Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SARSICI GÜZELL İ K Rus balerin Olga Khokhlova’yla evlili ğ inin bütünüyle çıkmaza girdi ğ i 1920’li yıllarda Picasso, kendini öncü ve ilham kayna ğ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SARSICI GÜZELL İ K Rus balerin Olga Khokhlova’yla evlili ğ inin bütünüyle çıkmaza girdi ğ i 1920’li yıllarda Picasso, kendini öncü ve ilham kayna ğ."— Sunum transkripti:

1

2

3 SARSICI GÜZELL İ K Rus balerin Olga Khokhlova’yla evlili ğ inin bütünüyle çıkmaza girdi ğ i 1920’li yıllarda Picasso, kendini öncü ve ilham kayna ğ ı olarak gören sürrealist gençlerle tanı ş arak bir kaçı ş, dolayısıyla da bir özgürlük yolu buldu. Kübizmden aldı ğ ı yeni esteti ğ i benimsemekte gecikmedi. Sezgilerin ve özgürlü ğ ün, sarsıcı güzelli ğ in savunusu, bu kı ş kırtıcı i ş lere ayrılan bölümde güçlü bir onay buluyor. İ ki Çıplak Kadın serisi Picasso’nun yaratım sürecini yakından izlememizi sa ğ lıyor: Figürler bulanık ilk hallerini takiben kendilerini geleneksel tasvir anlayı ş ına, oradan da yükselen bir yapı bozumla önce biri sonra her ikisi birden sürrealist isyanı mükemmel bir ş ekilde örnekleyen hafifletilmi ş bir sahneye bırakıyorlar. CONVULSIVE BEAUTY In the 1920’s, his marriage to Russian ballerina Olga Khokhlova breaking down, Picasso found escape, and therefore release, in the recognition given to him by young Surrealists who saw him as a Pioneer and a figure of inspiration. He quickly adopted the new aesthetic that he had perceived in Cubism. The defence of intuition and freedom, of convulsive beauty, can be appreciated in this selection of uneasy Works. The progression of states of the Two Female Nudes series allows Picasso’s creative process to be closely tracked: from the nebulous original, the figures emerge according to traditional forms of representation, then undergoing increasing distortion, first one figure and then both, a rarefying of the scene that exemplifies to perfection the Surrealist rebellion.

4 Bulutlu Havada Yıkananlar Paris, 15 Ocak 1933 Hafif e ğ ilimli bakır üzerine aside yedirme baskı Bathers in Cloudy Weather Paris, 15 January 1933 Etching on lightly bevelled copper

5 Figür Paris, yak. 24 Mayıs 1929 Ta ş a aktarılmı ş ka ğ ıt üzerine litografi kalemi Figure Paris, c. 24 May 1929 Lithography pen on paper transferred onto stone

6 İ ki Çıplak Kadın Paris, 17 Ocak 1946 Ta ş üzerine fırça, kalem ve kazıma bıça ğ ı Two Female Nudes Paris, 17 January 1946 Brush, pen and scraper on stone

7

8 İ ki Çıplak Kadın Paris, 5 Ocak 1946 Ta ş üzerine kalem, kazıma bıça ğ ı ve metal gönye Two Female Nudes Paris, 5 January 1946 Pen, scraper and metal set square on stone

9

10 İ ki Çıplak Kadın Paris, 13 Kasım 1945 Ta ş üzerine lavi Two Female Nudes Paris, 13 November 1945 Ink wash on stone

11

12 İ ki Çıplak Kadın Paris, 25 Ocak 1946 Ta ş üzerine fırça, kalem ve kazıma bıça ğ ı Two Female Nudes Paris, 25 January 1946 Brush, pen and scraper on stone

13

14 İ ki Çıplak Kadın Paris, 8 Ş ubat 1946 Ta ş üzerine fırça, kalem ve kazıma bıça ğ ı Two Female Nudes Paris, 8 February 1946 Brush, pen and scraper on stone

15

16 İ ki Çıplak Kadın Paris, 12 Ş ubat 1946 Ta ş üzerine lavi, kalem, kazıma bıça ğ ı ve metal gönye Two Female Nudes Paris, 12 February 1946 Ink wash, pen, scraper and metal set square on stone

17

18 Yola Çıkı ş Vallauris, 12 Mart 1951 Çinko üzerine lavi, kalem ve kazıma bıça ğ ı The Departure Vallauris, 12 March 1951 Ink wash, pen and scraper on zinc

19

20 Yola Çıkı ş Vallauris, 20 Mayıs 1951 Çinkoya aktarılmı ş Yola Çıkı ş ’ın baskısı üzerine kalem ve lavi çalı ş ılmı ş ş effaf kâ ğ ıt The Departure Vallauris, 20 May 1951 Pen and ink wash on transparent paper on print of The Departure transferred onto zinc

21

22 Yola Çıkı ş Vallauris, 20 Mayıs 1951 Dört renk The Departure Vallauris, 20 May 1951 Four colours

23

24 KADINLAR Kadın figürü Picasso’nun eserlerinde en sabit ikonografik temalardan biridir. Öncelikle kız karde ş leri ve annesinin ve bir çok kadın dostunun, daha sonra e ş lerinin merkezinde bulundu ğ u bir kadın dünyasının sakini olan sanatçı, bir yandan hayranlık duydu ğ u, öbür yandan da sorguladı ğ ı kadın imgesiyle yüzle ş ir. Kadın modellerinin çe ş itlili ğ i, kadının, resim içinde resim yaparken, kendini güvenle rüyalara teslim etti ğ i, ayna aracılı ğ ıyla kendini sorguladı ğ ı, erke ğ in â ş ıkane ihtiraslarıyla oynadı ğ ı ya da sadece iskambil kâ ğ ıtlarını dizdi ğ i, onu anlatan sanatçı için bir model kimli ğ ine büründü ğ ü sahnelerde ortaya çıkıyor. WOMEN The figure of the woman has been one of the most constant iconographic themes in the works of Picasso. Inhabiting a female world which at first gravitated around his sisters and his mother, and later around his different sentimental companions and wives, the artist has confronted the image of the woman from the position of one who simultaneously admires and questions the female subject. The numerous female models are portrayed in scenes in which the woman is the model of the artist painting her, an exercise on painting within the painting, or trustingly allows herself to fall asleep, or questions herself in a mirror, or plays with the amorous appetites of a man, or simply plays cards.

25 Uzanmı ş Model Vallauris, 11-12 Ş ubat 1954 Ta ş üzerine litografi kalemi Reclining Model Vallauris, 11-12 February 1954 Litho crayon on stone

26

27 Ressam ve Modeli Paris, 1930 Ta ş üzerine litografi kalemi ve kazıma bıça ğ ı The Painter and His Model Paris, 1930 Litho crayon and scraper on stone

28

29 Oturan ve Uyuyan Kadın Paris, 11 Mayıs 1947 Çinko üzerine iki renk Seated Woman, Asleep Paris, 11 May 1947 Two colours on zinc

30

31 Aynaya Bakan Kadın Paris, 26 Kasım ve 10 ve 15 Aralık 1950 Çinko üzerine kalem ve zımpara ka ğ ıdı Woman before a Mirror Paris, 26 November and 10 and 15 December 1950 Pen and sandpaper on zinc

32

33 ANT İ KÇA Ğ MERAKI Picasso’nun antikça ğ sanatındaki temalara duydu ğ u kalıcı hayranlı ğ ın köklerinde, sanatsal e ğ itimine, Yunan ve Roma sanatı klasik modellerinin taklidi ve yeniden üretiminin hâkim oldu ğ u akademik ve akademiyi yücelten bir dünyada ba ş lamı ş olması yatıyor. Mitolojideki “Üç Lütuf”, yani Zeus ve Eurynome’un kızları Aglae, Talya ve Eufrosine, bu bölümde kar ş ımıza suya girenlerin suretinde çıkıyor, 1930’lu yıllarda ihtiraslı kentaurlar (insan ba ş lı atlar), 1940’larda pikadorlara, içki âlemlerine, flüt çalan faunlara (keçi tanrılar) dönü ş en figürler enerjik çizgilerle betimleniyor. Sanatçının, kentaurlar ve faunlar gibi klasik mitoloji kahramanlarının insan ve hayvan ö ğ elerini aynı figürde bulu ş turabilmesi, muhakeme yetisini ve saf içgüdüleri birbirinin içine geçirerek, ortaya ki ş isel ya ş amına dair itirafların sınırına varabilecek bir psikoloji ve psikanaliz yorumu çıkarıyor. THE CALL OF THE CLASSICAL ERA The academic and academicist education of Picasso, whose artistic training began in a world still governed by imitating and reproducing the classical models of Greek and Roman art, is at the roof of his perennial fascination with the art themes of ancient times. Thus, in this section we find the “Three Graces” Aglae, Talya and Eufrosine, daughters of Zeus and Eurynome appearing as bathers, passionate centaursin the 1930’s which, by the 1940’s, have turned into picadors, bacchanalia, and flute-playing fauns, also portrayed with energetic strokes. The capacity of classical myths to combine human and animal elements in a single figure such as a centaur or a faun, thus combining reason and pure instinct, serves to provide a psychological and psychoanalytical reading of these figures in terms of the merely confessional and autobiographical.

34 Üç Yıkananlar, II Paris (?), 1923 Çinko üzerine aside yedirme baskı, 19/50 Three Bathers, II Paris (?), 1923 Etching on zinc, 19/50

35 Ya ş lı Ressamın Atölyesi Vallauris, 14 Mart 1954 Ta ş a aktarılmı ş ş effaf transfer baskı kâ ğ ıdı üzerine litografi kalemi The Old Painter’s Studio Vallauris, 14 March 1954 Litho crayon on transparent transfer paper transferred onto stone

36

37 Çömelmi ş İ ki Kadın Cannes, 10 Ocak 1956 Ta ş a aktarılmı ş transfer baskı kâ ğ ıdı üzerine litografi kalemi (frotagge tekni ğ iyle) Two Women, Sitting Cannes, 10 January 1956 Litho crayon (with smudging) on transfer paper transferred onto stone

38

39 Faunla Birlikte Kentaur ve Bakkha Rahibesi Paris, 2 Ş ubat 1947 Ta ş a aktarılmı ş litografi ka ğ ıdı üzerine lavi, guva ş, litografi kalemi ve kazıma bıça ğ ı Centaur and Bacchante with Faun Paris, 2 February 1947 Ink wash, gouache, litho crayon and scraper on lithographic paper transferred onto stone

40

41 Faunlar ve Kadın Kentaur Paris, 26 Ocak 1947 Ta ş a aktarılmı ş litografi ka ğ ıdı üzerine litografi kalemi, kalem, fırça ve kazıma bıça ğ ı, 43/50 The Fauns and the Female Centaur Paris, 26 January 1947 Litho crayon, pen, brush and scraper on lithographic paper transferred onto stone, 43/50

42

43 Kentaur ve Bakkha Rahibesi Paris, 2 Ş ubat 1947 Ta ş a aktarılmı ş litografi ka ğ ıdı üzerine lavi, kalem, litografi kalemi ve guva ş Centaur and Bacchante Paris, 2 February 1947 Ink wash, pen, litho crayon and gouache on lithographic paper transferred onto stone

44

45 Kentaur Pikador Golfe-Juan, 17 Ş ubat 1948 Bakır üzerine so ğ uk kazı The Centaur Picador Golfe-Juan, 17 February 1948 Drypoint on copper

46

47 Flüt Çalan Faun II Golfe-Juan, 17 Ş ubat 1948 Bakır üzerine so ğ uk kazı Faun with Flute II Golfe-Juan, 17 February 1948 Drypoint on copper

48

49 Pan Vallauris, 10 Mart 1948 Çinko üzerine lavi Pan Vallauris, 10 March 1948 Ink wash on zinc

50 Müzisyen Faun Vallauris, 10 Mart 1948 Çinko üzerine lavi The Faun Musician Vallauris, 10 March 1948 Ink wash on zinc

51 Faun Ba ş ı Paris, 11 Nisan 1949 Ta ş a aktarılmı ş litografi ka ğ ıdı üzerine lavi ve ovma Faun Head Paris, 11 April 1949 Ink wash and smudging on lithographic paper transferred onto stone

52

53 Faun Ba ş ı Paris, 11 Nisan 1949 Ta ş a aktarılmı ş litografi ka ğ ıdı üzerine lavi Faun Head Paris, 11 April 1949 Ink wash and on lithographic paper transferred onto stone

54

55 Faun Ba ş ı Paris, 11 Nisan 1949 Ta ş a aktarılmı ş litografi ka ğ ıdı üzerine lavi Faun Head Paris, 11 April 1949 Ink wash and on lithographic paper transferred onto stone

56

57 Baküs’e Saygı Vauvenargues, 27, 28, 30 ve 31 Ekim ve 1 ve 2 Kasım 1960 Ta ş a aktarılmı ş transfer kâ ğ ıdı üzerine litografi kalemi (frotagge tekni ğ iyle), fırça (guva ş ) ve kazıma bıça ğ ı Tribute to Bacchus Vauvenargues, 27, 28, 30 and 31 October and 1 and 2 November 1960 Litho crayon (with smudging), brush (gouache), and scraper on transfer paper transferred onto stone

58

59 Ş iirler ve Litografiler, 8. Yaprak Baskı: Aralık 1954 (1) Metin, 11 Ş ubat 1941 Ka ğ ıt üzerine kalem (2)Faun Ba ş ı, 13 Mayıs 1949 Ka ğ ıt üzerine kalem, lavi ve guva ş (3) Metin, 11 Ş ubat 1941 Ka ğ ıt üzerine kalem (4) Faun Ba ş ı, 13 Mayıs 1949 Ka ğ ıt üzerine kalem, lavi, guva ş ve kazıma bıça ğ ı Poems and Lithographs, Sheet 8 Print: December 1954 (1) Text, 11 February 1941 Pen on report paper (2)Faun Head, 13 May 1949 Pen, ink wash and gouache on report paper (3) Text, 11 February 1941 Pen on report paper (4) Faun Head, 13 May 1949 Pen, ink wash, gouache and scraper on report paper

60

61 Diaulos Çalgıcısı (Müzisyen Faun) Vallauris, 1947 Boyanmı ş ve sırlanmı ş toprak tabak Edition Picasso. Madoura Plein Feu, 55/200 Diaulos Dish (Musician Faun) Vallauris, 1947 Earthenware plate, painted and glazed Edition Picasso. Madoura Plein Feu, 55/200

62

63 Kara Surat Vallauris, 1948 Boyalı ve kısmen sırlanmı ş beyaz seramik tabak Picasso Madoura Plein Feu, 28/50 Black Face Vallauris, 1948 White ceramic plate, painted and partly glazed Edition Picasso. Madoura Plein Feu, 28/50

64

65 Flütçü Vallauris Oksitle ve beyaz sırla süslenmi ş, mavi, ye ş il ve sarı boyalı beyaz toprak tabak Edition Picasso. Orijinal Picasso baskısı. Madoura Plein Feu, 40 The Flute Player Vallauris White earthenware plate, decorated with oxides, and white glaze, painted in blue, green and yellow Edition Picasso. Empreinte Originale de Picasso. Madoura Plein Feu, 40

66

67


"SARSICI GÜZELL İ K Rus balerin Olga Khokhlova’yla evlili ğ inin bütünüyle çıkmaza girdi ğ i 1920’li yıllarda Picasso, kendini öncü ve ilham kayna ğ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları