Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞ LETMEN İ N AMAÇLARI, İŞ LEVLER İ, TÜRLER İ YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I, BAKIYE YALINC Kaynak : Nevin Seyyah 1 YÖNT 101 – İŞLETMEYE GİRİŞ I.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞ LETMEN İ N AMAÇLARI, İŞ LEVLER İ, TÜRLER İ YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I, BAKIYE YALINC Kaynak : Nevin Seyyah 1 YÖNT 101 – İŞLETMEYE GİRİŞ I."— Sunum transkripti:

1 İŞ LETMEN İ N AMAÇLARI, İŞ LEVLER İ, TÜRLER İ YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I, BAKIYE YALINC Kaynak : Nevin Seyyah 1 YÖNT 101 – İŞLETMEYE GİRİŞ I

2 İŞLETMENİN AMAÇLARI YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I, BAKIYE YALINC 2 İş letmenin en temel amacı insanların ihtiyaç duydu ğ u iktisadi mal ve hizmetleri üreterek ya da pazarlayarak topluma fayda sa ğ lamak ve bunun kar ş ılı ğ ında da ortalamanın üzerinde gelir elde ederek, ya ş amının süreklili ğ ini sa ğ lamaktır. Ara ş tırma ve geli ş tirme faaliyetleri Teknolojiye ve yenili ğ e önem Mü ş teri isteklerine cevap verebilme yollarının bulunması i ş letmeler için önemlidir. Hayatta kalabilmek için kar elde etmeye gereksinimleri vardır.

3 İŞLETMENİN AMAÇLARI YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I, BAKIYE YALINC 3 İş letmenin amaçları “özel amaçlar” ve “temel amaçlar” olarak ikiye ayrılır. Ş ekil I-2.1: İş letmede Amaçlar Hiyerar ş isi, Sayfa:34 TEMEL AMAÇLAR: Karlılık, Satı ş geliri sa ğ lama amacı, Sosyal sorumluluk amacı, Varlı ğ ını sürdürme ve büyüme amacı.

4 İŞLETMENİN AMAÇLARI YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I, BAKIYE YALINC 4 Karlılık: Kar, i ş letmenin belirli bir dönemindeki faaliyet sonucu olup, toplam gelirlerin toplam giderlerden farkı olarak dü ş ünülür. Günümüzde kar sa ğ lamak i ş letmeler için o kadar kolay de ğ ildir. Bu nedenle i ş letmeler artık do ğ rudan kar amacı gütmek yerine, rakiplerine göre ortalama üstünde getiri elde etmeyi hedeflemektedirler. Satı ş geliri sa ğ lama amacı: İş letme yöneticileri en çok karı de ğ il belirli düzeyde karı sa ğ lamak kaydıyla, satı ş gelirini maksimum düzeye çıkarmaya çalı ş maktadırlar. Topluma hizmet ve sosyal sorumluluk: İş letmelerin ço ğ u günümüzde sosyal sorumluluk projeleri ile anılmaya ba ş lamı ş ve topluma verdikleri mesajların ba ş ında enerji tasarrufu, do ğ aya saygı, insana de ğ er vurgulanmı ş tır. İş letmenin varlı ğ ını sürdürmesi: i ş letmenin süreklili ğ i, büyüme ve geli ş mesi vazgeçilmez bir i ş letme amacıdır. Bunu yapabilmeleri için çevreden sürekli girdiler alarak, bunlara göre stratejiler geli ş tirerek, dinamik dengeleri korumaya çalı ş ırlar.

5 İŞLETMENİN AMAÇLARI YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I, BAKIYE YALINC 5 İş letmenin kendi öz kaynaklarından yararlanarak ve dı ş kaynakları de ğ erlendirerek kendi yapısının geni ş lemesi sonucu ortaya çıkan büyüme İ Ç BÜYÜME olarak adlandırılır. İş letmenin yeni i ş letmeler kurması veya mevcut ba ş ka i ş letmelerle birle ş mesine ise DI Ş BÜYÜME denilmektedir.

6 İŞLETMENİN AMAÇLARI YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I, BAKIYE YALINC 6 ÖZEL AMAÇLAR: İş letmelerin temel amaçlarını gerçekle ş tirmede onlara destek sa ğ layan özel amaçlar vardır. Bu amaçlar: Mü ş teri ve tüketicilere daha kaliteli mal ve/veya hizmet sunmak, Çalı ş anlara iyi ücret vermek ve çalı ş ma ko ş ullarını geli ş tirip iyile ş tirmek, Çalı ş anlarını e ğ iterek kendilerini geli ş tirme ve meslekte ilerleme olanaklarına ve fırsatlarına kavu ş malarını sa ğ lamak, Çalı ş anlarına istikrar içinde, sürekli istihdam sa ğ lamak olarak belirtilebilir.

7 İŞLETMENİN İŞLEVLERİ YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I, BAKIYE YALINC 7 İş letmenin amaçlarının belirlenmesinden sonra bu amaçlara ula ş ılması için yapılması gereken i ş lerin neler oldu ğ unun belirlenmesi ve i ş letmenin buna göre organize edilmesi gereklidir. Bu süreç sonunda i ş letmenin bölümleri (departmanları) olu ş turulur. Henry FAYOL, Klasik Yönetim Teorisi içinde, Yönetsel Yakla ş ımda i ş letmenin i ş levlerini a ş a ğ ıdaki gibi gruplandırmı ş tır: Yönetim Faaliyetleri (Planlama, Örgütleme, Yöneltme, Koordinasyon, Denetim) Teknik ya da Üretim Faaliyetleri Ticari Faaliyetler (Satın Alma, Satı ş, Pazarlama) Finansal İş lemler (Gerekli fonların sa ğ lanması ve yönetim) Muhasebe İş lemleri ( Envanter, Gelir-Gider Hesapları) Güvenlik Faaliyetleri Ş ekil I-2.2: İş letmenin İş levleri, Sayfa 38.

8 İŞLETME TÜRLERİ YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I, BAKIYE YALINC 8 İş letmeleri gruplandırırken genellikle 6 farklı ölçüt kullanılmaktadır. Bu ölçütler a ş a ğ ıdaki ş ekilde sıralanabilir: 1. Üretilen mal ve hizmet çe ş idine, 2. Üretim araçlarının mülkiyeti, 3. Hukuki yapıları, 4. Ulusal kökleri, 5. İş letmeler arası anla ş malar, 6. Di ğ er ölçütler.

9 İŞLETME TÜRLERİ YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I, BAKIYE YALINC 9 1) Üretilen Mal ve Hizmet Çe ş idine Göre İş letmeler: a) Endüstri İş letmeleri: Üretim sürecinde, kullanılan girdileri fiziksel ya da kimyasal yönden de ğ i ş ikli ğ e u ğ ratarak yeni bir mala dönü ş türen i ş letmelerdir. Fabrikasyon sistemini uygulayan i ş letmeler, endüstriyel üretim yaparlar. b) Ticaret İş letmeleri: Ticaret kesiminde çalı ş an, üretici i ş letmelerin ürettikleri malların toptancılı ğ ını, yarı toptancılı ğ ını ve perakendecili ğ ini yapan i ş letmelerdir. (aracı kurulu ş lardır) c) Hizmet İş letmeleri: Hizmet üreten ve pazarlayan her boyuttaki i ş letmelerdir.

10 İŞLETME TÜRLERİ YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I, BAKIYE YALINC 10 2) Üretim Araçlarının Mülkiyetine Göre İş letmeler: a) Özel İş letmeler: Üretim araçlarının mülkiyeti özel ki ş ilerin elinde bulunan i ş letmelerdir. b) Kamu İş letmeleri: Sermayesinin tümü ya da ço ğ unlu ğ u devlete ya da kamu tüzel ki ş ilerine ait olan i ş letmelerdir. c) Karma İş letmeler: Özel ve kamu i ş letmelerinin birlikte kurmu ş oldukları i ş letmelerdir. Bu tür i ş letmelerde ço ğ unluk hissesi özel i ş letmelere ait oldu ğ u için, i ş letmenin yönetimi özel i ş letme tarafından gerçekle ş tirilir. d) Yabancı Sermayeli İş letmeler: Üretim araçlarının mülkiyeti ba ş ka ülke giri ş imcilerinin olan i ş letmelerdir.

11 İŞLETME TÜRLERİ YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I, BAKIYE YALINC 11 3) Hukuki Yapılarına Göre İş letmeler: a) Özel İş letmelerin Hukuksal Biçimleri: i. Ki ş i ( Ş ahıs) Ş irketleri: Birbirine güvenen, birbirini iyi tanıyan iki veya daha fazla ki ş inin ki ş isel güçlerini birle ş tirerek birlikte kurdu ğ u i ş letmelerdir. Ki ş i ş irketleri a ş a ğ ıdaki gibi sınıflandırılmaktadır: Tek Ki ş i İş letmesi: İş letme sahibinin aynı zamanda yönetici konumunda oldu ğ u, küçük ve orta ölçekli i ş letmelerin kurulu ş unda sıklıkla kullanılan, kazancın ve riskin tek ki ş iye ait oldu ğ u i ş letme türüdür.

12 Tek Kişi İşletmesi YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I, BAKIYE YALINC 12 Üstünlükleri: Kurulması kolaydır. Yetkiler bir ki ş ide toplandı ğ ı için hızlı karar alınır. Faaliyetler gizli kalır. Kâr bölü ş ülmez. İş letme örgütü esnektir. Vergi ki ş iseldir.

13 Tek Kişi İşletmesi YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I, NEVİN SEYYAH 13 Sakıncaları: Büyüklük sınırlıdır. (Sermaye nedeniyle..) Yönetici / Sahip tüm i ş letmecilik bilgilerine sahip olmayabilir. İş letmenin ömrü belirsizdir. ( İş letme sahibi hasta?) Borçlara kar ş ı sorumluluk sınırsızdır.

14 İŞLETME TÜRLERİ YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I, BAKIYE YALINC 14 Adi Ş irket: İ ki ya da daha çok ki ş inin sermaye ve emeklerini birle ş tirerek, tüzel ki ş ili ğ e sahip olmaksızın gerçekle ş tirilen, formalitesi az, kurulu ş u kolay bir ortaklıktır. Kolektif Ş irket:Ticari bir i ş letmeyi bir ticaret unvanı altında i ş letmek amacıyla, gerçek ki ş iler arasında kurulan ve ortaklardan hiç birinin sorumlulu ğ u ş irket alacaklarına kar ş ı sınırlandırılmamı ş bulunan ş irkettir. Adi Komandit Ş irket: Ticari bir i ş letmeyi bir ticaret unvanı altında i ş letmek amacıyla kurulan ve ş irket alacaklarına kar ş ı ortaklardan bir veya bir kaçının sorumlulu ğ u belirli bir sermaye ile sınırlandırılmı ş olan ş irket türüdür.

15 İŞLETME TÜRLERİ YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I, BAKIYE YALINC 15 ii) Sermaye Ş irketleri: Ş ahıs ş irketlerine göre, daha büyük ölçekte sermaye gerektiren i ş leri yapabilmek için daha fazla sayıda ortak ile kurulan ş irketlerdir. Anonim Ş irket: En az be ş veya daha fazla gerçek ya da tüzel ki ş i tarafından kurulan, ortakların sorumlulu ğ unun sermaye payları ile sınırlı oldu ğ u, borçlarından dolayı ş irket varlı ğ ı ile sorumlu olan ş irkettir. Limited Ş irket: En az iki, en çok elli gerçek ya da tüzel ki ş i tarafından kurulan, ortaklarının sorumlulu ğ u taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı olan, anonim ş irketlere göre daha az sayıda alanda faaliyet gösteren ş irket türüdür.

16 İŞLETME TÜRLERİ YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I, BAKIYE YALINC 16 Sermayesi Paylara Bölünmü ş Komandit Ş irket: Sermayesi paylara bölünmü ş olan ve ortaklardan bir veya birkaçının ş irket alacakları kar ş ısında bir kollektif ş irket orta ğ ı gibi, di ğ er ortakların ise anonim ş irket ortakları gibi sorumlu oldu ğ u ş irkettir. Kooperatif: Kooperatifler tüzel ki ş ili ğ e sahip, ortaklarının belirli ekonomik çıkarlarını, özellikle mesleki ve ekonomik gereksinimlerini; kar ş ılıklı yardım,dayanı ş ma ve kefalet yoluyla sa ğ layıp korumak amacıyla,gerçek ve kamu tüzel ki ş ileri ile özel idareler, belediyeler, köyler ve dernekler tarafından kurulan, esnek sayıda ortaklı ve esnek sermayeli kurulu ş lardır.

17 İŞLETME TÜRLERİ YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I, BAKIYE YALINC 17 3) Hukuki Yapılarına Göre İş letmeler: b) Kamu İş letmelerinin Hukuksal Biçimleri: i) Kamu İ ktisadi Te ş ebbüsleri: (K İ T) Sermayesinin tamamı ya da 50%’den fazlası kamu kurulu ş larına ait olan, ekonomik alanda ticari esaslara göre faaliyet gösteren ve tüzel ki ş ili ğ e sahip olan kurulu ş lara denilmektedir. İ ktisadi Devlet Te ş ekkülleri Kamu İ ktisadi Kurulu ş ları ii) Yerel Yönetim İş letmeleri: Belediyelere, il özel dairelerine ve köylere ba ğ lı olarak kurulan ve tüzel ki ş ili ğ i bulunmayan i ş letmelerdir.

18 İŞLETME TÜRLERİ YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I, BAKIYE YALINC 18 iii) Katma Bütçeli Yönetimlerin İş letmeleri: Ba ğ lı bulundukları dairelerden döner sermaye temin eden ve tüzel ki ş ili ğ i olmayan kurulu ş lardır. iv) Döner Sermayeli İş letmeler: Devletin genel bütçesinden ayrılan sermaye ile kurulan ancak tüzel ki ş ili ğ e sahip olmayan kamu i ş letmeleridir. 3) Hukuki Yapılarına Göre İş letmeler: c) Yabancı Sermayeli İş letmeler: Ülkemizde yabancı, gerçek ve tüzel ki ş ilerin yalnız yabancı sermaye ile veya yerli ortaklarla birlikte kurdukları i ş letmelerdir.

19 İŞLETME TÜRLERİ YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I, BAKIYE YALINC 19 4) Ulusal Kökenlerine Göre İş letmeler: a) Ulusal İş letmeler: Ülke sınırları içinde kurulmu ş, kapital ve yönetim açısından ba ş ka bir ülkeye ba ğ lı olmayan i ş letmelerdir. Bu i ş letmeler sadece o ülkede faaliyet gösterirler. b) Uluslararası İş letmeler: Kendi ülkesi dı ş ında bir veya daha fazla ülkede faaliyet gösteren i ş letmelerdir. c) Çokuluslu Ş irket: İ ki veya daha fazla ülkede mülkiyeti kısmen veya tamamen kendisine ait olarak üretim ve pazarlama faaliyetleri yürüten, kendisine ait i ş letme stratejileri olan ve bu stratejileri tüm ba ğ lı kurulu ş ları veya ş ubelerinde uygulayan i ş letmelerdir. d) Küresel İş letmeler: Faaliyetlerini dünya çapında sürdüren, ileri teknoloji kullanan, global ürün, fiyat politikaları yürüten, dünya vatanda ş ı yöneticiler tarafından yönetilen i ş letmeler global i ş letme olarak adlandırılır.

20 İŞLETME TÜRLERİ YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I, BAKIYE YALINC 20 5) İş etmeler Arası Anla ş malara Göre İş letmeler: İş letmeler pazarlara daha çok egemen olma, tek ba ş larına gerçekle ş tiremeyecekleri i ş leri ortakla ş a gerçekle ş tirme, daha yeterli olanaklara kavu ş ma ve sonuçta daha yüksek karlar sa ğ lama amacıyla aralarında gizli ya da açık anla ş malar yaparlar. Örne ğ in kartel, tröst, konsern, konsorsiyum, centilmenlik anla ş maları, tam birle ş me, holding. 6) Di ğ er Ölçütlere Göre İş letmeler: Büyüklük: İş letmeler çalı ş an sayılarına, üretim kapasitelerine ve di ğ er bazı nicel ölçütlerine göre büyük, orta ve küçük ş eklinde sınıflandırılabilir.

21 İŞLETME TÜRLERİ YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I, BAKIYE YALINC 21 6) Di ğ er Ölçütlere Göre İş letmeler: Büyüklük: İş letmeler çalı ş an sayılarına, üretim kapasitelerine ve di ğ er bazı nicel ölçütlerine göre büyük, orta ve küçük ş eklinde sınıflandırılabilir. Küçük (1-50) Orta (51-150) Büyük (150 +) Riske Katlanma: İş letmeler riskli Pazar ko ş ullarında yatırım yaparak faaliyetlerini sürdüren i ş letmeler ve daha dura ğ an ve istikrarlı Pazar ko ş ullarını tercih edenler olarak da sınıflandırılabilirler. Yönetim Biçimleri: Çalı ş anların da kararlara katıldı ğ ı merkezkaç bir yapıya sahip i ş letmeler ile kararların tepe yönetim tarafından verildi ğ i merkezi bir yapıya sahip i ş letmeler ş eklinde sınıflandırılabilir. Alıcıların Türü: İş letmeler ürettikleri ürün ya da hizmetleri nihai alıcılara veya endüstriyel alıcılara pazarlayanlar olarak da sınıflandırılabilirler.

22 KOBİ’ ler YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I, BAKIYE YALINC 22 KOBİ’ ler, işletmelerin çalıştırdıkları işçi, ciro ya da sabit sermaye gibi faktörlere göre gruplandırılmaktadır. KOSGEB'e göre; (Küçük ve orta ölçekli işletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) 1 - 49: Küçük 50 - 149: Orta 150 +: Büyük işletme KOBİ’ lerin tanımlanması ve gruplandırılması, KOBİ‘ lerin en serbest ekonomi ortamlarında bile çeşitli desteklerden yararlanması için gereklidir.

23 KOBİ’ler desteklenmeli ve sayıları artmalıdır çünkü; KOBİ’ ler En kolay istihdam yaratma yoludur. Kriz dönemlerine en dayanıklı sektördür. Dinamiktirler, ekonomiye canlılık kazandırırlar. Değişen pazara hemen uyum gösterirler. YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I, BAKIYE YALINC 23

24 KOBİ’lerin Avantajları  Gelişen ekonomilerde, pazardaki küçük gelişme adımları ancak KOBİ’ler tarafından verimli değerlendirilir.  Esnektirler ve talep değişimine çok hızlı uyum gösterirler.  Gider kalemlerinin sabit kısmı küçüktür ve bu nedenle dayanıklıdırlar.  İşletme içi bürokrasi azdır, kararlar hızlı alınır. KOBİ’ ler YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I, BAKIYE YALINC 24

25 Kurulumu kolaydır. Maliyetleri düşüktür. Göz ardı edilmiş niş’leri kapsayabilir. Patron-çalışan ilişkileri yakındır. Müşteri hizmetlerinde etkilidir. Yenilikçi ve yaratıcıdır. YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I, BAKIYE YALINC 25

26 KOBİ’ lerin Başarısızlık Nedenleri KOBİ’ lerin %80-60 arası ilk beş yılda kapanmaktadır. Bu nedenle öncelikle ilk beş yıl büyük bir önem taşımaktadır. Bu dönemde genel olarak karşılaşılan sorunlar şunlardır: KOBİ’ ler Yeterli ve sürekli bir yönetim kurgusunun oturtulamayışı, İşletme sermayesi sorunları, Dönemsel ekonomik krizler, Nakit akış sorunları, Rekabet, Kuruluş yeri sorunları, Büyük sanayi ya da pazara entegrasyon sorunları, Devlet ile çalışma zorlukları, İşletmecilik sorunları, YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I, BAKIYE YALINC 26

27 İŞLETMENİN PAYDAŞ GRUPLARI: YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I, BAKIYE YALINC 27 İş letmelerin ba ş arısı, tüm payda ş gruplarıyla uyumlu çalı ş masına ba ğ lıdır. Payda ş lar, kendi amaçlarına göre i ş letmelerden de ğ i ş ik beklentiler içindedirler. İş letme bu beklentileri kar ş ılayabildi ğ i sürece hayatına devam edebilir. Mü ş teriler Çalı ş anlar İş letme Sahipleri Kamu Tedarikçiler Kredi Verenler Devlet

28 Mü ş teriler Çalışanlar Kredi Verenler TedarikçilerİŞLETME Devlet İşletme Sahipleri Sendikalar Kamu (Toplum) İşletme Paydaşları YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I, BAKIYE YALINC 28

29 Müşteriler YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I, BAKIYE YALINC 29 İş letmelerin varlı ğ ı mü ş terileri tatmin edecek mal ve hizmetleri üretip pazara sunmasına ba ğ lıdır. Mü ş terilerin istek ve ihtiyaçları çok geni ş lemi ş tir. Mü ş teriler bilinçlenmi ş tir. Kaliteli ve ucuz mal istemektedir. Tüketici Koruma Hakları

30 Çalışanlar YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I, BAKIYE YALINC 30 Çalı ş anların haklarını koruyan yasalar, Tatmin edici ücret, İ yi çalı ş ma ko ş ulları, Yükselme olanakları, Ödüllendirme, Cinsiyet ayrımı yapılmaması, Sosyal haklar ve yardımlar,

31 İşletme Sahipleri YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I, BAKIYE YALINC 31 Kâr elde etme, İş letmenin gelece ğ ini güvence altına almak, geli ş tirmek, Pazarda önemli bir yere sahip olmak isterler. İş letmeler hissedarlarının beklentilerini de kar ş ılamak zorundadırlar.

32 Kamu YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I, BAKIYE YALINC 32 İş letmelerin içinde yer aldıkları topluma kar ş ı da sayısız sorumlulukları vardır. İş letmelerin içinde bulundukları toplumun iyi bir üyesi olmaları gerekir. Kültürel ve e ğ itime yönelik faaliyetler düzenlemek, Okul, sa ğ lık oca ğ ı, park vs. yaptırmak, Toplumun ortak sorunlarına e ğ ilmek, destek olmak, Sosyal sorumluluk bilincine sahip bir kurulu ş olmak.

33 Tedarikçiler YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I, BAKIYE YALINC 33 Sipari ş lerden, ödemelere kadar tüm ili ş kilerin ticari ilkelere uygun olması gerekir. Ödemelerin zamanında yapılması gerekir. Kazanmak için ba ş kalarının da kazanmasına izin vermek gerekir. Ba ş arılı olabilmek, iyi ili ş kiler yürütülen tedarikçi i ş letmelere ba ğ lıdır.

34 Kredi Verenler YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I, BAKIYE YALINC 34 İş letmelerin borçlarını ve borç faizlerini zamanında ve eksiksiz ödemeleri.

35 Devlet YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I, BAKIYE YALINC 35 Devlete vergi vermek, Çalı ş anların sigorta primlerini yatırmak, İş güvenli ğ ine önem vermek, Finansal kayıtları titizlikle tutmak. Bir giri ş imci veya yönetici için; i ş letmeyi ba ş arıyla yönetip amaçlarına ula ş tırabilmek, tüm bu payda ş gruplarının beklentilerini göz önünde tutarak uyumla ş tırabilme yetene ğ i ile mümkün olabilir.


"İŞ LETMEN İ N AMAÇLARI, İŞ LEVLER İ, TÜRLER İ YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I, BAKIYE YALINC Kaynak : Nevin Seyyah 1 YÖNT 101 – İŞLETMEYE GİRİŞ I." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları