Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sınav Kaygısı - Önleme Yolları. KKaygı – Sınav Kaygısı Nedir? SSınav Kaygısının belirtileri nelerdir? SSınav Kaygısının olası nedenleri nelerdir?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sınav Kaygısı - Önleme Yolları. KKaygı – Sınav Kaygısı Nedir? SSınav Kaygısının belirtileri nelerdir? SSınav Kaygısının olası nedenleri nelerdir?"— Sunum transkripti:

1 Sınav Kaygısı - Önleme Yolları

2 KKaygı – Sınav Kaygısı Nedir? SSınav Kaygısının belirtileri nelerdir? SSınav Kaygısının olası nedenleri nelerdir? BBu nedenler nasıl kontrol edilebilir. İÇERİK :

3 KAYGI NED İ R? : Kaygı kayna ğ ı belirsiz korku ve tedirginlik durumudur ve var olu ş umuzdaki en temel duygulardan biridir. SINAV KAYGISI NEDİR? : - Sınav öncesinde yaşanan, stresin doğurduğu karmaşık, fizyolojik ve duygusal tepkilerdir. - Sınav kaygısı, kaygının özel bir türüdür ve “öteki”lerin bireyi değerlendirme ortamlarında belirginleşir. TEOG sınavı da bu ortamlardan biridir.

4 ““““sınav karizmadır” ““““sınav her şeydir” ““““sınav ne kadar iyi olduğunu gösterir” ““““sınav ne kadar aptal olduğunu gösterir” ““““kazanırsan her şeysin, kazanmazsan hiç bir şey”

5 ZZamanı iyi kullanamama SSonuçları tahmin etme SSınava gerçe ğ inden farklı anlamlar yükleme DDaha önce ya ş anmı ş ba ş arısızlıkların tekrarlanabilece ğ i endi ş esi GGerçekçi olmayan dü ş ünce biçimleri AAile ve çevrenin beklentilerinin yüksek olması KKendine güvensizlik KKaramsarlık SINAV KAYGISININ NEDENLERİ ?

6 BBilgisizlik ve hedefin belirsizli ğ i GGerçekçi olmayan hedefler PPlânsızlık ÇÇalı ş ma metotlarını bilmemek DDanı ş ılacak ki ş ilerin olmaması AArkada ş ların olumsuz telkinleri ÖÖ ğ rencinin önünde ba ş arılı bir örnek olmaması

7 ÇÇabuk üzülür ÇÇabuk heyecanlanır. HHep gergin ve tedirgindir.  Duygusal ve içlidir. Her ş eyi büyütür, küçük ş eyleri kendine dert eder. SSınavlarda heyecanlanır, sararır, solar, terler. Tırnaklarını yiyebilir, elleriyle oynar, kız ö ğ renciler saçlarıyla oynar. UUykuları düzensizidir. EEle ş tiriye hazırlıksızdır BBe ğ enilmek ister. SINAV KAYGISININ ETKİLERİ (Kaygılı Öğrenci Tipleri)

8 ÖÖÖÖğrenilen bilgiler transfer edilemez OOOOkuduğunu anlama ve düşünceleri organize etmede zorluk yaşanır DDDDikkatte bir azalma olur, dikkat sınavın içeriğine değil sınavın kendisine ve bağlı olarak yaşananlara odaklanır. ZZZZihinsel beceriler zayıflar, bilgilerin hatırlanmasını engeller. EEEEnerji tükenir ve israf edilmiş olur. FFFFiziksel rahatsızlıkların ortaya çıkmasına neden olur. SSSSürekli tedirgin olup, duygusal tepkileri abartılıdır. NNNNedenini bilmediği korkular çeker. AAAAilelerine bağımlıdır. Ailelerinden sürekli destek beklerler. SINAV KAYGISININ ETKİLERİ (Kaygılı Öğrenci Tipleri)

9 KKalp atı ş larında hızlanma HHızlı nefes alıp-verme GGerginlik ve/veya sinirlilik hali TTerleme ve/veya titreme DDilin dama ğ ın kuruması MMide ş ikayetleri BBa ğ ırsak hareketlerinde de ğ i ş me (ishal-kabızlık) SINAV KAYGISININ BELİRTİLERİ

10  T T T Telaş, şaşkınlık,  B B B Baş ağrısı  H H H Huzursuz uyku, kabus görme  K K K Konsantrasyon bozuklukları  K K K Kaygı ve korku içeren düşünceler  O O O Ortamdan uzaklaşmak isteme  Y Y Y Yorgunluk belirtileri.

11 ““Sınava hazır de ğ ilim” ““Bu bilgiler çok gereksiz ve saçma” ““Nerede ve ne zaman kullanaca ğ ım ki ?” ““Sınavlar niye yapılıyor, ne gerek var ?” ““Bu bilgiler gelecekte benim i ş ime yaramaz” ““Sınava hazırlanmak için gerekli zamanım yok” ““Ben zaten bu konuları anlamıyorum” ““Biliyorum bu sınavda ba ş arılı olamam” ““Sınav kötü geçecek.” Sürekli Kaygı Taşıyan Öğrenci İfadeleri (Rehberlik Servisi’nde)

12 Daha yüksek kaygı yaşayan öğrenci ifadeleri… AAAAcaba sınavı kazanabilecek miyim ?  A A A Arkadaşlarım kazanırda ben kazanamazsam, onların arasında nasıl dolaşırım ?  A A A Annem babam yemedi yedirdi, giymedi giydirdi, benim için her şeyi yaptılar. Bütün ümitlerini bana bağladırlar, kazanamazsam onların yüzüne nasıl bakarım.  D D D Daha hazır değilim, vakit de çok kısaldı. SSSSınavı düşündükçe ruhum daralıyor, içim sıkılıyor, ne yapabilirim ki ? KKKKafamı toplayamıyorum, okuduklarımı anlayamıyorum. GGGGaliba sınavı kazanamayacağım. ÇÇÇÇalışmak istediğimde bu düşünceler akla geliyor ve çalışamıyorum. NNNNe olacak benim halim ?

13 KAYGI İLE BAŞEDİYORUZ… (Öğrencilere) Kaygıyla başetmede bazı yaklaşımlar : KKendini tanıma yoluyla kaygıyı yenme TTest tekni ğ ini gözden geçirme PPsikolojik-kaygının kontrolü

14 Kendini tanıma : ÖÖncelikle kendinizi tanıyın HHayattan beklediklerinizi sürekli tekrar edin. KKaygı duydu ğ unuz alanları tespit edin. Mesela sınava geç kalma korkusu ta ş ıyan bir ö ğ renci gerekli önlemleri aldı ğ ı zaman geç kalmayaca ğ ını dü ş ünerek bu kaygısını yenebilir.  Bilinçaltımız her ş eyi not eder. “Ben ba ş arısızım,” “tembelim”, “heyecanlıyım”, “çok hata yapıyorum”, “sınavdan çok korkuyorum” bu olumsuz dü ş ünceleri aklınızdan geçirmeyin.

15 Kendini tanıma :  Ben kazanacağım. Ben başaracağım. Ben korkmuyorum. Ben hazırlıklıyım.  Kendinize iyi davranın ve olumlu düşünün. Olumlu düşünün, kendinize değer verin ve kaygıdan uzaklaşın. Kendinize güvenin ve kendinize değer verin.

16 Test tekniği açısından : SSınav kitapçıkları da ğ ıtıldı ğ ında aceleyle kitapçı ğ ı çözme tela ş ına dü ş meyin. EEn iyi oldu ğ unuz bölümden ba ş layabilirsiniz. Ama ş imdiye kadar denemedi ğ iniz taktikler denemeyin. TTurlama Tekni ğ i ile soruları çözün. (Bilmedi ğ iniz ve veya emin olmadı ğ ınız soruları geri dönüp bakmak üzere i ş aret koyun). Belli bir bölümü bitirdikten sonra ya da bütün sınavı bitirdikten sonra…

17 SSadece i ş aretledi ğ iniz soruları yeniden çözmek ve bo ş bırakıp bırakmadı ğ ınızı görmek için geri dönün. SSorulardaki; de ğ ildir, her zaman, hiçbiri, birlikte, en çok, en az gibi vurguları önemseyin, bu vurguların farkında olun. MMatematik ve Fen bölümünde genellikle basit hatalarla soru yanlı ş yapılır. (Örn: eksi,artı veya dört i ş lem hataları). SSınavdan sonra en çok duydu ğ um ş ey, “ ş imdi getirsinler hepsini çözeyim”

18 Psikolojik-kaygının kontrolü açısından : DDo ğ ru Nefes Alma: Açık havada veya havalandırma iyi olan bir odada derin nefes alıp vererek kafanızdan dü ş üncelerinizi bo ş altabilirsiniz. NNefesi alırken karın bastırılmalı a ğ ızdan alınarak burundan veriniz. Akci ğ erler tamamen doldurulmalı,bo ş altılmalı,nefes alı ş veri ş ler kesik kesik,kesintisiz ş eklinde çalı ş ılırsa ses tellerine de faydası olur. Çalı ş maları be ş on kez tekrar ediniz NNefes alırken derin ve yava ş alınız. BBu gev ş eme türünde süre, 10-20 dakika kadardır. Kan vücudumuzun en uç noktasına kadar gider ve vücüdun dinlenmesini sa ğ lar. Pratik yapılarak kolayca uygulanabilir.

19  Ö nce derin nefes çalışması ile rahat bir pozisyon alınır.  V ücudun,baş,omuz,sırt,kol,karın,….gibi bölgeler düşünülerek sırayla rahatlatılır. Rahatlıyor şeklinde telkinde bulunabilirsiniz. Derin Solunum: Normal yaşamınızda ne kadar derin solunum yapıp yapmadığınızı kontrol ediniz. Kaygı anında nefes darlığı yaşıyorsanız bu sizin yanlış solunum alışkanlıklarınızdan kaynaklanıyor olabilir.  G özlerinizi kapatın,burnunuzdan aldığınız nefesinizi karnınızı şişirmesine sağlayın.  K aslarınızı olabildiğince gevşetin,aldığınız nefesi üç beş saniye tuttuktan sonra sessiz ve yavaş olarak dışarı verin. Bunu beş altı defa tekrar edin gevşediğinizi göreceksiniz.

20 Unutmayın ki, Başka insanların vazgeçtiği noktada siz devam etmelisiniz. TÜM ÖĞRENCİLERİMİZE BAŞARILAR DİLERİZ. KORGAN İMAM HATİP ORTA OKULU REHBERLİK SERVİSİ


"Sınav Kaygısı - Önleme Yolları. KKaygı – Sınav Kaygısı Nedir? SSınav Kaygısının belirtileri nelerdir? SSınav Kaygısının olası nedenleri nelerdir?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları