Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ Ekim 2008 – İSTANBUL / ANKARA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ Ekim 2008 – İSTANBUL / ANKARA."— Sunum transkripti:

1 1 MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ Ekim 2008 – İSTANBUL / ANKARA

2 2 ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ İÇERİK  Şüpheli işlem bildirim yükümlülüğün önemi,  Yürürlükteki mevzuat kapsamında şüpheli işlem ve bu işlemlerin bildirim süreci,  Şüpheli işlem bildirimlerine ilişkin uygulama örnekleri,

3 ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİMDE BULUNMANIN ÖNEMİ

4 4 Amaçlar  Suç ve suç bağlantılı gelirler ile mücadelede finansal kuruluşlar ve aracılar ile işbirliği,  Mali sektörün salıklı işleyişinin ve güvenilirliğinin sağlanması,  Kişisel hakların korunması ve sınırlı kaynakların etkin kullanımı,

5 5 ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik, 6 No’lu MASAK Genel Tebliği, Terörün Finansmanına Yönelik Şüpheli İşlemlerin Bildirimi Genel Tebliği, Yürürlükteki Mevzuat

6 6 ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ Şüpheli işlem, yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen işleme konu malvarlığının; yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına, bu kapsamda terörist eylemler için ya da terör örgütleri, teröristler veya terörü finanse edenler tarafından kullanıldığına veya bunlarla ilgili ya da bağlantılı olduğuna dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir hususun bulunması halidir. ( 5549 s. K. Md. 4 / Tedbirler Yönetmeliği Md. 27 / 6 No’lu MASAK G Teb. 2. Böl. ) Şüpheli İşlemin Tanımı

7 7 ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ Yapılmaya teşebbüs edilmiş işlemler de dahil olmak üzere tüm şüpheli işlemler rapor edilmelidir, Şüpheli işlem bildiriminde parasal sınır yoktur, Fonların yasa dışı yollardan elde edildiği yönünde oluşan şüphenin yanında terörün finansmanı ile ilgili olduğundan şüphelenilen işlemler de rapor edilmelidir, (Yasal gelirlerin yasa dışı amaçlara yönlendirilmesi şüphesi) Şüphe veya şüpheyi gerektiren makul bir sebebin olup olmadığı hususu gerektiğinde birden çok işlem bir arada ele alınarak değerlendirilir, Şüpheli İşlemin Tanımı

8 8 ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ Yükümlüler, - Şüpheli işlemi Başkanlığa bildiren kişi, kurum ve kuruluşlar, - Bu kimselerin işlemi fiilen yapan ve yöneten mensupları veya bunların kanunitemsilcileri ve vekilleri, - Şüpheli işlem bildiriminde bulunulduğuna herhangi bir şekilde vakıf olan diğer personel, Başkanlığa şüpheli işlem bildiriminde bulunulduğuna veya bulunulacağına dair, yükümlülük denetimi ile görevlendirilen denetim elemanlarına ve yargılama sırasında mahkemelere verilen bilgiler dışında, işleme taraf olanlar dâhil olmak üzere hiç kimseye bilgi veremezler. Şüpheli İşlem Bildirimlerinin Gizliliği (5549 s. K. Md. 4 / Tedbirler Yön. Md. 29)

9 9 ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ Uyum görevlisine yapılan dâhili bildirimler de gizlilik kapsamındadır. Yükümlüler, yurt dışındaki merkezlerine veya şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimlerine, müşterisi hakkında şüpheli işlem bildiriminde bulunduğuna dair hiçbir şekilde bilgi veremez. Şüpheli işlem bildirimlerini elektronik ortamda gerçekleştiren uyum görevlileri, sisteme erişimi sağlayan her türlü ortamdaki kart, şifre ve sair bilgi ve araçları hiç kimseye veremez. Şüpheli İşlem Bildirimlerinin Gizliliği (Tedbirler Yön. Md. 29)

10 10 ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ  Şüpheli işlem bildirimi yükümlülüğünü yerine getiren,  gerçek ve tüzel kişiler,  bunların uyum görevlileri,  yükümlülerin kanuni temsilcisi, yöneticisi ve çalışanları hiçbir şekilde hukukî ve cezaî bakımdan sorumlu tutulamaz.  Özel kanunlarda hüküm bulunsa dahi şüpheli işlem bildiriminde bulunanlara dair, mahkeme dışında üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilemez. Bildiriminde Bulunanların Korunması (5549 s. Kn. Md. 10 / Tedbirler Yn. Md.29)

11 11 ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ Bildirim Yükümlülüğünün İhlalinde Ceza CEZANIN MUHATABICEZA TÜRÜ VE MİKTARI Yükümlü Tüzel Kişiliği 5.000 YTL (2008 için 5.778 YTL) İdari Para cezası Yükümlü Tüzel Kişiliği (Yükümlünün banka, finansman şirketi, faktoring şirketi, ikrazatçı, finansal kiralama şirketi, sigorta ve reasürans şirketi, emeklilik şirketi, sermaye piyasası kurumu veya yetkili müessese olması halinde) 10.000 YTL (2008 için 11.556 YTL) İdari Para cezası Yükümlü Çalışanı 2.000 YTL (2008 için 2.311 YTL) İdari Para cezası

12 12 ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ ŞİB Gizliliğinin İhlalinde Ceza CEZANIN MUHATABICEZA TÜRÜ VE MİKTARI - Şüpheli işlemi MASAK’a bildiren kişi, kurum ve kuruluşlar, - Bu kimselerin işlemi fiilen yapan ve yöneten mensupları veya bunların kanunitemsilcileri ve vekilleri, - Şüpheli işlem bildiriminde bulunulduğuna herhangi bir şekilde vakıf olan diğer personel, Bir yıldan üç yıla kadar hapis + Beşbin güne kadar adlî para cezası

13 13 ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ (BİLDİRİM USULÜ VE SÜRECİ) Şüpheli işlem bildirimi;  Gerçek kişi yükümlünün bizzat kendisi,  Tüzel kişi yükümlünün kanuni temsilcileri,  Tüzel kişiliği bulunmayanların yöneticileri veya bunlar tarafından yetkili kılınanlar,  Uyum görevlisi atanan yükümlülerde ise bu görevliler, tarafından yerine getirilir. Bildiriminde Bulunmakla Görevli Olanlar

14 14 ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ (BİLDİRİM USULÜ VE SÜRECİ) Bankalar (T.C. Merkez Bankası ile kalkınma ve yatırım bankaları dahil), Sermaye piyasası aracı kurumları Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri, Bankalar dışında banka kartı veya kredi kartı düzenleme yetkisini haiz kuruluşlar, Kambiyo mevzuatında belirtilen yetkili müesseseler, Ödünç para verme işleri hakkındaki mevzuat kapsamındaki finansman ve faktoring şirketleri, Finansal kiralama şirketleri, Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde takas ve saklama hizmeti veren kuruluşlar. 01/12/2008 tarihine kadar uyum görevlisi atamak zorundadır. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü’nün şüpheli işlemleri uyum görevlisi aracılığıyla bildirme yükümlülüğü bankacılık faaliyetiyle sınırlı olup, diğer faaliyetleriyle ilgili olan şüpheli işlem bildirim yükümlülüğünün bu uyum görevlisi üzerinden yapılması da mümkündür.mümkündür Bildiriminde Bulunmakla Görevli Olanlar (Uyum Yön. Geç. Md. 1)

15 15 ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ (BİLDİRİM USULÜ VE SÜRECİ) Uyum görevlisi atanan yükümlü gruplarında (bunların şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimlerinde) şüpheli işlemle karşılaşılması durumunda, işlem, yükümlünün belirleyeceği prosedür doğrultusunda uyum görevlisine bildirilir. Bildirim Süreci - Dahili Bildirim

16 16 ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ (BİLDİRİM USULÜ VE SÜRECİ) Kurum bünyesinde uyum görevlisine yapılacak bildirimlerin usulü serbestçe belirlenebilir. Ancak, sözlü bildirim bir usul olarak belirlenemez. Dahili bildirim kuralları yazılı olarak belirlenir ve tüm çalışanlarca bilinmesi sağlanır. Bu kapsamda e-posta veya dahili bildirime imkan veren yazılımlar kullanılabilir. Bildirim Süreci - Dahili Bildirim

17 17  Şüpheli işlem bildirimini gerektiren durumlarda tutar gözetmeksizin kimlik tespiti yapılır. (Tedbirler Yn. Md. 5)  Bildirime konu şüpheli işlemin teşebbüs aşamasında kaldığı durumlarda kimlik tespiti yükümlülüğü, mümkün olduğu ölçüde yerine getirilir.  Yüz yüze olmayan işlemlerde veya izleme ve kontrol faaliyetleri sırasında şüpheli bir işlemin tespiti halinde, yükümlü bünyesinde mevcut bilgi ve belgeler kimlik tespitinde esas alınır. Şüpheli İşlemlerde Kimlik Tespiti ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ (BİLDİRİM USULÜ VE SÜRECİ)

18 18 Bildirim sürecinde, işlemin niteliği veya müşteri profiliyle ilgili daha ayrıntılı araştırma yapılması gerekebilir. Yetki ve imkânlar ölçüsünde yapılacak bu araştırmanın amacı, şüpheyi destekleyecek ek bulguların olup olmadığını tespit etmektir. Araştırmalar yapılırken müşterinin, hakkında bildirimde bulunulacağından şüphelenmesine neden olacak tutum ve davranışlardan kaçınılması gerekir. Şüpheli İşlemlerde İlave Bilgi Temini ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ (BİLDİRİM USULÜ VE SÜRECİ)

19 19 Uyum görevlisi, kendisine bildirilen veya resen öğrendiği şüpheli işlemi, Yükümlü bünyesinde mevcut diğer bilgi ve belgeleri İlgili kanun, yönetmelik, tebliğ ve diğer mevzuatı göz önünde bulundurmak suretiyle değerlendirir ve değerlendirme sonucuna göre işlemin, şüpheli işlem olarak MASAK’a bildirilmesine veya bildirilmemesine karar verir. Uyum görevlisi, bu değerlendirme sürecinde, yükümlü bünyesindeki tüm birimlerden kendi görev alanı ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi talep edebilir ve kendisinden bilgi ve belge istenen birimler de istenilen bilgi ve belgeleri vermek zorundadır. Şüpheli İşlemin Değerlendirilmesi ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ (BİLDİRİM USULÜ VE SÜRECİ)

20 20 Uyum görevlisince bildirimde bulunma kararı verildiğinde ŞİBF düzenlenir. Düzenlenen ve uyum görevlisi tarafından imzalanan ŞİBF ile birlikte varsa ilave değerlendirme, bilgi ve belgeler Başkanlığa gönderilir.  ŞİBF’nun elektronik ortamda gönderilmesi,  ŞİBF’nun elektronik ortama kaydedilip elden veya posta ile gönderilmesi,  Kağıt ortamında elden veya posta ile gönderilmesi. Düzenlenen ŞİBF, elden veya taahhütlü postayla “Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, Maliye Bakanlığı, N Blok, Dikmen Cad., 06100 Dikmen/ANKARA” adresine ya da Başkanlığın (312) 415 25 35 veya (312) 415 25 36 nolu faksına gönderilir. Faksla gönderilen ŞİBF'nin aslı, ayrıca elden ya da taahhütlü postayla da Başkanlığa intikal ettirilir. ŞİBF’nun Doldurulması ve MASAK’a Gönderilmesi ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ (BİLDİRİM USULÜ VE SÜRECİ)

21 21 Uyum Görevlisi Banka nezdindeki diğer bilgiler Yasal mevzuat Değerlendirme Uyum Birimi ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ (BİLDİRİM USULÜ VE SÜRECİ) Şube - Acente Temsilci - Ticari Vekiller Benzer Bağlı Birimler (Yazılı Olarak) - Kimlik Bilgileri - İşleme İlişkin Bilgiler - Diğer Bilgiler (Yazılı Olarak) - Kimlik Bilgileri - İşleme İlişkin Bilgiler - Diğer Bilgiler BİLDİRİM MASAK Yazılı gerekçesi ile birlikte muhafaza (8 yıl) ŞİBF MUHAFAZA SONUÇSONUÇ Bildirim ve Resen Öğrenilen Hususlar

22 22  Bildirimde bulunulan işlemle ilgili olarak yeni bilgi ve bulgular elde edildiği takdirde, tekrar ŞİBF doldurulur ve daha önce yapılan bildirime ek olduğu belirtilerek gecikilmeksizin MASAK’a gönderilir.  Birden çok işlem bir arada ele alınarak değerlendirildiğinde şüphe arz eden işlemler için tek bir ŞİBF düzenlenir.  Şüpheyi destekleyen bilgi ve belgeler ŞİBF’ye ek yapılır. Bildirim Süreci (Ek Bildirimler / Birden Çok İşlemin Bulunması) ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ (BİLDİRİM USULÜ VE SÜRECİ)

23 23 XX Yetki ve imkânlar ölçüsünde araştırma yapılması Şüpheli işlemin uyum görevlisine bildirilmesi İşlemin uyum görevlisince değerlendirilmesi ve ŞİBF’nun düzenlenerek MASAK’a gönderilmesi Formun MASAK’a gönderilmesi ŞİBF, şüphenin tespitinden itibaren en fazla 10 iş günü içerisinde MASAK’a gönderilir. 03.10.2008 Şüphenin tespiti 17.10.2008 18.10.2007 işlemin yapılışı 10 iş günü ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ (BİLDİRİM USULÜ VE SÜRECİ) Bildirim Süresi X ( (

24 24  Yükümlüler, işleme konu malvarlığının suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla ilgili olduğuna dair belge veya ciddi emare bulunması halinde, MASAK şüpheli işlem bildirim formuyla bilgilendirinceye kadar, talep edilen işlemi gerçekleştirmekten imtina ederler.  Şüphelenilen bu işlemi gerçekleştirmekten kaçınmanın imkânsız olduğu ya da işlemi gerçekleştirmekten imtina etmenin işlemin faydalanıcılarını tespit etme çabalarını engelleyebileceği durumlarda bilgilendirme, işlemden hemen sonra da yapılabilir. Gecikmesinde Sakınca Bulunan Haller ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ (BİLDİRİM USULÜ VE SÜRECİ)

25 25 ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ (ŞİBF’NUN DOLDURULMASI) Adı Soyadı- Unvanı [i] : [i] Yükümlü Grubu [ii] : Sermaye piyasası aracı kurumları ve portföy yönetim şirketleri [ii] Adresi : Tel :Kimlik No [iii] : [iii] [i][i] Tüzel kişi yükümlüler için ticaret unvanı belirtilir [ii][ii] Tedbirler Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde sayılan yükümlülerden dahil olunan grup [iii][iii] Tüzel kişi yükümlüler için vergi kimlik numarası belirtilir ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM FORMU Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Maliye Bakanlığı, N Blok Dikmen Cad. 06100 Dikmen/ANKARA Tel: +90 (312) 415 37 67 Fax: +90 (312) 415 25 35 - 36 A- FORMU DÜZENLEYEN YÜKÜMLÜNÜN B- BİLDİRİME İLİŞKİN BİLGİLER Bildirim Tarihi Evrak Kayıt No Yeni veya Ek  Yeni  Ek Ek ise Önceki Bildirimin Tarihi :.../.../…. Bildirimin Aciliyeti  Normal  İvedi  Çok İvedi

26 26 C- ŞÜPHELİ İŞLEMİ YAPAN GERÇEK KİŞİNİN [i] [i] İşlemin Kimin Adına Yapıldığı  Kendi Adına  Başkası Adına Kimliği sahte mi?  Evet  Hayır Adı Soyadı Doğum Yeri ve Tarihi Anne Adı Baba Adı Cinsiyeti  Erkek  Kadın Uyruğu T.C. Kimlik No Kimlik Belgesinin Türü ve Numarası  Nüfus Cüzdanı No:  Sürücü Belgesi No:  Pasaport No:  İkamet Tezkeresi No:  Diğer (Adı ve Numarası): Adresi  Ev:  İş: Telefon Numarası  Ev Telefonu :  Cep Telefonu:  İş Telefonu : Faks Numarası Elektronik Posta Adresi Mesleği Varsa Ek Bilgi [i] [i] Birden fazla kişi tarafından gerçekleştirilen şüpheli işlemlerde işlemi yapan her bir gerçek kişinin bilgileri ayrı ayrı belirtilir (Formun C Bölümü Çoğaltılarak Kullanılır)

27 27 D- ADINA İŞLEM YAPILAN GERÇEK KİŞİNİN [i] [i] Kimliği sahte mi?  Evet  Hayır Adı Soyadı Doğum Yeri ve Tarihi Anne Adı Baba Adı Cinsiyeti  Erkek  Kadın Uyruğu T.C. Kimlik No Kimlik Belgesinin Türü ve Numarası  Nüfus Cüzdanı No:  Sürücü Belgesi No:  Pasaport No:  İkamet Tezkeresi No:  Diğer (Adı ve Numarası): Adresi  Ev:  İş: Telefon Numarası  Ev Telefonu :  Cep Telefonu :  İş Telefonu : Faks Numarası Elektronik Posta Adresi Mesleği Varsa Ek Bilgi [i] [i] Adına işlem yapılan birden fazla gerçek kişinin olduğu şüpheli işlemlerde her bir adına işlem yapılanın bilgileri ayrı ayrı belirtilir (Formun D Bölümü Çoğaltılarak Kullanılır)

28 28 E- ADINA İŞLEM YAPILAN TÜZEL KİŞİNİN / TÜZEL KİŞİLİĞİ OLMAYAN TEŞEKKÜLÜN [i] [i] Kimliğe esas belge sahte mi?  Evet  Hayır Unvanı [ii] [ii] Varsa İşletme Adı Vergi Kimlik Numarası Sicil Numarası [iii] [iii] Kurulduğu Ülke Kurulduğu Yer Kuruluş Yılı Adresi Telefon Numarası  Cep Telefonu:  İş Telefonu: Faks Numarası Elektronik Posta Adresi Web Sitesi Varsa Ek Bilgi [i][i] Her bir adına işlem yapılanın bilgileri ayrı ayrı belirtilir [ii][ii] Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişiler için ticaret unvanı / dernek, vakıf, sendika, konfederasyon, tüzel kişiliği olmayan teşekküller için bunların adı / siyasi partiler için siyasi partinin ilgili biriminin adı [iii] Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişiler için ticaret sicil numarası / dernekler için kütük numarası / [iii] vakıflar için merkezi sicil kayıt numarası / sendika ve konfederasyonlar için sicil numarası

29 29 F- ŞÜPHELİ İŞLEM BİLGİLERİ İşlem Tarihi  Tek işlemde:../../….  Bağlantılı işlemlerde:../../…. -.../../…. İşlemde Parasal Değer / Hareket var mı?  Evet  Hayır İşlemin Hesaba Bağlılığı  Hesaba bağlı (Bu seçeneğin işaretlenmesi durumunda Formun G bölümünü de doldurunuz)  Hesaba bağlı değil İşlemin Yapıldığı Yer [i] [i] İşlem Türü İşlem Tutarı [ii] [ii] İşlemin Yapılma Yer veya Yöntemi  Şube  ATM  İnternet bankacılığı  Telefon bankacılığı  Diğer [i][i] İşlemin yapıldığı il/ilçe bilgileri ile varsa şube, acenta vb. bağlı birimlerin adı [ii][ii] Para birimi de belirtilmek suretiyle

30 30 G- ŞÜPHELİ İŞLEMİ İLGİLENDİREN HESAP BİLGİLERİ [i] [i] Hesap Türü  Çek  Kiralık kasa  Vadeli döviz  Vadesiz döviz  Vadesiz mevduat  Yatırım  Diğer Hesabın bulunduğu mali kurum Hesap No IBAN Hesap Sahibi Hesabın Açılış Tarihi…/..../..…. Hesabın Kapanış Tarihi Son Hesap Bakiyesi Hesabın Bulunduğu Şube Hesabın Döviz Cinsi Hesap Üzerinde Yasal Kısıtlama Var mı?  Evet  Hayır Yasal Kısıtlama Açıklaması [i] [i] Tedbirler Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ila (h) bentlerinde sayılan(a) ila (h) yükümlülerce (Bankacılık faaliyeti ile sınırlı olmak üzere PTT dahil) doldurulacaktır.

31 31 ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ (ŞİBF’NUN DOLDURULMASI)  VI No’lu MASAK Tebliğ ile belirlenen şüpheli işlem tipleri rehber mahiyetindedir. Şüphe veya şüpheyi gerektirecek makul bir sebebin olup olmadığının değerlendirilmesinde bunların yükümlülere yardımcı olması amaçlanmıştır.  Yükümlülerin, şüpheli işlemlerin tespitinde kendilerini bu VI No’lu MASAK Tebliğ ile belirlenen şüpheli işlem tipleri ile sınırlandırmamaları; şüphe doğuran işlem, sayılan tiplerden herhangi birine uymasa dahi şüpheli işlem bildiriminde bulunmaları gerekmektedir.  İşlemlerin şüpheli işlem tiplerine uygunluğu değerlendirilirken Tedbirler Yönetmeliğinde yer alan müşterinin tanınmasına ilişkin esaslar göz önünde bulundurulmalı ve değerlendirme müşteri ve işlem bazında yapılmalıdır. ŞÜPHELİ İŞLEM TİPLERİ

32 32 ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ (ŞİBF’NUN DOLDURULMASI)  GENEL MAHİYETTE ŞÜPHELİ İŞLEM TİPLERİ oMüşteri Profiline İlişkin Tipler oİşlemlere İlişkin Tipler  SEKTÖREL MAHİYETTE ŞÜPHELİ İŞLEM TİPLERİ oBankacılık Sektörüne İlişkin Tipler oSigorta Sektörüne İlişkin Tipler oSermaye Piyasalarına İlişkin Tipler oYetkili Müesseselere İlişkin Tipler oİkrazatçılara İlişkin Tipler oFaktoring Şirketlerine İlişkin Tipler oFinansal Kiralama Şirketlerine İlişkin Tipler oTüketici Finansman Şirketlerine İlişkin Tipler oPosta ve Taşımacılık Hizmetleri ile Kargo Şirketlerine İlişkin Tipler oGayrimenkul Sektörüne İlişkin Tipler  TERÖRÜN FİNANSMANI İLE BAĞLANTILI ŞÜPHELİ İŞLEM TİPLERİ oTerör Örgütleri İle Bağlantısından Şüphelenilen Kişiler veya Riskli Ülkelerle Gerçekleştirilen İşlemlere İlişkin Tipler oKâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara İlişkin Tipler ŞÜPHELİ İŞLEM TİPLERİ

33 33 ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ (ŞİBF’NUN DOLDURULMASI) ŞÜPHELİ İŞLEM TİPLERİ (GENEL) 1. Müşteri Profiline İlişkin Tipler 1.1. Müşterilerin yükümlülere başvurularında; ibrazı ya da tevdii gereken belgelerin yetersiz bilgiler içermesi, verdikleri bilgilerin birbiriyle çelişkili olması veya bilgilerin verilmesinde isteksiz davranılması. 1.2. İşlem yapılması için para veya çeşitli hediyeler teklif edilmesi ya da müşteri hakkında suç gelirlerinin aklanması veya terörün finanse edilmesiyle ilgili olarak medyada menfi haberler çıkmış olması gibi şüphe duyulmasını gerektiren somut bir durumun varlığı. 1.3. Müşterinin, genel müşteri davranış modellerinin dışına çıkması örneğin hakkında şüpheli işlem bildiriminde bulunulmasını engellemek amacıyla bazen çok yakın, bazen tehditkar tavır takınmaları. 1.4. Müşterilerin işi/mesleği, mali durumu ile işlemleri arasında makul bir orantı bulunmaması. 1.5. Müşterilerin, riskli kişi veya kuruluşlar ile ticari ya da başkaca bir ilişkisinin bulunması. 1.6. Şirketlerin, faaliyet gösterilen sektördeki diğer kuruluşlara veya genel olarak şirket yapılanmalarına nazaran mutad olmayan sermaye, ortaklık, yönetim ve istihdam yapısına sahip olması.

34 34 ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ (ŞİBF’NUN DOLDURULMASI) ŞÜPHELİ İŞLEM TİPLERİ (GENEL) 2. İşlemlere İlişkin Tipler 2.1. Ticari faaliyet gösteren kişi veya kuruluşların faaliyetleri kapsamında olağan olarak tekrarı gereken işlemlerin münferit işlem olarak kalması ya da aksine olağan ticari hayatta sık yapılmayan işlemlerin sürekli olarak tekrarlanması. 2.2. Mutad uygulamalarda toplu yapılması gereken mali işlemlerin, tespit ve bildirimlerden kaçınmak amacıyla, mantıklı bir gerekçesi olmaksızın bölünmesi. 2.3. Yapılan ya da yapılmak istenen işlemin mutad ve makul hukuki veya ekonomik bir gerekçesi ya da mantığının olmaması. 2.4. Müşterinin küçük küpürlerle yüksek tutarda nakit ödeme yapması veya sık kullanılmayan bir döviz ile ödeme yapmak istemesi gibi ödeme araçlarının alışılmışın dışında kullanılması.

35 35 ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ (ŞİBF’NUN DOLDURULMASI) 5.1. Müşterinin, yaptığı işlemlerden kar amacı gütmediği, yatırımlarının riskini ve maliyetlerini umursamaz göründüğü izlenimi vererek makul olmayan ve çoğunlukla zararla sonuçlanan dikkat çekici emirler vermesi, bu yönde işlemler gerçekleştirmesi. 5.2. Müşterinin mali durumuyla orantısız ve dikkat çekici miktarda kredi kullanması veya kullanılan krediye müşteri ile ilişkisi olmadığı görülen üçüncü bir şahıs tarafından teminat verilmesi. 5.3. Piyasa şartlarıyla ilgili bir durum veya başka makul bir sebep olmaksızın, müşterinin aldığı menkul kıymet kredisini süresinden önce aniden kapatması. 5.4. Müşterinin, makul bir sebep olmaksızın, değişik aracı kuruluşlar nezdindeki müşteri ile ilişkisi olmadığı görülen başka kişilerin hesaplarına sürekli menkul kıymet ve/veya nakit virmanı yapması. 5.5. Müşterinin mutad faaliyetleri ile bağdaşmayacak şekilde nakit kullanarak, dikkat çekici miktarlarda menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası araçlarından satın alması. 5.6. Finansal yatırımların ve/veya getirilerinin, derhal, müşteri ile ilişkisi olmadığı görülen üçüncü taraflara aktarılması. 5.7. Tüzel kişi müşterinin ortakları veya kurucuları hakkında Sermaye Piyasası Kurulunca işlem yasağı getirilmiş olması. 5.8. Müşteri tarafından, Sermaye Piyasası Kurulunca işlem yasağı getirilmiş kişiler hesabına hareket ediliyormuş şüphesi doğuran işlemler gerçekleştirilmesi. ŞÜPHELİ İŞLEM TİPLERİ (Sermaye Piyasalarına İlişkin Tipler)

36 36 ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ (ŞİBF’NUN DOLDURULMASI) Şüpheli Müşteri Davranışları ile Yetersiz-Yanıltıcı-Sahte Bilgi ve Belge Verilmesine İlişkin Göstergelere Kimlik Tespiti, Kayıtların Saklanması ve Bildirim Prosedürlerinden Kaçınılmasına İlişkin Göstergelere Nakit Karakterli İşlemlere İlişkin Göstergelere Elektronik Transferlere İlişkin Göstergelere Kredili İşlemlere İlişkin Göstergelere ilişkin 46 farklı şüpheli işlem tipi. ŞÜPHELİ İŞLEM TİPLERİ (Bankacılık Sektörüne İlişkin Tipler)

37 37 ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ (ŞİBF’NUN DOLDURULMASI) 13. Terör Örgütleri İle Bağlantısından Şüphelenilen Kişiler veya Riskli Ülkelerle Gerçekleştirilen İşlemlere İlişkin Tipler 13.1. Bir terör örgütü ile bağlantılı olduğu bilinen gerçek ve tüzel kişiler adına hesap açılması, havale veya elektronik fon transferleri yapılması. 13.2. Riskli ülkelerde açılan ticari bir hesaba, hiçbir ticari açıklaması ve ekonomik amacı olmayan tutarlarda paranın elektronik olarak transfer edilmesi ve/veya bu paraların hesaptan çekilmesi. 13.3. Riskli ülkelere ve/veya bu ülkelerden fonların gönderilmesi ya da alınması, bu ülkelerde bulunan mali kurumlarda hesap açılması veya bu ülkelerdeki bankaların çıkardığı kredi kartlarının kullanılması. 13.4. Üçüncü kişilerce döviz değişimi yapılarak, terörizm ve kaçakçılığın yoğun olarak görüldüğü veya vergi cenneti olarak bilinen ve müşteriyle açık iş bağlantısı olmayan ülkelere müşteri adına fon transfer edilmesi. ŞÜPHELİ İŞLEM TİPLERİ (Terörün Finansmanına İlişkin Tipler)

38 38 ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ (ŞİBF’NUN DOLDURULMASI) 13. Terör Örgütleri İle Bağlantısından Şüphelenilen Kişiler veya Riskli Ülkelerle Gerçekleştirilen İşlemlere İlişkin Tipler 13.5. Riskli ülkelerden veya riskli ülkeler üzerinden yapılan transfer işlemleri neticesinde kısa süre içerisinde oluşan mevduatların üçüncü şahıslara aktarılması. 13.6. Özellikle riskli ülkelerden veya bu ülkelere, bireysel ve ticari çok sayıda hesap kullanılarak fonların toplanması ve bu fonların az sayıda lehdara yönlendirilmesi. 13.7. Riskli ülkelerden ya da riskli ülkelere yapılan fon transferlerinde, işlemi makul kılacak ticari bir amaç olmaksızın, ticari nitelikli finansal işlemlerin kullanılması. ŞÜPHELİ İŞLEM TİPLERİ (Terörün Finansmanına İlişkin Tipler)

39 39 ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ (ŞİBF’NUN DOLDURULMASI) 14. Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara İlişkin Tipler 14.1. Kâr amacı gütmeyen kuruluşların beyan edilen amacı, faaliyetleri ve görünen kaynakları ile mali işlemlerin niteliği, büyüklüğü ve toplanan ya da aktarılan fon tutarları arasında uyumsuzluklar olması. 14.2. Kuruluşun banka hesabı ile ilgili mali işlemlerin sıklığı ve tutarlarında ani artışlar ortaya çıkması. 14.3. Kuruluşun hesabında fonların çok uzun süre bekletilmesi. 14.4. Kuruluşun sadece yurt dışından bağış alması veya bağışların önemli bir kısmının yurt dışı kaynaklı olması. 14.5. Kuruluşun yöneticilerinin yabancı uyruklu olması, özellikle yabancı yöneticilerin ülkeleriyle yapılan büyük tutarlı işlemlerin varlığı ve paranın gönderildiği yerin de riskli ülke olması. 14.6. Kuruluşun izah edilemeyen bağlantılarının bulunması; örneğin birkaç kuruluşun birbirlerine para transferi yapması ya da aynı adresi, aynı idareciyi veya personeli paylaşması. 14.7. Yeterli personeli, uygun bir işyeri ya da telefon numaraları bulunmayan kuruluşların, yoğun faaliyette bulundukları izlenimi yaratan hesap hareketleri bulunması. 14.8. Çok sayıda bireysel ve ticari hesabın ya da kuruluş hesaplarının kullanılmasıyla fonların teslim alınması ve bu fonların kısa sürede yabancı lehtarlara transfer edilmesi. ŞÜPHELİ İŞLEM TİPLERİ (Terörün Finansmanına İlişkin Tipler)

40 40 H- ŞÜPHELİ İŞLEM TİPİ ŞÜPHELİ İŞLEM TİPLERİTİP NUMARASI [i] [i] GENEL MAHİYETTE ŞÜPHELİ İŞLEM TİPLERİ Müşteri Profiline İlişkin Tipler İşlemlere İlişkin Tipler SEKTÖREL MAHİYETTE ŞÜPHELİ İŞLEM TİPLERİ Bankacılık Sektörüne İlişkin Tipler Sigorta Sektörüne İlişkin Tipler Sermaye Piyasalarına İlişkin Tipler Yetkili Müesseselere İlişkin Tipler İkrazatçılara İlişkin Tipler Faktoring Şirketlerine İlişkin Tipler Finansal Kiralama Şirketlerine İlişkin Tipler Tüketici Finansman Şirketlerine İlişkin Tipler PTT ve Kargo Şirketlerine İlişkin Tipler Gayrimenkul Sektörüne İlişkin Tipler TERÖRÜN FİNANSMANI İLE BAĞLANTILI ŞÜPHELİ İŞLEM TİPLERİ Terör Örgütleri İle Bağlantısından Şüphelenilen Kişiler veya Riskli Ülkelerle Gerçekleştirilen İşlemlere İlişkin Tipler Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara İlişkin Tipler [i] [i] EK:1’de yer alan şüpheli işlem tiplerinden uygun olan bir veya bir kaçının yine EK:1’de belirlenen numarası

41 41 AÇIKLAMA Uyum Görevlisinin Adı, Soyadı ve İmzası [i] [i] [i] Uyum görevlisi atanması zorunlu olmayan yükümlülerde form; işlemi gerçekleştiren veya tespit eden kişi veya görevli ile birlikte varsa bu işlemin sonuçlandırılması konusunda imza yetkisine sahip bir kişi tarafından imzalanır. Formun (H) bölümünde şüpheli işlem tipleri başlıklar halinde gruplandırılmış olup, bildirime konu şüpheli işlem tipi bu bölümde gösterilir. Bildirime konu şüpheli işlem, belirtilen gruplardan hangisine uygun düşüyorsa öncelikle ilgili gruba ilişkin seçeneğin önündeki boş karenin içine (X) işareti konulur. Daha sonra söz konusu seçeneğin "Şüpheli İşlem Tip Numarası" kısmına, Tebliğ ekinde (EK:1) yer alan şüpheli işlem tipinin numarası yazılır.

42 42 ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ (ŞİBF’NUN DOLDURULMASI – ÖRNEK UYGULAMA)  Bay B 09.10.2008 tarihinde, A Menkul Değerler A.Ş.’ye giderek hesap açtırmıştır.  Bay B 17.10.2008 tarihinde A Menkul Değerler A.Ş.’ye, hesabı üzerinden “Bay C” ve “Bay D”’nin işlem yaptırmak ve talimat vermek hususunda vekaletname ile yetkilendirildiğini bildirmiştir.  “Bay C” 20.10.2008 tarihinde A Menkul Değerler A.Ş.’ye “Bay B”’nin hesabına 70.000. YTL tutarında menkul kıymet alış talimatı vermiş ve işlem aynı gün gerçekleştirilmiştir.  A Menkul Değerler A.Ş. tarafından, müşterisi “Bay B” ile talimat vermeye yetkili oldukları bildirilen “Bay C” ve “Bay D” hakkında 22.10.2008 tarihinde internet üzerinden yapılan araştırma sonucunda; “Bay D’nin” işlem yasaklısı olduğunu ve bu kişi hakkında SPK’na muhalefetten açılmış davaların bulunduğu öğrenilmiştir.  A Menkul Değerler A.Ş. tarafından 06.11.2008 tarihinde MASAK’a konu hakkında Şüpheli İşlem Bildirim Formu gönderilmiştir. KONU

43 43 ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ (ŞİBF’NUN DOLDURULMASI) Adı Soyadı- Unvanı [i] : A Menkul Değerler Anonim Şirketi [i] Yükümlü Grubu [ii] : Sermaye piyasası aracı kurumları ve portföy yönetim şirketleri [ii] Adresi : ……………………………………………. / ……… Tel : 0 555 555 55 55 Kimlik No [iii] :( A Menkul Değerler A.Ş. VKN) [iii] [i][i] Tüzel kişi yükümlüler için ticaret unvanı belirtilir [ii][ii] Tedbirler Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde sayılan yükümlülerden dahil olunan grup [iii][iii] Tüzel kişi yükümlüler için vergi kimlik numarası belirtilir ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM FORMU Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Maliye Bakanlığı, N Blok Dikmen Cad. 06100 Dikmen/ANKARA Tel: +90 (312) 415 37 67 Fax: +90 (312) 415 25 35 - 36 A- FORMU DÜZENLEYEN YÜKÜMLÜNÜN B- BİLDİRİME İLİŞKİN BİLGİLER Bildirim Tarihi 04.11.2008 Evrak Kayıt No Yeni veya Ek  Yeni  Ek Ek ise Önceki Bildirimin Tarihi :.../.../…. Bildirimin Aciliyeti  Normal  İvedi  Çok İvedi X X

44 44 C- ŞÜPHELİ İŞLEMİ YAPAN GERÇEK KİŞİNİN [i] [i] İşlemin Kimin Adına Yapıldığı  Kendi Adına  Başkası Adına Kimliği sahte mi?  Evet  Hayır Adı Bay C ye ilişkin bilgiler Soyadı Bay C ye ilişkin bilgiler Doğum Yeri ve Tarihi Bay C ye ilişkin bilgiler Anne Adı Bay C ye ilişkin bilgiler Baba Adı Bay C ye ilişkin bilgiler Cinsiyeti  Erkek  Kadın Uyruğu Bay C ye ilişkin bilgiler T.C. Kimlik No Bay C ye ilişkin bilgiler Kimlik Belgesinin Türü ve Numarası  Nüfus Cüzdanı No:  Sürücü Belgesi No:  Pasaport No:  İkamet Tezkeresi No:  Diğer (Adı ve Numarası): Adresi  Ev:  İş: Telefon Numarası  Ev Telefonu :  Cep Telefonu:  İş Telefonu : Faks Numarası Bay C ye ilişkin bilgiler Elektronik Posta Adresi Bay C ye ilişkin bilgiler Mesleği Bay C ye ilişkin bilgiler Varsa Ek Bilgi Bay C ye ilişkin bilgiler [i] [i] Birden fazla kişi tarafından gerçekleştirilen şüpheli işlemlerde işlemi yapan her bir gerçek kişinin bilgileri ayrı ayrı belirtilir (Formun C Bölümü Çoğaltılarak Kullanılır) X X X

45 45 D- ADINA İŞLEM YAPILAN GERÇEK KİŞİNİN [i] [i] Kimliği sahte mi?  Evet  Hayır Adı Bay B ye ilişkin bilgiler Soyadı Bay B ye ilişkin bilgiler Doğum Yeri ve Tarihi Bay B ye ilişkin bilgiler Anne Adı Bay B ye ilişkin bilgiler Baba Adı Bay B ye ilişkin bilgiler Cinsiyeti  Erkek  Kadın Uyruğu Bay B ye ilişkin bilgiler T.C. Kimlik No Bay B ye ilişkin bilgiler Kimlik Belgesinin Türü ve Numarası  Nüfus Cüzdanı No:  Sürücü Belgesi No:  Pasaport No:  İkamet Tezkeresi No:  Diğer (Adı ve Numarası): Adresi  Ev:  İş: Telefon Numarası  Ev Telefonu :  Cep Telefonu :  İş Telefonu : Faks Numarası Bay B ye ilişkin bilgiler Elektronik Posta Adresi Bay B ye ilişkin bilgiler Mesleği Bay B ye ilişkin bilgiler Varsa Ek Bilgi Bay B ye ilişkin bilgiler [i] [i] Adına işlem yapılan birden fazla gerçek kişinin olduğu şüpheli işlemlerde her bir adına işlem yapılanın bilgileri ayrı ayrı belirtilir (Formun D Bölümü Çoğaltılarak Kullanılır) X X

46 46 F- ŞÜPHELİ İŞLEM BİLGİLERİ İşlem Tarihi  Tek işlemde: 20/10/2008  Bağlantılı işlemlerde:../../…. -.../../…. İşlemde Parasal Değer / Hareket var mı?  Evet  Hayır İşlemin Hesaba Bağlılığı  Hesaba bağlı (Bu seçeneğin işaretlenmesi durumunda Formun G bölümünü de doldurunuz)  Hesaba bağlı değil İşlemin Yapıldığı Yer [i] [i] A Menkul Değerler A.Ş. İşlem TürüMenkul Kıymet Alışı İşlem Tutarı [ii] [ii] 70.000. YTL İşlemin Yapılma Yer veya Yöntemi  Şube  ATM  İnternet bankacılığı  Telefon bankacılığı  Diğer [i][i] İşlemin yapıldığı il/ilçe bilgileri ile varsa şube, acenta vb. bağlı birimlerin adı [ii][ii] Para birimi de belirtilmek suretiyle X X X X

47 47 G- ŞÜPHELİ İŞLEMİ İLGİLENDİREN HESAP BİLGİLERİ [i] [i] Hesap Türü  Çek  Kiralık kasa  Vadeli döviz  Vadesiz döviz  Vadesiz mevduat  Yatırım  Diğer Hesabın bulunduğu mali kurum İşlem Yapılan Hesaba İlişkin Bilgiler Hesap No İşlem Yapılan Hesaba İlişkin Bilgiler IBAN Hesap Sahibi Bay B Hesabın Açılış Tarihi09/10/2008 Hesabın Kapanış Tarihi Son Hesap Bakiyesi İşlem Yapılan Hesaba İlişkin Bilgiler Hesabın Bulunduğu Şube İşlem Yapılan Hesaba İlişkin Bilgiler Hesabın Döviz Cinsi YTL Hesap Üzerinde Yasal Kısıtlama Var mı?  Evet  Hayır Yasal Kısıtlama Açıklaması [i] [i] Tedbirler Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ila (h) bentlerinde sayılan(a) ila (h) yükümlülerce (Bankacılık faaliyeti ile sınırlı olmak üzere PTT dahil) doldurulacaktır. X X

48 48 H- ŞÜPHELİ İŞLEM TİPİ ŞÜPHELİ İŞLEM TİPLERİTİP NUMARASI [i] [i] GENEL MAHİYETTE ŞÜPHELİ İŞLEM TİPLERİ X Müşteri Profiline İlişkin Tipler 1.5. İşlemlere İlişkin Tipler SEKTÖREL MAHİYETTE ŞÜPHELİ İŞLEM TİPLERİ Bankacılık Sektörüne İlişkin Tipler Sigorta Sektörüne İlişkin Tipler X Sermaye Piyasalarına İlişkin Tipler 5.8. Yetkili Müesseselere İlişkin Tipler İkrazatçılara İlişkin Tipler Faktoring Şirketlerine İlişkin Tipler Finansal Kiralama Şirketlerine İlişkin Tipler Tüketici Finansman Şirketlerine İlişkin Tipler PTT ve Kargo Şirketlerine İlişkin Tipler Gayrimenkul Sektörüne İlişkin Tipler TERÖRÜN FİNANSMANI İLE BAĞLANTILI ŞÜPHELİ İŞLEM TİPLERİ Terör Örgütleri İle Bağlantısından Şüphelenilen Kişiler veya Riskli Ülkelerle Gerçekleştirilen İşlemlere İlişkin Tipler Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara İlişkin Tipler [i] [i] EK:1’de yer alan şüpheli işlem tiplerinden uygun olan bir veya bir kaçının yine EK:1’de belirlenen numarası

49 49 AÇIKLAMA Bay B 09.10.2008 tarihinde aracı kurumumuz nezdinde hesap açtırmış, 17.10.2008 tarihinde ise hesabı üzerinden “Bay C” ve “Bay D”’nin işlem yaptırmak ve talimat vermek hususunda vekaletname ile yetkilendirildiğini bildirmiştir. “Bay C” 20.10.2008 tarihinde aracı kurumumuza gelerek kimliğine ve yetkili olduğuna dair gerekli belgeleri sunarak “Bay B”’nin hesabına 70.000. YTL tutarında menkul kıymet alış talimatı vermiştir. Söz konusu işlem aynı gün gerçekleştirilmiştir. Müşterimiz “Bay B” ile talimat vermeye yetkili oldukları bildirilen “Bay C” ve “Bay D” hakkında 22.10.2008 tarihinde internet üzerinden yapılan araştırma sonucunda; “Bay D’nin” işlem yasaklısı olduğunu ve bu kişi hakkında SPK’na muhalefetten açılmış davaların bulunduğu öğrenilmiştir. Uyum Görevlisinin Adı, Soyadı ve İmzası [i] [i] [i] Uyum görevlisi atanması zorunlu olmayan yükümlülerde form; işlemi gerçekleştiren veya tespit eden kişi veya görevli ile birlikte varsa bu işlemin sonuçlandırılması konusunda imza yetkisine sahip bir kişi tarafından imzalanır.

50 50 ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİMLERİNDE GEÇMİŞTE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

51 51  ŞİB Formunun tam doldurulmaması,  ŞİB tiplerine uymayan işlem konularının formun açıklama bölümünde ayrıntılı açıklanmaması ya da ayrıntılı açıklama yapıldığı gerekçesi ile formun ilgili alanlarının boş bırakılması, BİLDİRİM USULÜNE İLİŞKİN SORUNLAR

52 52  Eklerin bir sıralama ya da listeleme yapılmadan karışık bir biçimde gönderilmesi, okunaklı olmaması,  Şüpheli işlemin tespit edildiği banka şubesinin ve bu şubenin hangi il ya da ilçe sınırları içerisinde bulunduğunun belirtilmemesi,  Şüpheli işlem ile formda işaretlenen tiplerin uyumsuz olması, BİLDİRİM USULÜNE İLİŞKİN SORUNLAR

53 53 Şüpheli işlem kapsamında olmayan işlemler hakkında bildirimde bulunulması, Teşebbüs aşamasında kalmış olmakla birlikte şüpheli görülerek Başkanlığımıza bildirilen işlemlerin ilerleyen tarihlerde gerçekleşip gerçekleşmediği hakkında ek bildirim gönderilmemesi, BİLDİRİM USULÜNE İLİŞKİN SORUNLAR

54 54 Bir suçla ilgili kötü üne sahip kişiler hakkında savcılıklarca soruşturma başlatıldığının öğrenilmesine, ya da basın yayın organlarında güncel bir haber yayınlanana kadar bildirimde bulunulmaması, Bir hesapla ilgili ŞİB’lerin hesaptaki bakiyenin tamamına yakınının çekilmesine veya hesabın kapanmasına çok az bir süre kala ya da hesap kapandıktan sonra gönderilmesi, BİLDİRİM İÇERİĞİNE İLİŞKİN SORUNLAR

55 55 MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI DİKKATİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM


"1 MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ Ekim 2008 – İSTANBUL / ANKARA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları