Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HOLLANDA KURUMLAR VERGİSİ GENEL ÖZELLİKLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HOLLANDA KURUMLAR VERGİSİ GENEL ÖZELLİKLER"— Sunum transkripti:

1 HOLLANDA KURUMLAR VERGİSİ GENEL ÖZELLİKLER
Vergi Konseyi 14 Mayıs 2005 Kadir Baş

2 Kurumlar Vergisi Kanunu Genel İçeriği
Bölüm A: Mükellef Bölüm B: Safi kazanç, vergilendirilebilir gelirler ve indirilecek ve indirilemeyecek giderler Bölüm C: İştirak kazancı istisnası Bölüm D: Birleşme – Bölünme Bölüm E: Vergi Konsolidasyonu Bölüm F: Diğer vergilendirilebilir süjeler Bölüm G: Dar mükellef kişiler Bölüm H: Zarar mahsubu

3 Genel İçerik Bölüm I: Vergi Oranı Bölüm J: Vergileme Tekniği
Bölüm K: Ek Önlemler

4 Genel Sistematik Hollanda Kurumlar Vergisi sistematiği klasik sistem üzerine inşa edilmiş bir vergi sistemidir. Bu sistemde kurum gelirleri önce kurumlar vergisine tabi tutulmakta daha sonra kazancın dağıtılması sırasında elde edenler nezdinde de vergileme yapılmaktadır. Ancak çifte vergilemenin önlenmesi için kurumlar arasında iştirak kazançları istisnası uygulanmakta; ekonomik çifte vergilemenin önlenmesi için ise gerçek kişilerin elde ettiği gelirlere düşük düz oranlı vergi uygulanmaktadır (25%). Kar Dağıtımında genel stopaj oranı %25 olmakla birlikte yabancı ülkelerde bulunan hissedarlara ödenen kar payları üstündeki stopaj vergi anlaşmaları ile büyük ölçüde düşürülmüştür. Hollanda mukimi bir şirket tarafından ödenen faiz ve lisans bedelleri üzerinden stopaj yapılmamaktadır.

5 Mükellef - Mukimlik Kanun sistematiğinde önce mükellefler sayılmış olup kanunda “mukimlik” tanımı açık olarak yapılmamıştır. Ancak genel olarak Hollanda Kanunları’na göre kurulmuş şirketler Hollanda’da tam mükellef olarak kabul edilmektedir. Şirketlerin yabancı ülke kanunlarına göre kurulmuş olmaları durumunda mukimliğin tespitinde “şirketin efektif yönetim yeri” kavramına göre hareket edilmektedir. Tam mükellef şirketler dünya çapında elde ettikleri gelirler üzerinden Hollanda Kurumlar Vergisine tabi iken dar mükellef şirketler sadece Hollanda kaynaklı gelirleri üzerinden vergiye tabidirler.

6 Vergilendirilebilir Gelir
Şirketlerin aktifinde bulunan bütün varlıkları üzerinden gelir elde ettiği düşünülmüş ve dolayısıyla şirketlerin gelirleri arasında ayrım yapılmamıştır. Bizde olduğu gibi bir şirketin yürüttüğü işlerden dolayı (sabit kıymet satışından doğan değer artışı dahil) elde ettiği tüm gelir ticari kazanç sayılmaktadır.

7 Giderler - Amortisman Genel olarak iş ile ilgili giderlerin indirimine izin verilmiştir ancak örtülü kazanç aktarımı, örtülü sermaye üzerinden ödenen faiz ve bunlarla ilgili kur farkları, verginin kendisi ile vergi cezaları ve mükellefin suçlarından doğan parasal cezalar kazancın tespitinde gider olarak kabul edilmemektedir. Amortismanlar şirketin karlı olup olmadığına bakılmaksızın zorunlu olarak uygulanmaktadır. Belli bir limitin altında kalan sabit kıymetler direk gider yazılabilmektedir. Şirketlerin kendilerinin meydana getirdiği şerefiyeler amortismana tabi tutulmamaktadır. Genel kabul görmüş amortisman yöntemlerinin uygulanmasına müsaade edilmektedir. Amortisman yöntemini değiştirmek için sağlamn bir ticari gerekçe olması aranmaktadır. Sadece vergi kaygısıyla yöntem değişikliğine müsaade edilmemektedir.

8 Stok Değerlemesi Genel kabul görmüş stok değerleme yöntemlerine müsaade edilmektedir. Stok değerleme yöntemi tutarlı bir şekilde devam ettirilmelidir.

9 Zarar Mahsubu Şirketlerin mali zararları geçmişe dönük olarak 3 yıl, ileriye dönük olarak da sınırsız taşınabilmektedir. Yurtdışındaki zararlar ise kazancın tespitinde gider yazılamamaktadır. Ayrıca zarar mahsubu konusunda ilave sınırlamalar mevcuttur. Prensip olarak çoğunluk hissedarının (%70) değişmesi halinde zarar mahsubu imkanı kaybedilmektedir.

10 Kurumlar Vergisi Oranı
2005 yılında Kurumlar Vergisi oranı EUR 22,689’a kadar 27%’dir. Bu tutarı aşan kazanç 30.5% oranından vergilendirilir ve 2007 yıllarında düşük olan oran sırasıyla 26% ve 25%’e indirilecek; yüksek olan oran da 30.5% ve 30% olarak uygulanacaktır. Bu oranlar sermaye değer artış kazançlarına da uygulanmaktadır.

11 Teşvikler Yatırım İndirimi – Belli kıymetlere küçük ölçekli yatırımlar için uygulanmaktadır. Çevre koruma amaçlı yatırım indirimi. Enerji tasarrufu yatırım indirimi AR-GE alanında çalışan personelin maaşları üzerinden indirim Bazı sektör ve alanlarda kullanılan sabit kıymetler için serbest amortisman uygulaması

12 Vergi Dönemi – Beyan Zamanı
Vergi dönemi genel olarak takvim yılıdır ancak dileyen mükellefler özel hesap dönemini seçebilirler. Şirketler kendilerine idare tarafından vergi beyannamesi formu gönderildikten sonra 1 ay içinde vergilerini beyan etmek durumundadırlar.

13 Grup Konsolidasyonu Çeşitli şartların gerçekleştirilmesi durumunda grup şirketleri aralarında birlik oluşturarak kar-zararlarını mahsup ederek grup konsolidasyonu rejimini uygulayabilirler. Bunun için konsolidasyona dahil olacak grup şirketlerindeki iştirak oranı doğrudan veya dolaylı olarak en az %95 olmalıdır. Ancak bu sistemde grubun net borcundan dolayı grupta yer alan şirketler sorumlu tutulabilmektedirler.

14 Yurtdışı İştirak Kazancı İstisnası
Aşağıdaki şartların varlığı halinde Hollanda’da iştirak kazancı istisnası uygulanmaktadır: Diğer şirkete iştirak eden ana ortağın iştirak oranı en az 5% olmalıdır. İştirak edilen şirketlerin hissesi kısa vadeli yatırım amaçlı elde tutulmamalıdır. Dar mükellef AB üyesi olmayan şirketlerin hissesi portföy yatırımı olarak elde tutulmamalıdır. Dar mükellef AB üyesi olmayan şirket kendi ülkesinde kar üzerinden alınan vergiye tabi olmalıdır. Yukarıdaki şartların gerçekleşmesi halinde bu şekildeki iştiraklerden elde edilen temettüler ve hisse satışı halinde elde edilecek değer artışı kazançları Hollanda Kurumlar Vergisi’nden istisnadır. Uluslararası Holding merkezi olarak yaygın olarak kullanılan Hollanda’da iştirak kazançları istisnası Kurumlar Vergisi Kanunu içerisinde ayrı bir bölümde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

15 Örtülü Sermaye İlişkili şirketler tarafından sağlanan yıllık ortalama borcun sermayeye oranı 3:1 rakamını aşar ve aşan kısım EUR ’den büyük olursa, aşan kısım örtülü sermaye olarak değerlendirilmektedir. Örtülü sermaye nedeniyle gider kabul edilmeyen faiz tutarlarından ilişkili şirketlere verilen borç nedeni ile alınan faizler mahsup edilebilmektedir.

16 Örtülü Kazanç Dağıtımı
Hollanda’da transfer fiyatlandırması konusu kanunda genel hatlarıyla düzenlenmiş olup genel olarak OECD prensipleri esas alınmıştır. Ayrıntılı düzenleme yapma konusunda ise Maliye Bakanlığı’na yetki verilmiştir.

17 Diğer Hususlar Hollanda Kurumlar Vergisi Kanununda maddeler belirsizlikleri en aza indirecek şekilde oldukça uzun ve ayrıntılı düzenlenmiştir. Tekrardan kaçınmak için maddeler arasında ve diğer vergi kanunlarındaki maddelere sıkça atıflar yapılmaktadır. Amortismanlar, zarar mahsubu, stok değerlemesi gibi usule ilişkin hükümler Kurumlar Vergisi’nin kendi yapısı içinde yer almaktadır. Hollanda’nın geniş bir vergi anlaşması ağı olup yurt dışından Hollanda’ya gelen faiz , lisans, temettü ve hizmet gelirleri için kaynak ülkede çok düşük oranlı vergileme öngörülmektedir.


"HOLLANDA KURUMLAR VERGİSİ GENEL ÖZELLİKLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları