Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MERKEZİ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MERKEZİ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ"— Sunum transkripti:

1 MERKEZİ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ

2 MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
5018 KMYKK Amacı Kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda, kamu kaynaklarının performansa dayalı olarak edinilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği mali saydamlığı sağlamak üzere, Etkili:Ne kadar temizledik Ekonomik: Bunu makine yerine Kuru temizleme ile yıkasaydık... Verimli: aynı miktar su, det. Elektrik ile başka makinada yıkasaydık KAMU MALİ YÖNETİMİNİN YAPISI VE İŞLEYİŞİ KAMU BÜTÇELERİNİN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI MALİ İŞLEMLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE RAPORLANMASI MALİ KONTROL

3 Giderin Gerçekleştirilmesi (5018/33)
Bütçelerden bir giderin yapılabilmesi için iş, mal veya hizmetin belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak alındığının veya gerçekleştirildiğinin, görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca onaylanması ve gerçekleştirme belgelerinin düzenlenmiş olması gerekir. Giderlerin gerçekleştirilmesi; harcama yetkililerince belirlenen görevli tarafından düzenlenen ödeme emri belgesinin harcama yetkilisince imzalanması ve tutarın hak sahibine ödenmesiyle tamamlanır. Elektronik ortamda oluşturulan ortak bir veri tabanından yararlanmak suretiyle yapılacak harcamalarda, veri giriş işlemleri gerçekleştirme görevi sayılır.

4 Dayanak 5018/33 Giderin gerçekleştirilmesi
Giderin çeşidine göre aranacak gerçekleştirme belgelerinin şekil ve türleri; Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri için Maliye Bakanlığınca, Mahallî idareler için İçişleri Bakanlığınca, Sosyal güvenlik kurumları için de bağlı veya ilgili oldukları bakanlıklar tarafından, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle, çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.

5 Amaç Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde malî işlemlerin gerçekleştirilmesi ve muhasebeleştirilmesi kapsamında, harcamalarda ödeme belgesine bağlanacak kanıtlayıcı belgeleri ve bunlardan bu Yönetmelikte düzenlenmesi gerekenlerin şekil ve türlerini belirlemektir.

6 Kapsam Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin ilgili mevzuatları çerçevesinde yapacakları harcamalarında ödeme belgesine bağlanacak kanıtlayıcı belgeleri ve bunlardan şekil ve türleri bu Yönetmelikte düzenlenmesi gerekenleri kapsar.

7 Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri :
Tanımlar (1) Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri :

8 Tanımlar (2) Ödeme belgesi :
İdarelerce, bütçeden yapılacak kesin ödemeler için düzenlenen Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği eki 1 örnek numaralı Ödeme Emri Belgesini; ön ödeme suretiyle yapılacak ödemelerde ise anılan Yönetmelik eki 2 örnek numaralı Muhasebe İşlem Fişini,

9 Tanımlar (3) Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği:
Madde 57- Nakden veya Mahsuben yapılan harcamalar «Ödeme Emri Belgesi ile (Örnek 1), diğer işlemler ise muhasebe işlem fişi (Örnek 2) ile muhasebeleştirilir.

10 Tanımlar (4) Harcama Talimatı
Kamu ihale mevzuatına tabi olmayan bir giderin idare adına geçici veya kesin olarak ödenebilmesi için; giderin konusunu, gerekçesini, yapılacak iş veya hizmetin süresini, hukuki dayanaklarını, tutarını, kullanılabilir ödeneğini, tertibini, gerçekleştirme usulü gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgileri gösteren harcama yetkilisinin  imzasını taşıyan belgeyi,

11 Harcama Talimatı (5018/32.md)
Bütçelerden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür. Harcama talimatlarında; Hizmet gerekçesi, Yapılacak işin konusu ve tutarı, Süresi, Kullanılabilir ödeneği, Gerçekleştirme usulü ile Gerçekleştirmeyle görevli olanlar yer alır.

12 Tanımlar (5) Onay belgesi
İhale usulüyle yapılacak alımlarda, ihale onay belgelerini Doğrudan temin suretiyle veya kamu ihale mevzuatında belirtilen istisnai alımlarda  ise; işin nev’i, niteliği, varsa proje numarası, miktarı, gereken hallerde yaklaşık maliyeti, kullanılabilir ödeneği ve tertibi, alımda  uygulanacak usulü, avans ve fiyat farkı  verilecekse şartlarını gösteren ve harcama yetkilisinin imzasını taşıyan belgeyi,

13 Harcama talimatı, ihale onay belgesi ve onay belgesi Genel Tebliğ (Sayı: 2007/1)
Özellikleri itibarıyla aynı nitelikte belgeler olduğundan, harcama talimatı, ihale onay belgesi ya da onay belgesinden yalnızca birinin düzenlenmesi yeterlidir. Buna göre; Kamu ihale mevzuatı gereğince …ihale onay belgesi, Doğrudan temin usulüyle yapılacak veya 4734 sayılı KİK’in 3 üncü maddesine göre KİK’e tabi olmadığı belirtilen işlerde onay belgesi, İlgili mevzuata göre ödenmesi gereken görevden uzaklaştırılmış olanların açıkta kaldıkları sürelere ait aylıkları, kıdem tazminatı, huzur ücreti, konferans ücreti, kaçak olarak yakalanan eşya, uyuşturucu, silah ve mühimmatlar için verilecek ikramiyeler ile diğer ikramiye ve teşvik primleri ve benzeri ödemelerde harcama talimatı ödeme belgesine bağlanır,

14 Tanımlar (6) Fatura: İş, mal veya hizmet alımlarında, işin, malın veya hizmetin özelliğine veya alımın yapıldığı yere göre düzenlenmesi gereken belgelerden; Fatura, Fatura yerine geçen belgelerden Serbest meslek makbuzu, Gider pusulası, Müstahsil makbuzu, Giriş ve yolcu taşıma biletleri Elektronik yolcu biletlerini, Harcama Pusulası, Kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen alındıyı, Yurtdışında yerel teamüle uygun olarak düzenlenen tercümeleri ekli fatura veya benzeri belgeleri,

15 Tanımlar (7) Fatura (Genel Tebliğ (Sayı: 2007/1):
Cenaze gideri, belediye sınırı dışındaki taksi, mihmandarlarca harcanan temsil ağırlama ödemeleri ve akaryakıt pompaları hariç, Perakende satış fişi ve yazar kasa fişi bu Yönetmelik kapsamında fatura değildir, Faturaların ihale komisyonlarınca onayına gerek yoktur, Yurtdışı teşkilatlarınca yapılan alımlarda; fatura, yerinde vergi iadesinde kullanılırsa onaylı örnekleri bağlanır,

16 Kaybolma, yırtılma, yanma gibi mücbir sebep hallerinde;
Kamu idaresi alındıları ise; yetkililerce dipkoçandan alınan suret onaylanır, Özel kişilere ait fatura ise; parasal sınır limiti dahilinde olanlar harcama yetkililerince , diğerleri noterce dipkoçanlarından onaylanır, Onayların onaylayan ilgili birim yetkilisinin adı, soyadı, unvanı, imzası ve resmî mühür ile onay tarihini taşıması gerekir. Onaylı fatura ile ödemede, muhasebe yetkilileri, mükerrer ödemeyi engelleyecek şekilde elektronik ortamlarda gerekli sorgulamaları yapar.

17 Tanımlar (8) Piyasa fiyat araştırması tutanağı; doğrudan teminde,
alımı yapmakla görevlendirilen kişi veya kişilerce yapılan piyasa fiyat araştırması sonucunda alınan teklifleri, uygun görülen fiyatı ve yükleniciyi gösteren, söz konusu kişi veya kişilerce imzalanan tutanak,

18 Ödeme Belgeleri Ödeme Emri Belgesi Muhasebe İşlem Fişi

19 Ödeme Emri Belgesi Giderlerin kesin olarak ödenmesinde ve ön ödemelerin mahsubunda kullanılır.

20

21 Avans veya kredi şeklinde yapılacak ön ödemelerde kullanılır
Muhasebe İşlem Fişi Avans veya kredi şeklinde yapılacak ön ödemelerde kullanılır

22

23 En az üç nüsha düzenlenir.
Ödeme Belgeleri En az üç nüsha düzenlenir. Birinci nüshası ile eki kanıtlayıcı belgeler Sayıştaya, İkinci nüshası muhasebe biriminde saklanır. Birinci nüshasına, kanıtlayıcı belgelerin aslı veya onaylı suretleri bağlanır. Mücbir sebeplerle aslının temin edilemediği hallerde, fatura ve/veya taşınır işlem fişinin onaylı örnekleri bağlanabilir. Elektronik ortamda veri giriş işlemlerinde, ödeme belgesine ayrıca bu verileri kanıtlayıcı belge bağlanmaz.

24 Kanıtlayıcı Belgeler Kesin Ödemelerde; Bütçeden nakden veya mahsuben yapılacak kesin ödemelerde Ödeme Emri Belgesine harcamanın çeşidine göre Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen belgeler kanıtlayıcı belge olarak bağlanır.

25 Ön ödemelerde; Kanıtlayıcı Belgeler
Avans veya kredi suretiyle yapılacak ön ödemelerde; Harcama talimatı, ihale mevzuatına göre yapılacak alımlarda onay belgesi, Gereken hallerde kredi izin yazısı; Mevzuatları gereği yüklenicilere verilecek avanslarda; Avans teminatına ilişkin alındının onaylı örneği, Gereken hallerde Bakanlığın uygun görüş yazısı veya üst yöneticinin kararı, Muhasebe İşlem Fişine kanıtlayıcı belge olarak bağlanır.

26 Taahhüt dosyası İhale veya doğrudan temin usulüyle yapılacak her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ödemelerde; onay belgesi, ihale komisyonu kararı, (4734/22/d) doğrudan temin usulüyle ihale komisyonu kurulmadan yapılan alımlarda piyasa fiyat araştırması tutanağı 4734/22/a, b ve c bentleri kapsamında tek kaynaktan yapılan alımlara ilişkin olarak ihale mevzuatında belirlenen standart form, Sözleşme yapılması halinde sözleşme Bakanlıkça gerekli görülen diğer belgeleri kapsayan taahhüt dosyası, ödemeden önce veya ilk hakedişle birlikte biri asıl diğeri onaylı suret olmak üzere iki nüsha (muhasebe yetkilisine verilir.

27 Bakanlıkça gerekli görülen diğer belgeler;
Taahhüt dosyası Bakanlıkça gerekli görülen diğer belgeler; İhale usulüyle yapılacak her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ödemelerde, İhale onay belgesi, İhale komisyonu kararı, Sözleşme, İlanın yapıldığına ilişkin tutanak, Kesin teminatın alındığına ilişkin alındının örneği, Damga vergisinin yatırıldığına ilişkin alındının onaylı örneği veya yazı, Yapım işlerinde, sözleşmede öngörülmeyen iş artışının zorunlu hale gelmesi halinde buna ilişkin onay belgesi ve ek kesin teminata ilişkin belge, Sözleşmelerin devri halinde devir sözleşmesi, Süre uzatımı verilmesi halinde, buna ilişkin karar ve onay, Başbakanlığın veya Bakanların iznine tabi alımlarda izin yazısı, Malî hizmetler biriminin ön mali kontrolüne tabi olan hallerde, uygun görüş verildiğine yahut verilmediğine ilişkin görüş yazısı.

28 Bakanlıkça gerekli görülen diğer belgeler;
Taahhüt dosyası Bakanlıkça gerekli görülen diğer belgeler; 4734 /22/ (d) bendi dışındaki doğrudan temin alımlarında; Onay belgesi, Komisyon kurulmuş ise komisyon kararı, komisyon kurulmadan yapılan alımlarda piyasa fiyat araştırması tutanağı; 22 nci maddenin a, b ve c bentleri kapsamında tek kaynaktan yapılan alımlarda ise kamu ihale mevzuatında bu alımlara ilişkin olarak düzenlenmesi öngörülen standart form, Yukarıdaki (a) bendinde sayılanlardan düzenlenmesi gereken diğer belgeler. 4734/3/(c) bendine göre uluslararası anlaşmalar gereğince sağlanan dış finansman ile yaptırılacak olan alımlarda Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen belgeler.

29 Ödemenin kimlere yapılacağı (1)
Gerçek kişilerde alacaklıya Vekiline---noterce düzenlenmiş vekaletname aslı veya bunun noterce onaylanmış örneği. velisine---veli ve çocukların nüfus cüzdanlarının onaylı suretleri/ mahkeme ilamı. vasisine---mahkeme ilamı Mutemedine--- görevlendirme yazısı varislere---veraset ilamı, tüzel kişilerde kanuni temsilcilerine veya bunların tayin ettikleri vekillere----noterce onaylı imza sirküleri ve ilgilinin tahsile yetkili olduğunu gösteren belge (gerek olmayan durum!) Kayyıma--- mahkeme ilamı.

30 Ödemenin kimlere yapılacağı (2)
Resmi kurum ve kuruluşların alacaklarının tahsili için görevlendirilenlere alındı karşılığı yapılacak ödemelerde, dairesince verilmiş, ilgilinin tatbiki imzasını içeren yetki belgesi. Herhangi bir alacağı temellük eden kişilere---noterce onaylanmış alacak temliknamesi. Kamu personelinin aylık, ücret ve düzenli olarak yapılan benzeri alacaklarının,---Mutemet Görevlendirme Yazısı. Kamu personelinin münferit alacaklarında---Her ödemeyle ilgili Şahsi Mutemet Dilekçesi. Kimliğinin saklı kalmasını isteyen muhbirlere---Mutemetleri aracılığıyla yapılacak ödemelerde, ilgili dairenin görevlendirme yazısı. Banka hesaplarına aktarılması suretiyle ödemelerde---alacaklının harcama birimince onaylanmış yazılı talebi.

31 Harcamanın Çeşidine Göre Aranacak Belgeler (1)
Personel Giderleri  Aylıklar  Zam, tazminat ve benzeri ödemeler Başbakan ve bakan ödenekleri Sosyal yardımlar  Ek çalışma karşılıkları Sözleşmeli personel ücretleri İşçi ücretleri Geçici personel giderleri Er ve erbaş harçlıkları ve tayın bedelleri Öğrenim giderleri Tedavi ve Cenaze Giderleri Tedavi giderleri Cenaze giderleri

32 Harcamanın Çeşidine Göre Aranacak Belgeler (2)
Yolluklar Yurtiçi geçici görev yolluğu Yurtiçi sürekli görev yolluğu Yolluk karşılığı verilen tazminatlar Yurtdışı geçici görev yolluğu Yurtdışı sürekli görev yolluğu Yolluklara ilişkin diğer hükümler  Görev Giderleri ve Hizmet Alım Giderleri Bey’iye aidatı ödemeleri Mahkeme harç ve giderleri Terör ve terörle mücadeleden doğan zarar ödemeleri Kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmet giderleri  Sigortalılara yapılacak tazminat ödemeleri Vergi, resim , harç ve benzeri giderlere ilişkin ödemeler Bilirkişilik, uzmanlık, tanıklık ve benzeri hizmet ücretleri Tarifeye bağlı ödemeler

33 Harcamanın Çeşidine Göre Aranacak Belgeler (2)
Görev Giderleri ve Hizmet Alım Giderleri (2) Kurs ve toplantılara katılma giderleri Seçim giderleri Fahri konsolosluklar aidat ve giderleri Telif ve tercüme ücretleri Avukatlık hizmet bedelleri Proje yarışma ödülleri ile proje teşvik ve destekleme giderleri Makine, teçhizat, taşıt, demirbaş bakım ve onarım giderleri Ulaştırma ve haberleşme giderleri Taşıma giderleri Kiralar Çeşitli hizmet alımları Temsil ve Tanıtma Giderleri Temsil, ağırlama, tören, fuar ve tanıtma giderleri

34 Harcamanın Çeşidine Göre Aranacak Belgeler (3)
Mal, Malzeme ve Gayrimaddi Hak Alım Giderleri Tüketim mal ve malzemeleri, demirbaş, makine, teçhizat ve taşıt alım giderleri Elektrik, su, doğalgaz ve benzeri tüketim giderleri Sanat eseri alımları Taşınmaz Mal Alımları, Kamulaştırma ve Devletleştirme Bedelleri, Onarım Giderleri Taşınmaz mal alım bedelleri Kamulaştırma bedelleri Devletleştirme karşılıkları Yapı, tesis ve onarım giderleri Borçlanma Maliyet Giderleri Faiz, iskonto ve diğer borçlanma giderleri

35 Harcamanın Çeşidine Göre Aranacak Belgeler (3)
Görev Zararı, Hazine Yardımı ve Diğer Transfer Harcamaları Görev zararları ve hazine yardımları Katılma payı, sermaye teşkilleri, yardım, pay ve benzeri ödemeler Siyasi parti, dernek, birlik, sandık, kurum, sendika, vakıf ve benzeri teşekküllere yapılacak ödemeler Diğer Giderler 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi kapsamındaki alımlar ile idarelerin kendilerine bağlı döner sermayelerden yapacakları alımlar   Dış temsilciliklerce yapılan harcamalar Ödünç verme ve yardım Borç ödemeleri Ortak Hükümler 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin (d) bendine göre yapılacak alımlar Kamu ihale mevzuatına göre yapılan alımlarda aranacak diğer belgeler Vize veya uygun görüş alınması gereken hallerde aranacak belgeler Taşınır işlem fişine ilişkin istisnai hükümler

36 Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2007/1)
İlgili Tebliğ Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2007/1) (08/03/2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazete)

37 Teşekkürler…


"MERKEZİ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları