Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Audit.Tax.Consulting.Corporate Finance.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Audit.Tax.Consulting.Corporate Finance."— Sunum transkripti:

1 Audit.Tax.Consulting.Corporate Finance.
Transfer Fiyatlandırması Türkiye’de Transfer Fiyatlandırması ve Hizmetlerimiz Dr. Özgür Toros 4 Aralık 2007 Audit.Tax.Consulting.Corporate Finance.

2 Transfer Fiyatlandırması Kavramı
Transfer fiyatlandırması kısaca, gelirin doğru kurum ve doğru coğrafyada olmasıdır. Gelirin hangi kurum ve coğrafyada olduğu da kurumların birbirleri arasındaki ticarette uyguladıkları bedellere bağlıdır. Örnek 1: Üretici A firması malı dağıtımcı B firmasına satıyor. Dağıtımcı B firması malı müşterilere satıyor. Üretim maliyeti 50. Faaliyet giderleri A firması için 20, B firması için 10. Koç Holding - Türkiye'de Transfer Fiyatlandırması

3 Transfer Fiyatlandırması Kavramı
A Firması Üretim Maliyeti = 50 Faaliyet Gideri = 20 Kâr Dağılımı A Firması 30 B Firması 40 TOPLAM 70 100 B Firması Satış Maliyeti = 100 Faaliyet Gideri = 10 150 Müşteri Koç Holding - Türkiye'de Transfer Fiyatlandırması

4 Transfer Fiyatlandırması Kavramı
A Firması Üretim Maliyeti = 50 Faaliyet Gideri = 20 Kâr Dağılımı A Firması 10 B Firması 60 TOPLAM 70 80 B Firması Satış Maliyeti = 80 Faaliyet Gideri = 10 150 Müşteri Koç Holding - Türkiye'de Transfer Fiyatlandırması

5 Transfer Fiyatlandırması Kavramı
Şirketler arası kaynak aktarımı değişik şekillerde olabilir Mal alışı/satışı Hizmet alışı/satışı Gayrimaddi hak kullanımı Borç alınması/verilmesi Vs. Transfer fiyatlandırması kaynak aktarımında uygulanan bedel ile ilgilidir. Transfer edilen kaynakların fiyatı nedir? Koç Holding - Türkiye'de Transfer Fiyatlandırması

6 Transfer Fiyatlandırması Kavramı
Transfer fiyatlandırması ile vergilendirme arasındaki bağlantı nedir? Örnek 1 (devam): A firması %50 kurumlar vergisine tâbi. B firması %10 kurumlar vergisine tâbi. A firması B firmasının iştiraki. B firması toplu vergi yükünü azaltmaya çalışıyor. B firması iştiraki A firmalasına malı 100den değil 80den satma talimatı veriyor. Koç Holding - Türkiye'de Transfer Fiyatlandırması

7 Transfer Fiyatlandırması Kavramı
A Firması Üretim Maliyeti = 50 Faaliyet Gideri = 20 Dağılım Kâr Vergi A Firması 30 15 B Firması 40 4 TOPLAM 70 19 100 B Firması Satış Maliyeti = 100 Faaliyet Gideri = 10 150 Müşteri Koç Holding - Türkiye'de Transfer Fiyatlandırması

8 Transfer Fiyatlandırması Kavramı
A Firması Üretim Maliyeti = 50 Faaliyet Gideri = 20 Dağılım Kâr Vergi A Firması 10 5 B Firması 60 6 TOPLAM 70 11 80 B Firması Satış Maliyeti = 80 Faaliyet Gideri = 10 150 Müşteri Koç Holding - Türkiye'de Transfer Fiyatlandırması

9 Transfer Fiyatlandırması Kavramı
İkinci durumda A firmasını vergilendiren Mali İdare 15 yerine 5 vergi topluyor. Bu duruma itiraz etme hakkı var mı? Cevap duruma göre değişir: Kaynak aktarımında uygulanacak bedel ne olmalıdır? Transfer fiyatlandırması için esas olan değer piyasa değeridir. Emsallere uygunluk ilkesinin özü budur. Nasıl tespit edilir? Yasada öngörülen transfer fiyatlaması yöntemleri uygulanır. Emsaller yardımıyla hesaplanır. Koç Holding - Türkiye'de Transfer Fiyatlandırması

10 Transfer Fiyatlandırması Kavramı
Piyasa fiyatı nedir? Eğer ilişkili kurumlar arasında herhangi bir ilişki olmasaydı yapılan ticaretin sonuçları ne olurdu? Bu durumda ortaya çıkan fiyatın piyasa fiyatı olduğunu kabul ediyoruz. Hareket noktası: İlişkisiz kurumlar arasında yapılan ticarette uygulanan fiyat, piyasa fiyatıdır. Ancak ilişkili kurumlar arasındaki ticarette uygulanan fiyat teorik olarak piyasa fiyatından sapabilir. Dolayısıyla ilişkisiz kişiler arasında transfer fiyatlandırması sorunu olamaz. Koç Holding - Türkiye'de Transfer Fiyatlandırması

11 Transfer Fiyatlandırması Kavramı
İlişkili kurumlar arasındaki ticarette uygulanan fiyat piyasa fiyatından saparsa Mali İdare’nin bu fiyatı piyasa fiyatına getirerek düzeltme yapma yetkisi vardır. Yani Mali İdare ilişkisiz kurumlar arasındaki fiyatlara transfer fiyatlandırması düzeltmesi yapmaz. Kurumlar ne zaman ilişkili kabul edilirler? Bu konudaki detaylar halen tartışma konusudur. Tebliğ’de oldukça geniş bir tanım yapılmıştır. İki kurumdan herhangi biri aradaki ticarette uygulanan fiyatı dikte edebiliyorsa o iki kurum ilişkilidir. Çünkü ancak o zaman piyasa fiyatından bir sapma olabilir. Koç Holding - Türkiye'de Transfer Fiyatlandırması

12 İlişkili Kişiler Kurumun kendi ortakları
Kurumun veya ortaklarının ilgili bulunduğu gerçek kişi ve kurumlar Bağlı kurumlar ve gerçek kişiler (dogrudan veya dolaylı) İdare Denetim Sermaye Kurum ortakları ile iliskili (3.dereceye kadar hısımlar dahil) gerçek kişiler (eşler, eşlerin üstsoyu ve altsoyu ile 3.derece dahil yansoy ve kayın hısımları) “Zararlı Vergi Rekabeti” yapan ülke ve bölgelerdeki kurumlar ve gerçek kişiler Koç Holding - Türkiye'de Transfer Fiyatlandırması

13 Transfer Fiyatlandırması: Özet
Ticarette iki taraftan biri aradaki fiyatı dikte edebiliyorsa taraflar ilişkilidir. Transfer fiyatlandırması ilişkili kişiler arasında varolan bir olaydır. İlişkili kişiler arasındaki ticarette uygulanan fiyat piyasa fiyatından sapabilir. Bu durumda Mali İdare bu fiyatı piyasa fiyatına düzeltme yetkisine sahiptir. Piyasa fiyatı yasada öngörülen metodlar ile ve emsallere göre hesaplanır. Koç Holding - Türkiye'de Transfer Fiyatlandırması

14 Yetkili Kurum ve Mevzuat
Maliye Bakanlığı Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu (Kanun No. 5520) Madde 13: “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı” (1 Ocak 2007’den itibaren geçerli) “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ” (18 Kasım 2007) Koç Holding - Türkiye'de Transfer Fiyatlandırması

15 Transfer Fiyatlandırması Yöntemleri
Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi (Comparable Uncontrolled Price Method) Maliyet Artı Yöntemi (Cost Plus Method) Yeniden Satış Fiyatı Yöntemi (Resale Price Method) Diğer yöntemler: Kâr Bölüşüm Yöntemi (Profit Split Method) İşleme Dayalı Net Kâr Marjı Yöntemi (Transactional Net Margin Method) İşlemin mahiyetine en uygun yöntem seçilir Tebliğe göre, Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi eğer uygulanabiliyorsa diğer yöntemlere tercih edilmelidir. Koç Holding - Türkiye'de Transfer Fiyatlandırması

16 İşlev (Fonksiyon) Analizi
TF Tespitinde Süreç Faaliyetin Tanımlanması İşlev (Fonksiyon) Analizi & Risk Analizi Dokümantasyon (Belgeleme) Uygun Yöntem Seçimi Karşılaştırma Analizi (Ekonomik Analiz – Benchmarking) Koç Holding - Türkiye'de Transfer Fiyatlandırması

17 TF Analizi İçin Veri Bulma
İlişkisiz Kurum Mükellef İç Emsal Test edilen işlem Dış Emsal İlişkili Kurum İlişkisiz Kurum İlişkisiz Kurum Koç Holding - Türkiye'de Transfer Fiyatlandırması

18 TF Analizi İçin Veri Bulma
Kamuya açık veri tabanı gerekir. Türkiye’deki şirketlerin bilgilerini içeren kamuya açık veri tabanı henüz yoktur. Yurt dışı veri tabanlarının kullanımı Mali İdare tarafından kabul görecek midir? Hem mükelleflerce hem de Vergi İdarelerince “Gizli Emsal” kullanımı OECD prensiplerine aykırıdır: İyi niyet kuralları çerçevesinde hareket eden bir vergi mükellefinin, erişim imkanı bulunmadığı bilgileri kullanabilmesi mümkün değildir. Mali İdarenin kendi resmi yetkilerini kullanarak veya VEDOP sisteminden mükelleflerden elde ettiği bilgilerle bulduğu emsaller “gizli emsal” dir. Bu gizli emsaller kullanılarak mükellefe karşı yapılacak eleştiriler adil değildir. OECD Rehberinde vergi idarelerince gizli emsal kullanılmaması gerektiği ifade edilmiştir (OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberi - Bölüm V/5.10 numaralı paragraf). Koç Holding - Türkiye'de Transfer Fiyatlandırması

19 TF Analizi İçin Veri Bulma
Koç Holding - Türkiye'de Transfer Fiyatlandırması

20 Belgelendirme Tebliğe göre, “Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form” sadece kurumlar vergisi mükellefleri tarafından yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ekinde, mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine ibraz edilecektir. Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’na kayıtlı olan KV mükellefleri ilişkili kişilerle yaptıkları YURT İÇİ ve YURT DIŞI işlemlere; diğer KV mükellefleri ise ilişkili kişilerle yaptıkları sadece YURT DIŞI işlemler için YILLIK TRANSFER FIYATLANDIRMASI RAPORUNU kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresi sonuna kadar hazırlamakla yükümlüdürler. Ancak Mali İdare tarafından istendiği zaman ibraz edilmelidir. İlgili bilgi ve belgelerin yabancı dilde yazılmış olmaları halinde, bunların Türkçe çevirilerinin de ibraz edilmesi zorunludur. Koç Holding - Türkiye'de Transfer Fiyatlandırması

21 Belgelendirme 1 Seri No.’lu Tebliğ EK 2
“Transfer Fiyatlandırması Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form” (2007 KV Beyanı ekinde vergi dairesine gönderilecek) 1 Seri No.’lu Tebliğ EK 3 Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu (K.V. Beyanname verme süresine kadar hazırlanacak) -Büyük Mükellefler VD’ne Kayıtlı Olanlar (İlişkili Kişiler-Yurt içi ve Yurt dışı İşlemler için) -Diğer KV Mükellefleri (İlişkili kişiler -sadece yurt dışı İişlemler) 1 Seri No.’lu Tebliğ - Bölüm 7.1. – Yıllık Belgelendirme Mali İdarece İstenecek Diğer Bilgi ve Belgeler -Diğer KV mükellefleri (ilişkili kişiler-yurt içi işlemler için) Koç Holding - Türkiye'de Transfer Fiyatlandırması

22 Peşin Fiyat Anlaşması Mükellefin ilişkili kişilerle yaptığı işlemlere ilişkin olarak belirleyeceği yöntem konusunda İdare ile anlaşması. 01/01/2008 tarihinden itibaren: Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı'na kayıtlı mükellefler 01/01/2009 tarihinden itibaren: Tüm kurumlar vergisi mükellefleri Kapsam: İlişkili kişilerle yapılan yurt dışı işlemleri Başvuru için herhangi bir ücret talep edilip edilmeyeceği hususu belirsizdir. Anlaşma en fazla 3 yıllık bir süre için geçerlidir. Tek taraflı, çift taraflı ya da çok taraflı olabilir. Koç Holding - Türkiye'de Transfer Fiyatlandırması

23 TF İle İlgili Tarhiyatlarda Ceza Uygulaması
Tebliğe göre, ilişkili kişilerle “emsallere uygunluk” ilkesine aykırı olarak tespit edilen fiyatlar üzerinden yapılan işlemler için Vergi Usul Kanunu’nun cezalara ilişkin hükümleri uygulanacaktır. Cezalar yapılan düzelme sonucu doğan ek verginin %100ü kadar olabilir! Vergi Usül Kanununun 341. ve 344. maddeleri Tebliğe göre, İdare’ye ibraz etme zorunluluğu olan belgeleri zamanında vermeyen (ya da hiç vermeyen) mükellefler hakkında da Vergi Usul Kanunu’nun cezalara ilişkin hükümleri uygulanacaktır. Ceza usülsüzlük derecesine göre değişir. Vergi Usül Kanununun maddeleri Koç Holding - Türkiye'de Transfer Fiyatlandırması

24 Düzeltme İşlemleri Örtülü Kazanç Dağıtılan Örtülü Kazanç Dağıtan
Örtülü kazanç dağıtanın düzeltme sonucuna göre süreye bakılmaksızın düzeltme yapabilir Düzeltme yapabilir Zaman Aşımı Süresi İçinde Örtülü kazanç dağıtanın düzeltme sonucuna göre düzeltme işlemini kendiliğinden yapabilir Düzeltme talebi vergi dairesince V.U.K hükümleri uyarınca değerlendirilecektir Hesap Dönemi Kapandıktan Sonra Bir sonraki geçici vergi döneminde düzeltme yapabilir Düzeltme beyannamesi ile düzeltme yapabilir GVD Sonrası Dönem içi düzeltme yapabilir Geçici Vergi Dönemleri (GVD) Örtülü Kazanç Dağıtılan Örtülü Kazanç Dağıtan Dönemler Koç Holding - Türkiye'de Transfer Fiyatlandırması

25 Düzeltme İşlemleri Düzeltme işlemlerinde örtülü kazanç dağıtan kurum adına tarh edilen vergilerin kesinlenmiş ve ödenmiş olması gerekir. Verginin kesinleşmesi; dava açma süresi içinde dava açılmaması, yargı mercilerince nihai kararın verilmiş olması uzlaşma gibi hallerde, verginin kesinleşmesi ve itiraz edilmeyecek durumda olmasıdır. Koç Holding - Türkiye'de Transfer Fiyatlandırması

26 Transfer Fiyatlandırması Hizmetlerimiz

27 Transfer Fiyatlandırması Hizmetlerimiz
İlişkili kurumlarla olan işlemlerin dökümüne yardım. Fonksiyon (işlev) analizi çalışmaları. Ekonomik analiz çalışmaları. İşlemin mahiyetine en uygun yöntem seçimi Emsalleme Yapısal ticari değişikliklerin TF açısından analizi. TF açısından kontrat analizi Mevcut TF uygulamalarının ve belgelendirmelerinin analizi ve değerlendirilmesi. Koç Holding - Türkiye'de Transfer Fiyatlandırması

28 Transfer Fiyatlandırması Hizmetlerimiz
Yurt dışı kaynaklı global TF analiz ve belgelendirmelerin Türkiye ayağına destek verme (yurt dışı Deloitte ofisleriyle ortak çalışmalar). TF Stratejisi olusturmaya destek (planlama). Maliye Bakanlığı ile yapılacak peşin fiyat anlaşması sürecinde destek ve danışmanlık hizmeti. TF ile ilgili vergi incelemeleri ve uyuşmazlıklarda destek ve danışmanlık (audit defense). Grup içi masraf paylaşımlarının incelenmesi ve belgelendirilmesi (HQ charge-out). Dağıtım anahtarı, servis kâr marjı, vs. incelemesi ve belgelemesi Koç Holding - Türkiye'de Transfer Fiyatlandırması

29 Koç Holding - Türkiye'de Transfer Fiyatlandırması


"Audit.Tax.Consulting.Corporate Finance." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları