Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tasarım Öğretim Amaçlarını Belirleme İçeriği Seçme ve Düzenleme Eğitsel Stratejileri Geliştirme Ölçme Araçlarını Hazırlama.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tasarım Öğretim Amaçlarını Belirleme İçeriği Seçme ve Düzenleme Eğitsel Stratejileri Geliştirme Ölçme Araçlarını Hazırlama."— Sunum transkripti:

1 Tasarım Öğretim Amaçlarını Belirleme İçeriği Seçme ve Düzenleme Eğitsel Stratejileri Geliştirme Ölçme Araçlarını Hazırlama

2 Öğretim Tasarımı Süreci Analiz (Analysis) Tasarım (Design) Geliştirme (Development) Uygulama (Implementation) Değerlendirme (Evaluation)

3 Bir Yaşantı “Beyazlar gediğinde onların elinde İncil, bizimse topraklarımız vardı. Zamanla bize gözlerimizi kapatarak dua etmesini öğrettiler. Bir süre sonra gözlerimizi açtığımızda baktık ki; İnci bizim elimizdeydi. Topraklarımız ise beyazların olmuştu.” Jomo Kenyatta (Kenya’nın kurucu Devlet Başkanı)

4 Amaçların Sınıflandırılması Bilişsel Bilişsel öğrenmeler, zihinsel etkinliklerin ağırlıkta olduğu davranışları kapsar. Duyuşsal Duyuşsal öğrenmeler, bir nesne, bir olay, bir konuya karşı ilgi, tutum, tavır ve duygu gibi davranış eğilimlerini içerir. Duyuşsal öğrenme aslında bir bilgi veya beceridir. Psikomotor Psikomotor öğrenmeler, belirli fiziksel hareketlerin belli sıraya göre doğru, hızlı ve otomatik olarak yapılması sonucunda ortaya çıkan davranışları içerir.

5 Bloom’un Öğrenme Taksonomisi Bilişsel Öğrenme Duyuşsal Öğrenme Psikomotor Öğrenme Değerlendirme Bir değer ya da değerler bütünü ile nitelenmişlik Yaratma SentezÖrgütlemeUyarlama AnalizDeğer verme Karmaşık dışa vuruk faaliyetler UygulamaTepkide bulunmaAlışkanlık KavramaAlmaKılavuz Denetiminde Yapma BilgiHazırlanma Algılama

6 Bilişsel Öğrenme Yargıda bulunmak eleştirmek, savunmak gibi davranışları içerir. Değerlendirme Fikir ya da öğeleri belli ilişki ve kurallara göre birleştirip yeni bir ürün oluşturma yeteneğidir. Sentez Bir problem veya sistemin yapısını tanıma, öğelerine ayırma, öğeler arasındaki ilişkileri belirleme gibi davranışlardır. Analiz Daha önce öğrenilen kuramsal ifadeler ve genellemelerin yeni durumlarda kullanılmasını ile ilişkilidir. Uygulama Öğrenciden,önceden öğrendiklerini yeni bir biçimde, yeni bir düzenlemeyle sunması istenir. Kavrama Ezber öğrenmeyi içerir ve olgular, ilkeler ve terimlerin hatırlanmasını gerektirir. Bilgi

7 Duyuşsal Öğrenme Özümsenen değerlerle tutarlı bir yaşam felsefesi ya da dünya görüşü geliştirme. Bir değer ya da değerler bütünü ile nitelenmişlik Farklı değerleri tutarlı bir değerler sistemi oluşturacak şekilde örgütleme. Örgütleme Bir davranış, olay ya da olguya önem verme; bir değeri diğerlerine tercih etme ve bir değere kendini adama. Değer verme Belirli uyarıcılarla ilgilenme, onlara belli biçimlerde tepkilerde bulunma. Aktif katılım da denebilir. Tepkide bulunma Belirli bir fikir, olay ya da uyarıcıya dikkat etme ve belli uyarıcıları diğerlerinden ayırma. Alma

8 Psikomotor Öğrenme Yeni, orijinal bir motor davranış geliştirme. Yaratma Önceden kazanılan becerileri, yeni durumlarda kullanma. Uyarlama Karmaşık bir beceriyi kolayca, en az zaman ve enerji harcayarak yapma. Karmaşık dışa vuruk faaliyetler Bir beceriyi kendi başına, hiç kimseden yardım almadan, istenilen niteliklerde yapma. Alışkanlık Bir beceriyi, önce beceriyi yapan başka bir kişiyi taklit ederek ve daha sonra kendi kendine yaparak öğrenme. Kılavuz Denetiminde Yapma Bir motor hareket için zihinsel, bedensel ve duygusal yönden hazır olma. Hazırlanma Bir becerinin nasıl yapıldığını izleme; hareketlerin farkına varma. Algılama

9 Amaçlar

10 Amaçlar Nasıl Yazılır?

11 Davranış Lehimlemek Tanımlamak Hesaplamak Anlamak Bilmek İnanmak Planlanan öğrenme-öğretme faaliyetlerini başarıyla tamamlayan bir öğrencinin neyi yapabileceğini gösterir.

12 Şartlar Öğrencinin davranışı hangi şartlar altında gerçekleştireceğini tanımlar. Şartlar, yardım edici (sağlanan kaynaklar) ya da sınırlayıcı (kısıtlamalar) olabilir. Kullanılabilecek alet, cihaz ve malzemeler Zaman sınırlamaları Davranışın gerçekleşeceği ortam Kullanımı sınırlandırılmış malzemeler

13 Standartlar Öğrenme-öğretme süreci sonunda öğrencinin ulaşması beklenen davranışın düzeyi veya yeterlilik derecesini tanımlar. Kalite (iyi düzenlenmiş, anlaşılır bir yazılı ödev) Başarı yüzdesi (%95’i doğru) En çok hata miktarı (En fazla bir hata ile) Üretim hızı/zamanı (30 dakikada) Referans gösterme (Sınıfta yapılan açıklamalara göre)

14 İçerik Türleri Sözel Bilgiler TanımlarSınıflamalarOlgular Zihinsel Beceriler Ayırt etme Somut kavramlar Soyut kavramlar Kurallar Problem çözme Tutumlar Bilişsel Stratejiler Tekrar Ayrıntılandırma DüzenlemeÜstbiliş Duyuşsal stratejiler Devinsel Beceriler

15 Bilişsel Stratejiler Yineleme Altını çizme İşaretleme Bellek destekleyici kullanma Ayrıntılandırma Zihinsel imgeler oluşturma Özetleme Benzetme oluşturma Yeniden ifadelendirme Not tutma Sorular türetme Düzenleme Anahatları çıkarma Kavram haritaları oluşturma Çizelgeler üretme Kavramayı izleme (İç denetim) Duyuşsal stratejiler

16 Öğretim hedefleri Davranış hedefleri Davranış hedefleri Genel durumu içeren bir hedef ifadesi ile bu hedefe nasıl ulaşılacağını açıklayan davranışlar. Kazanımlar Kazanımlar Öğretim sonunda ulaşılacak durumların ne olduğunu geniş olarak ve nihai öğrenme ürünü biçiminde ifade edilmesi. Performans hedefleri Performans hedefleri Öğretim sonunda öğrenenin göstermesi gereken performans, ölçüt ve koşul ifadeleri ile birlikte belirtilir.

17 Örnekler Öğretim tasarım modellerini temel özelliklerini dikkate alarak gruplandırır. İki farklı veri toplama aracını kullanarak, öğrencilerin uygun iki bireysel farklılığını belirler.

18 İçerik Analizi Aşamalı (hierarchical) analiz  Kavram öğretimi, kural öğretimi Kümesel (cluster) analiz  Sözel bilgilerin öğretimi İşlemsel (procedural) analiz  Devinsel becerilerin öğretimi Bütünleşik analiz  Tutumlar, değerler ve inançlar

19 Aşamalı analiz Sorun çözme (11) Kural (6) Kavram (3) Kavram (4) Ayırt etme (1) Ayırt etme (2) Kavram (5) Kural (10) Kavram (8) Kavram (9) Ayırt etme (7)

20 Kümesel analiz Sözel bilgi (1) Sözel bilgi (2) Sözel bilgi (3) Sözel bilgi (4) Sözel bilgi (5)

21 İşlemsel analiz Görev (1) Görev (1) İşlem (1.1) İşlem (1.1) Adım (1.2.1) Adım (1.2.1) Adım (1.2.2) Adım (1.2.2) Görev (2) Görev (2) İşlem (2.1) İşlem (2.1) İşlem (1.2) İşlem (1.2) İşlem (2.2) İşlem (2.2) İşlem (2.3) İşlem (2.3) Görev (3) Görev (3)

22 İçerik Analizi İçerik – Kazandırılacak yeterlikler Amaçlar yeterliklere dayanmakta, yeterlikler de içeriğe işaret etmektedir. İçerik analizinde kullanılan yöntemler, kazandırılacak yeterliklerin doğasını ve aralarındaki ilişkileri belirginleştirmeye hizmet etmektedir. Öğretimsel analiz yöntemleri = İçerik analiz yöntemleri İçeriğin yapısı ve akışı belirlenir.

23 İçeriği Düzenleme İlkeleri Bilinenden bilinmeyene Yalından karmaşığa Kolaydan zora Somuttan soyuta Yakından uzağa Öncekilerden sonrakilere

24 İçeriği Düzenleme İlkeleri Bütünden parçaya Önemliden önemsize Benzerliklerden farklılıklara Süreçlerden ürünlere Sorunlardan çözümlere Kuramdan uygulamaya

25 Eğitsel Stratejileri Geliştirme Taktik Teknik Yöntem Strateji

26 Genel olarak; bir şeyi elde etmek için izlenen yol yada amaca ulaşmak için geliştirilen bir planın uygulanmasıdır. Eğitim açısından strateji; dersin hedeflerine ulaşmasını sağlayan; yöntem, teknik ve araç- gereçlerin belirlenmesine yön veren yaklaşımdır.

27 Yöntem Öğretim yöntemi, öğrenciyi hedef ulaştırmak için izlenen yoldur. Yöntemle, belli öğretme teknikleri ve araçları kullanılarak öğretmen ve öğrenci etkinliklerinin bir plana göre düzenlenmesi ve yürütülmesi amaçlanır.

28 Teknik Öğretim yöntemini gerçekleştirmede kullanılan yoldur.

29 Öğretim Stratejilerinin Sınıflandırılması Yönetim (management) stratejileri Zaman, yer, insan kaynakları, donanım Düzenleme (organization) stratejileri İçeriğin türü, kapsamı, yapılandırılması, akışı, bağlantıları Dağıtım (delivery) stratejileri Öğretimi öğrenene sunma, öğrenenden yanıt alma, öğrenene yanıt verme (öğretmen-öğrenci, öğrenci- materyal, öğrenci-öğrenci etkileşimleri)

30 Öğretim Stratejilerinin Sınıflandırılması Yerleştirilmiş (embedded) / destekleyici stratejiler Öğrenci pasif Türetilmiş (generative) / üretici stratejiler Öğrenci aktif

31 Öğretim Stratejilerinin Sınıflandırılması Doğrudan (direct) stratejiler Öğretmen bilgi verme görevini yüz yüze iletişim yoluyla ve konuyu kendisi anlatarak yapması Etkileşimli (interactive) stratejiler Karşılıklı görüş alış-verişi, paylaşım ve alternatif bakış açıları geliştirme Bağımsız (independent) stratejiler Kendi kendine öğrenme Dolaylı (indirect) stratejiler Araştırma, gözlem, incelme Deneyimsel (experiental) stratejiler Öğrenci merkezli,etkinliklere dayalı, tümevarımcı

32 Öğretim Stratejilerinin Sınıflandırılması Hedef Strateji YöntemTeknik Bilgi Sunuş AnlatmaGösteri Beyin fırtınası Kavrama Buluş Tartışma Örnek olay Soru cevap Beyin fırtınası Tartışma çeşitleri Uygulama Analiz Sentez Değerlendirme Araştırma/İnceleme Gösterip yaptırma Problem çöme Proje Benzetin Drama Rol oynama İkili ve grup çalışması

33 Öğretim Yöntemleri Öğretmen odaklı Öğrenci odaklı Etkileşim odaklı Anlatım Tartışma Örnek olay Gösterip yaptırma Problem çözme Proje Bireysel çalışma

34

35 Ölçme Araçlarını Hazırlama Ölçme Ölçme Doğrudan Dolaylı Ölçmede hata Sabit Sistematik Tesadüfi Değerlendirme Değerlendirme

36 Ölçme Araçlarını Hazırlama Nesnel testler Nesnel testler Belirli amaçlara ulaşma düzeyini, doğru ve yansız ölçmek Temel düzey / İleri düzey Öğrenme Yeterlikleri Öznel testler Öznel testler Genellikle uzun ve serbest yanıtlar Puanlamada esneklik

37 Ölçme Araçlarının Türleri Anketler Anketler Kişisel özellikler, görüş ve tercihler, beklentiler, bilgiler, eğilimler Başarı testleri Başarı testleri Öğrenme çıktıları Serbest yanıtlı testler Serbest yanıtlı testler Klasik, geleneksel, kompozisyon tipi Uzun cevaplı / Kısa cevaplı

38 Ölçme Araçlarının Türleri Sözlü sınavlar Sözlü sınavlar Serbest yanıtlı testler yerine Sorunun algılanması ve yanıtın formüle edilmesi Çelişki ya da çatışmalarla baş edebilme Yaratıcı düşünme Tutum ve genel izlenim Doğru-yanlış testleri Doğru-yanlış testleri Bilişsel alandaki bilgi ve kavrama düzeyindeki yeterlikler Sözel bilgiler, ayırt etme, kavramlar

39 Ölçme Araçlarının Türleri Çoktan seçmeli testler Çoktan seçmeli testler Sunulan seçenekler Çeldirici Yapılandırılmış – Nesnel Sözel bilgiler ve zihinsel beceriler Eşleştirmeli testler Eşleştirmeli testler İki sütun Sözel bilgiler ve zihinsel beceriler

40 Ölçme Araçlarının Türleri Boşluk doldurmalı testler Boşluk doldurmalı testler Bir cümlede eksik bulma Sözel bilgiler ve kurallar Ölçekler Ölçekler Tutum ölçme Mutlak doğru / yanlış yanıt yok

41 Ölçme Araçlarının Türleri Denetim listeleri Denetim listeleri Gözlem Evet/Hayır – Puanlama – Sıklık İşlemsel bilgiler ve Devinsel yeterlikler Duyuşsal alandaki eğilim ve yönelimler

42 Ölçme Araçlarının Özellikleri Geçerlik Geçerlik Görünüş geçerliği Yapı geçerliği İçerik geçerliği Kestirim (yordama) geçerliği

43 Ölçme Araçlarının Özellikleri Güvenirlik Güvenirlik Test-yeniden test güvenirliği Paralel formlar güvenirliği Bölünmüş yarılar güvenirliği Kuder-Richardson güvenirliği Cronbach alpha güvenirliği Puanlayıcı güvenirliği

44 Ölçme Araçlarının Özellikleri Geçerlik ve Güvenirlik Geçerli Güvenilir Geçerli değil Güvenilir değil

45 Otantik Değerlendirme Öğrenen AkranlarÖğretmen Öz-değerlendirme Akran değerlendirme Öğretmen değerlendirmesi Gelişim dosyası Kontrol listesi Derecelendirme ölçeği

46 Hikaye Tahtası (Story Board) Öğretim hedeflerinin nasıl sunulacağını (metin, grafikler, resim, ses, video, ya da bunların birleşimi) gösterir. Etkileşimli çoklu ortamın belgelenmesidir. Hikaye tahtası ile içeriğin genişliği ve derinliği, öğrenenlere bu içeriğin nasıl dağıtılacağı ve hangi öğrenme çıktılarının bekleneceği de belirlenir.

47 Hikaye Tahtası (Story Board) Hikaye tahtası geliştirme süreci, içerik düzenlendikten ve ortam seçildikten sonra başlar. Kaynak: Yalın, H. İ. (2008). İnternet Temelli Eğitim. Nobel yayıncılık: Ankara.

48 Tasarım Öğretim Amaçlarını Belirleme İçeriği Seçme ve Düzenleme Eğitsel Stratejileri Geliştirme Ölçme Araçlarını Hazırlama


"Tasarım Öğretim Amaçlarını Belirleme İçeriği Seçme ve Düzenleme Eğitsel Stratejileri Geliştirme Ölçme Araçlarını Hazırlama." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları