bir farklılık olmamıştır. – Öğrenmenin bireyin zihninde, çevresiyle etkilişim sonucu oluştuğu kabul edilir (anlamlandırma). – Öğretmen bu süreçte rehber/yönlendirici rolündedir – Öğrencilerin öğretim sürecinde hem zihinsel hem de fiziksel olarak aktif olması beklenmektedir – Ancak yalnız yapıladırmacı yaklaşım ve 5E ile değil! 31

32 Kimya Dersi Öğretim Programının Öğrenme-Öğretme Yaklaşımına Uygun Etkinlik Etkinlik 1, 2, 3, 4 Etkinlik 5 32

33 Bi çay molası versek olmaz mı? 33

34 Dinlediğiniz için teşekkürler... 34


"GÜNCELLENEN KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ve UYGULAMALI ETKİNLİKLER Yrd. Doç. Dr. Faik Özgür KARATAŞ Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları