Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri. 2 Konunun Genel Amacı Katılımcıların, işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının sorumluluk, hak ve yükümlülükleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri. 2 Konunun Genel Amacı Katılımcıların, işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının sorumluluk, hak ve yükümlülükleri."— Sunum transkripti:

1 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

2 2 Konunun Genel Amacı Katılımcıların, işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının sorumluluk, hak ve yükümlülükleri ile ekip halinde çalışmalarının önemi; İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi (İSGB), Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) ve Toplum Sağlığı Merkezlerinin (TSM) kuruluşu, yapısı ve işleyişi, hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır.

3 3 Öğrenme Hedefleri Bu dersin sonunda katılımcılar; – İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı hakkındaki yasal düzenlemeleri tanımlar. – İSGB, OSGB ve TSM`lerin kurulması, işleyişi, çalışanları ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen hususları belirler. – İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde ekip çalışmasının önemini açıklar.

4 4 OTURUM PLANI İş Yeri Hekimi Görev Yetki Sorumluluk İş Güvenliği Uzmanı Görev Yetki Sorumluluk TSM OSGM İSG Hizmetlerinin İşyeri dışından alınması TSM Hizmetleri OSGM Çalışmaları

5 5 İş Sağlık Güvenliği Birimleri ve OSGB İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ a) İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamı gözetimi konusunda işverene rehberlik yapılması ve öneriler hazırlanması, b) Çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile yapılacak sağlık gözetiminin uygulanması, c) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmeleri konusunda planlama yapılması,

6 6 İş Sağlık Güvenliği Birimleri ve OSGB ç) İşyerinde kaza, yangın, doğal afet ve acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması, ilkyardım ve acil müdahale organizasyonu, ilgili birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması, d) Yıllık çalışma planı, yıllık değerlendirme raporu, çalışma ortamının gözetimi, çalışanların sağlık gözetimi, iş kazası ve meslek hastalığı ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bilgilerin ve çalışma sonuçlarının kayıt altına alınması,

7 7 İş Sağlık Güvenliği Birimleri ve OSGB e) Çalışanların yürüttüğü işler, işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları ve maruziyet bilgileri ile işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi sonuçları, iş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtlarının, işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine uyularak saklanması, f) İşyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin ile İş Güvenliği Uzmanlarının ilgili yönetmelikler kapsamında hizmet verdikleri alanlarda belirtilen görevlerin yerine getirilip getirilmediğinin izlenmesi

8 8 İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:20.07.2013/28713 Rehberlik Eğitim- Bilgilendirme ve Kayıt Sağlık Gözetimi İlgili Birimlerle İşbirliği İşyeri Hekimiİş Güvenliği UzmanıTSMOSGM Risk Değerlendirmesi

9 9 İşyeri Hekiminin Yetkileri İşçiler açısından yakın ve hayati tehlike oluşturan bir husus tespit ettiğinde iş verene bildirmek İş yeri ve bina eklentilerinde İş ekipmanında Çalışma metot veya şekillerinde İşyeri Hekimiİş Güvenliği UzmanıTSMOSGM

10 10 Çalışma Ortamı Gözetimi İşyeri hekimi sorumlulukları; Sağlık ve güvenlik tehlikelerine karşı yürütülecek her türlü önleyici ve sağlığı geliştirici uygulamalar; – İşyerindeki sağlık risklerinin tanımlanması, – Ortam ölçümleri, analiz ve kontrol sonuçlarının yorumlanması ve sağlık-güvenlik önlemleri için öneriler, – Risk değerlendirmesi çalışmalarına katılım, – Tehlikelerin kaynağında yok edilmesine yönelik önlemler, – Tüm çalışanların katılımını sağlayarak risklerin kontrolü için çalışmaları planlama

11 11 Rehberlik 1) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma ortamının gözetimi ile ilgili işverene rehberlik yapmak. 2) İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak işyerinin tasarımı, kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi konularının iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş sağlığı kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak.

12 12 Rehberlik 3) İşyerinde çalışanların sağlığının geliştirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler konusunda işverene tavsiyelerde bulunmak. 4) İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak, ayrıca işin yürütümünde ergonomik ve psikososyal riskler açısından çalışanların fiziksel ve zihinsel kapasitelerini dikkate alarak iş ile çalışanın uyumunun sağlanması ve çalışma ortamındaki stres faktörlerinden korunmaları için araştırmalar yapmak ve bu araştırma sonuçlarını rehberlik faaliyetlerinde dikkate almak.

13 13 Rehberlik 5) Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletler dahil olmak üzere işyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetleyerek, çalışanlara yürütülen işin gerektirdiği beslenme ihtiyacının ve uygun içme suyunun sağlanması konularında tavsiyelerde bulunmak. 6) İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak.

14 14 Rehberlik 7) İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmadığı halde çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunmak. 8) İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek.

15 15 Risk değerlendirmesi 1 ) İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak. 2) Gebe veya emziren kadınlar, 18 yaşından küçükler, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı olanlar, kronik hastalığı olanlar, yaşlılar, malul ve engelliler, alkol, ilaç ve uyuşturucu bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi özel politika gerektiren grupları yakın takip ve koruma altına almak, bilgilendirmek ve yapılacak risk değerlendirmesinde özel olarak dikkate almak.

16 16 Sağlık Gözetimi 1) Sağlık gözetimi kapsamında yapılacak işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler ile ilgili olarak çalışanları bilgilendirmek ve onların rızasını almak. 2) Gece postaları da dâhil olmak üzere çalışanların sağlık gözetimini yapmak. 3) Çalışanın kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda; a) Az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç beş yılda bir, b) Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç üç yılda bir, c) Çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç yılda bir, defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır. Ancak işyeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler kısaltılır.

17 17 Sağlık Gözetimi 4) Çalışanların yapacakları işe uygun olduklarını belirten işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi ile gerekli tetkiklerin sonuçlarını EK-2’de verilen örneğe uygun olarak düzenlemek ve işyerinde muhafaza etmek. 5) Özel politika gerektiren gruplar, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı alanlar, kronik hastalığı, madde bağımlılığı, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi çalışanların, uygun işe yerleştirilmeleri için gerekli sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlemek, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı almış çalışanın olması durumunda kişinin çalıştığı ortamdaki diğer çalışanların sağlık muayenelerini tekrarlamak.

18 18 Sağlık Gözetimi 6) Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumları ile işyerinde olabilecek sağlık tehlikeleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmek, gerektiğinde çalışma ortamı ile ilgili ölçümler yapılmasını planlayarak işverenin onayına sunmak ve alınan sonuçların çalışanların sağlığı yönünden değerlendirmesini yapmak. 7) Çalışanların sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde işe dönüş muayenesi yaparak eski görevinde çalışması sakıncalı bulunanlara mevcut sağlık durumlarına uygun bir görev verilmesini tavsiye ederek işverenin onayına sunmak.

19 19 Sağlık Gözetimi 8) Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmalarının yanı sıra gerekli hijyen eğitimlerini vermek, gerekli muayene ve tetkiklerinin yapılmasını sağlamak. 9) İşyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek, iş güvenliği uzmanı ile işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve bu konuları da içerecek şekilde yıllık çalışma planını hazırlayarak işverenin onayına sunmak, uygulamaların takibini yapmak ve EK-3’te belirtilen örneğine uygun yıllık değerlendirme raporunu hazırlamak.

20 20 Eğitim-Bilgilendirme ve Kayıt 1) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek. 2) İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelin eğitiminin sağlanması çalışmalarını ilgili mevzuat doğrultusunda yürütmek.

21 21 Eğitim-Bilgilendirme ve Kayıt 3) Yöneticilere, bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine ve çalışanlara genel sağlık, iş sağlığı ve güvenliği, hijyen, bağımlılık yapan maddelerin kullanımının zararları, kişisel koruyucu donanımlar ve toplu korunma yöntemleri konularında eğitim vermek, eğitimin sürekliliğini sağlamak. 4) Çalışanları işyerindeki riskler, sağlık gözetimi, yapılan işe giriş ve periyodik muayeneler konusunda bilgilendirmek. 5) İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve sağlık gözetimi sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu iş güvenliği uzmanı ile işbirliği halinde EK- 3’teki örneğine uygun olarak hazırlamak.

22 22 İlgili Birimlerle İşbirliği 1) Sağlık gözetimi sonuçlarına göre, iş güvenliği uzmanı ile işbirliği içinde çalışma ortamının gözetimi kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasını önermek, ölçüm sonuçlarını değerlendirmek. 2) Bulunması halinde üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde çalışmak. 3) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi ve eğitim sağlanması için ilgili taraflarla işbirliği yapmak.

23 23 İlgili Birimlerle İşbirliği 4 ) İş kazaları ve meslek hastalıklarının analizi, iş uygulamalarının iyileştirilmesine yönelik programlar ile yeni teknoloji ve donanımın sağlık açısından değerlendirilmesi ve test edilmesi gibi mevcut uygulamaların iyileştirilmesine yönelik programların geliştirilmesi çalışmalarına katılmak. 5) Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Yönetmeliğine göre meslek hastalığı ile ilgili sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye yetkili hastaneler ile işbirliği içinde çalışmak, iş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına yakalanan çalışanların rehabilitasyonu konusunda ilgili birimlerle işbirliği yapmak.

24 24 İlgili Birimlerle İşbirliği 6) İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak. 7) Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerinin hazırlanmasında iş güvenliği uzmanına katkı vermek. 8) Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık çalışma planını iş güvenliği uzmanıyla birlikte hazırlamak. 9) İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.

25 25 İşyeri Hekiminin Yetkileri Bulunduğu çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne bildirim yapmak İşverene yazılı olarak bildirilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirlerden hayati tehlike arz edenlerin, işyeri hekimi tarafından belirlenecek makul bir süre içinde işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, İşyeri Hekimiİş Güvenliği UzmanıTSMOSGM

26 26 İşyeri Hekimiİş Güvenliği UzmanıTSMOSGM İşyeri Hekiminin Yetkileri Geçici iş durdurma İşyerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işin durdurulması için işverene başvurmak

27 27 İş Yeri Hekiminin Yetkileri İSG Konularında İnceleme ve araştırma yapmak Gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak Bütün çalışanlarla görüşmek Kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak İşyeri Hekimiİş Güvenliği UzmanıTSMOSGM

28 28 İş Yeri Hekiminin Sorumlulukları İş akışını aksatmamak Çalışma ortamının verimini sağlamak Özel bilgilerin gizliliğini korumak İş güvenliği uzmanı ile işbirliği yapmak İşyeri Hekimiİş Güvenliği UzmanıTSMOSGM

29 29 İşyeri Hekimiİş Güvenliği UzmanıTSMOSGM

30 30 İş Güvenliği Uzmanının Görevleri İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 11.10.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28792 Rehberlik Eğitim Bilgilendime Kayıt Risk Değerlendirmesi Çalışma Ortamı Gözetimi İşyeri Hekimiİş Güvenliği UzmanıTSMOSGM İlgili Birimlerle İşbirliği

31 31 İş Güvenliği Uzmanının Yetkileri İşyerinin bağlı bulunduğu çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne bildirim yapmak İş yeri ve İşverene yazılı olarak bildirilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirlerden hayati tehlike arz edenlerin, iş güvenliği uzmanı tarafından belirlenecek makul bir süre içinde işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, İşyeri Hekimiİş Güvenliği UzmanıTSMOSGM

32 32 İş Güvenliği Uzmanının Yetkileri İşin durdurulması için işverene başvurmak İşyerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil müdahale gerektirmesi halinde İşyeri Hekimiİş Güvenliği UzmanıTSMOSGM

33 33 İşyeri Hekimiİş Güvenliği UzmanıTSMOSGM İş Güvenliği Uzmanının Yetkileri Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek

34 34 İşyeri Hekimiİş Güvenliği UzmanıTSMOSGM İş Güvenliği Uzmanının Yetkileri Görevinin gerektirdiği konularda işverenin bilgisi dâhilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak

35 35 İşyeri Hekimiİş Güvenliği UzmanıTSMOSGM

36 36 İş Güvenliği Uzmanı Sorumlulukları İş akışını aksatmamak Çalışma ortamının verimini sağlamak Özel bilgilerin gizliliğini korumak İşyeri hekimi ile işbirliği yapmak İşyeri Hekimiİş Güvenliği UzmanıTSMOSGM

37 37 İş Güvenliği Uzmanının Görevleri Rehberlik 1 ) İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak. 2) İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek.

38 38 Rehberlik 3) İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak. 4) İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunmak.

39 39 Risk değerlendirmesi 1) İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.

40 40 Çalışma ortamı gözetimi 1) Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarını kontrol etmek. 2) İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılmak, bu konuda işverene önerilerde bulunmak, uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak, bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol etmek.

41 41 Eğitim-bilgilendirme ve kayıt 1) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek. 2) Çalışma ortamıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve çalışma ortamı gözetim sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği halinde EK- 2’deki (Yıllık Değerlendirme Raporu) örneğine uygun olarak hazırlamak.

42 42 Eğitim-bilgilendirme ve kayıt 3) Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenleyerek işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek. 4) Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerini hazırlayarak işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.

43 43 İlgili birimlerle işbirliği 1 ) İşyeri hekimiyle birlikte iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak. 2) Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık çalışma planını işyeri hekimiyle birlikte hazırlamak. 3) Bulunması halinde üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde çalışmak, 4) Çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.

44 44 Toplum Sağlığı Merkezi Nitelikleri (1) TSM’lerde işyeri hekimliği hizmeti sunulabilmesi için; a) En az bir işyeri hekimi, b) En az bir diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunludur. (2) TSM, işyeri hekimliği hizmeti yürütülebilmesine ve çalışacak personel sayısına yetecek büyüklükte olmalıdır. Bu birimlerde, 10 metrekareden az olmamak üzere en az bir muayene odası, 15 metrekareden az olmamak üzere bir ilk yardım ve acil müdahale odası ile 12 metrekareden az olmamak üzere bir bekleme odası bulunur. (1) TSM’lerde işyeri hekimliği hizmeti sunulabilmesi için; a) En az bir işyeri hekimi, b) En az bir diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunludur. (2) TSM, işyeri hekimliği hizmeti yürütülebilmesine ve çalışacak personel sayısına yetecek büyüklükte olmalıdır. Bu birimlerde, 10 metrekareden az olmamak üzere en az bir muayene odası, 15 metrekareden az olmamak üzere bir ilk yardım ve acil müdahale odası ile 12 metrekareden az olmamak üzere bir bekleme odası bulunur. İşyeri Hekimiİş Güvenliği UzmanıTSMOSGM

45 45 (3) TSM, işyeri hekimliği hizmetini, işyerinin tehlike sınıfı, sektörü ve işçi sayısına göre belirlenen sürelerden az olmamak kaydı ile yürütür (4) İşyeri hekimliği hizmetinin etkin yürütülmesi amacıyla, hizmet sunulan işyerine, aynı işyeri hekiminin ve diğer sağlık personelinin hizmet vermesi esastır (5) TSM’ler 10/2/2004 tarihli ve 25369 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelikte belirtilen niteliklere uygun olmalı ve Ek-1’de belirtilen araç ve gereçler ile donatılmalıdır (3) TSM, işyeri hekimliği hizmetini, işyerinin tehlike sınıfı, sektörü ve işçi sayısına göre belirlenen sürelerden az olmamak kaydı ile yürütür (4) İşyeri hekimliği hizmetinin etkin yürütülmesi amacıyla, hizmet sunulan işyerine, aynı işyeri hekiminin ve diğer sağlık personelinin hizmet vermesi esastır (5) TSM’ler 10/2/2004 tarihli ve 25369 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelikte belirtilen niteliklere uygun olmalı ve Ek-1’de belirtilen araç ve gereçler ile donatılmalıdır İşyeri Hekimiİş Güvenliği UzmanıTSMOSGM Toplum Sağlığı Merkezi Nitelikleri

46 46 (1)Yetki almak isteyen TSM’ler, Bakanlığa yazıyla ve aşağıda belirtilen belgeler ile başvurur a) Sorumlu müdürü ve faaliyet gösterilecek yerin isim ve açık adresini belirten başvuru yazısı, b) İşyeri hekimi için geçerli işyeri hekimliği belgesi ile iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilecek diğer sağlık personeli listesi, c) İlgili mevzuata göre, binada yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığına dair yetkili merciler tarafından verilen belge. (1)Yetki almak isteyen TSM’ler, Bakanlığa yazıyla ve aşağıda belirtilen belgeler ile başvurur a) Sorumlu müdürü ve faaliyet gösterilecek yerin isim ve açık adresini belirten başvuru yazısı, b) İşyeri hekimi için geçerli işyeri hekimliği belgesi ile iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilecek diğer sağlık personeli listesi, c) İlgili mevzuata göre, binada yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığına dair yetkili merciler tarafından verilen belge. İşyeri Hekimiİş Güvenliği UzmanıTSMOSGM Toplum Sağlığı Merkezi Başvuru İşlemleri

47 47 (1)TSM’ler tarafından hazırlanan başvuru dosyası Bakanlıkça incelenir, posta yoluyla yapılan başvurularda eksiklikler yazılı olarak, Şahsen yapılan müracaatlarda ise derhal bildirilir. Dosya incelemesi tamamlanan başvurular için yerinde inceleme yapılır (2) Yetki belgelerinin, TSM tarafından beş yılda bir vize ettirilmesi zorunludur. (3) TSM’ler yetki belgesi almadan veya süresi içerisinde vize işlemini yaptırmadan işyeri hekimliği hizmeti yapamazlar. (1)TSM’ler tarafından hazırlanan başvuru dosyası Bakanlıkça incelenir, posta yoluyla yapılan başvurularda eksiklikler yazılı olarak, Şahsen yapılan müracaatlarda ise derhal bildirilir. Dosya incelemesi tamamlanan başvurular için yerinde inceleme yapılır (2) Yetki belgelerinin, TSM tarafından beş yılda bir vize ettirilmesi zorunludur. (3) TSM’ler yetki belgesi almadan veya süresi içerisinde vize işlemini yaptırmadan işyeri hekimliği hizmeti yapamazlar. İşyeri Hekimiİş Güvenliği UzmanıTSMOSGM Toplum Sağlığı Merkezi Yetkilendirme

48 48 Toplum Sağlığı Merkezi Görevlendirme, İşbirliği ve Koordinasyon Görevlendirme belgesi ve sözleşme (1) TSM’lerden işyeri hekimliği hizmeti alınması durumunda il sağlık müdürlüğü ile işveren arasında sözleşme imzalanır. (2) TSM’lerde çalışan işyeri hekimi için 3 kopya olarak görevlendirme belgesi düzenlenir. Kopyaların;  Biri işverende,  Biri TSM’de kalır,  Beş iş günü içinde TSM’lerce Bakanlığa gönderilir. (1) TSM’lerden işyeri hekimliği hizmeti alınması durumunda il sağlık müdürlüğü ile işveren arasında sözleşme imzalanır. (2) TSM’lerde çalışan işyeri hekimi için 3 kopya olarak görevlendirme belgesi düzenlenir. Kopyaların;  Biri işverende,  Biri TSM’de kalır,  Beş iş günü içinde TSM’lerce Bakanlığa gönderilir. İşyeri Hekimiİş Güvenliği UzmanıTSMOSGM

49 49 TSM’ler işverenle, işyeri bünyesindeki bütün bölüm çalışanlarıyla, bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği işçi temsilcisiyle, iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde çalışır. İşyeri hekimliği hizmetinin TSM’lerden alınması durumunda, iş güvenliği uzmanlığı hizmeti için İSGB veya OSGB ile TSM arasında koordinasyon işveren tarafından sağlanır. TSM’ler işverenle, işyeri bünyesindeki bütün bölüm çalışanlarıyla, bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği işçi temsilcisiyle, iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde çalışır. İşyeri hekimliği hizmetinin TSM’lerden alınması durumunda, iş güvenliği uzmanlığı hizmeti için İSGB veya OSGB ile TSM arasında koordinasyon işveren tarafından sağlanır. İşyeri Hekimiİş Güvenliği UzmanıTSMOSGM Toplum Sağlığı Merkezi İşbirliği ve Koordinasyon

50 50 OSGB kurulabilmesi ve hizmet sunabilmesi için tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan; a) En az bir işyeri hekimi, b) En az bir iş güvenliği uzmanı, c) En az bir diğer sağlık personeli, istihdamı zorunludur OSGB kurulabilmesi ve hizmet sunabilmesi için tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan; a) En az bir işyeri hekimi, b) En az bir iş güvenliği uzmanı, c) En az bir diğer sağlık personeli, istihdamı zorunludur Ortak sağlık ve güvenlik birimi İşyeri Hekimiİş Güvenliği UzmanıTSMOSGM

51 51 Birinci fıkrada sayılan kişiler, birden fazla ortak sağlık ve güvenlik biriminde görev alamaz OSGB’ler, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesine ve çalışacak personel sayısına yetecek asgari büyüklükte olacak şekilde en az; 10 metrekarelik muayene, 15 metrekarelik ilkyardım ve acil müdahale, 10 metrekarelik iş güvenliği uzmanı odaları ile 12 metrekarelik bekleme yerinden oluşur. Birinci fıkrada sayılan kişiler, birden fazla ortak sağlık ve güvenlik biriminde görev alamaz OSGB’ler, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesine ve çalışacak personel sayısına yetecek asgari büyüklükte olacak şekilde en az; 10 metrekarelik muayene, 15 metrekarelik ilkyardım ve acil müdahale, 10 metrekarelik iş güvenliği uzmanı odaları ile 12 metrekarelik bekleme yerinden oluşur. Ortak sağlık ve güvenlik birimi İşyeri Hekimiİş Güvenliği UzmanıTSMOSGM

52 52 OSGB; İSG Hizmetlerini işyerinin; Tehlike sınıfı, Sektörü, İşçi sayısına göre belirlenen sürelerden az olmamak kaydı ile yürütür. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin etkin yürütülmesi amacıyla, hizmet sunulan işyerine, aynı işyeri hekiminin, iş güvenliği uzmanının ve diğer sağlık personelinin hizmet vermesi esastır. OSGB; İSG Hizmetlerini işyerinin; Tehlike sınıfı, Sektörü, İşçi sayısına göre belirlenen sürelerden az olmamak kaydı ile yürütür. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin etkin yürütülmesi amacıyla, hizmet sunulan işyerine, aynı işyeri hekiminin, iş güvenliği uzmanının ve diğer sağlık personelinin hizmet vermesi esastır. Ortak sağlık ve güvenlik birimi İşyeri Hekimiİş Güvenliği UzmanıTSMOSGM

53 53 OSGB’lerin yetki aldıkları adresin bulunduğu il sınırları dışında hizmet verebilmesi için o ilde şube açmaları zorunludur. Ancak niteliği gereği birden fazla ilde yürütülmesi gereken yol ve nakil hattı inşası veya bakımı gibi işlerde hizmet alınan OSGB’nin işin yapıldığı illerden herhangi birisinde yetkilendirilmiş olması yeterlidir. OSGB’lerin yetki aldıkları adresin bulunduğu il sınırları dışında hizmet verebilmesi için o ilde şube açmaları zorunludur. Ancak niteliği gereği birden fazla ilde yürütülmesi gereken yol ve nakil hattı inşası veya bakımı gibi işlerde hizmet alınan OSGB’nin işin yapıldığı illerden herhangi birisinde yetkilendirilmiş olması yeterlidir. Ortak sağlık ve güvenlik birimi İşyeri Hekimiİş Güvenliği UzmanıTSMOSGM

54 54 İşyeri Hekimiİş Güvenliği UzmanıTSMOSGM Ortak sağlık ve güvenlik birimi- Başvuru İşlemleri Kurulacak OSGB’ler başvuru sırasında gerekli ekler Ticari şirketler için tescil edildiğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi Tam süreli çalışma zorunluluğu bulunan işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı için geçerli işyeri hekimliği belgesi Tam süreli iş sözleşmeleri ile diğer sağlık personelinin tam süreli iş sözleşmesi OSGB sahibi veya ortağı ise tam süreli çalışma taahhütnameleri OSGB’nin sorumlu müdürünün kabul şerhli görevlendirme yazısı Faaliyet gösterilecek yere ait yapı kullanma izin belgesi Faaliyet gösterilecek yere ait kira sözleşmesi veya tapu senedi veya intifa hakkı belgesi Faaliyet gösterilecek yerin ölçülerinin ve bütün bölümlerinin yer aldığı 1/50 ölçekli plan Tapu kütüğünde mesken olarak kayıtlı bir ana gayrimenkulün bağımsız bölümlerinde OSGB’nin faaliyet gösterebileceğine dair kat malikleri kurulunun oybirliğiyle aldığı karar İlgili mevzuata göre binada yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığına dair yetkili merciler tarafından verilen belge.


"1 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri. 2 Konunun Genel Amacı Katılımcıların, işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının sorumluluk, hak ve yükümlülükleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları