Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FIRAT ÜN İ VERS İ TES İ HASTANES İ AKUPUNKTUR UYGULAMA MERKEZ İ NDE BUGÜNE KADAR YAPILAN B İ L İ MSEL ÇALIŞMALAR VE SONUÇLARI PROF. DR. AHMET KAVAKLI FIRAT.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FIRAT ÜN İ VERS İ TES İ HASTANES İ AKUPUNKTUR UYGULAMA MERKEZ İ NDE BUGÜNE KADAR YAPILAN B İ L İ MSEL ÇALIŞMALAR VE SONUÇLARI PROF. DR. AHMET KAVAKLI FIRAT."— Sunum transkripti:

1 FIRAT ÜN İ VERS İ TES İ HASTANES İ AKUPUNKTUR UYGULAMA MERKEZ İ NDE BUGÜNE KADAR YAPILAN B İ L İ MSEL ÇALIŞMALAR VE SONUÇLARI PROF. DR. AHMET KAVAKLI FIRAT ÜN İ VERS İ TES İ HASTANES İ AKUPUNKTUR UYGULAMA MERKEZ İ ELAZI Ğ MAYIS 2015

2 DENEYSEL BEY İ N İ SKEM İ – REPERFÜZYON HASARINDA AKUPUNKTUR’UN ETK İ S İ 2009 FIRAT ÜN İ VERS İ TES İ HASTANES İ

3 Dünyada Kalp hastalı ğ ı ve kanserden sonra 3. ölüm nedeni ABD de dakikada 1 kişi inme geçiriyor, 3 dakikada 1 kişi inmeden ölüyor İ nmelerin yaklaşık %80’i tıkayıcı tipte % 15-20’si ise hemorajik tiptedir Henüz daha dünyada kesin tedavisi mevcut de ğ ildir Son zamanlarda kök hücre çalışmaları yo ğ unlaşmıştır STROK ( İ NME) 3

4 4

5 Neurol Res. 2003 Jul;25(5):516-21. Functional improvement by electro-acupuncture after transient middle cerebral artery occlusion in rats. These results suggest that the acupoints applied in this study are effective for the functional recovery, and an enhanced expression of VEGF may play a certain role in recovery process after stroke. ****Acupunct Electrother Res. 2005;30(3-4):185-99 Electroacupuncture enhances striatal neurogenesis in adult rat brains after a transient cerebral middle artery occlusion. Thus, the results suggest that striatal newborn neurons mainly migrate from the cells lining ventricle. Therefore, we conclude that EA can improve neuronal regeneration, newborn neuron migration and their maturation in the striatum of adult rat brains after stroke. 5

6 Zhen Ci Yan Jiu. 2009 Feb;34(1):61-6. Development of studies on the underlying mechanism of acupuncture intervention in reducing post-ischemic inflammatory reaction and the related new research thought S tudies show that the inflammatory reaction plays an important role in cerebral ischemia/reperfusion injury. Authors of the present paper review the recent development of studies on the underlying neuroprotective mechanism of acupuncture in inhibiting post- ischemic inflammation in the brain tissue from 1)regulation of inflammatory cytokines and mediators, 2) inhibition of leucocytic infiltration, 3) modulation of the activated state of glial cells 4) suppression of the expression of the related transcription factors 5) improve neuronal regeneration, 6) newborn neuron migration and their maturation in the striatum ….. 6

7 Beyin iskemi – reperfüzyonu yapılmış ratlarda akupunktur 7

8 I/R KONTROL I/R + AKUPUNKTUR 8

9 9

10 KORONER BAY-PAS YAPILMIŞ HASTALARA UYGULANAN ELEKTROAKUPUNKTUR TEDAV İ S İ N İ N POSTOPERAT İ F A Ğ RI VE SOLUNUM FONKS İ YONU TESTLER İ NE ETKiSi 2010 KEBAN BARAJI

11 Postoperatif a ğ rılar için -Opioid’ler Solunum depresyonu veya apne Ventilatorden geç ayrılma Bulantı, kuma ve sonuçta aspirasyon pneumosisi Uzun süre yatış ile ileus veya konstipasyon Uretral veya mesane spazmı ile üriner retansiyon -Nonsteroid antienflamatuar ilaçlar Yeterli analjezi sa ğ lamıyor Platelet disfonksiyonu ve gastrik ülserasyon -Epidural analjezi Hipotansiyon ve motor nöron blokaji AMAÇ VE GEREKÇE 11

12 MATERYAL VE METOD GRUP I FARMAKOLOJİK AJAN (KONTROL) (n=15) GRUP II EA VE FARMAKOLOJİK AJAN (n=15) VAS, ANALJEZİK ALIMI, PREOP VE POSTOP 7. GÜNDE SOLUNUM FONKSİYONLARI Akupunktur St36, Liv3, Li4, Li11 ve Pc6 EA postop 7 gün boyunca hergün, 60 Hz ve 20 dk. 12

13 Akupunktur ve Kontrol gruplarına ait analjezik alımı ParametrelerKontrol (n=15) Akupunktur (n=15) p Yaş (yıl)51.5±8.5052.3±8.10Ns Cinsiyet (F/M) (n)6/95/10Ns Nabız / dk 88.75±10.1086.50±11.30 Ns Systolic TA (mm/Hg) 121.15±13.35115.70±14.20 Ns Diastolic TA (mm/Hg) 65.49±11.4564.10±8.60 Ns Ent. tüp çekimi (h) 8.1±2.28.2 ±3.1 Ns Dren çekimi (h) 23.1±2.521.9±9.8 Ns Metamizol (g/day) 2.0±0.730.53±0.51 0.001 Pethidine (mg/day)223.33±132.176.67±84.230.002 13

14 ParametreKontrol (n=15) Akupunktur (n=15) P Preoperative-FEV188.47±20.3386.87±11.03Ns Postoperative-FEV150.00±20.3951.67±17.17Ns Preoperative-FVC75.20±18.8680.47±14.04Ns Postoperative-FVC52.73±23.8752.60±26.91Ns Preoperative- FEV1/FVC 86.80±9.3785.07±2.01Ns Postoperative- FEV1/FVC 79.53±8.6883.27±11.64Ns SOLUNUM TESTLER İ SONUÇLARI 14

15 Parametre (VAS, Mean ± SD) Kontrol (n=15) Akupunktur (n=15) P 0. gün67.00±8.4169.33±2.58Ns 1.Gün52.33±15.2250.33±7.19Ns 2.gün39.67±13.4333.33±7.72Ns 3.gün33.33±14.9621.67±5.560.01 4.gün26.67±13.4518.33±5.56Ns 5.gün26.67±17.5911.00±3.870.01 6.gün26.00±17.6510.67±4.170.006 7.gün23.33±20.599.33±1.760.01 A Ğ RI SKORU SONUÇLARI 15

16 16

17 İ NGU İ NAL HERN İ OPERASYONLARINDA OPERASYON SONRASI AKUT VE KRON İ K SAFHADA GEL İ ŞEN A Ğ RININ ELEKTROAKUPUNKTUR İ LE KONTROLÜ (Genel Cerrahi Uzmanlık Tezi) 2012 17

18 GEREKÇEM İ Z Kasık fıtı ğ ı ameliyatı sonrası hem kesiye hem de yamaya ba ğ lı a ğ rılar olmakta ve bu a ğ rılar hastanın ameliyat sonrası konforunu ve hareketlerini kısıtlamaktadır. Operasyona ba ğ lı a ğ rılar için güçlü a ğ rı kesiciler kullanılmakta, fakat bu tür a ğ rı kesiciler; uyuşukluk, bulantı, alerji ve kusmaya neden olmaktadırlar. A ğ ızdan alınan a ğ rı kesiciler ise genelde mide- barsak şikayetlerine neden olabilmektedirler. 18

19 AMAÇ Opere edilen İ nguinal Hernili hastalarda postoperatif akut ve kronik safhada gelişen a ğ rının skoru, şiddeti, incidansı ve a ğ rı sonucu oluşan hareket kısıtlılı ğ ının Elektroakupunktur (EA) tedavisi yapılarak de ğ erlendirilmesi. 19

20 Hastalar herbiri 30 kişiden oluşan 3 gruba ayrıldı. Grup 1 (Kontrol): Ameliyat sonrası EA uygulanmaksızın rutin postoperatif analjezi uygulanan grup. Grup 2 : Ameliyat sonrası 3 gün boyunca sabah - akşam EA uygulanan grup. Grup 3 : 3 gün boyunca sabah-akşam ve birer hafta arayla 1 ay boyunca EA uygulanan grup Elektroakupunktur 60 Hz - 20 dk süreyle tatbik edildi. Nokta seçiminde Li4, Li11, St26, St36, PC6 noktaları ile kesi etrafındaki lokal noktalar kullanıldı. 20 HASTALAR VE YÖNTEM

21 Bu çalışmalardan elde etti ğ imiz verilere göre; ◦ Akupunktur; inguinal herni tamiri sonrası veya öncesi bir analjezik tedavi olarak kullanılabilir; Ya da, ◦ Postoperatif a ğ rı şiddetinde daha fazla azalma ◦ Analjezik ilaç alımının azaltılması ◦ İ laca ba ğ lı yan etkilerin azaltılması ◦ Kronik a ğ rıya ba ğ lı aktivite kısıtlamasını azaltarak hastaya daha konforlu bir yaşam sunmak için multimodal yaklaşımla analjezik ilaçlar ile birlikte kombine edilebilir. SONUÇ 21

22 22 LAPAROSKOP İ K KOLES İ STEKTOM İ OPERASYONLARINDA OPERASYON SONRASI AKUT VE KRON İ K SAFHADA GEL İ ŞEN A Ğ RININ ELEKTROAKUPUNKTUR İ LE KONTROLÜ Genel Cerrahi Tıpta Uzmanlık Tezi 2013

23 23 METOD Safra kesesi ameliyatı sonrası hastalaın insizyon yerinde ve sa ğ omuza yansıyan a ğ rıları olmakta ve bu a ğ rılar hastanın konforunu ve hareketlerini kısıtlamaktadır. Hastalar rastgele olarak herbiri 25 hastadan oluşan üç ayrı gruba ayrıldı 1.gruba rutin postoperatif analjezi protokolü uygulandı. 2.gruba 3 gün boyunca sabah akşam elektroakupunktur uygulandı, 3.gruba 3 gün boyunca sabah- akşam ve devamında birer hafta arayla 1 ay boyunca elektroakupunktur uygulandı. Hastalarda akut a ğ rının de ğ erlendirilmesinde preoperatif, postoperatif 2., 24. ve 48. saatte VAS skoru de ğ erlendirildi. Kronik a ğ rının de ğ erlendirilmesine yönelik üç anket çalışması uygulandı. EA olarak alternatif akım 60 Hz ve 20 dk süreyle tatbik edildi. Nokta seçiminde Liv 3, Li 4, PC 6, Sp 6, St 25, St 36, Gb 34, BL 19 noktaları kullanıldı.

24 24 SONUÇLAR Hastaların yaş, cinsiyet, ASA skoru ve preop VAS, postop 2., 24. ve 48. Saat VAS ve postop 1. Aydaki VAS skorlarının istatiksel olarak sonuçları.

25 25 Preop VAS skorlamada gruplar arasında istatistiksel olarak hiçbir fark bulunmadı (p>0.05), Postop 2. ve 24. saat akupunktur uygulanan gruplarda kontrol grubuyla karşılaştırıldı ğ ında anlamlı olarak düşük a ğ rı skorları elde edildi(p 0.05). Birinci aydaki kronik a ğ rı de ğ erlendirilmesinde ise kronik a ğ rı insidansı ve a ğ rının neden oldu ğ u aktivite kısıtlılı ğ ı açısından gruplar arasında anlamlı farklılık yoktu (p>0,05) Elektroakupunktur bir analjezik tedavi olarak kullanılabilir ya da en azından, postoperatif a ğ rı şiddetinde daha fazla azalma, analjezik ilaç alımının azaltılması ve ilaca ba ğ lı yan etkilerin azaltması için multimodal analjezik sistemi olarak analjezik ilaçlar ile birlikte kombine edilebilir.

26 DENEYSEL KIRIK OLUŞTURULMUŞ RATLARDA ELEKROAKUPUNKTURUN ETKİSİ: RADYOLOJİK VE BİYOKİMYASAL SONU Ç LAR 2014 26

27 GİRİŞ Kırık iyileşmesini etkileyen faktörler ve iyileşmenin hızlandırılması çok çalışılan popüler konulardan biridir Kırık iyileşmesi üzerine olumlu yada olumsuz etki eden birçok faktör bilinmesine rağmen halen detayları tam olarak çözülememiştir Kırık iyileşmesinin uzaması canlılar için birçok yönden olumsuzluklar doğurduğu ortadadır Kırığın iyileşme sürecinde değişik aşamalarda biyokimyasal olaylar ortaya çıkmaktadır Genelde yapılan çalışmalar “iyileşme sürecini hızlandırmak için neler yapabiliriz” üzerinde yoğunlaşmıştır Be nedenle çalışmamızda; Deneysel oluşturulan kırıklara erken, orta ve uzun vadede akupunktur uygulayarak iyileşmeye olan etkisini araştırmak amaçlandı. 27

28 Süperoksit radikali, hidroksil radikali ve hidrojen peroksit gibi Reaktif Oksijen Türlerinin konsantrasyonu (ROS) hücrenin antioksidan cevap kapasitesini aştı ğ ında ya da hücrenin kendi antioksidan kapasitesi düştü ğ ünde, hücre veya dokuda oksidatif hasar oluşur. Enzimatik olmayan antioksidan (GSH) ve enzimatik antioksidan (GPx, GST, SOD, CAT) düzeyleri, hücrenin antioksidan savunma mekanizmasının önemli faktörlerindendir. Oksidatif Stres 28

29 70 adet erkek Wistar albino ratlar 10 gruba ayrıldı: Gereç ve Yöntem - Grup 1: Kontrol - Grup 2: Akupunktur (7. gün) - Grup 3: Akupunktur (14. gün) - Grup 4: Akupunktur (21. gün) - Grup 5: Kırık (7. gün) - Grup 6: Kırık (14. gün) - Grup 7: Kırık (21. gün) - Grup 8: Kırık + akupunktur (7. gün) - Grup 9: Kırık + akupunktur (14. gün) - Grup 10: Kırık + akupunktur (21. gün) 29

30 Kontrol grubuna hiçbir tedavi verilmedi. Akupunktur grubu Kırık gruplarında, sa ğ femurun laterali üzerinde 2.5 cm uzunlu ğ unda bir kesi yapıldı. Kemik, enine halka kesici kullanılarak orta şaftından kırıldı. Floroskopi kontrolü altında, femurdaki kırık hattı; intramedüller kanaldan geçirilen 0.5 mm kalınlı ğ ında bir K-teli kullanılarak intramedüller tespit yöntemi ile stabilize edildi. Kırık + akupunktur grubu Gereç ve Yöntem 30

31 EA Uygulaması Du 20, Li 4, Liv 3, St 36, kırık etrafındaki lokal noktalar Birinci günden başlamak üzere haftada 4 seans EA (50 Hz, 20 µA, 25 dk) uygulandı 31

32 Tüm gruptaki sıçanların 7., 14. ve 21. günlerde radyografileri çekildi ve sakrifiye edilerek histolojik - biyokimyasal incelemeler için kemik doku numuneleri alındı Grafilerde kırık bölgesinde oluşan “kallus” alanı (mm 2 ) hesaplandı Gereç ve Yöntem 32

33 Sonuç Sıçanlar kırık prosedürü ve ameliyat sonrası, herhangi bir komplikasyon olmadan iyileşti. Çalışmamızda EA hem lokal hemde genel olarak uygulandı ğ ı için di ğ er çalışmalara göre elde edilen faydanın daha yüksek oldu ğ unu düşünmekteyiz 33

34 RADYOLOJİK BULGULAR 7. Gün sonuçları arasında bir fark olmadığı için değerlendirmeye alınmadı Kırık: 14.Gün 23.42 ± 2,60 mm 2 Kırık+EA: 14.Gün 31.42 ± 3.23 mm 2 34

35 Kırık+EA: 21.Gün 73.16 ± 4.05 mm 2 Kırık: 21.Gün 24.92 ± 2.94 mm 2 35

36 Malondialdehyde (MDA) Katalaz (CAT) Glutatyon-S-transferaz (GST) Süperoksit dismutaz (SOD). Biyokimyasal analizler 36

37 Tüm günlerde kontrol grubu ile kırık grupları karşılaştırıldı ğ ında, MDA düzeyleri kırık gruplarında anlamlı düzeyde artmıştır (p <0.05) Tüm günlerde kontrol grubu ile akupunktur grubu karşılaştırıldı ğ ında, MDA düzeylerindeki farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı de ğ ildi. 7. ve 14. günlerde kırık + akupunktur grubu ile kırık grubu karşılaştırıldı ğ ında, MDA düzeylerinde anlamlı seviyede azalma görülmüştür (p <0.05) 37

38 Kırık gruplarının CAT aktiviteleri, kontrol grubuna oranla anlamlı düzeyde düşüktü. 7. ve 14. günlerde CAT aktiviteleri; kırık + akupunktur grubunda, kırık grubuna göre anlamlı derecede yüksek oldu ğ u görüldü (p <0.05). Tüm günlerde akupunktur - kontrol karşılaştırıldı ğ ında anlamlı düşme vardı 38

39 Kırık gruplarının GST aktiviteleri kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşük bulundu. Kırık + akupunktur grubunda kırık gurubuna göre anlamlı derecede yüksek bulundu. Akupunktur grubunda kontrol grubuna göre 14. günde anlamlı azalma vardı 39

40 Kırık grubunun SOD aktivitesi kontrol grubuna göre daha düşük bulundu. Kırık + akupunktur grubunda SOD aktiviteleri, kırık grubuna göre anlamlı derecede yüksekti. Tüm günlerde kontrol grubu ile akupunktur grubu karşılaştırıldı ğ ında, SOD aktivitelerinde önemli fark yoktu 40

41 Bu çalışmada, kemikteki oksidatif durumu tam olarak yansıtacak, kemik kırık iyileşmesini etkiliyebilecek lipid peroksidasyonu ve antioksidan enzimler ölçüldü. Bazı hayvan çalışmalarında, özellikle erken evrede, iyileşme görülürken bazılarında görülmedi. Çalışmamızda; CAT, SOD ve GST aktiviteleri düşük iken kırık femur MDA seviyesinin yüksek oldu ğ u görüldü. Tartışma ve Sonuç 41

42 Kırık iyileşmesinin erken dönemlerinde süperoksit radikallerinin yüksek yapımları iyileşmeye katkı sa ğ layabilir. SOD; hidrojen peroksit ve süperoksit radikallerinin oksidatif stres ve lipid peroksidasyonuna neden olmadan önce bunları katalize etmekten sorumlu direkt antioksidan enzimdir. Yüksek düzey süperoksit radikalleri SOD’u bastırmış olabilir bu aktivitelerde bir düşüşe neden olur. 42

43 Çalışmamız büyük miktardaki oksijen serbest radikallerinin kırık iyileşmesi sürecinde oluştu ğ unu ve bu radikallerin kırık sonrasi 21 gün boyunca bir etkiye sahip oldu ğ unu göstermektedir. Öyle görünüyor ki, kırık iyileşme sürecinin erken dönemlerinde osteoklastlar tarafından takip edilen inflamatuar hücreler, oksidatif stres üretiminde önemli rollere sahiptir. 43

44 Akupunktur tedavisi; kırı ğ ın erken iyileşmesi sırasında, MDA düzeyini, kontrol grubuna göre önemli ölçüde düşürmüştü Akupunkturun bu lipid peroksidasyonunu düşürücü etkisi, 7., 14. ve 21. gün boyunca tedavi edilen ratlarda da görüldü. Bizim bulgularımız gösteriyorki; serbest oksijen radikalleri kırık iyileşmesi sürecinde önemli bir paya sahip olabilir. 44

45 Kırı ğ ın ilk günlerinde oksidatif stres artar. Bu nedenle, biz endojen antioksidan savunma sistemlerinin kırık iyileşmesinin ilk günlerinde yüksek oksidatif stresin üstesinden gelmesinde yetersiz kalabilece ğ ini düşünüyoruz. Böylece, akupunktur tedavisi, kırık iyileşmesi sırasında serbest oksijen radikallerinin neden oldu ğ u olumsuz etkileri ortadan kaldırılmasında faydalı olaca ğ ı kanaatindeyiz. 45

46 Akupunktur kullanımı, kemik iyileşme sürecinde, kallus gelişimini ve kemik mineralizasyonunu artırmaktadır. Akupunktur uygulaması, serbest oksijen radikal etkilerinin bastırılmasında ve kırık iyileşme sürecinde antioksidan enzim aktivitesini düzenlemede etkili olabilir. 46

47 47

48 48

49 TIP Ö Ğ RENC İ KONGRES İ NE POSTER KATILIM 49

50 2007 ile 2015 yılları arasında merkezimizde toplam 2350 hastaya 18500 seans yapıldı HASTALARIN DA Ğ ILIMI Obezite1185 Migren vb sefaljiler510 LDH115 SDH88 MAS, fibromyalji vb76 Hipertansiyon49 Allerjik hastalıklar36 Sigara32 Anksyete25 Gonartroz23 RA21 Nevralji (trigeminal)15 Vertigo16 Myaljiler, kr.prostatit, spastik kolon, Dismenore, nöropatiler, hiperemesis gravidarum, vb 159 50

51 Teşekkür Ederiz 51


"FIRAT ÜN İ VERS İ TES İ HASTANES İ AKUPUNKTUR UYGULAMA MERKEZ İ NDE BUGÜNE KADAR YAPILAN B İ L İ MSEL ÇALIŞMALAR VE SONUÇLARI PROF. DR. AHMET KAVAKLI FIRAT." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları