Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇALIŞMA MEVZUATI İLE İLGİLİ BİLGİLER. 6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 30.06.2012 Resmi Gazete 01.01.2013 yürürlüğe girdi KAPSAM  Kamu ve özel.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇALIŞMA MEVZUATI İLE İLGİLİ BİLGİLER. 6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 30.06.2012 Resmi Gazete 01.01.2013 yürürlüğe girdi KAPSAM  Kamu ve özel."— Sunum transkripti:

1 ÇALIŞMA MEVZUATI İLE İLGİLİ BİLGİLER

2 6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 30.06.2012 Resmi Gazete 01.01.2013 yürürlüğe girdi KAPSAM  Kamu ve özel bütün işyerleri  Memur ve işçi bütün çalışanlar  Çırak ve stajyerler de dahil

3 İLGİLİ MEVZUAT 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu30.06.2012 İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Tebliği26.12.2012 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği29.12.2012 İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği29.12.2012 İş Güvenliği Uzmanlarının Görev,Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik 29.12.2012 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik18.01.2013 Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 15.05.2013 İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik18.06.2013 İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı12.06.2013 İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ Taslağı 31 06.2013

4 6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İşverenin genel yükümlülüğü Madde 4 Çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür İşyeri dışından hizmet alınması işverenin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri işverenin sorumluluklarını etkilemez

5 6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri Madde 6 (01.07.2016) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için – Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir – Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması halinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri’nden (OSGB) hizmet alarak yerine getirebilir

6 6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Tehlike sınıfının belirlenmesi Madde 9 26.12.2012 tarihli “İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Tebliği”ne göre Eğitime ilişkin kamu hizmetleriAz Tehlikeli LaboratuvarlarTehlikeli Laboratuvarlar Hastane Çok Tehlikeli

7 6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanunun işverene getirdiği yükümlülükler Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi Sağlık gözetimi Çalışanların bilgilendirilmesi Çalışanların eğitimi Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması Çalışan temsilcisi İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanı hizmetleri

8 Risk değerlendirmesi Madde 10 İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür 6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

9 İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Madde 6 İşveren veya işveren vekili İş güvenliği uzmanı (01.07.2016) İşyeri hekimi (01.07.2016) Çalışan temsilcileriDestek elemanları Tüm birimleri temsil edecek ve riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar RİSK DEĞERLENDİRMESİ EKİBİ İhtiyaç duyulduğunda ekibe destek için işyeri dışındaki kişi ve kuruluşlardan hizmet alınabilir

10 Risk değerlendirmesinin yenilenmesi Birim Tehlike SınıfıYenileme Eğitime ilişkin kamu hizmetleri Az Tehlikeli6 yılda bir Laboratuvar Tehlikeli4 yılda bir Laboratuvar Hastane Çok Tehlikeli2 yılda bir Ayrıca Taşınma, binada değişiklik Uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklik İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin mevzuat değişikliği Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçları İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlike İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Madde 12

11 Asıl işveren ve alt işveren ilişkisinin bulunduğu işyerlerinde risk değerlendirmesi 1- Bir işyerinde bir veya daha fazla alt işveren varsa – Her alt işveren, risk değerlendirmesi çalışmalarını yapar veya yaptırır – Alt işverenlerin asıl işverenin sorumluluk alanları ile ilgili ihtiyaç duydukları bilgi ve belgeler asıl işverence sağlanır – Asıl işveren, alt işverenlerce yürütülen risk değerlendirmesi çalışmalarını denetler ve koordine eder 2- Alt işverenler risk değerlendirmesinin bir nüshasını asıl işverene verir. Asıl işveren risk kontrol tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Madde 15

12 6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım Madde11 Acil durum planları Gerekli tedbirler Önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve eğitimli (=destek eleman) yeterli sayıda kişiyi görevlendirme Eğitim Tatbikatlar

13 İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Madde 11 Tehlike sınıfıArama-kurtarma-tahliyeYangınla mücadele Az TehlikeliHer 50 çalışana TehlikeliHer 40 çalışana Çok tehlikeliHer 30 çalışana Görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış İlkyardımcı bulundurulması Tüm kurum ve kuruluşlarda her 20 personel için bir Ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde her 10 personel için bir İlkyardım Yönetmeliği (22.05.2002)

14 Geçici Madde 1 6331 sayılı Kanun gereğince ve bu Yönetmeliğin yayım tarihi öncesinde Hazırlanmış olan acil durum planları bir yıl içerisinde Yönetmeliğe göre gözden geçirilerek revize edilir İşyerlerinde gerçekleştirilmiş olan tatbikatlar süresince geçerli sayılır Geçici Madde 2 Bu Yönetmelik kapsamında kurulacak olan ekiplerin eğitimleri, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde tamamlanır İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Madde 14 Birim Tehlike Sınıfı Acil Durum Planı Yenileme Eğitime ilişkin kamu hizmetleri Az Tehlikeli6 yılda bir Laboratuvarlar Tehlikeli4 yılda bir Laboratuvar Hastaneler Çok Tehlikeli2 yılda bir

15 6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi Madde 14 İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydı, incelemesi ve raporu Ramak kala olayların incelenmesi ve raporları Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirim – İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde – Meslek hastalıklarını öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde

16 6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Sağlık gözetimi Madde 15 İşveren çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır: – İşe girişlerinde – İş değişikliğinde – İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalardan sonra işe dönüşlerinde (talep etmeleri halinde) – İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla

17 6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Sağlık gözetimi (devam) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları, İSGB’de veya hizmet alınan OSGB’de görevli olan işyeri hekiminden alınır – THSK Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanlığı- 03.06.2013 “OSGB veya kamu sağlık hizmeti sunucularından alınabilir” Sağlık gözetiminden doğan maliyet işverence karşılanır, çalışana yansıtılamaz

18 6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Çalışanların bilgilendirilmesi Madde 16 İşyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler Kendileri ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele Tahliye konusunda görevlendirilen kişiler hakkında

19 6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Çalışanların eğitimi Madde17 Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri Çalışan temsilcilerinin özel olarak eğitimi Bu madde kapsamında verilecek eğitimin maliyeti çalışana yansıtılamaz Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır

20 Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Eğitimin içeriği 1. Genel konular Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları İşyeri temizliği ve düzeni İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar 3. Teknik konular Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri Elle kaldırma ve taşıma Parlama, patlama, yangından korunma İş ekipmanlarının güvenli kullanımı Ekranlı araçlarla çalışma Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri İş kazalarının sebepleri ve korunma Güvenlik ve sağlık işaretleri Kişisel koruyucu donanım kullanımı İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü Tahliye ve kurtarma 2. Sağlık konuları Meslek hastalıklarının sebepleri Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri İlkyardım

21 Eğitimin süre ve sıklığı Tehlike SınıfıBirimEğitim periyoduEğitim süresi Az Tehlikeli Eğitime ilişkin kamu hizmetleri üç yılda en az bir defa 8 saat /çalışan TehlikeliLaboratuvariki yılda en az bir defa12 saat /çalışan Çok Tehlikeli Laboratuvar Hastane yılda en az bir defa16 saat /çalışan Eğitimi verebilecek kişi ve kuruluşlar İşyerinde görevli iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri İşçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfları ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri Üniversiteler Kamu kurumlarının eğitim birimleri Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları ve OSGB’ler

22 6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması Madde 18 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda çalışan/ çalışan temsilcisi/ yetkili sendika temsilcisinin – Görüşlerinin alınması, teklif getirme hakkının tanınması – Görüşmelerde yer alma ve katılımlarının sağlanması Destek elemanları ile çalışan temsilcilerinin – Görevlendirilecek kişiler (İYH, İGU, ilk yardım, yangın ve tahliye) – Risk değerlendirmesi – Risklerinin önlenmesi ve koruyucu hizmetler – Çalışanların bilgilendirilmesi – Çalışanlara verilecek eğitimin planlanması konularında önceden görüşlerinin alınması

23 6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Çalışanların yükümlülükleri Madde 19 Çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür

24 6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Çalışanların yükümlülükleri İş sağlığı ve güvenliği konusunda aldıkları eğitim ve talimatlar doğrultusunda çalışmak Kişisel koruyucu donanımları doğru kullanmak İşyerinde güvenlik yönünden karşılaştığı eksiklikleri ve tehlikeleri işverene veya çalışan temsilcisine bildirmek İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanabilmesi için işveren ve çalışan temsilcisi ile işbirliği yapmak zorundadırlar

25 6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Çalışan temsilcisi Madde 20 Çalışanlar arasında yapılacak seçim veya seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla çalışan temsilcisi görevlendirilir İşyerinde yetkili sendika varsa, sendika temsilcileri çalışan temsilcisi olarak da görev yapar 2-50 çalışan1 51-100 çalışan2 101-500 çalışan3 501-1000 çalışan4 1001-2000 çalışan5 2001 ve üzeri çalışan6

26 6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Madde 22 Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu Altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu

27 Asıl İşverenin Çalışan Sayısı Alt İşverenin Çalışan Sayısı İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu İşbirliği ve koordinasyon ≥ 50 İki ayrı kurulAsıl işverence sağlanır ≥ 50< 50Sadece asıl işverenAlt işveren temsilci atar < 50≥ 50Sadece alt işverenAsıl işveren temsilci atar < 50 Toplamı > 50 ise Ortak kurul Asıl işverence sağlanır İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Madde 4

28 İşveren veya işveren vekili (BAŞKAN) *İş güvenliği uzmanı (SEKRETERYA) 01.07.2016 *İşyeri hekimi 01.07.2016 *İnsan kaynakları / personel / sosyal işler / idari -mali işlerde görevli bir kişi (İGU yoksa Sekreterya) *Bulunması halinde sivil savunma uzmanı Çalışan temsilcisi (birden çok ise baş temsilci) İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KURULU İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Madde 6

29 Kurulun üyelerine ve yedeklerine iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim verilmesi sağlanır İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Madde 7 Madde 8 İşyerinin niteliğine uygun bir iş sağlığı ve güvenliği iç yönerge taslağı hazırlamak İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim ve öğretimini planlamak İşyerinin iş sağlığı ve güvenliği durumuyla ilgili yıllık bir rapor hazırlamak … Madde 9 Kurul, ayda en az bir kez toplanır Kurul kararı ile bu süre tehlikeli işyerlerinde iki ayda bir, az tehlikeli işyerlerinde üç ayda bir olarak belirlenebilir

30 6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 6 ve 7. maddeler Kamu kurumları (4857 sayılı İş Kanununun mülga 81. maddesi kapsamında çalışanlar hariç)4857 50 ↓ çalışanı olan az tehlikeli işyerleri 01.07.2016 50 ↓ çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri01.07.2014 Diğer işyerleri01.01.2013 Meclis Genel Kurulunda kabul edildi (07.07.2013)

31 6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları Madde 8 Belirlenen çalışma süresi nedeniyle işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda işveren “İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ” (İSGB) kurar Tehlike sınıfı İş Güvenliği Uzmanı6331 Geçici 4. madde Az tehlikeliC sınıfı- TehlikeliB sınıfıC sınıfı (3 yıl) Çok tehlikeliA sınıfıB sınıfı (4 yıl)

32 Teşekkür ederim


"ÇALIŞMA MEVZUATI İLE İLGİLİ BİLGİLER. 6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 30.06.2012 Resmi Gazete 01.01.2013 yürürlüğe girdi KAPSAM  Kamu ve özel." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları