Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hazırlayan ve Sunan Yasemin TAŞDELEN REHBER ÖĞRETMEN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hazırlayan ve Sunan Yasemin TAŞDELEN REHBER ÖĞRETMEN."— Sunum transkripti:

1

2

3 Hazırlayan ve Sunan Yasemin TAŞDELEN REHBER ÖĞRETMEN

4 Bir çocuğun gelişiminde aile neden önemlidir?

5 Aile, çocuğun ihtiyaçlarını karşılayıp onun bu dünyada VAR OLMA’sını sağlamak için gereklidir!

6 ÇOCUKLA İLETİŞİM En güzel iletişim dili sevgidir. Sevginin ilk görevi dinlemektir. Aşağılamak, suçlamak yerine onu dinleyin, ona “sen dinlemeye değersin” deyin.

7 Ç OCUĞU D INLEDIĞINIZDE ; Derdini, sorununu (huysuzluk, saldırganlıkla değil) konuşarak anlatır. Konuşma yeteneği, kelime hazinesi gelişir.

8 ÇOCUĞUNUZLA HER KONUDA OLDUĞU GIBI OKULLA ILGILI DE SAĞLIKLI ILETIŞIM KURUN. Çocuğunuzla her konuda olduğu gibi okulla ilgili de sohbet edin. Konuşmak için fırsatlar oluşturun. ( Farkında olarak ya da olmayarak en çok yaptığımız şey budur çoğunlukla..)

9 Bütün çocuklar, do ğ ru davranmayı ö ğ renmelerine yardımcı olacak kural ve beklentilere ihtiyacı vardır. Bu kuralları çocu ğ umuza nasıl ö ğ retebiliriz? Çocu ğ umuz kurallara uymadı ğ ında ne yapmalıyız?

10 Anne/baba ve çocuk arasındaki olumlu ileti ş imin temel ilkeleri ş unlardır: Çocu ğ unuzun kendisiyle ilgilendi ğ inizi, ihtiyacı oldu ğ unda yardım edece ğ inizi bilmesini sa ğ layın. Çocu ğ unuz sizinle konu ş mak istedi ğ inde televizyonu kapatın veya gazeteyi elinizden bırakın. Çocu ğ unuzun kendisiyle ilgilendi ğ inizi, ihtiyacı oldu ğ unda yardım edece ğ inizi bilmesini sa ğ layın. Çocu ğ unuz sizinle konu ş mak istedi ğ inde televizyonu kapatın veya gazeteyi elinizden bırakın.

11 Çocu ğ unuz size önemli bir ş ey söylemeye çalı ş ırken telefon görü ş mesi yapmaktan kaçının. Ba ş ka insanların özellikle dahil olması gerekmedi ğ i sürece, konu ş malarınızı özel tutun. Çocu ğ unuzla aranızdaki en iyi ileti ş im etrafta ba ş ka insanlar yokken gerçekle ş ir.

12 Çocu ğ unuzu ba ş ka insanların önünde utandırmak veya güç duruma dü ş ürmek sadece içerleme ve dü ş manlık duyguları hissetmesine neden olur, iyi bir ileti ş ime de ğ il.

13 Çocu ğ unuzun tepesinden konu ş mayın. Konu ş urken fiziksel olarak çocu ğ unuzun düzeyine inin. Çocu ğ unuzun bir davranı ş ı ya da bir olay nedeniyle çok sinirliyseniz, objektif davranamayaca ğ ınız için, yeniden sakinle ş ene kadar ileti ş im kurmaya çalı ş mayın. Beklemek, yatı ş mak ve çocukla daha sonra konu ş mak en iyisidir.

14 Çok yorgunsanız aktif bir dinleyici olabilmek için daha fazla çaba harcamanız gerekecektir. Gerçek bir aktif dinleme kolay i ş de ğ ildir ve bedeniniz ve zihniniz yorgunken daha da zorla ş acaktır. Dikkatle ve nazik bir ş ekilde dinleyin. Çocu ğ unuz bir ş ey anlatmaya çalı ş ırken sözünü kesmeyin. Çocu ğ unuza arkada ş larınıza gösterdi ğ iniz nezaketi gösterin. Dikkatle ve nazik bir ş ekilde dinleyin. Çocu ğ unuz bir ş ey anlatmaya çalı ş ırken sözünü kesmeyin. Çocu ğ unuza arkada ş larınıza gösterdi ğ iniz nezaketi gösterin.

15 Aptal, budala, tembel gibi a ş a ğ ılayıcı sözler kullanmayın. Çözüme yönelik somut adımlar geli ş tirmesi için çocu ğ a yardımcı olun. Çocu ğ u yaptı ğ ı veya yapmadı ğ ı ş eylerden dolayı de ğ il, kendisi oldu ğ u için kabul etti ğ inizi gösterin. Çocu ğ un açık ileti ş imi sürdürmesini destekleyin. Bunu, çocu ğ u oldu ğ u gibi kabul ederek ve gösterdi ğ i ileti ş im çabalarını takdir ederek sa ğ layabilirsiniz. Çocu ğ u yaptı ğ ı veya yapmadı ğ ı ş eylerden dolayı de ğ il, kendisi oldu ğ u için kabul etti ğ inizi gösterin. Çocu ğ un açık ileti ş imi sürdürmesini destekleyin. Bunu, çocu ğ u oldu ğ u gibi kabul ederek ve gösterdi ğ i ileti ş im çabalarını takdir ederek sa ğ layabilirsiniz.

16 E ş ler nasıl bir disiplin uygulayacakları konusunda aralarında konu ş malı ve kuralları belirlemelidirler. Disiplinin yanlı ş davranı ş ları cezalandırmak de ğ il, do ğ ru davranı ş ları ö ğ retmek olarak görülmesi çok önemlidir. Ba ş ka biri sizi ele ş tirirken sizinle nasıl konu ş masını istiyorsanız, siz de çocu ğ unuzla o ş ekilde konu ş un. İ sim takma, ba ğ ırma veya saygısız tutumlara ba ş vurmayın. Ba ş ka biri sizi ele ş tirirken sizinle nasıl konu ş masını istiyorsanız, siz de çocu ğ unuzla o ş ekilde konu ş un. İ sim takma, ba ğ ırma veya saygısız tutumlara ba ş vurmayın.

17 Çocu ğ unuzun kendisini güvende hissedece ğ i bir ev ortamı olu ş turun. Çocu ğ unuzu oldu ğ u gibi kabul edin. Çocukların duydukları ş eylerin kendileri hakkındaki duygularını etkileyece ğ ini unutmayın. Saygılı ve destekleyici bir dil kullanın. Bu bakımdan genel kural ş udur: Çocuklarınızla konu ş urken, çocu ğ unuzun kendisini anlatırken hangi kelimeleri kullandı ğ ını duymak istiyorsanız, siz de o kelimeleri kullanın.

18 Davranı ş ı çocu ğ unuzun ki ş ili ğ inden ayırın. Örne ğ in beni hayal kırıklı ğ ına u ğ rattın demek yerine hangi davranı ş ı veya seçimini be ğ enmedi ğ inizi ve neden be ğ enmedi ğ inizi belirtin.

19 SAĞLIKLI ILETIŞIM IÇIN ILETIŞIM ENGELLERINDEN KAÇıNıN. 1. Emretme, Yönetme “Yapman gerekir…” “… Yapacaksın” “Yapmak zorundasın”  Korku ya da aktif direnç yaratabilir;  Söylenenlerin tersini “denemeye” davet edebilir;  İsyankar davranışa ya da misillemeye yol açabilir.

20 2. U YARMA, T EHDIT E TME (G Ö ZDAĞı V ERME ) “… yapamazsın … olur ” “ Ya yaparsın, yoksa babana söylerim ”  Korku, boyun eğme yaratabilir;  S ö z konusu sonu ç ların ger ç ekten meydana gelip gelmeyeceğini “ denemeye ” yol a ç ar;  G ü cenme, kızgınlık, isyankarlığa neden olabilir.

21 Mademki zamanında derslerini yapmadın, bende tatilini sana zehir ederim

22 3.S ÜREKLI ÖĞÜT VERMEK, “… Yapmalıydın ” “ Senin sorumluluğun ” “… Ş ö yle yapmak gerekir ”  Zorunluluk ya da su ç luluk duyguları yaratır;  Ç ocuğun durumunu daha şiddetle savunmasına yol a ç abilir ( “ kim demiş ” ).

23 4.Y ARGıLAMA, E LEŞTIRME, S UÇLAMA “Olgunca düşünmüyorsun…” “Sen zaten tembelsin…”  Yetersizlik, aptallık, yanlış değerlendirme anlamı taşır;  Ç ocuğun olumsuz bir yargıya hedef olma ya da azarlanma korkusuyla iletişimi kesmesine yol a ç ar;  Genellikle çocuk yargı ve eleştirileri gerçek olarak algılar (“ben kötüyüm!”) ya da karşılık verir (“siz de daha mükemmel değilsiniz”).

24 Korkarım bu notların ardından ikinci dönem çok daha fazla çalışmak zorunda kalacaksın.Ama düşün, bu zor günlerin ardından güzel bir tatil yapacaksın İletişim engellerinden uzak durduğunuzda,çocuğunuzla aranızda güvenli ve sağlıklı bir iletişim temeli atmış olursunuz.

25 DAVRANIŞLARINIZDA; AŞIRI KORUMA: Başkalarına bağımlı, kendine güveni olmayan. AŞIRI HOŞGÖRÜ: Çocuğu bencil yapar, çocuk kendisine hizmet edilmesini ister. AŞIRI BASKI: Nazik, dürüst, davranabilir ama çekingen ve aşırı hassas olur.

26 AŞIRI İLGİ: Kabiliyetlerinin ortaya çıkmasını engeller. SÜREKLİ KONTROL: Çocukta aileden ayrıldığında başına kötü bir şey gelecek düşüncesini oluşturur. ELEŞTİRME: Diğer insanlarla iletişiminde çocuğu zorlar.

27 ÇOCUKLA İLETİŞİMİNİZDE Yüzünüz ona dönük olsun. Söylediklerini başınızla tekrar edin. Duygularını ifade etmekte zorlanıyorsa, ona yardım edin. Onunla birlikteyken tüm dikkatinizi ona yoğunlaştırın. Davranışlarınızda tutarlı olun, bir gün doğru dediğinize ertesi gün yanlış demeyin.

28 NASIL DAVRANMALIYIZ ! Davranışlarını takdir edin, takdir edilen çocuk; - Kendini önemli hisseder. - İtaatkâr ve üretken olur - Takdiri çocuğa değil davranışına yapın. Onlara inanın. - insanlara inanırsanız olanaksızı başarırsınız. - Davranışlarınızda denetleyici tehdit edici, küsüp iletişimi kesici şeklinde davranırsanız, çocuk ya isyankar olur ya da boyun eğer.

29 Ona zaman ayırın, pahalı oyuncaklardan iyidir. Davranışlarını, girişimlerini destekleyin, onaylayın, onaylamanın bir türü “gülümsemedir” Sevgi dolu bir ortam onun kendine olan güven ve saygısını arttırır. Ona güvendiğinizi gösterin, kendine güvenen çocuk davranışlarında da istekli olur

30 HER ÇOCUK ÜZERİNDE GÖRÜNMEZ BİR LEVHA TAŞIR Çocuğunuzun ayağına taş batmış ve ağlıyorsa “sus bakalım erkek adam ağlamaz” yada ağlamalarına aldırış etmeme; “senin varlığını kabul etmiyorum” anlamına gelir. Ve söylediklerine aldırış etmeyen, fikrini belirttiğinde eleştirilen çocuk içine kapanıp, güvensiz, huysuz ve saldırgan olur. “Ben önemliyim” “Ben değerliyim” “Beni kabul edin”

31 ÇOCUĞUN DUYGULARINI ANLAMAYA ÇALIŞIN - Ne düşünüyorsun, nasıl hissediyorsun gibi sorularla anlamaya çalışın. - Korku ve endişelerine saygı duyun. - Kıyaslama yapmayın. - Sosyal ortamda bulunması için cesaretlendirin. - Varlığını önemseyin

32 Sık sık sevdiğinizi söyleyin - Aile içinde vazgeçilmez bir kişi olduğunun altını çizin - Nasihatlerinizi önce kendi davranışlarınızda gösterin.

33 Ona verdiğiniz sözleri mutlaka yerine getirin - Onun yaşına uygun davranışlar göstermeye çalışın.

34 Sağlıklı ve mutlu çocuklar için: Sağlıklı ve mutlu Anne-Babalar!...

35 TEŞEKKÜRLER...


"Hazırlayan ve Sunan Yasemin TAŞDELEN REHBER ÖĞRETMEN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları