Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASASI MABEB Nisan 2015.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASASI MABEB Nisan 2015."— Sunum transkripti:

1

2 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASASI MABEB Nisan 2015

3 Ülkemizde Karapara ile mücadele 55/1999 sayılı Kara paranın Aklanmasının Önlenmesi Yasası -8 Kasım 1999 ( Yürürlükten 29.1.2008 tarihinde kaldırıldı) 4/2008 sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası” - 29 Ocak 2008 MABEB Nisan 2015 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ

4 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASASI 4/2008 - Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası 29 Ocak, 2008  YASA ALTINDA YAYIMLANAN TEBLİĞLER  Madde 7/1 - Uyum Görevlileri ile ilgili Usul ve Esasları Tebliği  Madde 13/2 - Nakdi Para Limitini aşan Nakit İşlemlerin Bildirim Usul ve Esasları Tebliği  Madde 10/2 – Müşteri Tanınması ve Kimlik Tespit Yükümlülüğü Usul ve Esasları Tebliği  Madde 12 - Şüpheli İşlem Kriterleri ile Şüpheli İşlem Bildirim Usul ve Esasları Tebliği Bilgi İçin Web Sayfası: www.kktcparakambiyo.gov.ct.tr MABEB Nisan 2015

5 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASASI Aklama Suçu Bir yıl veya daha fazla hapis cezası gerektiren bir suçtan kaynaklanan mal varlığını yurt dışına çıkaran, yurt içine getiren, tasarrufunda bulunduran veya Gayrı meşru kaynağını gizlemek ve meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla, çeşitli işlemlere tabi tutan veya iştirak eden herhangi bir kişi suç gelirini aklama suçunu işlemiş olur. Yukarıdaki fiilleri işlemeye teşebbüs edenler, suç gelirini aklamaya teşebbüs suçunu işlemiş olurlar. MABEB Nisan 2015

6 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASASI Terörizmin Finansmanı Suçu Terörist eylemlerde bulunmak için veya terörist eylemlerde kullanılacağını bilerek ve isteyerek hangi şekilde olursa olsun doğrudan veya dolaylı olarak mali kaynak temin eden herhangi bir kişi terörizmin finansmanı suçunu işlemiş olur. Yukarıdaki fiilleri işlemeye teşebbüs edenler, terörizmin finansmanı suçuna teşebbüs suçunu işlemiş olurlar. MABEB Nisan 2015

7 YASA’da 21 adet yükümlü grubu belirlenmiştir. Bunlar; Resmi Yetkililer, Bankalar, (off shore bankalar dahil) Kumarhaneler, Sigorta şirketleri ve Acenteleri, Döviz büroları, Kooperatif Şirketleri, Finans şirketleri, Finansal kiralama şirketleri, Faktoring şirketleri, Sermaye Piyasası aracı kurumları Portföy yönetim şirketleri, Yatırım fonu yöneticileri, Kıymetli maden taş ve mücevherlerin alım satımı yapanlar, Ticaret amacı ile gayrı menkul alan satan ve buna aracılık edenler, Talih oyunları işletmeciliği yapanlar, Piyangolar idaresi, Muhasip veya Murakıplar, Posta ve Kargo şirketleri, Tarihi eser sanat eseri ve antika ticareti yapanlar, Oto Galeriler Avukatlar ve/veya Avukatlık büroları SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASASI MABEB Nisan2015

8 4/2008 sayılı Yasa’da düzenlenen yükümlülükler ; 1. Müşterinin Tanınması ve Kimlik Tespit Yükümlülüğü 2.Nakdi Para Limitini Aşan Nakit İşlemlerin Bildirimi 3. Şüpheli İşlem Bildirimi 4.Uyum Görevlisi Atama Zorunluluğu 5. Bilgi Belge Verme ve Sır Saklama 6. Kayıtların Saklanması SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASASI MABEB Nisan 2015

9 4/2008 sayılı Yasa’da düzenlenen yükümlülükler ;  1. Müşterinin Tanınması ve Kimlik Tespit Yükümlülüğü (Yasa ve çıkarılan tebliğlerle yükümlülere müşteri tanınması ve bilgilerin teyit edilmesi zorunluluğunu getirilmektedir.) Kimlik tespitinin, iş ilişkisi tesisinden veya işlem yapılmadan önce tamamlanması zorunludur.  Yükümlüler, kimlik tespiti yapamadıkları veya iş ilişkisinin amacı hakkında yeterli bilgi edinemedikleri durumlarda, iş ilişkisini tesis etmez ve kendilerinden talep edilen işlemi gerçekleştirmezler  Kimlik Teyidi KKTC kimlik kartı, KKTC sürücü belgesi veya pasaportu, yabancı uyruklular için kendi ülke pasaportları, ikamet belgesi veya ülkelerinde geçerli kimlik belgesi üzerinden teyit edilir. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASASI MABEB Nisan 2015

10 4/2008 sayılı Yasa’da düzenlenen yükümlülükler ;  2.Nakdi Para Limitini Aşan Nakit İşlemlerin Bildirimi ( Nakdi Para Limiti Yasa’da € 10,000.- olarak belirlenmiştir.) Nakdi para limitini aşan tüm nakit işlemlerini Daire'ye bildirmek zorundadırlar. Yükümlülerin, nakdi para limitini aşan nakit işlemleri Nakdi Para Limitini Aşan Nakit İşlemler Bildirim Formu ile birlikte bilgisayar excel yazılımında (cd-rom veya disket ortamında) veya Daire'nin uygun göreceği bir yazılımda veya şekilde Daire'ye göndermeleri zorunludur. İlgili ayda belirtilen nitelikte işlem bulunmaması halinde ise işlem bulunmadığı yönünde Daire'ye bildirim yapılması zorunludur. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASASI MABEB Nisan 2015

11 4/2008 sayılı Yasa’da düzenlenen yükümlülükler ;  3. Şüpheli İşlem Bildirimi Şüpheli işlemlerde para miktarına bakılmaksızın, yükümlüler tarafından tespit edildiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde Daireye bildirilmesi zorunludur. Ancak gecikmesinde sakınca görülen hallerde şüpheli işlem ve işleme taraf olanlar anında Daireye bildirilir) Şüpheli işlem bildirimi; gerçek kişi yükümlünün bizzat kendisi, tüzel kişi yükümlünün kanuni temsilcileri, uyum görevlisi atanan yükümlülerde ise atanan uyum görevlileri tarafından yerine getirilir. Şüpheli işlem Bildirimleri Daire tarafından hazırlanmış olan ŞİBF formları aracılığı ile bildirilir. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASASI MABEB Nisan 2015

12 4/2008 sayılı Yasa’da düzenlenen yükümlülükler ;  4.Uyum Görevlisi Atama Zorunluluğu Yasaya ve yayımlanan Tebliğe göre; bankaların, sigorta şirketlerinin, kumarhanelerin, finansal kiralama şirketlerinin ve faktoring şirketlerinin uyum görevlisi atama zorunluluğu bulunmaktadır. Yükümlüler, uyum görevlilerinin verilen görevleri zamanında ve eksiksiz yapabilmelerini sağlamak amacıyla personelin eğitilmesi de dahil gerekli önlemleri alırlar. Uyum görevlileri kendilerine intikal ettirilen şüpheli işlem bildirim formlarındaki bilgileri, yükümlü bünyesindeki mevcut diğer bilgiler ile birlikte ilgili Yasa ve Tebliğ’leri de gözönünde bulundurarak değerlendirir ve değerlendirme sonucuna göre Daire’ye bildirilip bildirilmemesine karar verir. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASASI MABEB Nisan 2015

13 4/2008 sayılı Yasa’da düzenlenen yükümlülükler ; 5. Bilgi Belge Verme ve Sır Saklama Daireye yapılan şüpheli işlem bildirimleri veya Daire tarafından araştırılan veya takibata alınan şüpheli işlemler veya ilgili kişilerin kimlikleri hakkındaki bilgiler gizli tutulur. Dairede görev yapan kişiler, kurul üyeleri, kurulun yetkilendirdiği veya görevlendirdiği kişiler ile görevleri dolayısıyla bilgi edinen diğer kimseler edindikleri bilgileri soruşturma amacıyla ilgili mercilere ve mahkemeye şahadet olarak sunma dışında kimseye açıklayamazlar. Herhangi bir yasada aksine kural bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, Daireye bilgi ve/veya belge veren yükümlü yetkilileri veya dış denetçilerinin bu gibi bilgileri aktarması gizlilik ilkesini ihlal etmez ve bu gibi kişiler gizlilik ilkesini ihlal ettikleri gerekçesiyle yükümlülük altına sokulamaz. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASASI MABEB Nisan 2015

14 4/2008 sayılı Yasa’da düzenlenen yükümlülükler ; 6. Kayıtların Saklanması Yükümlülerin, bu Yasa ile getirilen yükümlülüklere ve bütün işlemlerine ilişkin her türlü ortamdaki belgeleri, düzenlenme tarihinden, defter ve kayıtları son kayıt tarihinden, kimlik tespitine ilişkin belgeleri ise son işlem tarihinden itibaren on iki yıl süreyle muhafaza etmesi ve istenmesi halinde yetkililere ibraz etmesi zorunludur. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASASI MABEB Nisan 2015

15 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASASI Yasa ile; Mali Bilgi Edinme Birimi (Maliye Bakanlığı’na Bağlı Para,Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi bünyesinde oluşturulan BİRİM) Suç Gelirlerinin Aklanmasını Önleme Kurulu oluşturulmuştur. MABEB Nisan 2015

16 MALİ BİLGİ EDİNME BİRİMİ (MABEB) MABEB ŞİB ve Nakit İşlem Veri toplama Analiz ve değerlendirme Dağıtım Koordinasyon sağlama Eğitim ve Bilgilendirme Mevzuat uyum çalışmaları İstatistik MABEB Nisan 2015

17 MABEB YÜKÜMLÜ GRUPLAR KAYIT DEĞERLENDİRMEBİLGİ KAYNAKLARI GENEL DEĞERLENDİRME RAPORU POLİS YÜKÜMLÜ GRUPLAR DEVLET KURUMLARI HAVALE VERİLERİ (S.G.A.Ö.) KURUL KURUL KARARLARI HUKUK DAİRESİ (BAŞSAVCILIK) DOSYA TAKİBİ DURGUN DOSYA (VERİ OLARAK DURUR) YURTDIŞI BİLGİ DEĞİŞİMİ NAKDİ PARA BİLDİRİMLERİ NAKDİ PARA VERİLERİ MALİ BİLGİ EDİNME BİRİMİ DURGUN DOSYA MABEB KARARLARI DOSYA TAKİBİ MABEB Nisan 2015

18 BİLDİRİMLER Nakdi Para Limitini Aşan İşlem Bildirimleri Şüpheli İşlem Bildirimleri MABEB Nisan 2015

19 19 Mali Bilgi Edinme Birimi NAKDİ PARA LİMİTİNİ AŞAN NAKİT İŞLEM BİLDİRİM FORMUNUN DOLDURULMASI

20 Mali Bilgi Edinme Birimi Form No: NP-2 Not: Dairemize gönderilecek “Nakdi Para Bildirim”leri online olarak bilgisayar ortamında gönderilmesi gerekmektedir. KUMARHANELER İÇİN NAKDİ PARA LİMİTİNİ AŞAN ONLINE NAKİT İŞLEM BİLDİRİM FORMU Kayıt Türüİşlem Tarihi İşlemi Yapanın Para CinsiTutarİşlemin Türü Ad ve Soyadı Ülke Kısaltması Kimlik TürüKimlik No

21 https://online.kktcmaliye.com/ParaKambiyo MABEB

22 VERİ İŞLEM ŞEMASI YÜKÜMLÜ GRUP MALİYE BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MERKEZİ MABEB Nisan 2015

23 YÜKÜMLÜNÜN, İLGİLİ AYDA NAKDİ PARA LİMİTİNİ AŞAN İŞLEMİ OLMAMASI DURUMUNDA DA “BİLDİRİM YOK” İBARESİ İLE ELEKTRONİK ORTAMDA BİLDİRİM YAPMASI ZORUNLUDUR. MABEB Nisan 2015

24 24 ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ (ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM FORMUNUN DOLDURULMASI ) Mali Bilgi Edinme Birimi

25 BÖLÜM I: FORMU DÜZENLEYEN YÜKÜMLÜNÜN : Yükümlünün Adı [ 1 ] : [ 1 ] Adresi : Tel : X CASİNO NO: 22 GİRNE CADDESİ / LEFKOŞA 2288888 [1] Yükümlü resmi yetkililerin, kurumların ismi yazılır. ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ (ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM FORMUNUN DOLDURULMASI ) MABEB Nisan 2015

26 BÖLÜM II : BİLDİRİME İLİŞKİN BİLGİLER Aşağıdakilerden bildiriminize uygun olan seçenekleri işaretleyiniz. Bildirim Tarihi : Ö nceki Bildirimin Tarihi [ 2 ] : [ 2 ] Bildirimin Aciliyeti [ 3 ] : [ 3 ] YeniEk [2] Yukarıda ek bildirim olduğu işaretlenmişse doldurulur. [3] Normal, ivedi ve çok ivedi seçeneklerinden biri yazılır. ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM FORMU (ŞİBF) - 2 8.10.2015 -------- İVEDİ X MABEB Nisan 2015

27 X BÖLÜM II : BİLDİRİME İLİŞKİN BİLGİLER Aşağıdakilerden bildiriminize uygun olan seçenekleri işaretleyiniz. Bildirim Tarihi : Ö nceki Bildirimin Tarihi [ 2 ] : [ 2 ] Bildirimin Aciliyeti [ 3 ] : [ 3 ] YeniEk [2] Yukarıda ek bildirim olduğu işaretlenmişse doldurulur. [3] Normal, ivedi ve çok ivedi seçeneklerinden biri yazılır. ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM FORMU (ŞİBF) - 2 MABEB Nisan 2015 8.10.2015 29.08.2015 İVEDİ

28 28 BÖLÜM III : İŞLEM YAPAN GERÇEK KİŞİNİN : Adı Soyadı Kimlik Belgesinin T ü r ü [ 5 ] [ 5 ] Doğum Tarihi [ 4 ] [ 4 ] Kimlik Belgesinin Numarası Doğum Yeri Uyruğu Anne Adı Mesleği Baba Adı Yerleşim Yeri ve Adresi [ 4 ] Doğum tarihi, gün/ay/yıl olarak girilecektir. [ 5 ] Kimlik tespitinde geçerli olan belgelerden biri yazılacaktır. AHMET HASAN İZMİR 31.10.1968 AYŞE MEHMET PASAPORT 1333338888 KAVAKLI MAH. / İZMİR MAĞAZA SAHİBİ TC ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM FORMU (ŞİBF) - 2 MABEB Nisan 2015

29 BÖLÜM IV : ŞÜPHELİ İŞLEME İLİŞKİN BİLGİLER ] ] İşlem Tarihi İşlem T ü r ü İşlem Tutarı [ 6 ] [ 6 ] [ 6 ] İşlem tutarı, nakit para ise para cinsine göre ayrı ayrı belirtilmelidir. 06.10.2015 NAKİT 18,800 STG ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM FORMU (ŞİBF) - 2 MABEB Nisan 2015

30 V : ŞÜPHELİ İŞLEM KRİTERLERİ : (Şüpheli İşlem Kriterinin Önüne X İşareti Konacaktır.) Ş Ü PHELİ İŞLEM KRİTERLERİ Ş Ü PHELİ İŞLEM KRİTERİNİN NUMARASI [ 7 ] [ 7 ] GENEL MAHİYETTE Ş Ü PHELİ İŞLEM KRİTERLERİ Müşteri Profiline İlişkin Kriterler İşlemlere İlişkin Kriterler SEKT Ö REL MAHİYETTE Ş Ü PHELİ İŞLEM KRİTERLERİ Kumarhaneler ve Talih Oyunları İşletmeciliğine İlişkin Kriterler Diğer Haller [ 7 ] Şüpheli İşlem Kriterleri ile Şüpheli İşlem Bildirim Usul ve esasları Tebliği ekinde (EK:1) yer alan şüpheli işlem kriterlerinden uygun olan bir veya bir kaçının yine EK:1’ de belirlenen numarası yazılır. X X X 1.1 10.1 2.2 ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM FORMU (ŞİBF) - 2 MABEB Nisan 2015

31 A ç ıklamalar Formu D ü zenleyenin Uyum Görevlisinin Adı Soyadı :....................... Ü nvanı Ü nvanı :....................... İletişim Bilgileri:..........................İletişim Bilgileri:........................ Tarih:.........................Tarih:....................... İmza-M ü h ü r :......................... İmza-M ü h ü r :....................... Suzan Ahmet 31.10.2015 X CASİNO LEFKOŞA :...................... SUZAN AHMET Hasan Selen 31.10.2015 X CASİNO LEFKOŞA GENEL MÜDÜR HASAN SELEN MÜŞTERİNİN NORMAL BAHİS KOYMA /KUMAR OYNAMA ALIŞKANLIKLARINDA ARTIŞLAR GÖRÜLMEKTEDİR. YÜKSEK TUTARLARDA NAKİT İLE OYUN OYNAMAKTADIR VE BU İŞLEMLERİ SIKLIKLA YAPMAKTADIR. BU NEDENLE, KİŞİNİN KENDİ GELİRLERİNİN OLDUKÇA ÜZERİNDE BİR HARCAMA YAPTIĞINA İNANILMAKTADIR. ŞEF :...................... EK DÜŞÜNCELER ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM FORMU (ŞİBF) - 2 MABEB Nisan 2015

32 A ç ıklamalar Formu D ü zenleyenin Uyum Görevlisinin Adı Soyadı :....................... Ü nvanı Ü nvanı :....................... İletişim Bilgileri:..........................İletişim Bilgileri:........................ Tarih:.........................Tarih:....................... İmza-M ü h ü r :......................... İmza-M ü h ü r :....................... Suzan Ahmet 31.10.2015 X CASİNO LEFKOŞA :...................... SUZAN AHMET Hasan Selen 31.10.2015 X CASİNO LEFKOŞA GENEL MÜDÜR HASAN SELEN MÜŞTERİNİN NORMAL BAHİS KOYMA /KUMAR OYNAMA ALIŞKANLIKLARINDA ARTIŞLAR GÖRÜLMEKTEDİR. YÜKSEK TUTARLARDA NAKİT İLE OYUN OYNAMAKTADIR VE BU İŞLEMLERİ SIKLIKLA YAPMAKTADIR. BU NEDENLE, KİŞİNİN KENDİ GELİRLERİNİN OLDUKÇA ÜZERİNDE BİR HARCAMA YAPTIĞINA İNANILMAKTADIR. ŞEF :...................... EK DÜŞÜNCELER ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM FORMU (ŞİBF) - 2 MABEB Nisan 2015

33 MÜŞTERİ PROFİLİNE İLİŞKİN KRİTERLER  Yetersiz, Tutarsız, Eksik Bilgi veya Belge Verilmesi  Şüphe Duyulmasını Gerektirecek Özel Göstergelerin Bulunması  Müşterinin Yükümlü Kuruluşun Personeliyle ve Diğer Kişilerle İlişkilerinde Tutarsız Davranışlar Göstermesi  Müşterinin İşi, Mali Durumu ve İşlemleri Arasında Tutarsızlık MABEB Nisan 2015

34 MÜŞTERİ PROFİLİNE İLİŞKİN KRİTERLER  Riskli Üçüncü Kişilerle İlişkiler  Müşterinin mahkumiyetinin olması  Önceden Şüpheli İşlem Bildiriminde bulunulmuş olunması MABEB Nisan 2015

35 İŞLEMLERE İLİŞKİN KRİTERLER  Makul Hukuki veya Ekonomik Amacı Bulunmayan İşlemler  Olağan Olmayan Ödeme Yöntemlerinin Kullanılması  İşlemin siyasi kimliği ön planda olan kişilerle ilgili olması MABEB Nisan 2015

36 KUMARHANELER VE TALİH OYUNLARI İŞLETMECİLİĞİNE İLİŞKİN KRİTERLER  Müşterinin normal bahis koyma alışkanlıklarının ansızın artışlar göstermesi  Müşterinin bir neden olmaksızın bir kumarhaneden diğerine fon aktarması,  Müşterinin şans makinelerine fazladan kredi koyması ve daha sonra bunları paraya dönüştürmesi,  Şans oyunlarında kullanılan fiş ve taşların müşteriler arasında el değiştirdikten sonra paraya dönüştürülmesi, MABEB Nisan 2015

37 KUMARHANELER VE TALİH OYUNLARI İŞLETMECİLİĞİNE İLİŞKİN KRİTERLER  Müşterinin ayni ismin benzerlerini kullanarak şans oyunları oynaması  Müşterinin yekün miktardaki bir parayı (kapora) depozito olarak bırakması ve böylece faiz olarak elde edebileceği bir kazançtan mahrum olması,  Müşterinin elindeki nakit parayı kumarhane fişleri veya taşlarla değiştirmesi ve çok az şans oyunu oynaması veya hiç şans oyunu oynamadan elindeki fiş veya taşları yeniden paraya dönüştürmesi veya çek ile ödenmesini talep etmesi MABEB Nisan 2015

38 KARŞILAŞILAN SORUNLAR MABEB Nisan 2015

39 KARŞILAŞILAN SORUNLAR Uyum Görevlilerinin bildiriminde Uyum görevlisi değişikliklerinin Yasa’ya uygun bir biçiminde zamanında bildirilmemesi Nakdi Para Limitini Aşan Nakit İşlemler Bildirimlerinde Bildirimlerin düzenli olarak gönderilmemesi Şüpheli İşlem Bildirimlerinde ŞİB Formunun tam doldurulmaması Bildirim yapılan ve şüpheli işleme konu olan yabancı uyruklu kişilerin adres bilgilerinin tam alınmaması MABEB Nisan 2015

40 KARŞILAŞILAN SORUNLAR ŞİB kriterlerine uymayan şüpheli işlem bildirimleri ile ilgili konuların formun açıklama bölümünde ayrıntılı olarak açıklanmaması İşlemin anlatılması amacıyla doldurulması gerekli olan açıklama bölümüne yazılanların okunaklı olmaması Şüpheli işlemin tespit edildiği tarihle Daireye gönderilme tarihinin arasında 5 günden fazla bir süre geçmesi Şüpheli İşlem Bildirimlerinin kapalı zarf üzerine ‘Gizli’ ibareli olarak gönderilmemesi MABEB Nisan 2015

41 İletişim Bilgileriwww.kktcparakambiyo.gov.ct.tr MABEB (22 83116) Şifa KarahasanoğluPembe Arifoğlu (286)Hüseyin Özün Yamaç (429)Eftal Zorlu (430) (IT sorumlusu) Erdinç İlkerli (287) (IT sorumlusu)

42 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ www.kktcparakambiyo.gov.ct.tr MABEB Nisan 2015


"SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASASI MABEB Nisan 2015." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları