Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HARCAMA BELGELERİ MEVZUATI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HARCAMA BELGELERİ MEVZUATI"— Sunum transkripti:

1 HARCAMA BELGELERİ MEVZUATI
Erkan KARAARSLAN

2 Kitap Üzerine İstatistiki Bilgiler
Toplam nüfusu sadece 7 milyon olan Azerbaycan'da kitaplar ortalama tirajla basılırken, Türkiye'de bu rakam civarında basılmaktadır. Gelişmiş ülkelerde kişi başına düşen yıllık kitap alımı, ortalama 100 ABD doları, Türkiye'de ise bu rakam 10 ABD dolarının altındadır. Türkiye'de her 100 kişiden sadece 4,5 kişi kitap okuyor. Japonya'da yılda 4 milyar 200 milyon kitap basılıyor. Türkiye'de sadece 23 milyon. Birleşmiş Milletler İnsani Gelişim Raporu'nda, kitap okuma oranında Türkiye, Malezya, Libya ve Ermenistan gibi ülkelerin bulunduğu 173 ülke arasında 86. sırada. Japonya'da kişi başına düşen kitap sayısı yılda 25, Fransa'da 7. Türkiye'de ise yılda 12 bin 89 kişiye 1 kitap düşüyor. Türkiye'de yüksek öğrenim görenlerin oranı 1965'e göre 14 kat arttı. Ama Yüksek Öğrenim mezunlarının kitap okuma oranı 1965'in de altında kaldı. Türkiye'de Okuma ve İzleme Oranları  Dergi okuma oranı % 4  Kitap okuma oranı % 4,5  Gazete okuma oranı % 22  Radyo dinleme oranı % 25  Televizyon izleme oranı % 94  - Bir Japon, yılda 25 kitap okuyor, - Bir İsveç’li, yılda 10 kitap okuyor, - Bir Fransız, yılda 7 kitap okuyor, - Türkiye’de ise 6 Türk, yılda 1 kitap okuyor!...

3  “Atatürk’ün elinden boş zamanlarında tarihle ilgili kitapların düşmediğini hatırlarım. Bir gün yine Atatürk, tarihle ilgili kalın bir kitap okuyordu. Öylesine dalmıştı ki, çevresini görecek hali yoktu. Bir sürü yurt meselesi dururken devlet başkanının kendini tarihe vermesi, Vasıf Çınar’ın biraz canını sıkmış olmalı ki, Atatürk’e şöyle dediğini duydum: - Paşam!.. Tarihle uğraşıp kafanı yorma. 19 Mayıs’ta kitap okuyarak mı Samsun’a çıktın? Atatürk, Vasıf Çınar’ın bu çok samimi yakınmasına gülümseyerek şöyle karşılık verdi: - Ben çocukken fakirdim. İki kuruş elime geçince bunun bir kuruşunu kitaba verirdim. Eğer böyle olmasaydım, bu yaptıklarımın hiç birisini yapamazdım.” Atatürk'ün, resmi kayıtlara göre 3 bin 997 kitap okuduğu ifade edilmiştir. Atatürk'ün okuduğu kitapların bin 741'inin Çankaya Köşkü, 2 bin 151'nin Anıtkabir, 102'sinin İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi ve 3'ünün ise Samsun İl Halk Kütüphanesi'nde bulunmaktadır. Atatürk, okuduğu kitaplarda önemli gördüğü konuların altını çizerek (d) dikkat ve önemli (ö) diyerek notlar düşmüştür. Amerikan büyükelçisi General Charles H. Sherril, Atatürk’ün kendisini kütüphanesinde kabul etmesinin ardından hissettiklerini şöyle anlatmaktadır: “Bugün Mustafa Kemal kendisini ilk günkünden daha rahat hissediyordur, çünkü kütüphanesindeydi. Yaradılışı itibarıyla okumayı ve araştırmayı seven insanlar kendi kitaplıklarında, kitapları arasında bütün güçleri ve büyüklükleriyle görünürler. Şimdi ne masanın üstünde yayılı duran haritalardan ne de odayı tüm duvarlarıyla dolduran kitaplardan bahsetmeyeceğim.”

4 ÇALIŞMANIN KAPSAMI Genel Çerçeve Harcama Sürecindeki Görevliler
ÇALIŞMANIN KAPSAMI Genel Çerçeve Harcama Sürecindeki Görevliler Giderin Gerçekleştirilmesi Süreci Kamu Görevlilerinin Mali Sorumluluğu Harcama Belgeleri Mevzuatının Genel Çerçevesi Harcama Belgeleri Mevzuatında Yer Alan Tanımlar Kullanılacak belgeler Ödeme yapılacak kişiler Aranacak belgelere örnekler Dikkat edilecek hususlar Ödeme Belgesinin Hazırlanması Ön Ödeme Uygulaması Kontrol Yöntemleri

5 GENEL ÇERÇEVE Bütçe, belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belgeyi ifade eder. Mali yıl bütçesi, stratejik plan ve performans programları dikkate alınarak izleyen iki yılın gelir ve gider tahminleri ile birlikte görüşülür ve değerlendirilir. Bütçe; gider, gelir ve finansmanın ekonomik sınıflandırması bölümlerinden oluşur. İçişleri Bakanlığınca, bütçe uygulamalarını yönlendirmek üzere Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Bütçe Hazırlama Rehberi hazırlanır ve mahalli idare birimlerine duyurulur.

6 GENEL ÇERÇEVE Belediyeler İçin Bütçe Giderinin Tanımlanması
GENEL ÇERÇEVE Belediyeler İçin Bütçe Giderinin Tanımlanması T.C. Anayasa Madde 127 – Mahalli idareler; il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzelkişileridir. 5018 sayılı Kanun’da “Kamu gideri” (Madde-3) Kanunlarına dayanılarak yaptırılan iş, alınan mal ve hizmet bedelleri, Sosyal güvenlik katkı payları, İç ve dış borç faizleri, Borçlanma genel giderleri, Borçlanma araçlarının iskontolu satışından doğan farklar, Ekonomik, malî ve sosyal transferler, Verilen bağış ve yardımlar, Diğer giderleri, Belediyenin giderleri arasında sayılmayan bir ödemenin Belediye bütçesinden karşılanmasının mümkün olmadığı hakkında. Bu nedenle bahse konu harcama, kamu gideri vasfını taşımadığından; bu harcamanın, Belediye bütçesinden ödenmesi, kamu zararına sebebiyet vermiştir. …” Açıklanan gerekçelerle … kamu zararının sorumlulara ödettirilmesine karar verildi.

7 GENEL ÇERÇEVE 5393 sayılı Belediye Kanunu Belediyenin giderleri
GENEL ÇERÇEVE 5393 sayılı Belediye Kanunu Belediyenin giderleri Madde 60- Belediyenin giderleri şunlardır: Belediye binaları, tesisleri ile araç ve malzemelerinin temini, yapımı, bakımı ve onarımı için yapılan giderler. Belediyenin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek, huzur hakkı, yolluklar, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler. c) Her türlü alt yapı, yapım, onarım ve bakım giderleri. d) Vergi, resim, harç, katılma payı, hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler. e) Belediye zabıta ve itfaiye hizmetleri ile diğer görev ve hizmetlerin yürütülmesi için yapılacak giderler. f) Belediyenin kuruluşuna katıldığı şirket, kuruluş ve katıldığı birliklerle ilgili ortaklık payı ve üyelik aidatı giderleri. Belediyenin giderleri arasında sayılmayan bir ödemenin Belediye bütçesinden karşılanmasının mümkün olmadığı hakkında. Bu nedenle bahse konu harcama, kamu gideri vasfını taşımadığından; bu harcamanın, Belediye bütçesinden ödenmesi, kamu zararına sebebiyet vermiştir. …” Açıklanan gerekçelerle … kamu zararının sorumlulara ödettirilmesine karar verildi.

8 GENEL ÇERÇEVE g) Mezarlıkların tesisi, korunması ve bakımına ilişkin giderler. h) Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ödemeler ile sigorta giderleri. i) Dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile özürlülere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar. j) Dava takip ve icra giderleri. k) Temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri. l) Avukatlık, danışmanlık ve denetim hizmetleri karşılığı yapılacak ödemeler. m) Yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel kesim ile sivil toplum örgütleriyle birlikte yapılan ortak hizmetler ve proje giderleri. n) Sosyo-kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikler için yapılan giderler. o) Belediye hizmetleriyle ilgili olarak yapılan kamuoyu yoklaması ve araştırması giderleri. p) Kanunla verilen görevler ve hizmetlerin yürütülmesi için yapılan diğer giderler. r) Şartlı bağışlarla ilgili yapılacak harcamalar. s) İmar düzenleme giderleri. t) Her türlü proje giderleri. Belediyenin giderleri arasında sayılmayan bir ödemenin Belediye bütçesinden karşılanmasının mümkün olmadığı hakkında. Bu nedenle bahse konu harcama, kamu gideri vasfını taşımadığından; bu harcamanın, Belediye bütçesinden ödenmesi, kamu zararına sebebiyet vermiştir. …” Açıklanan gerekçelerle … kamu zararının sorumlulara ödettirilmesine karar verildi.

9 GENEL ÇERÇEVE Sayıştay – Karar : 1
GENEL ÇERÇEVE Sayıştay – Karar : 1 “Belediyenin giderleri arasında sayılmayan bir ödemenin Belediye bütçesinden karşılanmasının mümkün olmadığı hakkında. Bu nedenle bahse konu harcama, kamu gideri vasfını taşımadığından; bu harcamanın, Belediye bütçesinden ödenmesi, kamu zararına sebebiyet vermiştir. Açıklanan gerekçelerle … kamu zararının sorumlulara ödettirilmesine karar verildi.” Sayıştay 1. Daire Kararı Sayıştay – Karar : 2 İlam hükmünün gerekçesi, seçilmiş bir organ olan Belediye Başkanlığına vekalet eden kişiye ödenek ödenmesine izin veren bir mevzuat hükmü bulunmamasına dayanmaktadır. Dilekçinin atıf yaptığı tutanak sayılı Temyiz Kurulu kararında, herhangi bir yasal düzenlemenin bulunmadığı bu konuda, boşluğun yargı içtihatlarına göre doldurulması gerektiği, yargı içtihatlarında ödemenin yapılabilmesi için meclis kararının bulunması gerektiğine hükmedildiği belirtilerek, meclis kararı olmadan başkan vekiline vekil ödeneği yerine başkan ödeneği ödendiği için tazmin hükmedilen fark tutarın tasdikine karar verilmiştir.  Bir giderin yapılabilmesi ancak buna izin veren bir mevzuat hükmünün bulunmasına bağlıdır. Bu konuda mevzuatta bir hüküm bulunmamaktadır. Bütçeye konulan herhangi bir ödenek o ödemeye yasal dayanak kazandırmaz. Ayrıca Başkan Vekilinin ödeneği ile, Belediye Başkanının görevde olmadığı günler için yerine vekalet edilen günler için yapılan vekalet ödemeleri birbirinden ayrı hususlardır. Bu nedenlerle, yerinde olan tazmin hükmünün TASDİKİNE, ( tarih ve sayılı Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı) Belediyenin giderleri arasında sayılmayan bir ödemenin Belediye bütçesinden karşılanmasının mümkün olmadığı hakkında. Bu nedenle bahse konu harcama, kamu gideri vasfını taşımadığından; bu harcamanın, Belediye bütçesinden ödenmesi, kamu zararına sebebiyet vermiştir. …” Açıklanan gerekçelerle … kamu zararının sorumlulara ödettirilmesine karar verildi.

10 KAMU GİDERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE GÖREV ALANLAR
AKTÖRLER KAMU GİDERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE GÖREV ALANLAR Üst yönetici Üst yönetici yardımcıları Harcama birimi/ harcama yetkilisi İhale yetkilisi Harcama yetkilisi mutemedi Gerçekleştirme görevlisi/görevlileri Ödeme emrini düzenleyen sıfatıyla imzalayan gerçekleştirme görevlisi Diğer gerçekleştirme görevlileri Mali hizmetler birimi/Strateji geliştirme birimi Mali hizmetler uzmanı Muhasebe yetkilisi Muhasebe yetkilisi yardımcısı Muhasebe yetkilisi mutemedi Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri Taşınır konsolide görevlisi İç denetçiler Ön mali kontrol yapanlar

11 HARCAMA SÜRECİNDEKİ GÖREVLİLER
HARCAMA SÜRECİNDEKİ GÖREVLİLER Üst yönetici, il özel idarelerinde vali, belediyelerde belediye başkanı, bağlı idarelerde genel müdür, birliklerde birlik başkanını, bakanlıklarda müsteşar, Milli Savunma Bakanlığında bakan. Muhasebe Birimi, gelir ve alacakların tahsili, gider ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanmasına ilişkin muhasebe hizmetlerinin yapıldığı birimi, Muhasebe yetkilisi, usulüne göre atanmış, muhasebe biriminin yönetiminden ve yetkili mercilere hesap vermekten sorumlu yöneticisini,

12 HARCAMA SÜRECİNDEKİ GÖREVLİLER
HARCAMA SÜRECİNDEKİ GÖREVLİLER Muhasebe Yetkilileri: Muhasebe yetkilileri ödeme aşamasında, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde; a) Yetkililerin imzasını, b)Ödemeye ilişkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olmasını, c) Maddi hata bulunup bulunmadığını, d) Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri, Kontrol etmekle yükümlüdür. Muhasebe yetkilileri, ilgili mevzuatında düzenlenmiş belgeler dışında belge arayamaz. Yukarıda sayılan konulara ilişkin hata veya eksiklik bulunması halinde ödeme yapamaz. Belgesi eksik veya hatalı olan ödeme emri belgeleri, düzeltilmek veya tamamlanmak üzere en geç bir iş günü içinde gerekçeleriyle birlikte harcama yetkilisine yazılı olarak gönderilir. Hataların düzeltilmesi veya eksikliklerin giderilmesi halinde ödeme işlemi gerçekleştirilir.

13 HARCAMA SÜRECİNDEKİ GÖREVLİLER
HARCAMA SÜRECİNDEKİ GÖREVLİLER Strateji Geliştirme Birimi Stratejik Yönetim ve Planlama Misyon Belirleme Kurumsal ve Bireysel Hedefler Oluşturma Veri-analiz ve Araştırma-geliştirme Yönetim Bilgi Sistemi Performans ve Kalite Ölçütleri Geliştirme Mali Hizmetler Bütçe ve Performans Programı Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama İç Kontrol Strateji geliştirme birimleri; Strateji geliştirme başkanlıkları ve strateji geliştirme daire başkanlıkları ile strateji geliştirme ve malî hizmetlerin yerine getirildiği müdürlükleri ifade eder. “...mali hizmetler dairesi başkanı /müdürü kadro unvanı ile strateji geliştirme dairesi başkanı / müdürü kadro unvanları alternatifli olarak kullanılabilir.” (Norm Kadro Yönetmeliği, Madde-26)

14 HARCAMA SÜRECİNDEKİ GÖREVLİLER
HARCAMA SÜRECİNDEKİ GÖREVLİLER Harcama birimi; Kamu idaresi bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birimi ifade eder. Kurumsal sınıflandırmanın üçüncü ve dördüncü düzeyinde yer alan birimler, bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama birimlerini, bu birimlerin en üst yöneticileri de harcama yetkililerini ifade etmektedir. Üst yönetici ve yardımcılarına harcama yetkisinin birleştirilmesi suretiyle harcama yetkisi verilemez.

15 HARCAMA SÜRECİNDEKİ GÖREVLİLER
HARCAMA SÜRECİNDEKİ GÖREVLİLER Harcama yetkilisi ve muhasebe yetkilisi görevi aynı kişide birleşemez. Mali hizmetler biriminde ön mali kontrol görevini yürütenler mali işlem sürecinde görev alamazlar. Harcama yetkilileri bu yetkilerini yardımcılarına, yardımcısı olmayanlar ise hiyerarşik olarak bir alt kademedeki yöneticilere, kısmen veya tamamen devredebilir. İhale yetkilisinin ilgili mevzuatında özel olarak belirlendiği haller dışında, 5018 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca belirlenmiş bulunan harcama yetkilileri aynı zamanda ihale yetkilisi olacaktır.

16 HARCAMA SÜRECİNDEKİ GÖREVLİLER
HARCAMA SÜRECİNDEKİ GÖREVLİLER Harcama Yetkisinin Devri Her bir harcama işlemi itibarıyla, mal ve hizmet alımlarında ikiyüzellibin Yeni Türk Lirasını, yapım işlerinde ise birmilyon Yeni Türk Lirasını aşan harcamalara ilişkin harcama yetkisi hiçbir şekilde devredilemez. Yetki devri yazılı olmak zorundadır. Devredilen yetkinin sınırları açıkça belirlenmiş olmalıdır. Merkez teşkilatında harcama yetkisinin devri ve bu yetkinin geri alınması üst yöneticiye, mali hizmetler birimine ve muhasebe yetkilisine; merkez dışı birimlerde ise mali hizmetler birimine ve muhasebe yetkilisine yazılı olarak bildirilmelidir. Harcama yetkisinin devredilmesi, yetkiyi devredenin idari sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

17 HARCAMA SÜRECİNDEKİ GÖREVLİLER
HARCAMA SÜRECİNDEKİ GÖREVLİLER İÇ DENETİM İç denetim, kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir. İç denetim, iç denetçiler tarafından yapılır. İç denetçiler, bakanlıklar ve bağlı idarelerde, üst yöneticilerin teklifi üzerine Bakan, diğer idarelerde üst yöneticiler tarafından sertifikalı adaylar arasından atanır ve aynı usûlle görevden alınır. İç denetçiler ile üst yöneticiler arasında görüş ayrılığı bulunması halinde anlaşmazlığın giderilmesine İDKK yardımcı olur. İç denetçi, görevinde bağımsızdır ve iç denetçiye asli görevi dışında hiçbir görev verilemez ve yaptırılamaz. İç denetçiler, raporlarını doğrudan üst yöneticiye sunar. Bu raporlar üst yönetici tarafından değerlendirmek suretiyle gereği için ilgili birimler ile mali hizmetler birimine verilir. İç denetim raporları ile bunlar üzerine yapılan işlemler, üst yönetici tarafından en geç iki ay içinde İç Denetim Koordinasyon Kuruluna gönderilir.

18 HARCAMA SÜRECİ

19 İdare İstekli Stratejik Plan Misyon Vizyon Stratejik amaçlar
Stratejik hedefler Performans Programı Öncelikler Performans hedefleri Faaliyet/projeler Kaynak ihtiyacı Performans Göstergeleri İdare Bütçesi Harcama birimleri Kaynak tahsisi Temel performans göstergeleri İdare Ödeme Teklif Değerlendirme Yer teslimi İhale Dokümanı Muayne ve Kabul İhtiyaç İlan Teklif Sözleşme Teklif Dokümanı İstekli Faaliyet Raporu Faaliyet/proje sonuçları Performans hedef ve gerçekleşmeleri Performans göstergeleri hedef ve gerçekleşmeleri Sapma ve nedenleri Öneriler Denetim ve Değerlendirme Performans Denetimi Performans Değerlendirmesi TBMM / Yerel Meclis Hesap verme sorumluluğu

20 Harcama Yetkilisi Görevler Mali Hizmetler Birimi Gerçekleştirme
Harcama Yetkilisi Mali Hizmetler Birimi Gerçekleştirme Görevlileri Harcama Talimatı Ödeme Emri Stratejik plan Performans prog. Bütçe Muhasebe uygulaması Bütçe uygulaması Serbest bırakma Mal yönetimi Danışmanlık Ön mali kontrol İç Kontrol GELİR İŞLEMLERİ Kesin hesaplar Yönetim dönemi Hesapları Faaliyet raporu Mali istatistikler Diğer raporlar Görevler Muhasebe Stratejik Plan Performans Programı Bütçe - Ödenek Serbest Bırakma Mali Hizmetler Birimi Ön Mali Kontrol i- Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarının ön mali kontrole tabi tutulması ALIM SÜRECİ

21 Sorumluluk ÜST YÖNETİCİ DIŞ DENETİM (SAYIŞTAY) + İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
BELEDİYE MECLİSİ ÜST YÖNETİCİ “…sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, malî yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu Kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden…sorumludur” DIŞ DENETİM (SAYIŞTAY) + İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DENETİMİ ÖDENEK İÇ KONTROL Gerçekleştirme Görevlisi İÇ DENETİM (Harcama Sonrası Denetim) Mali Hizmetler Ön Mali Kontrol Harcama Talimatı Ödeme Belgesi Harcama Yetkilisi Muhasebe Yetkilisi ÖDEME Harcama Birimleri

22 Gerçekleştirme İşlemleri (Fiyat araştırması, İhale, Maaş
Bütçe Kanunu (Ödenekler) AHP/AFP (Ödeneklerin Serbest Bırakılması) Ödenek Gönderilmesi (Taşra ve Yurtdışı) Ödeme Emri Belgesinin Düzenlenmesi (Ön Mali Kontrol) Harcama Talimatı (Harcama Yetkilisi) Gerçekleştirme İşlemleri (Fiyat araştırması, İhale, Maaş Bordrolarının Düzenlenmesi v.s.) Mali Hizmetler Biriminde Ön Mali Kontrol (öngörülmüş ise) Harcama Yetkilisinin Onayı Muhasebe Yetkilisince Ödeme Denetim

23 AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI HARCAMA TALİMATI İHALE VE SATINALMA SÜRECİ
STRATEJİK PLAN BÜTÇE AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI HARCAMA TALİMATI İHALE VE SATINALMA SÜRECİ ÖN MALİ KONTROL MAL VEYA HİZMETİN ALINMASI ÖDEME EMRİ BELGESİ ÖDEME MUHASEBE DENETİM (İç Denetim - Dış Denetim)

24

25 MUHASEBE VE RAPOR SÜRECİ
MUHASEBE VE RAPOR SÜRECİ

26 Dönem Sonu Öncesi İşlemleri
Kesin Mizan Mali Tablo Analizi Mali Tablo Dönem Sonu İşlemleri Dönem Sonu Öncesi İşlemleri Yevmiye Defteri ÖEB MİF Sonraki Slayt Gün Sonu- Hafta Sonu-Aysonu İşlemleri Envanter İşlemleri Hataların Düzeltilmesi Geçici Mizan Dışsal -Avans -Taahhüt -Teminat Büyük Defter Yardımcı Defter İçsel Fatura Harcama Talimatı Bütçe Ödenek

27 YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ (YBS)
Mali Tablo Analizi YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ (YBS) Ulusal Dokümanlar Bütçe Hazırlama Prosesleri Karar Destek Sistemi (KDS) Bütçe Faaliyet Raporu Yönetim Dönemi Hs. Kesin Hesap MALİ TABLO - Resmi Tablolar - Özel Tablolar

28 MALİ SORUMLULUK Hesap Verme Sorumluluğu
MALİ SORUMLULUK Hesap Verme Sorumluluğu “Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, Kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, Muhasebeleştirilmesinden, Raporlanmasından, Kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorundadır. (5018 Sayılı Kanun, 8.madde)

29 MALİ SORUMLULUK Üst Yöneticiler:
MALİ SORUMLULUK Üst Yöneticiler: Üst yöneticiler, bu (mali ve mali olmayan) sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, malî hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirirler. (5018 Sayılı Kanun, 8.madde) Harcama Yetkilileri: Harcama yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumludur. (5018 Sayılı Kanun, 32.madde) Gerçekleştirme Görevlisi: Gerçekleştirme görevlileri, bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken iş ve işlemlerden sorumludurlar.

30 MALİ SORUMLULUK Sayıştay Genel Kurul Kararı
MALİ SORUMLULUK Sayıştay Genel Kurul Kararı Karar Tarihi : Karar No : 5189/1 ÜST YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU Üst yöneticiler işlerin gidişatından harcama yetkililerinin ve diğer görevlilerin bilgilendirmeleri ve raporları ile bilgi sahibi olmaktadırlar. Bununla birlikte Üst yöneticilerin özel Kanunlardan doğan Sayıştaya karşı mali sorumlulukları olabileceği gibi, münferit bir olayda sorumluluklarına hükmedilmeleri de gerekebilir. Bu husus, meselenin Sayıştay yargısında görüşülmesi sırasında hükme bağlanacak bir konudur. Dolayısıyla bu aşamada bir genelleme yaparak üst yöneticilerin, işlemlerin hukuka uygun olarak yürütülmesinden sorumlu olacakları ya da olmayacakları yönünde bir görüş belirtilmesi uygun bulunmamaktadır.” Uygunluk denetiminin ve hesap yargısının temelini muhasebe birimi hesapları oluşturmaktadır. Bu nedenle, muhasebe yetkililerini Sayıştaya hesap verme konusunda birinci derece sorumlu kabul etmek gerekmektedir.

31 MALİ SORUMLULUK Sayıştay Genel Kurul Kararı
MALİ SORUMLULUK Sayıştay Genel Kurul Kararı Karar Tarihi : Karar No : 5189/1 HARCAMA YETKİLİSİNİN SORUMLULUĞU Bütçeden yapılacak harcamalar konusunda 5018 sayılı Kanunda öngörülen harcama sürecinde tek ve tam yetkili olan, giderin yapılmasına karar vermekten ödeme aşamasına kadar tüm işlemleri emir ve talimatı çerçevesinde yürüten ve maiyetindekileri ve onların eylem ve işlemlerini gözetmek ve denetlemekle yükümlü olan harcama yetkilisinin, Sayıştaya karşı hesap verme konusunda tam ve doğrudan sorumlu olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle, harcama yetkililerinin, harcama talimatlarının ve buna konu olan harcamaların bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygunluğundan sorumlu olduklarına oybirliğiyle, Uygunluk denetiminin ve hesap yargısının temelini muhasebe birimi hesapları oluşturmaktadır. Bu nedenle, muhasebe yetkililerini Sayıştaya hesap verme konusunda birinci derece sorumlu kabul etmek gerekmektedir.

32 MALİ SORUMLULUK Sayıştay Genel Kurul Kararı Karar Tarihi : Karar No : 5189/1 HARCAMA YETKİSİNİN DEVRİNDE SORUMLULUK Dolayısıyla, harcama yetkisinin devredilmesi, yetkiyi devredenin idari sorumluluğunu kaldırmamakla birlikte, yetkiyi devreden harcama yetkilisinin malî sorumluluğunu ortadan kaldırmaktadır. Bu nedenlerle, harcama talimatının kullanılmasından doğan sorumluluğun, harcama yetkisinin devredildiği görevliye ait olması gerektiğine çoğunlukla, Uygunluk denetiminin ve hesap yargısının temelini muhasebe birimi hesapları oluşturmaktadır. Bu nedenle, muhasebe yetkililerini Sayıştaya hesap verme konusunda birinci derece sorumlu kabul etmek gerekmektedir.

33 MALİ SORUMLULUK GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU
MALİ SORUMLULUK GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU Ödeme Emri Belgesini Düzenlemekle Görevlendirilen Gerçekleştirme Görevlisinin Sorumluluğu “Aslî bir gerçekleştirme belgesi olan ödeme emri belgesini düzenleyen sıfatıyla imzalayan gerçekleştirme görevlisinin, düzenlediği belge ile birlikte harcama sürecindeki diğer belgelerin doğruluğundan ve mevzuata uygunluğundan harcama yetkilisi ile birlikte sorumlu tutulması gerektiğine çoğunlukla,” b) Ödeme Emri Belgesine Eklenmesi Gereken Taahhüt ve Tahakkuk Belgelerine İlişkin Sorumluluk “Bu nedenle, ödeme emri belgesine eklenmesi gereken taahhüt ve tahakkuk işlemlerine ilişkin fatura, beyanname, tutanak gibi gerçekleştirme belgelerini düzenleyen veya bu belgeleri kabul eden gerçekleştirme görevlilerinin, bu görevleriyle ilgili olarak yapmaları gereken iş ve işlemlerle sınırlı olarak harcama yetkilisiyle birlikte sorumlu tutulmaları gerektiğine çoğunlukla,” Uygunluk denetiminin ve hesap yargısının temelini muhasebe birimi hesapları oluşturmaktadır. Bu nedenle, muhasebe yetkililerini Sayıştaya hesap verme konusunda birinci derece sorumlu kabul etmek gerekmektedir.

34 MALİ SORUMLULUK MALİ SORUMLULUK
MALİ SORUMLULUK MALİ SORUMLULUK GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU – 1 c) Kurul, Komisyon veya Benzeri Bir Organca Düzenlenen Gerçekleştirme Belgelerinde Sorumluluk “Bu nedenle mevzuatına göre oluşturulan kurul, komisyon veya benzeri bir organ tarafından düzenlenen keşif, rapor, tutanak, karar veya ödemeye esas benzeri belgelerden doğacak sorumluluğa, işlemi gerçekleştiren ve bu belgeyi düzenleyip imzalayan kurul üyelerinin de dahil edilmeleri ve bu işlem nedeniyle harcama yetkilisiyle birlikte sorumlu tutulmaları gerektiğine çoğunlukla,” d) Elektronik Ortamda Oluşturulan Ortak Veri Tabanına Bilgi Girişine Esas Olacak Belgelere İlişkin Sorumluluk “Bu nedenlerle, elektronik ortamda oluşturulan veri tabanından yararlanılarak yapılacak harcamalarda, sisteme girilecek verilerin bulunduğu belgeleri düzenleyen ve imzalayan görevlilerin, bu işlemle ilgili gerçekleştirme görevlisi olarak kabul edilmesi ve yaptığı işlemlerden harcama yetkilisi ve sorumluluğu bulunan diğer gerçekleştirme görevlileriyle birlikte sorumlu tutulmaları gerektiğine çoğunlukla,” Uygunluk denetiminin ve hesap yargısının temelini muhasebe birimi hesapları oluşturmaktadır. Bu nedenle, muhasebe yetkililerini Sayıştaya hesap verme konusunda birinci derece sorumlu kabul etmek gerekmektedir.

35 MALİ SORUMLULUK MALİ SORUMLULUK
MALİ SORUMLULUK MALİ SORUMLULUK GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU – 2 “...Yapılan bu açıklamalara göre, aslî bir gerçekleştirme belgesi olan ödeme emri belgesini düzenleyen sıfatıyla imzalayan gerçekleştirme görevlisinin, düzenlediği belge ile birlikte harcama sürecindeki diğer belgelerin doğruluğundan ve mevzuata uygunluğundan harcama yetkilisi ile birlikte sorumlu tutulması gerektiğine çoğunlukla, “ “...Bu nedenle, ödeme emri belgesine eklenmesi gereken taahhüt ve tahakkuk işlemlerine ilişkin fatura, beyanname, tutanak gibi gerçekleştirme belgelerini düzenleyen veya bu belgeleri kabul eden gerçekleştirme görevlilerinin, bu görevleriyle ilgili olarak yapmaları gereken iş ve işlemlerle sınırlı olarak harcama yetkilisiyle birlikte sorumlu tutulmaları gerektiğine çoğunlukla,”

36 MALİ SORUMLULUK 5302 sayılı İl Özel İdare Kanununun 63’üncü maddesi gereği kaymakamlara verilen özel idare ödeneği, Gelir Vergisi Kanununun 2 ve 61’inci maddelerinde belirtilen kazançlar kapsamında olduğundan gelir vergisi kesilmesi gerekeceğine, Gelir vergisi kesilmemesi sonucu oluşan fazla ödeme tutarından muhasebe yetkilisinin sorumlu tutulup tutulmayacağı hususunda; ... Bu nedenle ödemeden bağımsız, ayrıca tarh ve tahakkuk işlemi gerektirmeyen söz konusu vergi tevkifatının yapılmaması suretiyle neden olunan kamu zararından Muhasebe Yetkilisinin sorumlu tutulmamasına ve neden olunan kamu zararı tutarının Harcama Yetkilisi ve ödeme emri belgesini düzenleyen Gerçekleştirme Görevlisine ödettirilmesine, Sayıştay 6. Daire Kararı: / 11753

37 MEVZUATININ GENEL ÇERÇEVESİ
HARCAMA BELGELERİ MEVZUATININ GENEL ÇERÇEVESİ Mali işlemlerin bir belgeye dayanma zorunluluğu 1. Bütün Muhasebeleştirme İşlemlerinin Kanıtlayıcı Belgelere Dayandırılması Zorunludur. Kanıtlayıcı Belgeler, Muhasebeleştirme Belgesinin Hazırlanmasını Gerektiren ve İlgili Mevzuatında Belirtilen Belgelerden Oluşur. (Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği, 15. Madde), 2. Her Muhasebe Kaydının Bir Belgeye Dayanması ve Mali Sonuç Doğuran Bütün İşlemlerin Muhasebe Kayıtlarında Gösterilmesi Zorunludur. (Mahalli İdareler Muhasebe Yönetmeliği, 461. Madde),

38 MEVZUATININ GENEL ÇERÇEVESİ
HARCAMA BELGELERİ MEVZUATININ GENEL ÇERÇEVESİ Giderin Çeşidine Göre Aranacak Gerçekleştirme Belgelerinin Şekil ve Türleri Hakkında Yönetmelik ( 5018 S.K. 33.m. 5.Fıkra Gereği ) Merkezî Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri İçin Maliye Bakanlığınca Mahallî İdareler İçin İçişleri Bakanlığınca Sosyal Güvenlik Kurumları İçin De Bağlı veya İlgili Oldukları Bakanlıklar Tarafından, Maliye Bakanlığının Uygun Görüşü Alınmak Suretiyle Çıkarılacak

39 MEVZUATININ GENEL ÇERÇEVESİ
HARCAMA BELGELERİ MEVZUATININ GENEL ÇERÇEVESİ Amaç; Merkezî Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinde Malî İşlemlerin Gerçekleştirilmesi ve Muhasebeleştirilmesi Kapsamında, -Harcamalarda Ödeme Belgesine Bağlanacak Kanıtlayıcı Belgeleri, -Bunlardan Bu Yönetmelikte Düzenlenmesi Gerekenlerin Şekil ve Türlerini, Belirlemektir.

40 TANIMLAR - 1 ÖDEME BELGESİ ÖDEME EMRİ MUHASEBE İŞLEM FİŞİ
TANIMLAR - 1 ÖDEME BELGESİ ÖDEME EMRİ MUHASEBE İŞLEM FİŞİ Ön Ödeme Suretiyle Yapılacak Ödemeler Bütçeden Yapılacak Kesin Ödemeler Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Eki 1 Örnek Numaralı Belge Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Eki 2 Örnek Numaralı Belge

41 Harcama Birimi Tarafından 3 Nüsha Düzenlenir.
ÖDEME BELGESİ Harcama Birimi Tarafından 3 Nüsha Düzenlenir. İlk İki Nüshası, Bu Yönetmelikte Belirtilen Kanıtlayıcı Belgelerle Birlikte Muhasebe Birimine Verilir. Ödeme Belgesinin Birinci Nüshası ile Eki Kanıtlayıcı Belgeler Sayıştay’a Gönderilir, İkinci Nüshası İse Muhasebe Biriminde Saklanır.

42 Fatura ve Taşınır İşlem Fişinin Asıllarının Bağlanması Esastır,
Ödeme Belgesi; Ödeme Belgesinin Birinci Nüshasına, Kanıtlayıcı Belgelerin Aslı veya Yasal Bir Sebeple Aslı Temin Edilemeyenlerin Onaylı Suretleri Bağlanır, Fatura ve Taşınır İşlem Fişinin Asıllarının Bağlanması Esastır, Ancak, Kaybolma, Yırtılma, Yanma gibi Mücbir Sebeplerle Aslının Temin Edilemediği Hallerde, Fatura ve/veya Taşınır İşlem Fişinin Onaylı Örnekleri Bağlanmak Suretiyle Ödeme Yapılabilir, Onaylı Suretlerin, Onaylayan İlgili Birim Yetkilisinin Adı, Soyadı, Unvanı, İmzası ve Resmi Mühür ile Onay Tarihini Taşıması Gerekir,

43 17/12/2011 tarih ve 28145 Sayılı Resmi Gazete
17/12/2011 tarih ve Sayılı Resmi Gazete —   Belgelerin Sayıştaya Gönderilmesi, İadesi, Saklanması ve Yok Edilmesine İlişkin Yönetmelik —   Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar —   Sayıştay Denetim Yönetmeliği —   Sayıştayca Bilirkişi ve Uzman Görevlendirilmesine İlişkin Yönetmelik —   Sayıştay Dairelerinin Çalışma Usul ve Esasları —   Sayıştay Denetçilerinin Mesleki Etik Kurallarına İlişkin Usul ve Esaslar —  Sayıştay Başsavcılığı Çalışma Yönetmeliği  —   Sayıştay Genel Kurulu, Temyiz Kurulu ve Daireler Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları —   Sayıştay Meslek Mensupları ile Savcılarına Ait Sicil Yönetmeliği —   Sayıştay Meslek Mensuplarının Yabancı Ülkelere Gönderilmesi Hakkında Yönetmelik —   Sayıştay Resmi Kıyafet Yönetmeliği —   Sayıştay Yönetim Birimlerinin Görevleri ile Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik

44 Belgelerin Sayıştaya Gönderilmesi, İadesi, Saklanması ve Yok Edilmesine İlişkin Yönetmelik Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali karar ve işlemlerine ilişkin, elektronik ortamda üretilenler dahil, her türlü kayıt, belge ve bilgiler, üst yöneticiler veya görevlendireceği harcama yetkilileri ile muhasebe yetkilileri tarafından; diğer kamu idarelerinde ise en üst yöneticiler veya görevlendireceği yetkililer tarafından denetime hazır olarak bekletilir. Denetime hazır olarak bekletilen belge ve bilgilerden denetim ekibi tarafından gerekli görülenler, Başkanlığın talebi üzerine belirtilen görevlilerce Sayıştaya gönderilir. İstenilen belge ve bilgiler, hacimlerine göre; torba içerisinde klasör veya zarf halinde güvenli nakil vasıtaları kullanılmak suretiyle Sayıştaya gönderilir. Kamu idarelerinin hesap ve işlemlerine ilişkin her çeşit belge ve bilgi, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri için ilgili idarenin kontrol ve gözetiminde bütçe yılının bitiminden başlayarak zaman aşımını kesen ve durduran haller hariç on yıl süreyle saklanır. Belge ve bilgilerin saklanma süresi ile ilgili olarak kamu idarelerinin kendi mevzuatlarında yer alan hükümler saklıdır. Sayıştay ve kamu idarelerinin üst yöneticisi veya görevlendireceği yetkilileri, saklamakla yükümlü oldukları her çeşit belge ve bilgileri 16/5/1988 tarihli ve sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen şartlarda saklamakla yükümlüdür.

45 Belgelerin Sayıştaya Gönderilmesi, İadesi, Saklanması ve Yok Edilmesine İlişkin Yönetmelik Kamu idarelerinde saklanan belge ve bilgilerden saklanma sürelerini doldurduğu için yok edilmesi gerekenler bir harcama yetkilisinin başkanlığında, birisi muhasebe yetkilisi olmak üzere, muhasebe veya idari mali işlerde görevli personelin katılımıyla kurulacak beş kişiden oluşan komisyon kararı ve üst yöneticinin onayıyla yok edilir. Bu durumda ilgili kamu idaresinin saklama yükümlülüğü sona erer. Elektronik ortamda kaydı yapılmış olan belge ve bilgilerden saklama süresini doldurmuş olanlar, birinci fıkraya göre teşekkül edecek komisyonlarca alınacak kararlar sonucunda silinmek suretiyle yok edilir.

46 Hesap dönemi başında verilecek bilgiler şunlardır:
Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar Hesap dönemi başında verilecek bilgiler şunlardır: a) Muhasebe birimlerini gösterir cetvel. b) Muhasebe yetkililerinin adı soyadı, unvanı ve elektronik adresini gösterir cetvel ile imza sirküleri. c) Kamu idaresi veya muhasebe birimleri adına açılmış bulunan banka hesap numaralarını gösterir cetvel. ç) Bütçe. Aylık olarak verilecek defter ve mali tablolar şunlardır: a) Birleştirilmiş veriler defteri. b) Aylık mizan.

47 Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar (3) Hesap dönemi sonunda verilecek defter, mali tablo ve belgeler şunlardır: a) Birleştirilmiş veriler defteri. b) Geçici ve kesin mizan. c) Bilanço. ç) Belgeler; 1) Kasa sayım tutanağı, 2) Banka mevcudu tespit tutanağı, 3) Alınan çekler sayım tutanağı, 4) Menkul kıymet ve varlıklar sayım tutanağı, 5) Teminat mektupları sayım tutanağı, 6) Değerli kağıtlar sayım tutanağı, 7) Taşınır kesin hesap cetveli ile taşınır hesabı icmal cetveli veya envanter defteri. d) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamındaki idarelerin bütçe uygulama sonuçlarına ait tabloları; 1) Bütçe giderleri ve ödenekler tablosu, 2) Bütçe gelirleri ekonomik sınıflandırılması tablosu, e) Faaliyet sonuçları tablosu veya gelir tablosu.

48 Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar Defter, mali tablo, belge ve bilgilerden 5 inci maddede sayılanların verilme yeri Sayıştay Başkanlığıdır. Bu belgelerin onaylı bir örneği istemesi halinde ilgili denetçiye verilir. Hesap dönemi başında verilecek bilgiler Ocak ayı sonuna kadar Başkanlığa gönderilir. Aylık mizanlar ve birleştirilmiş veriler defteri takip eden ayın sonuna kadar Başkanlığa gönderilir. Hesap dönemi sonunda verilecek defter, mali tablo ve belgeler; ilgili mali yılı takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar Başkanlığa gönderilir.

49 Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür. www.erkankaraarslan.org
K0ntrol edilmiş ve uygun görülmüştür. Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür.

50 BÜTÇE KODLARININ GENEL GÖRÜNÜMÜ
BÜTÇE KODLARININ GENEL GÖRÜNÜMÜ

51 Analitik Bütçe Kodu - ABS
Analitik Bütçe Kodu - ABS Kurumsal kodlama Fonksiyonel kodlama Finansman tipi kodlaması Ekonomik Kodlama Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Devlet Faaliyetlerinin Türünü Göstermek Üzere Tasarlanmış 1- G.B. 2- K.B. 3- Sosyal G.K. Bütçe Gideri ile ÖZDEŞ (Elektrik alımları) Hacettepe Üniversitesi

52 Yapılan İşlem Hesap Planı + Bütçe Kodu = Yeni Kod Yapısı Hesap Planı :
Yapılan İşlem Hesap Planı : Bütçe Kodu : Hesap Planı + Bütçe Kodu = Yeni Kod Yapısı

53

54

55

56

57

58

59 TANIMLAR - 2 HARCAMA TALİMATI “Bütçelerden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür. Harcama talimatlarında hizmet gerekçesi, Yapılacak işin konusu ve tutarı, Süresi, Kullanılabilir ödeneği, Gerçekleştirme usulü Gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgiler yer alır.” 5018 sayılı Kanun, Madde:32) “Kamu ihale mevzuatına tabi olmayan bir giderin idare adına geçici veya kesin olarak ödenebilmesi için Giderin konusunu, Gerekçesini, Yapılacak iş veya hizmetin süresini, Tutarını, Kullanılabilir ödeneğini, Tertibini, Gerçekleştirme usulü Gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgileri gösteren ve harcama yetkilisinin imzasını taşıyan belgeyi (Örnek: 2),” (Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği, madde:3)

60 miktarı, gereken hallerde yaklaşık maliyeti,
Onay Belgesi: İhale usulüyle yapılacak alımlarda, kamu ihale mevzuatında standart form olarak belirlenen ihale onay belgelerini; Doğrudan temin suretiyle veya kamu ihale mevzuatında belirtilen istisnai alımlarda ise; alım konusu işin nev’i, niteliği, varsa proje numarası, miktarı, gereken hallerde yaklaşık maliyeti, kullanılabilir ödeneği ve tertibi, alımda uygulanacak usulü, avans ve fiyat farkı verilecekse şartlarını gösteren harcama yetkilisinin imzasını taşıyan belgeyi,

61 Onay Belgesi & Harcama Talimatı
Onay Belgesi & Harcama Talimatı 5018 sayılı Kanunun 32 nci maddesi hükmüne göre kamu idarelerince bütçeden bir giderin yapılabilmesi harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür. Harcama talimatlarında hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, bütçe tertibi ile gerçekleştirme usulü ve gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgiler yer alır. Kamu ihale mevzuatına göre düzenlenmesi öngörülen ihale onay belgesi ile onay belgesinde de harcama talimatındaki bilgiler yer almakta ve ihale yetkilisi olarak harcama yetkilileri bu belgeleri imzalamaktadır. Daha açık bir ifade ile 5018 sayılı Kanuna göre harcama yetkilisi tarafından verilen harcama talimatı, kamu ihale mevzuatına göre ihale yetkilisi tarafından imzalanan ihale onay belgesi ya da onay belgesi özellikleri itibarıyla aynı nitelikte belgelerdir. Bu nedenle bütçeden yapılacak bir giderin ödenmesinde gider çeşidine ve alım şekline göre Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtildiği şekilde harcama talimatı, ihale onay belgesi ya da onay belgesinden yalnızca birinin düzenlenmesi yeterlidir. (Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği 2007/1 Sayılı Genel Tebliğ)

62 Onay Belgesi & Harcama Talimatı Buna göre;
Onay Belgesi & Harcama Talimatı Buna göre; a) Kamu ihale mevzuatı gereğince ihale usulleri uygulanmak suretiyle yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde ilgili uygulama yönetmeliklerinin ekinde standart form olarak belirlenen ihale onay belgesi, b) Kamu ihale mevzuatı gereğince doğrudan temin usulüyle yapılacak veya sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinde bu Kanuna tabi olmadığı belirtilen işlerde onay belgesi, c) İlgili mevzuata göre ödenmesi gereken görevden uzaklaştırılmış olanların açıkta kaldıkları sürelere ait aylıkları, kıdem tazminatı, huzur ücreti, konferans ücreti, kaçak olarak yakalanan eşya, uyuşturucu, silah ve mühimmatlar için verilecek ikramiyeler ile diğer ikramiye ve teşvik primleri ve benzeri ödemelerde ise Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan harcama talimatı (Ek-1), ödeme belgesine bağlanır. (Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği 2007/1 Sayılı Genel Tebliğ)

63 2.1. İhale usulleri uygulanmak suretiyle yapılacak - mal ve hizmet alımları - yapım işlerinde “ihale onay belgesi” Doğrudan temin usulüyle veya - İhale usulüne tabi olmadığı belirtilen alımlarda; “onay belgesi” 2.3. İlgili mevzuata göre ödenmesi gereken - Geçici görev yolluğu, - Görevden uzaklaştırılanların açıkta kaldıkları sürelere ait aylıkları, - Kıdem tazminatı, - Huzur ücreti, - Konferans ücreti ödemelerinde; - Kaçak olarak yakalanan eşya, uyuşturucu, silah ve mühimmatlar için verilecek ikramiyeler ile diğer ikramiye ve teşvik primleri ve benzeri ödemelerde “harcama talimatı”

64 HARCAMA TALİMATI İHALE ONAY BELGESİ Giderin; Konusunu, Gerekçesini,
HARCAMA TALİMATI İHALE ONAY BELGESİ Giderin; Konusunu, Gerekçesini, Yapılacak İş veya Hizmetin Süresini, Hukuki Dayanaklarını, Tutarını, Kullanılabilir Ödeneğini, Tertibini, Gerçekleştirme Usulü, Gerçekleştirmeyle Görevli Olanlara İlişkin Bilgileri Gösteren, Doğrudan Temin Suretiyle Veya Kamu İhale Mevzuatında Belirtilen İstisnai Alımlarda İse Çeşitli Bilgileri İçeren, Harcama Yetkilisinin İmzasını Taşıyan Belgeyi, Kamu İhale Mevzuatına Tabi Olmayan Bir Giderin, İdare Adına Ödenebilmesi İçin, Harcama Yetkilisinin İmzasını Taşıyan Belge İhale Usulüyle Yapılacak Alımlarda, Kamu İhale Mevzuatında Standart Form Olarak Belirlenen İhale Onay Belgelerini Harcama Talimatındaki Bilgiler

65

66 TANIMLAR - 2 TAAHÜT DOSYASI
TANIMLAR - 2 TAAHÜT DOSYASI İhale veya Doğrudan Temin Usulüyle Yapılacak Her Türlü Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerine İlişkin Ödemelerde; Onay Belgesi, İhale Komisyonu Kararı, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22 Nci Maddesine Göre Doğrudan Temin Usulüyle İhale Komisyonu Kurulmadan Yapılan Alımlarda Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı (Örnek:2) veya Söz Konusu Maddenin A, B ve C Bentleri Kapsamında Tek Kaynaktan Yapılan Alımlara İlişkin Olarak İhale Mevzuatında Belirlenen Standart Form, Sözleşme Yapılması Halinde Sözleşme ve Bakanlıkça Gerekli Görülen Diğer Belgeleri, Kapsar. Taahhüt Dosyası, Ödemeden Önce veya İlk Hakedişle Birlikte Biri Asıl Diğeri Onaylı Suret Olmak Üzere İki Nüsha (Taahhüt Olunan İşin Bedeli Bir Defada Tahakkuk Ettirildiği Takdirde Bir Nüsha) Olarak Muhasebe Yetkilisine Verilir.

67 Taahhüt dosyasında bulunması gereken belgeler
Taahhüt dosyasında bulunması gereken belgeler Kamu idarelerince bütçeden yapılacak giderler için ilgili mevzuatında düzenlenmesi, aranması ve alınması öngörülen belgelerin düzenlenmesi, aranması ve alınması zorunludur. Kamu ihale mevzuatına göre hazırlanan ihale işlem dosyasında, ihale sürecinde düzenlenen tüm belgeler bulunur. Taahhüt dosyasında ise yalnızca ödeme belgesine  bağlanması öngörülen belgelere yer verilmiştir. Bu nedenle, ilgili mevzuatına göre istenen belgelerden Yönetmelikte ve bu Tebliğde sayılmayanlar ödeme belgesine bağlanmayacak, iç ve dış denetim sırasında ilgililere ibraz edilmek üzere harcama birimlerinde muhafaza edilecektir. (Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği 2007/1 Sayılı Genel Tebliğ)

68 Taahhüt dosyasında bulunması gereken belgeler
Taahhüt dosyasında bulunması gereken belgeler İhale usulüyle yapılacak her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ödemelerde, Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen belgelere ilaveten; İlanın yapıldığına ilişkin tutanak, Teminat alındığına ilişkin alındının örneği, Karara ait damga vergisinin yatırıldığına ilişkin alındının onaylı örneği veya tahsil edildiğine ilişkin harcama birimince onaylı yazı, Yapım işlerinde, sözleşmede öngörülmeyen iş artışının zorunlu hale gelmesi ve bu artışın yüklenicisine yaptırılması halinde buna ilişkin onay belgesi ve ek kesin teminata ilişkin belge, Sözleşmelerin devri halinde devir sözleşmesi, Süre uzatımı verilmesi halinde, buna ilişkin karar ve onay, Başbakanlığın veya Bakanların iznine tabi alımlarda izin yazısı, Malî hizmetler biriminin ön mali kontrolüne tabi olan hallerde, uygun görüş verildiğine yahut verilmediğine ilişkin görüş yazısı

69 Taahhüt dosyasında bulunması gereken belgeler (G.T./6) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin (d) bendi dışındaki bentlerine göre doğrudan temin usulüyle yapılan alımlarda; -Yönetmelikte belirtilen bilgileri içerecek şekilde düzenlenmiş ve harcama yetkilisi tarafından imzalanmış onay belgesi, -Komisyon kurulmuş ise komisyon kararı, -Komisyon kurulmadan yapılan alımlarda piyasa fiyat araştırması tutanağı; -22 nci maddenin a, b ve c bentleri kapsamında tek kaynaktan yapılan alımlarda ise kamu ihale mevzuatında bu alımlara ilişkin olarak düzenlenmesi öngörülen standart form, -Düzenlenmiş ise sözleşme, -Önceki sayfada 6.1. fıkrasında sayılan ihale onay belgesi, ihale komisyonu kararı ve sözleşme dışındaki diğer belgeler.

70 Taahhüt dosyasında bulunması gereken belgeler (G.T./6) Sağlanan dış finansmanla yaptırılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin olarak düzenlenen taahhüt dosyasına onay belgesi yerine harcama talimatı ile birlikte; * -Şartnameler (teknik şartname hariç), -İlanın yapıldığına ilişkin tutanak, -Kredi anlaşmasında öngörülmüş ise kreditör onay belgesi, -Teminata ilişkin alındının onaylı örneği, -Karara ilişkin damga vergisi alındısı, -Ayrıca, kullanılan dış finansmanın bütçeleştirildiğine ilişkin 11/07/2002 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Dış Proje Kredileri Dış Borç Kaydı, Bütçeleştirilmesi ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik uyarınca düzenlenen bildirim formları, bağlanır. * (KİK 3 Md (c) fıkrası: uluslararası anlaşmalar gereğince sağlanan dış finansman ile yaptırılacak olan ve finansman anlaşmasında farklı ihale usul ve esaslarının uygulanacağı belirtilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin giderlerin ödenmesinde,)

71 HAKEDİŞ RAPORU Yapım İşleri Hakediş Raporu Örnek - 4
HAKEDİŞ RAPORU İhale veya Doğrudan Temin Usulüyle Yapılacak Yapım İşleri ile Hizmet Alımlarında, Sözleşme Hükümlerine Göre Yerine Getirilen Taahhütlerin Bedellerinin Ödenmesinde Aşağıda Belirtilen Hakediş Raporları Düzenlenir. Aşağıdaki Raporlar, Yapım Veya Hizmet İşlerinde Yükleniciye Ödenecek Ara ve Kesin Hakediş Tutarının Hesaplanmasına Esas Olan Belgelerdir. Yapım veya Hizmet Türüne Göre İlgili Sayfaları ve Gerekli Görülen Diğer Belgeler Düzenlenerek Yüklenici ve Yapı Denetim Elemanlarınca İmzalanır, Yetkili Makamca Onaylanır. Yapım İşleri Hakediş Raporu Örnek - 4 Hizmet İşleri Hakediş Raporu Örnek - 5

72

73 DİZİ PUSULASI

74

75 Eklenmesi gerekli olmayan belgelerin karşısına ( - ) işareti konulur.
Belgelerden, hizmetin durumuna göre gerekli olanlar hakediş raporuna eklenir. Eklenmesi gerekli olmayan belgelerin karşısına ( - ) işareti konulur.

76 Fatura yerine geçen belgelerden Serbest meslek makbuzu,
FATURA Fatura; İş, Mal veya Hizmet Alımlarında, İşin, Malın veya Hizmetin Özelliğine veya Alımın Yapıldığı Yere Göre Düzenlenmesi Gereken Belgelerden; Fatura, Fatura yerine geçen belgelerden Serbest meslek makbuzu, Gider pusulası, Müstahsil makbuzu, Giriş ve yolcu taşıma biletleri ile Uluslararası Hava Taşıyıcıları Birliği üyesi şirketlerce düzenlenen elektronik yolcu biletlerini, Akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişini,

77 Kanunen Yukarıdaki Belgeleri Düzenlemek Zorunda Olmayanlardan Alınan Harcama Pusulası, Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Düzenlenen ve 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 61 İnci Maddesi Uyarınca Düzenlenen Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Belirlenen Asgari Bilgileri Taşıyan Alındı, Yurtdışında Yapılan İş ve Hizmet Alımları ile Mal Alım Bedellerinin Ödenmesinde ise, Yerel Teamüle Uygun Olarak Düzenlenen ve Birim Amiri veya İlgili Mevzuatında Belirtilen Yetkililerce Onaylı Tercümeleri Ekli Fatura veya Benzeri Belgeler,

78 Belediye hudutları dışında taksi ile yapılan seyahat giderlerinin
Perakende satış vesikası ile yazar kasa fişinde; mal veya hizmeti alan ya da mal veya hizmetin teslim edildiği kişi veya idarenin adına ilişkin bilgilere yer verilmediğinden, Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yapılan fatura tanımında söz konusu belgeler sayılmamıştır. Ancak, Personelin bağlı bulunduğu kurumca tayin edilen bir personel veya ailesi ya da yakınları tarafından kaldırılan cenazeye ilişkin giderlerin Belediye hudutları dışında taksi ile yapılan seyahat giderlerinin Yabancı konuk ve heyetlerin ağırlanması için görevlendirilen personel veya mihmandarlar tarafından yapılan temsil ve ağırlama giderlerinin ödenmesinde perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihazlara (yazar kasa) ait satış fişi fatura yerine kabul edilecektir.

79 FATURA : Alım şekli veya tutarı ne olursa olsun, düzenlenen faturanın ihale komisyonu veya mevzuatları gereğince bu maksatla görevlendirilmiş kurullarca onaylanması gerekmez.

80 Özel kişiler tarafından düzenlenen faturaların kaybolması halinde;
Özel kişiler tarafından düzenlenen faturaların kaybolması halinde; Aksine bir düzenleme yapılmadığı sürece tutarı Bakanlığımızın (Muhasebat Genel Müdürlüğü) Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ ekinde yer alan tabloda gösterilen tutara kadar olanlar için, Harcama birimine ibraz edilen dipkoçanındaki nüshasına uygun olarak suretleri çıkarılır ve harcama yetkilisince veya harcama yetkilisinin belirleyeceği görevli tarafından onaylanır. Ayrıca, dipkoçanının arkasına suretinin çıkarıldığına ilişkin şerh düşülerek onaylanır. Belirtilen tutarı geçen faturaların kaybolması halinde ise noterce onaylanan suretleri ödeme belgesine bağlanır. NOTER TASDİK ALT LİMİTİ : YTL

81 Onaylı suretlerin, onaylayan ilgili birim yetkilisinin; adı, soyadı, unvanı, imzası ve resmî mühür ile onay tarihini taşıması gerekir. Ayrıca, onaylı fatura örneklerine dayanılarak yapılacak giderlere ilişkin ödeme belgesi düzenlenmeden önce, borcun zamanaşımına uğrayıp uğramadığı ve fatura bedelinin ödenmesi için daha önce ödeme belgesi düzenlenip düzenlenmediği araştırılır.

82 Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı
Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı Doğrudan Temin Usulüyle İhale Komisyonu Kurulmadan Yapılacak Alımlar İçin, Alımı Yapmakla Görevlendirilen Kişi Veya Kişilerce Yapılan, Piyasa Fiyat Araştırması Sonucunda Alınan Teklifleri, Uygun Görülen Fiyat ile Yükleniciyi Gösteren, Söz Konusu Kişi veya Kişilerce İmzalanan, Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağının kişi veya firmalardan alınan fiyat tekliflerine ilişkin sütunlarında alınacak malın miktarı, birim fiyatı ve toplam fiyatı da gösterilir. Tutanağı,

83

84 a) İhale onay belgesi ve eki yaklaşık maliyet hesap cetveli.
İhale işlem dosyası: “İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli, ihale dokümanı, ilân metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur.” (Kamu İhale Kanunu’nun 7.maddesi.) Örneğin, Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğinin İhale İşlem Dosyası başlıklı 21.maddesi gereği aşağıdaki belgeler yer alacaktır: a) İhale onay belgesi ve eki yaklaşık maliyet hesap cetveli. b) Teklif Türünün Belirlenmesine İlişkin Form. ... İhale dokümanı: “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgileri” (Kamu İhale Kanunu’nun 4.maddesi.) Belediyenin giderleri arasında sayılmayan bir ödemenin Belediye bütçesinden karşılanmasının mümkün olmadığı hakkında. Bu nedenle bahse konu harcama, kamu gideri vasfını taşımadığından; bu harcamanın, Belediye bütçesinden ödenmesi, kamu zararına sebebiyet vermiştir. …” Açıklanan gerekçelerle … kamu zararının sorumlulara ödettirilmesine karar verildi.

85 ÖDEME YAPILACAK KİŞİLER - ı
ÖDEME YAPILACAK KİŞİLER - ı GERÇEK KİŞİLERDE TÜZEL KİŞİLERDE Alacaklıya Vekiline Kanuni Temsilcilere Bunların Tayin Ettikleri Vekillere Velisine Vasisine Mutemedine Kayyım tayinini gerektiren durumlarda kayyıma Varislere

86 ÖDEME YAPILACAK KİŞİLER - II
ÖDEME YAPILACAK KİŞİLER - II  Vekillere Yapılacak Ödemelerde  Vekilin Alacaklı Adına Tahsile Yetkili Olduğuna İlişkin Noterce Düzenlenmiş Vekaletname Aslı veya Bunun Noterce Onaylanmış Örneği,  Velilere Yapılacak Ödemelerde  Veli Ve Çocukların Nüfus Cüzdanlarının Onaylı Suretleri, Mahkemece Tayin Edilmiş Velilere Yapılacak Ödemelerde Mahkeme İlamı,  Vasilere Yapılacak Ödemelerde Vasi Tayinine İlişkin Mahkeme İlamı,  Varislere Yapılacak Ödemelerde Veraset İlamı, Vekaletname/İlam Kayıt Defterine Kaydedilerek, Muhasebe Biriminde Açılacak Dosyada Saklanır.Azletme Yazıları da Bu Defterin Açıklama Bölümüne Kaydedilir.

87 ÖDEME YAPILACAK KİŞİLER - III
ÖDEME YAPILACAK KİŞİLER - III Kamu Personeline Yapılacak Ödemeler Mutemet Görevlendirme Yazısı Aylık, Ücret, Düzenli Olarak Yapılan Benzeri Ödemeler, Şahsi Mutemet Dilekçesi Yolluk, Tedavi Gideri, Münferit Benzeri Alacaklar, Kamu Personeli Olmayan Kişilerin Hizmetleri Karşılığı Gerçekleşen Yolluk, Ders Ücreti, Huzur Ücreti

88 Tüzel kişilerin alacaklarının kanuni temsilcilerine ödenmesinde;
1136 sayılı Avukatlık Kanununun 56 ncı maddesi hükmü gereğince avukatlar belgeleri onaylama yetkisine sahip olduklarından, bunlara vekaletname ile yapılacak ödemelerde, noterce düzenlenmiş vekaletnamelerin avukat tarafından onaylanmış örnekleri kabul edilecektir. Tüzel kişilerin alacaklarının kanuni temsilcilerine ödenmesinde; -noterce onaylı imza sirküleri ile ilgilinin tahsile yetkili olduğunu gösteren belge, -bunların tayin ettikleri vekile yapılacak ödemelerde ise sadece noterce düzenlenmiş vekaletname aranacaktır.

89 Uygulamada, noterlerce düzenlenen imza sirkülerinde aynı zamanda ilgili kişi veya kişilerin tüzel kişiliği “temsil ve ilzam”a yetkili oldukları belirtilmesine rağmen, ayrıca yetki belgesi istenildiği, yetki belgesi istenilen kişinin noterde bir başkasına vekalet vererek alacağın vekile ödenmesinin sağlandığı Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden anlaşılmaktadır. Noterde düzenlenen imza sirkülerine ilişkin belgede ilgili kişi veya kişilerin, tüzel kişiliği birlikte veya münferiden “temsil ve ilzam”a yetkili olduklarının belirtilmiş olması halinde, bu kişi veya kişilere yapılacak ödemelerde ayrıca, tahsile yetkili olduğuna dair belge istenilmesine gerek bulunmamaktadır.

90 EMANETTEN ÖDEME Kamu idarelerinin nakit mevcudunun tüm ödemeleri karşılayamaması halinde giderler, muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre ödenir. Ancak, sırasıyla Kanunları gereğince diğer kamu idarelerine ödenmesi gereken vergi, resim, harç, prim, fon kesintisi, pay ve benzeri tutarlara, tarifeye bağlı ödemelere, ilama bağlı borçlara, ödenmemesi halinde gecikme cezası veya faiz gibi ek yük getirecek borçlara ve ödenmesi talep edilen emanet hesaplarındaki tutarlara öncelik verilir.

91 KESİN ÖDEMELERDE ARANACAK BELGELER
KESİN ÖDEMELERDE ARANACAK BELGELER

92 ARANACAK BELGELERE ÖRNEKLER - I
ARANACAK BELGELERE ÖRNEKLER - I Aylıklar; Aylık Bordrosu, Personel Bildirimi, Duruma Göre Ödemenin Yapıldığı İlk Aya Ait Ödeme Belgesine Bu Belgelerden Biri Bağlanır. * İlk Atamalarda, Atama Onayı ve İşe Başlama Yazısı, * Naklen Atamalarda, Atama Onayı, İşe Başlama Yazısı ve Personel Nakil Bildirimi, * Terfilerde, Terfi Onayı, *** Mali Yılın İlk Ayına Ait Ödemelerde, Personelin Kıdem Aylığına Esas Hizmet Sürelerini Gösteren İnsan Kaynakları Birimince Onaylı Listenin Ödeme Belgesine Bağlanması Gerekir. ***

93 ARANACAK BELGELERE ÖRNEKLER - II
ARANACAK BELGELERE ÖRNEKLER - II Zam, Tazminat ve Benzeri Ödemelerde Aranacak Belgeler; * Yabancı Dil Tazminatında, Yabancı Dil Sonuç Belgesi; Gördükleri Öğrenim Nedeniyle Yabancı Dil Bilgisinin Tespitine Gerek Görülmeyenlerde ise, İnsan Kaynakları Biriminin Yazısı, ( Her Mali Yılın İlk Ödemesine Ait Ödeme Belgesine Bağlanması Gerekir). * Aylıklarla Birlikte Ödenen Tazminatlar Aylık Bordrosunda; Aylıklarla Ödenmeyenler Özel Bordrosunda veya Çeşitli Ödemeler Bordrosunda Gösterilir. * İş Riski, İş Güçlüğü, Malî Sorumluluk Tazminatı ve Eleman Teminindeki Güçlük Zammı ile Özel Hizmet Tazminatlarına İlişkin Ana Cetvel ve Dağılım Listelerinin, Mali Hizmetler Birimince Onaylandığı Ayı İzleyen Aya Ait Ödeme Belgesine Bağlanması Gerekir.

94 ARANACAK BELGELERE ÖRNEKLER - III
ARANACAK BELGELERE ÖRNEKLER - III SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ * Evlenme Yardımı; Aile Cüzdanının Dairesince Onaylı Örneği Veya Nüfus Kayıt Örneği Ödeme Belgesine Bağlanır. * Aile Yardımı; Aylıklarla Birlikte Ödenen Bu Yardım, Personelin İlk İşe Girişinde Alınacak Aile Yardımı Bildirimine (Örnek:14) Dayanılarak Ödenir. Bu Bildirim, Personelin Aile Yardımından Yararlanan Eş Veya Çocuk Durumunda Meydana Gelen Değişiklikler İle Yer Değiştirme Suretiyle Atama Halinde Yenilenir. Bildirimler, Ödeme Belgesinin Sayıştay’a Gönderilecek Nüshasına Eklenir. * Doğum Yardımı; Doğum Olayının Meydana Geldiği Yeri Ve Tarihi Belirten İlgilinin Dilekçesi Ödeme Belgesine Bağlanır. * Ölüm Yardımı; Ölüm Olayının Meydana Geldiği Yeri Ve Tarihi Belirten İlgilinin Dilekçesi Ödeme Belgesine Bağlanır. Normal Süresinde Ölü Olarak Doğan Çocuklar İçin Ödenecek Ölüm Yardımında, Buna İlişkin Raporun Da Aranması Gerekir.

95 ARANACAK BELGELERE ÖRNEKLER - IV
ARANACAK BELGELERE ÖRNEKLER - IV SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ * Aylık Bordro ve Personel Bildirimi, * İşe Başlama Yazısı *Meclis Kararı, *Sözleşme, Meclis kararı, sözleşme ve işe başlama yazısının malî yılın ilk ödemesine ait ödeme belgesine eklenir.

96 ARANACAK BELGELERE ÖRNEKLER - V
ARANACAK BELGELERE ÖRNEKLER - V İŞÇİ ÜCRETLERİ Ücret Ödemeleri Kıdem Tazminatı İhbar Tazminatı Personel Bildirimi, İlk İşe Başlama, Yer Değiştirme ve Terfilerde, İşçi Hareketleri Onayı, İşçi Ücret Bordrosu, Evlenme, Doğum ve Ölüm Yardımında Memurlar Gibi İşlem Yapılacak Harcama Talimatı, Hizmet Cetveli, Kıdem Tazminatının Hesaplanmasını Gösteren Belge, Askerlik Borçlanması Varsa Buna İlişkin Belge, Harcama Talimatı, Hizmet Cetveli, İhbar Tazminatının Hesaplanmasını Gösteren Belge, NOT: Sendikalarla yapılan toplu sözleşmenin onaylı iki nüshası, yapılacak ödemelere esas olmak üzere dönem başında muhasebe birimine verilir. Toplu sözleşmenin bir nüshası ödeme emri belgesi ekinde Sayıştay’a gönderilir.

97 ARANACAK BELGELERE ÖRNEKLER - VI
ARANACAK BELGELERE ÖRNEKLER - VI TEDAVİ ÖDEMELERİ Eczanelere Yapılacak Ödemeler Personel Tarafından Karşılananlar Resmi – Özel Sağlık Kurumlarına Öde. Hastanın Sevkine İlişkin Belge İlaç Fiyat Kupürlerinin ve Barkod Diyagramının Yapıştırılmış Olduğu Reçete Fatura Hastanın Sevkine İlişkin Belge İlaç veya Tıbbi Malzemeye İlişkin Reçete Fatura Hastanın Sevkine İlişkin Belge Fatura (Birden fazla kişinin tedavi giderinin aynı faturada gösterilmesi halinde, yapılan tetkik ve tedavinin kişi bazında dökümünü gösteren onaylı bir listesi de aranır.) Yatan hastalar için hasta çıkış özeti (epikriz), NOT: Yurtdışında Yapılacak Tedavilere İlişkin Giderlerin Ödenmesinde Temin Edilen Belgelerin ve Bunların Tercümelerinin Misyon Şefliğinin veya İhtisas Biriminin Onayını Taşıması Gerekir.

98 Eczanelere yapılacak ödemeler ile personel tarafından karşılanan tedavi giderlerinin kendilerine ödenmesinde, ilaç fiyat kupürlerinin ve barkod diyagramlarının yapıştırılmış olduğu reçetenin ödeme belgesine bağlanması öngörülmüştür. İlaç kutuları üzerinde hem fiyat kupürü hem de barkod diyagramının bulunması halinde her ikisinin de reçeteye yapıştırılması gerekmektedir. Barkod diyagramı yoksa, fiyat kupürünün reçeteye yapıştırılması yeterli olacaktır. Ayrıca, personele ilişkin ilaç ihtiyaçları T.C. Emekli Sandığı Reçete Kontrol Sistemi üzerinden kontrol edilerek karşılanan harcama birimlerince eczanelere yapılacak ödemelerde, eczanelerce reçete kontrol sisteminden alınan java döküm listesinin bir nüshasının ödeme emri belgesine bağlanması gerekmektedir.

99 ARANACAK BELGELERE ÖRNEKLER - VII
ARANACAK BELGELERE ÖRNEKLER - VII YOLLUK ÖDEMELERİ Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu Görevlendirme Yazısı Veya Harcama Talimatı Yurtiçi / Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi (Örnek : 27), Yatacak Yer Temini İçin Ödenen Ücretlere İlişkin Fatura, Atamalarda Atama Onayı, Diğer Hallerde Harcama Talimatı, Yurtiçi / Yurtdışı Sürekli Görev Yolluğu Bildirimi (Örnek : 28), Resmi Mesafe Haritasında Gösterilmeyen Yerler İçin Yetkili Mercilerden Alınacak Onaylı Mesafe Cetveli, NOT: Denetim, Kurs, Yarışma, Gösteri veya Benzeri İşler Nedeniyle Toplu Olarak Yapılan Seyahatlerde, Geçici Görev Yolluğu Bildirimleri Yerine Toplu Seyahatler Yolluk Bildirimi (Örnek : 29) Düzenlenir.

100 Yabancı heyet ve temsilcilerin ülkelerine dönüşlerinde uçak biletlerinin kendilerine verilmesi halinde tutarı açıkça yazılan söz konusu giderlerin kurumca karşılandığını belirten ve ilgili birim yetkilisince imzalanan belge ödeme belgesine bağlanır. Ayrıca, ilgililerce yolculuk sırasında ödenen ve beyannamelerinde gösterilen otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin ödenmesinde geçiş ücretine ilişkin belge veya bilet aranmaz.

101 ARANACAK BELGELERE ÖRNEKLER - VIII
ARANACAK BELGELERE ÖRNEKLER - VIII Tüketim mal ve malzemeleri, demirbaş, makine, teçhizat ve taşıt alım giderleri Taahhüt Dosyası, Fatura, Muayene ve Kabul Komisyon Tutanağı, Taşınır İşlem Fişi, Taşınmaz mal alım bedelleri Taahhüt dosyası, Tapu senedi veya çaplı tasarruf vesikasının onaylı örneği,

102 ARANACAK BELGELERE ÖRNEKLER - IX
ARANACAK BELGELERE ÖRNEKLER - IX KURS VE TOPLANTILARA KATILMA GİDERLERİ Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Meslek Teşekkülleri, Dernek Ve Vakıflar Tarafından Düzenlenen Kurs Ve Toplantılara Katılanların Katılma Giderlerinin Ödenmesinde; - Görevlendirme Yazısı, - Fatura, Fatura Düzenlenemeyen Hallerde Katılma Ücretini Gösteren Belge, - Kurs Ve Toplantıya İştirak Edildiğine İlişkin Belge, MAKİNE, TEÇHİZAT, TAŞIT, DEMİRBAŞ BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ Makine, Teçhizat, Taşıt, Demirbaş Bakım Giderleri İle Bunların Her Türlü Onarımlarına İlişkin Giderlerin Ödenmesinde; - Taahhüt Dosyası, - Fatura, - Hizmet İşleri Hakediş Raporu (Örnek: 4),

103 AYLIK ÖDEMELERİ

104

105

106

107

108

109

110

111 Aile yardımı : Aylıklarla birlikte ödenen bu yardım, personelin ilk işe girişinde alınacak Aile Yardımı Bildirimine dayanılarak ödenir. Bu bildirim, personelin aile yardımından yararlanan eş veya çocuk durumunda meydana gelen değişiklikler ile yer değiştirme suretiyle atama halinde yenilenir. Bildirimler, ödeme belgesinin Sayıştaya gönderilecek nüshasına eklenir.

112 TELİF ÖDEMESİ

113

114

115

116

117 YOLLUKLAR

118 UZUN SÜRELİ GEÇİCİ GÖREVLENDİRME
UZUN SÜRELİ GEÇİCİ GÖREVLENDİRME

119 YURTİÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU ÖDEMESİ
YURTİÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU ÖDEMESİ Yurtiçi geçici görev yolluğu 6245 sayılı Harcırah Kanununun 14. maddesine göre; - Geçici olarak yurt içinde veya dışında başka bir yere gönderilenlere; Yeni ve eski memuriyetlerine mütaallik bir meseleden dolayı kurumlarca açılan bir dava sebebiyle sanık veya davalı olarak (İşten el çektirilmiş olsun veya olmasın) başka bir yere gönderilenlerden lehine netice hasıl olanlara; Memuriyet merkezlerinin bulunduğu mahal dışındaki bir vazifeye vekaleten gönderilenlere; Fiilen oturduğu mahalden gayrı bir yere açıktan vekaleten gönderilenlere, (yalnız gidiş ve dönüşleri için); Muvakkat kaza salahiyeti ile gönderilenlerle, geçici görev harcırahı verilmektedir. Yukarıda belirtilen memur ve hizmetlilere geçici görev harcırahı olarak; - Yol masrafı, - Yevmiye, - Hamal (Cins ve adedi beyannamede gösterilmek suretiyle) bagaj, - İkametgah veya görev mahalli ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası masrafları, ödenir. Ödeme emri belgesine, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği 27 örnek nolu “Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Bildirimi” ve varsa uçak bileti ile konaklama gideri belgesi eklenir. Bu örnekte memura yurtiçi geçici görev yolluğu ödemesi yapılmaktadır. Ödemeden 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa göre binde 6,6 oranında damga vergisi kesilmiştir. Ödemeler bütçe giderleri hesabının yurtiçi geçici görev yollukları yardımcı hesap koduna borç kaydedilmiş, kesintiler ise bütçe gelirleri hesabına alacak kaydedilmiştir. Bütçe gideri ve bütçe geliri kaydedilen tutarlar gider yansıtma ve gelir yansıtma hesabı aracılığıyla gider ve gelir kaydedilmiştir. Kişinin alacağı tutar ise gönderme emriyle banka hesabına aktarılmaktadır.

120 GÜNÜ BİRLİK GÖREVLENDİRME
GÜNÜ BİRLİK GÖREVLENDİRME

121 YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV

122 YURTİÇİ SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU
YURTİÇİ SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU

123 SU ALIMLARI Su giderlerine ait ödeneklerin destek hizmetlerini yürüten idari ve mali işler dairesi başkanlığının kurumsal kodu altında kodlandığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle tüm birimlerin su giderleri idari ve mali işler daire başkanlığı ödemektedir. Bu birimin başkanı su giderleri ile ilgili bu ödemenin harcama yetkilisidir. Yardımcısı yoksa kendisine en yakın kişi ise gerçekleştirme görevlisi olarak ödeme emri belgesini düzenleyecek ve düzenleyen kısmını imza edecektir. Ödemenin mevzuata uygunluğundan bu gerçekleştirme görevlisi sorumlu olacaktır. Muhasebe yetkilisi gerçekleştirme görevlisince düzenlenen bu ödeme emri belgesinde; a) Yetkililerin imzasının tamam olup olmadığına, b) İlgili mevzuatında belirlenen belgelerin tamam olmasını, c) Maddi hata (matematiksel hata) bulunup bulunmadığına d) Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgilere, bakacaktır. Muhasebe yetkilisi, bu kontroller dışında kontrol ve inceleme yapamaz; ödemelerde ilgili mevzuatında düzenlenmiş belgeler dışında herhangi bir belge arayamaz sayılı Kanunda yer alan sorumluluk üstlenme mekanizması kaldırıldığı için yukarıda sayılan konulara ilişkin hata veya eksiklik bulunması halinde ödeme yapamaz ve ödemeye zorlanamaz. Muhasebeleştirme işlemi bütçe giderleri hesabının su alımları yardımcı hesap koduna borç, kesintiler ise bütçe gelirleri hesabına, ödenecek tutar ise verilen çekler ve gönderme emirleri hesabına alacak kaydedilerek yapılmaktadır.

124

125 DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR - I
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR - I Perakende Satış Fişi veya Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait Satış Fişi Fatura Yerine Kabul Edilebilecektir. 1. Personelin Bağlı Bulunduğu Kurumca Tayin Edilen Bir Personel veya Ailesi ya da Yakınları Tarafından Kaldırılan Cenazeye İlişkin Giderler 2. Belediye Hudutları Dışında Taksi ile Yapılan Seyahat Giderleri 3. Yabancı Konuk Ve Heyetlerin Ağırlanması İçin Görevlendirilen Personel veya Mihmandarlar Tarafından Yapılan Temsil Ve Ağırlama Giderlerinin Ödenmesinde, NOT: İlgili Mevzuatına Göre İstenen Belgelerden Yönetmelikte ve Bu Tebliğde Sayılmayanlar Ödeme Belgesine Bağlanmayacak, İç ve Dış Denetim Sırasında İlgililere İbraz Edilmek Üzere Harcama Birimlerinde Muhafaza Edilecektir. NOT: Noterde Düzenlenen İmza Sirkülerine İlişkin Belgede İlgili Kişi Veya Kişilerin, Tüzel Kişiliği Birlikte Veya Münferiden “Temsil Ve İlzam”a Yetkili Olduklarının Belirtilmiş Olması Halinde, Bu Kişi Veya Kişilere Yapılacak Ödemelerde Ayrıca, Tahsile Yetkili Olduğuna Dair Belge İstenilmesine Gerek Bulunmamaktadır.

126 DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR - II
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR - II FATURA ASLININ TEMİN EDİLEMEDİĞİ DURUMLAR Kamu İdarelerince Düzenlenen Faturalar Özel Kişilerce Düzenlenen Faturalar Düzenleyen İdarelerde Bulunan Dip Koçanındaki Nüshasına Uygun Olarak Suretleri Çıkarılır Ve İlgili Kamu İdarelerinin Yetkililerince Onaylanır. Tutarı TL’yi Aşan Faturalar Tutarı TL’yi Geçmeyen Faturalar Harcama Birimine İbraz Edilen Dipkoçanındaki Nüshasına Uygun Olarak Suretleri Çıkarılır Ve Harcama Yetkilisince Veya Harcama Yetkilisinin Belirleyeceği Görevli Tarafından Onaylanır. Ayrıca, Dipkoçanının Arkasına Suretinin Çıkarıldığına İlişkin Şerh Düşülerek Onaylanır. Noterce Onaylanan Suretleri Ödeme Belgesine Bağlanır.

127 DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR - III
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR - III TAAHÜT DOSYASINDA BULUNMASI GEREKENLER 1. İhale Usulüyle Yapılacak Her Türlü Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerine İlişkin Ödemelerde, - İhale Onay Belgesi, - İhale Komisyonu Kararı, - Sözleşme, - İlanın Yapıldığına İlişkin Tutanak, - Kesin Teminatın Alındığına İlişkin Alındının Örneği, - Damga Vergisinin Yatırıldığına İlişkin Alındının Onaylı Örneği veya Tahsil Edildiğine İlişkin Harcama Birimince Onaylı Yazı, - Yapım İşlerinde, Sözleşmede Öngörülmeyen İş Artışının Zorunlu Hale Gelmesi ve Bu Artışın Yüklenicisine Yaptırılması Halinde Buna İlişkin Onay Belgesi ve Ek Kesin Teminata İlişkin Belge, - Sözleşmelerin Devri Halinde Devir Sözleşmesi, - Süre Uzatımı Verilmesi Halinde, Buna İlişkin Karar ve Onay, - Başbakanlığın veya Bakanların İznine Tabi Alımlarda İzin Yazısı, - Malî Hizmetler Biriminin Ön Mali Kontrolüne Tabi Olan Hallerde, Uygun Görüş Verildiğine Yahut Verilmediğine İlişkin Görüş Yazısı.

128 DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR - IV
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR - IV Sayılı Kamu İhale Kanununun 22 Nci Maddesinin (D) Bendi Dışındaki Bentlerine Göre Doğrudan Temin Usulüyle Yapılan Alımlarda; - Yönetmelikte Belirtilen Bilgileri İçerecek Şekilde Düzenlenmiş Ve Harcama Yetkilisi Tarafından İmzalanmış Onay Belgesi, - Komisyon Kurulmuş İse Komisyon Kararı, Komisyon Kurulmadan Yapılan Alımlarda Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı; 22. Maddenin A, B Ve C Bentleri Kapsamında Tek Kaynaktan Yapılan Alımlarda İse Kamu İhale Mevzuatında Bu Alımlara İlişkin Olarak Düzenlenmesi Öngörülen Standart Form, - Yukarıdaki (A) Bendinde Sayılanlardan Düzenlenmesi Gereken Diğer Belgeler TAAHÜT DOSYASINDA BULUNMASI GEREKENLER

129 DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR - V
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR - V Ödeme Emrine Ekinde Taşınır İşlem Fişi Düzenlenmeyecek Durumlar; 1. Satın alındığı andan itibaren tüketimi yapılan su, doğalgaz, kum, çakıl, bahçe toprağı, bahçe gübresi ve benzeri maddeler, 2. Makine, cihaz, taşıt ve iş makineleri ile demirbaşların servislerince yapılan bakım ve onarımlarında kullanılan yedek parçalar ile doğrudan taşıtların depolarına konulan akaryakıt, likit gaz (LPG) ve yağlar, 3. Kısa sürede tüketilen mutfak tipi tüpler ve yangın söndürme tüplerine yapılan gaz dolumları ile yazıcı kartuşlarının dolumları, 4. Dergi ve gazete gibi süreli yayınlar ile arşivlenme niteliği olmayan kütüphane materyalleri.

130 ÖDEME EMRİ VE MUHASEBE İŞLEM FİŞİNİN HAZIRLANMASI
ÖDEME EMRİ VE MUHASEBE İŞLEM FİŞİNİN HAZIRLANMASI

131 Bütçe Çağrısını nerede kullanacağım, nasıl temin edeceğim?
Sorun alanları… Bütçe Çağrısını nerede kullanacağım, nasıl temin edeceğim? Detaylı Hesap Planına güncel olarak nereden ulaşabilirim? Devlet muhasebesinde hesaplar nasıl çalışmaktadır? Yukarıda belirtilen belgelerin, hesapların çalışmasında nasıl kullanacağım? Ödeme emri ve muhasebe işlem fişi düzenlerken nelere dikkat etmeliyim?

132 *** Analitik Bütçe Sınıflandırması Rehberi***
Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü internet sayfası *** Analitik Bütçe Sınıflandırması Rehberi***

133 Cari Yıl Bütçe Çağrısı

134 2012 – 2014 Bütçe Çağrısı Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber

135 İlan Giderleri : Mahkeme ilan bedelleri de dâhil olmak üzere her türlü ilan ve reklam giderleri bu bölüme gider kaydedilecektir. (Kamu İhale Kurumuna ödenecek olan kamu ihale bülteni bedelleri ise koduna gider kaydedilecektir.) İçecek Alımları: Ambalajlanmış veya ambalajlanmamış olarak içme amaçlı alınan su bedelleri ile içecek amaçlı tüketilen meyve suyu, ayran, kola, süttozu gibi içecekler ve su temizleme tableti, tuz tableti gibi aynı amaca yönelik yardımcı maddeler bu bölüme gider kaydedilecektir. Ancak, şehir şebekesinden gelen ve hizmet yerlerindeki musluklardan kullanılan sular kısmen içme amaçlı kullanılıyor olsa da genellikle ve ağırlıklı olarak temizlik veya diğer amaçlarla kullanıldığı kabul edilerek temizlik giderlerinin altında yer alan su alımları koduna gider kaydedilecektir. Elektrik Alımları: Hangi amaçla olursa olsun (aydınlatma, ısıtma, soğutma, havalandırma, çalıştırıcı kuvvet vb.) elektrik tüketim bedelleri ile ilgili mevzuatına göre abone olunması gerektiği durumlarda ödenecek abone ve güvence bedelleri bu bölüme gider kaydedilecektir. Ancak, elektrik sayacı, ampul, kablo vb. elektrik malzemesi veya teçhizatın alım giderleri bu bölüme değil niteliğine göre ilgili bölümlerine gider kaydedilecektir.

136 Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü
Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü *** Detaylı Hesap Planı***

137

138 İlan Giderleri : Mahkeme ilan bedelleri de dâhil olmak üzere her türlü ilan ve reklam giderleri bu bölüme gider kaydedilecektir. (Kamu İhale Kurumuna ödenecek olan kamu ihale bülteni bedelleri ise koduna gider kaydedilecektir.) İçecek Alımları: Ambalajlanmış veya ambalajlanmamış olarak içme amaçlı alınan su bedelleri ile içecek amaçlı tüketilen meyve suyu, ayran, kola, süttozu gibi içecekler ve su temizleme tableti, tuz tableti gibi aynı amaca yönelik yardımcı maddeler bu bölüme gider kaydedilecektir. Ancak, şehir şebekesinden gelen ve hizmet yerlerindeki musluklardan kullanılan sular kısmen içme amaçlı kullanılıyor olsa da genellikle ve ağırlıklı olarak temizlik veya diğer amaçlarla kullanıldığı kabul edilerek temizlik giderlerinin altında yer alan su alımları koduna gider kaydedilecektir. Elektrik Alımları: Hangi amaçla olursa olsun (aydınlatma, ısıtma, soğutma, havalandırma, çalıştırıcı kuvvet vb.) elektrik tüketim bedelleri ile ilgili mevzuatına göre abone olunması gerektiği durumlarda ödenecek abone ve güvence bedelleri bu bölüme gider kaydedilecektir. Ancak, elektrik sayacı, ampul, kablo vb. elektrik malzemesi veya teçhizatın alım giderleri bu bölüme değil niteliğine göre ilgili bölümlerine gider kaydedilecektir.

139 Aktif hesaplarda girişler borç, çıkışlar alacak çalışır,
Aktif hesaplarda girişler borç, çıkışlar alacak çalışır, Pasif hesaplarda girişler alacak, çıkışlar borç çalışır. Düzenleyici hesaplar, hesap grubunun tersi özellik taşır. Demirbaş alındı / 255 Demirbaşlar 100 Kasa & 102 Banka & 103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Borç ödendi 102 Banka & 103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri 300 Banka Kredileri Hesabı

140 Mahalli İdareler İçin Açıklamalı – Detaylı Muhasebeleştirme Örnekleri
400.-TL’lik taşınabilir bellek alımı yapılmıştır. Hamdi GÜLŞEN Mahalli İdareler İçin Açıklamalı – Detaylı Muhasebeleştirme Örnekleri

141 Mahalli İdareler İçin Açıklamalı – Detaylı Muhasebeleştirme Örnekleri
Hamdi GÜLŞEN Mahalli İdareler İçin Açıklamalı – Detaylı Muhasebeleştirme Örnekleri 400.-TL’lik taşınabilir bellek alımı yapılmıştır.

142 Mahalli İdareler İçin Açıklamalı – Detaylı Muhasebeleştirme Örnekleri
Hamdi GÜLŞEN Mahalli İdareler İçin Açıklamalı – Detaylı Muhasebeleştirme Örnekleri 900.-TL’lik kırtasiye alımı yapılmıştır. Damga vergisi KDV hariç tutarlardan hesaplanması gerekmektedir. Damga vergisi oranı en son 55 nolu Damga Vergisi Genel Tebliğ ile belirlenmiştir. Buna göre sözleşme dam vergisi, %08,25 olarak hesaplanması gerekmektedir. Diğer taraftan, ihale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları  ise %04,95 olarak hesaplanacaktır.

143

144 16 Nisan 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25788
16 Nisan 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25788 Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 44) 5- İdarelerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesi gereğince yaptıkları alımlar nedeniyle düzenlenen kağıtlara ilişkin damga vergisi uygulaması: İdarelerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesi gereğince yaptıkları alımlar sırasında düzenlenen kağıtlara ilişkin damga vergisi uygulamasının aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılması gerekmektedir. Bilindiği gibi, 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasında, bu maddede belirtilen hallerde ihtiyaçların ilan yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabileceği belirtilmiş, aynı maddenin son fıkrasında da, “Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve 10 uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir.” hükmü yer almıştır. 2004 Yılı Kamu İhale Genel Tebliğinde de,[6] “… 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde belirtilen hallerde ihtiyaçların; Kanunun 18 inci maddesinde sayılan ihale usulleri için tespit edilen kurallara uyulmaksızın; ilan yapılmadan, teminat alınmadan, ihale komisyonu kurma ve anılan Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan yeterlik kriterlerini arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak temin edilmesi mümkün bulunmaktadır.

145 2004 Yılı Kamu İhale Genel Tebliğinde de,[6] “… 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde belirtilen hallerde ihtiyaçların; Kanunun 18 inci maddesinde sayılan ihale usulleri için tespit edilen kurallara uyulmaksızın; ilan yapılmadan, teminat alınmadan, ihale komisyonu kurma ve anılan Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan yeterlik kriterlerini arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak temin edilmesi mümkün bulunmaktadır. Söz konusu hükümler uyarınca anılan maddede belirtilen nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasında kolaylık sağlanması amaçlanmış olmakla birlikte, ihtiyacın niteliğine göre, ilan yapılması, teminat alınması, ihale komisyonu kurulması, isteklilerde belirli yeterlilik kriterlerinin aranması ile şartname ve sözleşme düzenlenmesi gibi hususlar idarenin takdirindedir. Bu madde kapsamında alımı yapılacak malın teslimi veya hizmetin ya da yapım işinin belli bir süreyi gerektirmesi durumunda alımın bir sözleşmeye bağlanması zorunlu olup bir defada yapılacak alımlarda sözleşme yapılması idarenin takdirindedir.” denilmektedir. Bu çerçevede, idarelerin 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesi kapsamında yapacakları alımlar nedeniyle belli parayı ihtiva eden bir sözleşmenin düzenlenmesi halinde bu sözleşmenin, idarelerce kurulacak ihale komisyonlarınca bir ihale kararının alınması halinde bu kararın, damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir. Ancak, söz konusu alımlar nedeniyle belli parayı ihtiva eden bir sözleşmenin düzenlenmemesi ve ihale komisyonları kurularak bir ihale kararının alınmaması halinde ise damga vergisinin aranılmayacağı tabiidir.

146

147

148 Mahalli İdareler İçin Açıklamalı – Detaylı Muhasebeleştirme Örnekleri
TL’lik ( KDV) danışmanlık hizmet alımı yapılmıştır. Hamdi GÜLŞEN Mahalli İdareler İçin Açıklamalı – Detaylı Muhasebeleştirme Örnekleri

149 Yapım İşi Hakediş Bedeli 50.000,00 YTL Hesaplanan KDV 9.000,00 YTL
KDV TEVKİFATI Katma Değer Vergisi Kanunu' nun 9.maddesi de bu amaçla hazırlanmış bir maddedir. KDV Kanunu'nun 9/1 maddesinde “Mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, işyerinin kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir.”denilmektedir.  Ayrıca ilgili maddenin gerekçesinde “Bu madde vergi alacağının emniyetle tahsil edilebilmesi amacıyla getirilmiş bulunmaktadır. Madde hükmüne göre, mükellefin memleket içinde ikametgahının, işyerinin, kanuni merkez veya iş merkezinin bulunmaması ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması bakımından, işlemlere taraf olan diğer bir şahsı veya şahısları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilecektir. Maddede sayılan haller, mükelleflerin idarece takibinin güç olduğu, dolayısıyla vergi tarh, tahakkuk ve tahsilatında kaybın mümkün bulunduğu hallerdir. Burada sayılan haller sınırlı olmayıp, vergi alacağının emniyet altına alınmasının gerekli görüldüğü diğer durumlarda da Maliye Bakanlığı'nın mükelleften gayri bir şahsı verginin ödenmesinden sorumlu tutma yetkisi bulunmaktadır. Maddede belirtilen “işlemlere taraf olanlar” mükellefin temsilcisi, vekili, mükellef adına hareket etmeye yetkili herhangi bir kimse veya kendisine mal teslim edilen yahut hizmet ifa edilen kişi olabilecektir.” denilmektedir. Maliye Bakanlığı KDV Kanunundan aldığı yetkiyle bir çok KDV Genel Tebliği yayınlayarak KDV alacağını emniyet altına almaya çalışmakta ve yeni çıkarılan tebliğlerle de tevkifat uygulanan işlemlerin kapsamını genişletmektedir. Yapım İşi Hakediş Bedeli                 50.000,00 YTL Hesaplanan KDV                                 9.000,00 YTL Toplam                                                 59.000,00 YTL Tevkif Edilen (1/6)                                1.500,00 YTL Ödenecek Toplam Tutar          ,00 YTL

150 Mahalli İdareler İçin Açıklamalı – Detaylı Muhasebeleştirme Örnekleri
TL’lik ( KDV) kültür merkezi yapım işi ne ait ödeme. 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabının çalışması, Ödenek hesaplarının çalışması…. Nazım Hesaplarının çalışması 920/921 nolu hesaplar 910/911 nolu hesaplar Hamdi GÜLŞEN Mahalli İdareler İçin Açıklamalı – Detaylı Muhasebeleştirme Örnekleri

151 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI

152 Yapılmakta olan yatırımlara ilişkin işlemler
Yapılmakta olan yatırımlara ilişkin işlemler Bütçeye gider kaydıyla edinilen yapılmakta olan yatırımlara ilişkin ödeneklerin, bütçenin ekonomik sınıflandırmasındaki “Sermaye Giderleri” bölümüne ait olması gerekir. Yapılmakta olan yatırımlar hesabında izlenen maddi duran varlıklar, geçici kabul işlemi tamamlandıktan sonra ilgili maddi duran varlık hesabına aktarılır. Diğer hallerde işin fiilen tamamlandığını gösteren belgenin düzenlendiği tarihte aktarılır. Yapılmakta olan yatırımlar hesabında izlenen her bir iş için proje numarasıyla ayrı bir taahhüt kartı tutulur. Yapılmakta olan yatırımlar hesabı, maddi duran varlık çeşitlerine göre bölümlenmekle birlikte, proje bazında raporlanır. Bu hesapta kayıtlı tutarlar, girişilen taahhütler için fiyat farkı ve katma değer vergisi ödemeleri dahil yapılan toplam ödemeleri gösterir. 920 / 921 Taahhüt Hesaplarının çalışması kontrol edilir. 910 / 911 Teminat Mektupları hesapları çalışması da kontrol edilir.

153 Yıllara Sari, Yapılmakta Olan Yatırıma Ait Hakediş Ödemesi
Yıllara Sari, Yapılmakta Olan Yatırıma Ait Hakediş Ödemesi Envanteri Yapılan Yapılmakta Olan Yatırımlar Geçici Kabulü Yapılan Yapılmakta Olan Yatırım (Bina)

154 258 01 18 Park Ve Bahçeler ,13 0,00 02 99 Diğer ,12 03 Sağlık Hizmeti Amaçlı Binalar 33.063,60 Sağlık Evleri 04 Sosyal Ve Kültürel Amaçlı Binalar ,66 Yurt Ve Pansiyonlar ,00 Bakımevi Ve Huzurevleri ,33 08 Sinema, Tiyatro Ve Opera Vb. Salonları Ve Stüdyoları ,83 13 Düğün, Tören Ve Konferans Salonları ,23 ,27 05 Spor Amaçlı Bina Ve Tesisler ,24 Spor Salonları 09 Ticaret Amaçlı Binalar ,44 Alışveriş Ve İş Merkezleri 11 Tarihi Yapılar ,44 Köşkler, Kasırlar Diğer Binalar ,74 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabının alt hesabında kayıtlı olan bu yüksek tutarların hiç birinin duran varlığa dönüşmemiş olması dikkat çekicidir. Bu hesaplarda kayıtlı tutarlara ilişkin daha detaylı incelenmesini gerektirmektedir.

155 ÖDENEK HESAPLARI Belediyelerde kullanılacak ödenek hesapları
ÖDENEK HESAPLARI Belediyelerde kullanılacak ödenek hesapları  900 Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı 901 Bütçe Ödenekleri Hesabı 905 Ödenekli Giderler Hesabı 906 Mahsup Dönemine Aktarılan Kullanılacak Ödenekler Hesabı 907 Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler Hesabı

156 1-  Bütçe ile verilen ödenekler 900 Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı borç, 901-Bütçe Ödenekleri Hesabına alacak kaydedilir.

157 2 - Mevzuatı gereği önceki yıldan devreden ödenekler 900 Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı borç, 901-Bütçe Ödenekleri Hesabına alacak kaydedilir. 3 - Kurum bütçesi içerisinde yapılan aktarmalarla eklenen ödenekler 900 Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı borç, 901-Bütçe Ödenekleri Hesabına alacak kaydedilir. AKTARMA: Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmalar meclis kararı, Fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasındaki aktarmalar encümen kararıyla, bunların dışında kalan ve ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine kadar aktarmalar ise üst yöneticinin onayı ile yapılır. Ekonomik sınıflandırmanın üçüncü ve dördüncü düzeyleri bütçeleşme düzeyi olmadığından, bunlar arasında aktarma onayına gerek yoktur. Örnek: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden , Emlak İstimlak Müdürlüğüne ödenek aktarması, Meclis Kararı ile.

158 Ödenek Aktarmasının Yapılamayacağı Gider Tertipleri
a) Personel giderleri tertiplerinden başka tertiplere ödenek aktarımı yapılamaz. Ekonomik kodlamanın 01 ile başlayan ayrıntı kodları “Personel Giderlerine” aittir. Bu ayrıntı kodlarından hiçbir şekilde başka tertiplere aktarma yapılamaz. Bu yasağın sınırları bütçe tertibinin sadece ekonomik kodlamasından yola çıkılarak tespit edilmektedir. b) Aktarma suretiyle ilave veya düşme yapılmış tertiplerden başka tertiplere aktarma yapılamaz. c) Yedek ödenekten aktarma yapılmış tertiplerden başka tertiplere aktarma yapılamaz. d) Projeye bağlı yatırım tertiplerinden diğer tertiplere aktarma yapılamaz. Normal bütçe uygulamasında yatırım tertiplerinden (ekonomik kodlamanın 06 ile başlayan “Sermaye Giderleri” altında kodlanmıştır.) diğer tertiplere aktarma yapılabilir. Ancak projeye bağlı yatırımlardan (ki bunların bir kısmı finansman kodlamasında 07 ile kodlanmakta bir kısmı da fonksiyonel sınıflandırmanın 4. düzeyinde kodlanmaktadır.) diğer tertiplere aktarma yapmak mümkün değildir. Ancak, projeye dayalı iş, fiziksel olarak yüzde yüz gerçekleşmişse, bu projeyle ilgili artan ödenek diğer tertiplere aktarılabilir.

159 4-Yedek ödenekten yapılan aktarmalarla eklenen ödenekler 900 Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı borç, 901-Bütçe Ödenekleri Hesabına alacak kaydedilir. YEDEK ÖDENEK: “Bütçede öngörülen hizmet ve amaçları gerçekleştirmek, ödenek yetersizliğini gidermek veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen veya öngörülmeyen ve bütçede tertibi bulunmayan ancak yerine getirilmesi zorunlu hizmetlere ilişkin giderleri karşılamak üzere, gerektiğinde diğer tertiplere aktarma yapmak amacıyla “09-Yedek Ödenek” tertibine bütçe gelirleri toplamının %10’undan fazla olmamak kaydıyla (Ek ibare:RG-11/9/ ) en az % 5 ödenek konulur. 09-Yedek Ödenek tertibi altındaki yedek ödenek dışındaki diğer tertiplere konacak yedek ödenekler konulduğu amaç dışında kullanılamaz. Bu tertipten diğer tertiplere aktarma encümen kararıyla yapılır. Bu amaçla bütçede gerekli tertipler açmaya, bu tertiplere aktarma yapmaya ve tertiplerden yapılacak ödemelerin yer ve esaslarını tespite encümen yetkilidir.” ÖRNEK: Yedek ödenekten encümen kararıyla bilgi işlem birimine ödenek aktarılmıştır.

160 Havza Belediyesi Bütçesine hizmet alımları ekonomik kodundan 50. 000
Havza Belediyesi Bütçesine hizmet alımları ekonomik kodundan YTL ödenek konulmuştur. Kurum bütçesi içerisinde yapılan aktarmalarla eklenen ödenekler Kurum bütçesi içerisinde yapılan aktarmalarla düşülen ödenekler

161 905 Ödenekli giderler hesabı
Bu hesap, ödeneğine dayanılarak tahakkuk ettirilip nakden veya mahsuben ödenen bütçe giderleri ile ödeneğine iade edilmesi bildirilen tutarların izlenmesi için kullanılır Demirbaş Alımı

162 Ödenek Hesapları

163 Ödenek Hesapları

164 Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Dairesi Başkanlığına ait 03
Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Dairesi Başkanlığına ait ekonomik kodundan YTL bütçe başlangıç ödeneğinin muhasebeleştirme kaydı. Bütçe ile verilen ödenekler

165 Ödenek Hesapları

166 Ödenek Hesapları

167 Aktarma ve Ödenek İşlemleri İle İlgili Özellikli Durumlar
Yıl sonunda kullanılmayan ödenekler encümen kararıyla, bütçedeki bütün düzeyleri belirtilerek iptal edilir. Ancak, şartlı, tahsisi mahiyette ve mevzuatı gereği ertesi yıla devri gereken ödenekler devir gerekçesi belirtilerek yeni yıl bütçesinde açılacak tertiplere ödenek kaydedilmek üzere iptal edilir.

168 Aktarma ve Ödenek İşlemleri İle İlgili Özellikli Durumlar
Bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen ve bütçede tertibi bulunmayan ancak yerine getirilmesi zorunlu hizmetlere ilişkin giderleri karşılamak amacıyla bütçelerin mali hizmetler birimi kurumsal kodlamasının (hesap işleri müdürlüğü) altına yedek ödenekler ekonomik kodlamasının detayına bütçe gelirlerinin % 10’una kadar öngörülmeyen giderler ödeneği konulmalıdır. Bu ödenekle ilgili olarak, bütçede gerekli tertipler açmaya, bu tertiplere aktarma yapmaya ve tertiplerden yapılacak ödemelerin yer ve esaslarını tespite encümen yetkilidir.

169 Aktarma ve Ödenek İşlemleri İle İlgili Özellikli Durumlar
Ek ödenek verilmesi meclis kararı ile yapılır. Büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediyelerinde ise belediye meclislerince kabul edildikten sonra büyükşehir belediye meclisince karara bağlanır. Ek ödenek verilmesi için yeni bir gelir veya finansman kaynağının bulunması zorunludur. Yeni bir finansman kaynağından anlaşılması gereken borçlanma ya da yeni bir gelir kalemi olabileceği gibi bütçede öngörülen gelirlerden daha fazla gerçekleşme ihtimali ortaya çıkan gelirlerde olabilir. Burada önemli olan meclisin bu yeni gelir veya finansman kaynağını uygun görmesidir.

170 Aktarma ve Ödenek İşlemleri İle İlgili Özellikli Durumlar
Ek ödenek verilmesi meclis kararı ile yapılır. Büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediyelerinde ise belediye meclislerince kabul edildikten sonra büyükşehir belediye meclisince karara bağlanır. Ek ödenek verilmesi için yeni bir gelir veya finansman kaynağının bulunması zorunludur. Yeni bir finansman kaynağından anlaşılması gereken borçlanma ya da yeni bir gelir kalemi olabileceği gibi bütçede öngörülen gelirlerden daha fazla gerçekleşme ihtimali ortaya çıkan gelirlerde olabilir. Burada önemli olan meclisin bu yeni gelir veya finansman kaynağını uygun görmesidir.

171 Aktarma ve Ödenek İşlemleri İle İlgili Özellikli Durumlar
Yeni kurulan birimlere ödenek aktarması yapılırken, bütçede hiç öngörülmeyen bir tertibe aktarma yapıldığı için sadece iki yöntem kullanılabilir. Birinci yöntem öngörülmeyen giderler ödeneği tertibinden encümen kararıyla yeni kurulan birimlerin tertiplerine (kurumsal, fonksiyonel, finans ve ekonomik kodlamanın ikinci düzeyi) ödenek aktarması yapılabilir. İkinci yöntem ek ödenek yöntemini kullanarak gelir veya finansman kaynağı karşılığında meclis kararı ile yeni birimlerin tertiplerine ödenek ihdası yapmaktır.

172

173 Çevre Koruma Dairesi Başkanlığına ait 4. 000. - YTL 03
Çevre Koruma Dairesi Başkanlığına ait YTL ekonomik kodundan geriye kalan ödenekten YTL’si aynı kurum Görev Giderleri ekonomik koduna, YTL’si ise Hizmet Alımları ekonomik koduna BAŞKANLIK OLURUYLA aktarılmıştır. Eklenen Ödenek Düşülen Ödenek…

174 Ödenek Hesapları

175 Ödenek Hesapları

176 Etimesgut Belediyesi tarafından Meclis Kararıyla Yedek Ödenekten Zabıta Müdürlüğüne koduna YTL ve koduna YTL ödenek yetersizlik nedeniyle aktarılmıştır. Fonksiyonel sınıflandırma 1.Düzey Yedek Ödenekten Düşülen Yedek ödenekten Eklenen

177 Etimesgut Belediyesi tarafından Encümen Kararıyla Yedek Ödenekten Fen işleri Müdürlüğüne YTL Ödenek Aktarması Muhasebe Kaydı. Fonksiyonel sınıflandırma 2.Düzey Yedek Ödenekten Düşülen Yedek ödenekten Eklenen

178

179

180 BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN KULLANILMASINA İLİŞKİN ESASLAR
a. Ödenek harcanabilecek miktarın sınırını gösterir ve kamu idareleri, bütçelerinde yer alan ödeneklerin üzerinde harcama yapamaz, bütçede yeterli ödeneği bulunmayan işler için yüklenmeye girişilemez. b. Bütçeyle verilen ödenekler, tahsis edildikleri amaçlar doğrultusunda yılı içinde yaptırılan iş, satın alınan mal ve hizmetler ile diğer giderlerin karşılanmasında kullanılır. c. Ait olduğu mali yılda ödenemeyen ve emanet hesabına alınamayan zamanaşımına uğramamış geçen yıllar borçları ile ilama bağlı borçlar ilgili kamu idaresinin cari yıl bütçesinden ödenir. d. Cari yılda kullanılmayan ödenekler yıl sonunda iptal edilir.

181 BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN KULLANILMASINA İLİŞKİN ESASLAR
e. Harcama yetkilileri, tahsis edilen ödenekler dahilinde yüklenmeye girebilirler. Yüklenmeye girişilen tutara ait ödenekler saklı tutulur; başka iş yaptırılması, mal veya hizmet alınması için kullanılamaz. Yüklenme; bütçedeki ödeneğin, kamu idaresini yükümlü duruma sokan bir işlem ile belirli hizmete tahsis edilmesidir. 5018 sayılı Kanunun 26 ncı maddesine göre bütçede yeterli ödeneği bulunmayan işler için yüklenmeye girişilemez. Yüklenme süresi mali yılla sınırlıdır. Ancak, Kanunun 27 nci maddesinde ertesi yıla geçen yüklenmeler ve 28 inci maddesinde gelecek yıllara yaygın yüklenmeler düzenlenmiş olup, bu hükümler yüklenme süresinin mali yılla sınırlandırılmasının istinalarını oluşturmaktadır. Bütçe uygulama talimatı esasına göre ihale işlemlerinde bütçelerin ilgili tertiplerinde yer alan başlangıç ödenekleri dikkate alınarak taahhüde girişilebilecektir.

182 BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN KULLANILMASINA İLİŞKİN ESASLAR
f. Niteliğinden dolayı mali yılla sınırlı tutulamayan ve sürekliliği bulunan 5018 sayılı Kanunun 27 nci maddesinde sayılan iş ve hizmetler için, bütçelerinde öngörülen ödeneklerin yüzde ellisini, izleyen yılın Haziran ayını geçmemek ve yüklenme süresi on iki ayı aşmamak üzere, ilgili üst yöneticinin onayıyla ertesi yıla geçen yüklenmelere girişilebilir. Aynı zamanda 5393 sayılı Belediye Kanununun 67. maddesinde, “Belediyede belediye meclisinin, belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı ile park, bahçe, sera, refüj, kaldırım ve havuz bakımı ve tamiri; araç kiralama, kontrollük, temizlik, güvenlik ve yemek hizmetleri; makine-teçhizat bakım ve onarım işleri; bilgisayar sistem ve santralleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri; sağlıkla ilgili destek hizmetleri; fuar, panayır ve sergi hizmetleri; baraj, arıtma ve katı atık tesislerine ilişkin hizmetler; kanal bakım ve temizleme, alt yapı ve asfalt yapım ve onarımı, trafik sinyalizasyon ve aydınlatma bakımı, sayaç okuma ve sayaç sökme-takma işleri ile ilgili hizmetler; toplu ulaşım ve taşıma hizmetleri; sosyal tesislerin işletilmesi ile ilgili işler, süresi ilk mahallî idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilir.” hükmü yeralmaktadır.

183 Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymet
91 Nakit dışı teminat ve kişilere ait menkul kıymet hesapları Bu hesap grubu, teminat veya depozito olarak alınan teminat mektupları ve menkul kıymetler ile kişi malı olarak muhasebe birimlerine teslim edilen menkul kıymet ve varlıkların izlenmesi için kullanılır. Nakit dışı teminat ve kişilere ait menkul kıymet hesapları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur. 910 Teminat Mektupları Hesabı 911 Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı 912 Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hesabı 913 Kişilere Ait Menkul Kıymet Emanetleri Hesabı

184 Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymet
910 Teminat mektupları hesabı Bu hesap, muhasebe birimlerine teminat ve depozito olarak teslim edilen teminat ve garanti mektupları ile şahsi ve garantiye ilişkin belgeler ve bunlardan ilgililerine geri verilenler veya paraya çevrilenlerin izlenmesi için kullanılır. 911 Teminat mektupları emanetleri hesabı Bu hesaba, teminat mektupları hesabına yazılan tutarlar kaydedilir.

185 Samsun Büyükşehir Belediyesince, yapım işi ihalesi kesin teminatı için müteahhit (H)’den YTL tutarında banka kesin teminat mektubu teslim alınmıştır. Müteahhit (H)’nin taahhüdünü yerine getirmesinden dolayı kendisinden alınmış banka kesin teminat mektubu iade edilmiştir. Müteahhit (H)’nin taahhüdünü yerine getirmemesinden dolayı sözleşme fesh edilmiş ve teminat mektubunun karşılığı olan YTL ilgili bankadan belediye banka hesabına aktarılmıştır.

186 Samsun Büyükşehir Belediyesince, yapım işi ihalesi kesin teminatı için $ tutarında banka kesin teminat mektubu teslim alınmıştır. (MB Döviz Alış Kuru:1,35 YTL) Müteahhit (A)’nın taahhüdünü yerine getirmemesi nedeniyle sözleşme fesh edilmiş ve teminat mektubunun karşılığı olan $ ilgili bankadan alınarak belediyenin döviz hesabına yatırılmıştır. (MB Döviz Alış Kuru:1,50 YTL)

187 Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymet
912 Kişilere ait menkul kıymetler hesabı Bu hesap, muhasebe birimlerine kişi malı olarak teslim edilen menkul kıymetler ile bunlardan paraya çevrilenler, başka birimlere gönderilenler ve ilgililerine geri verilenlerin izlenmesi için kullanılır. 913 Kişilere ait menkul kıymet emanetleri hesabı Bu hesaba, kişilere ait menkul kıymetler hesabına yazılan tutarlar kaydedilir.

188 Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymet
Samsun Büyükşehir Belediyesince, belediye binası onarım işi ihalesini üstlenen müteahhit (A)’dan kesin teminat olarak YTL nominal bedelli Devlet İç Borçlanma Tahvili alınmıştır. İşin tamamlanması nedeniyle kesin teminat olarak alınan tahvilin ilgilisine iade edilmesi

189 Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymet
Samsun Büyükşehir Belediyesince, yapım işi ihalesi nedeniyle alınması gereken YTL’lik kesin teminat için müteahhit (M)’den YTL nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Tahvili alınmıştır. Tahvilin teslim tarihindeki satış değeri YTL’dir. Taahhüdün mevzuata ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yapılmaması nedeniyle sözleşme feshedilmiş ve kesin teminat olarak alınan tahvil YTL karşılığında paraya çevrilerek bütçeye gelir kaydedilmiştir.

190

191 Taahhüt Hesapları 92 Taahhüt hesapları
Bu hesap grubu, yılı için geçerli sözleşmeler ile ertesi mali yıl veya yıllara geçerli olmak üzere yapılan sözleşmelere dayanılarak girişilen taahhütler, mevzuatı gereğince bu tutarlara ilave edilen taahhütler ile bunlardan yerine getirilenler veya feshedilenlerin sözleşme fiyatlarıyla izlenmesi için kullanılır. Taahhüt hesapları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur. 920 Gider Taahhütleri Hesabı 921 Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı

192 Taahhüt Hesapları 920 Gider taahhütleri hesabı
Bu hesap, ertesi mali yıl veya yıllara geçerli olmak üzere yapılan sözleşmelere dayanılarak girişilen ve mevzuatı gereğince bunlara ilave edilen taahhüt tutarları ile bunlardan yerine getirilenler veya feshedilenlerin izlenmesi için kullanılır. 921 Gider taahhütleri karşılığı hesabı Bu hesaba, gider taahhütleri hesabına yazılan tutarlar kaydedilir.

193 Taahhüt Hesapları TAAHHÜT AŞAMALARI Ödenek temini, Teminat alınması,
Taahhüt kaydının yapılması, Taahhüdün belirli bir kısmının yerine getirilmesi (hakediş ödemeleri), Taahhüt kayıtlarından düşme yapılması, Taahhüdün yerine getirilmesi, Geçici kabul işlemlerinin yapılması (teminatın iadesi), Taahhüt kaydının kapatılması, Yapılmakta olan yatırımların duran varlıklara dönüştürülmesi

194 Taahhüt Kartı Tutulacak Giderler;
1.Yılı İçin Geçerli Sözleşmeler, 2.Ertesi Mali Yıl Veya Yıllara Geçerli Olmak Üzere Yapılan Sözleşmelere Dayanılarak Girişilen, 3.Mevzuatı Gereğince Bunlara İlave Edilen Taahhüt Tutarları, 4.Bunlardan Yerine Getirilenler, 5.Feshedilenlerin Sözleşme Fiyatları, İçin Kullanılır.

195 İhale Mevzuatına Göre, İhale İşlemleri Tamamlanarak Mal ve Hizmet Alımı ve Yapım İşleri İçin;
Yapılan Sözleşmelere İlişkin Olarak Hazırlanan İhale Dosyasının İki Nüshası Düzenlenecek İlk Hakedişle Birlikte Muhasebe Birimine Verilir. Muhasebe Birimince Bu Sözleşmelere Dayanılarak Taahhüt Tutarı, Taahhüt Kartına Yazılır ve Gider Taahhütleri Hesabına Kaydedilir.

196 Gerek Bir Mali Yıl İçinde, Gerekse Ertesi Yıl Veya Yıllara Geçerli Olarak Yapılan Sözleşmelere Dayanılarak Girişilen Taahhütler; *Bunlara Yapılan İlaveler ve Fiyat Farkı Tutarları, *Taahhüdün Yerine Getirilmesi Dolayısıyla Nakden Veya Mahsuben Yapılan Hakediş Ödemeleri, *Bu Ödemelerden Yapılan Kesintiler, *Taahhüt Tutarından Yapılan Eksiltmeler, *Kısmen veya Tamamen Bozulan Sözleşmelere İlişkin Taahhütler, *Diğer Bilgiler, “Taahhüt Kartı”na (Örnek: 67) Kaydedilir.

197 beş bölüm bulunmaktadır.
Kartın ön yüzünde “Taahhüde ait bilgiler”, “Taahhütler”, “Alınan teminatlar”, “Verilen avanslar ve mahsuplar” “Borçlar ve temlikler” başlıklı beş bölüm bulunmaktadır. Bu kartlar, sözleşmenin imzalanmasından itibaren en geç üç iş günü içinde ilgili tahakkuk dairesi tarafından muhasebe birimine gönderilir ve bu kartlardan yararlanılarak gider taahhütlerine ilişkin gerekli kayıtlar yapılır. Gider taahhütleri kayıtlarının yapıldığı muhasebe işlem fişine taahhüt kartının onaylı bir örneği eklenir.

198

199

200 Gider taahhütleri hesabı, tahakkuk birimleri itibarıyla tutulur ve taahhüt tutarları, bu hesaba katma değer vergisi hariç tutarlar üzerinden kaydedilir. Bu hesapta yer alan taahhütler, bütçe hazırlanması sırasında dikkate alınır.

201 920 Gider Taahhütleri Hesabı
Hesabın niteliği MADDE 407 - (1) Bu hesap, yılı için geçerli sözleşmeler ile ertesi mali yıl veya yıllara geçerli olmak üzere yapılan sözleşmelere dayanılarak girişilen ve mevzuatı gereğince bunlara ilave edilen taahhüt tutarlarıyla bunlardan yerine getirilenler ve feshedilenlerin sözleşme fiyatlarıyla izlenmesi için kullanılır. Hesabın işleyişi MADDE 408 - (1) Gider taahhütleri hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda gösterilmiştir. a) Borç 1 - Girişilen taahhüt tutarları ile bunlara ilave edilen her türlü taahhüt artışı bu hesaba borç, 921-Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabına alacak kaydedilir. 2- Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, girişilen taahhütlerden tamamlanmamış olan kısmı, bu hesaba borç, 921-Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabına alacak kaydedilir b) Alacak 1 - Girişilen taahhüdün yerine getirilmesi nedeniyle sözleşme fiyatları üzerinden hesaplanan hakediş tutarları bu hesaba alacak, 921-Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabına borç kaydedilir. 2 - Herhangi bir nedenle feshedilen taahhüt tutarları sözleşme fiyatları üzerinden bu hesaba alacak, 921-Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabına borç kaydedilir. 921 Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı MADDE  409- (1) Bu hesaba, gider taahhütleri hesabına borç ve alacak yazılan tutarlar kaydedilir. MADDE 410- (1) Gider taahhütleri karşılığı hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda gösterilmiştir. a) Alacak 1 - Gider taahhütleri hesabına borç kaydedilen tutarlar bu hesaba alacak kaydedilir. b) Borç              Gider taahhütleri hesabına alacak yazılan tutarlar bu hesaba borç kaydedilir.

202 Samsun Büyükşehir Belediyesince, 100. 000. -YTL bedelle (K. D
Samsun Büyükşehir Belediyesince, YTL bedelle (K.D.V Hariç Tutar) ek bina yapımı işine girişilmiştir. 1- Teminat Alımı; 2- Taahhüt Kaydı; 3- Yerine Getirilerek Karşılığı Ödenen Taahhütler (Hakediş Ödemeleri) 4- Taahhütlerden düşme kaydı;

203

204 Mahalli İdareler İçin Açıklamalı – Detaylı Muhasebeleştirme Örnekleri
İş makinesi kiralanmıştır. Hamdi GÜLŞEN Mahalli İdareler İçin Açıklamalı – Detaylı Muhasebeleştirme Örnekleri

205

206 Mahalli İdareler İçin Açıklamalı – Detaylı Muhasebeleştirme Örnekleri
TL’lik ( KDV) akaryakıt alınmıştır. Hamdi GÜLŞEN Mahalli İdareler İçin Açıklamalı – Detaylı Muhasebeleştirme Örnekleri

207 Mahalli İdareler İçin Açıklamalı – Detaylı Muhasebeleştirme Örnekleri
Personel çalıştırılması hakediş ödemesi yapılması. (Temizlik firması) Hamdi GÜLŞEN Mahalli İdareler İçin Açıklamalı – Detaylı Muhasebeleştirme Örnekleri

208 Mahalli İdareler İçin Açıklamalı – Detaylı Muhasebeleştirme Örnekleri
Taşıt alınmıştır. “Ancak, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahallî idare birlikleri kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinirler.”  237 sayılı Taşıt Kanunu, Madde:10 Hamdi GÜLŞEN Mahalli İdareler İçin Açıklamalı – Detaylı Muhasebeleştirme Örnekleri

209 Mahalli İdareler İçin Açıklamalı – Detaylı Muhasebeleştirme Örnekleri
Telefon faturası ödenmiştir. Hamdi GÜLŞEN Mahalli İdareler İçin Açıklamalı – Detaylı Muhasebeleştirme Örnekleri

210 Mahalli İdareler İçin Açıklamalı – Detaylı Muhasebeleştirme Örnekleri
Elektrik faturası ödemesi yapılmıştır. Hamdi GÜLŞEN Mahalli İdareler İçin Açıklamalı – Detaylı Muhasebeleştirme Örnekleri

211 Mahalli İdareler İçin Açıklamalı – Detaylı Muhasebeleştirme Örnekleri
İhale için ilan gideri ödenmiştir. Hamdi GÜLŞEN Mahalli İdareler İçin Açıklamalı – Detaylı Muhasebeleştirme Örnekleri

212 Mahalli İdareler İçin Açıklamalı – Detaylı Muhasebeleştirme Örnekleri
İnternet faturası ödemesi yapılmıştır. Hamdi GÜLŞEN Mahalli İdareler İçin Açıklamalı – Detaylı Muhasebeleştirme Örnekleri

213 Mahalli İdareler İçin Açıklamalı – Detaylı Muhasebeleştirme Örnekleri
Temsil ağırlama ödemesi yapılmıştır. Hamdi GÜLŞEN Mahalli İdareler İçin Açıklamalı – Detaylı Muhasebeleştirme Örnekleri

214 Mahalli İdareler İçin Açıklamalı – Detaylı Muhasebeleştirme Örnekleri
Taşıt kiralama gideri yapılmıştır. Hamdi GÜLŞEN Mahalli İdareler İçin Açıklamalı – Detaylı Muhasebeleştirme Örnekleri

215 Mahalli İdareler İçin Açıklamalı – Detaylı Muhasebeleştirme Örnekleri
Makine teçhizat bakım onarım gideri yapılmıştır. Hamdi GÜLŞEN Mahalli İdareler İçin Açıklamalı – Detaylı Muhasebeleştirme Örnekleri

216 Mahalli İdareler İçin Açıklamalı – Detaylı Muhasebeleştirme Örnekleri
Temizlik malzemesi alımı yapılmıştır. Hamdi GÜLŞEN Mahalli İdareler İçin Açıklamalı – Detaylı Muhasebeleştirme Örnekleri

217 “Muhasebe kayıtlarında "150-İlk Madde ve Malzemeler Hesabı"nda izlenen tüketim malzemelerinin çıkışları için düzenlenen Taşınır İşlem Fişleri muhasebe birimine gönderilmez. Bunların yerine, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde üç aylık dönemler itibarıyla, diğer idarelerde ise üç ayı geçmemek üzere üst yöneticiler tarafından belirlenen sürede kullanılmış tüketim malzemelerinin taşınır II nci düzey detay kodu bazında düzenlenen onaylı bir listesi, en geç ilgili dönemin son iş günü mesai bitimine kadar muhasebe birimine gönderilir.” (Taşınır Mal Yönetmeliği, madde:30/2)

218 Mahalli İdareler İçin Açıklamalı – Detaylı Muhasebeleştirme Örnekleri
Bilgisayar yazılım alımı yapılmıştır. Hamdi GÜLŞEN Mahalli İdareler İçin Açıklamalı – Detaylı Muhasebeleştirme Örnekleri

219 Mahalli İdareler İçin Açıklamalı – Detaylı Muhasebeleştirme Örnekleri
TL’lik ( KDV) danışmanlık hizmet alımı yapılmıştır. Hamdi GÜLŞEN Mahalli İdareler İçin Açıklamalı – Detaylı Muhasebeleştirme Örnekleri

220 Mahalli İdareler İçin Açıklamalı – Detaylı Muhasebeleştirme Örnekleri
Maaş ödemesi Hamdi GÜLŞEN Mahalli İdareler İçin Açıklamalı – Detaylı Muhasebeleştirme Örnekleri

221

222

223

224

225

226

227

228

229 ÖN ÖDEME UYGULAMASI

230 AVANS VE KREDİNİN TANIMI - 1
AVANS VE KREDİNİN TANIMI - 1 Harcama yetkilisinin uygun görmesi ve karşılığı ödeneğin saklı tutulması kaydıyla, ilgili kanunlarda öngörülen haller ile gerçekleştirme işlemlerinin tamamlanması beklenilemeyecek ivedi veya zorunlu giderler için avans vermek veya kredi açmak suretiyle ön ödeme yapılabilir. (5018 Sayılı Kanun 35.md) Avans, işi yapacak, mal veya hizmeti sağlayacak olan kişi veya kuruluşa ödenmek üzere, doğrudan mutemede verilir. Harcama yetkilisi tarafından kredi şeklinde ön ödeme yapılması uygun görülen giderler ile avans sınırlarını aşan giderler için kredi açılabilir.

231 AVANS VE KREDİNİN TANIMI - 2
AVANS VE KREDİNİN TANIMI - 2 Avans ve kredi verilmek suretiyle yapılacak ön ödemeler: 1) Yılları merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen tutara kadar olan yapım işleri, mal ve hizmet alımları, yabancı konuk ve heyetlerin ağırlanmasına ilişkin giderler ile benzeri giderler için avans verilebilir. 2) İlgili kanunlarında hüküm bulunması halinde, görevlilere yolluk ve diğer giderleri karşılığı avans verilebilir. 3) Yetkili mercilerce ödeme gününden önce ödenmesine karar verilen maaş ve ücretler avans olarak verilebilir. 4) Dairesinin göstereceği lüzum ve harcama yetkilisinin onayı ile mutemetler adına banka veya muhasebe birimi nezdinde kredi açtırılabilir.

232 ÖN ÖDEMELERDE SÜREÇ - 1 Mutemet Görevlendirilmesi; Avans ve Kredi Uygulamasında öncelikle mutemet görevlendirilmesi gerekmektedir. Mutemet; harcama yetkilisi tarafından yazılı olarak görevlendirilen ve kendisine verilen avans veya adına açılan kredilerle sınırlı olarak yapacağı harcamalar konusunda harcama yetkilisine karşı sorumlu, bunların mahsubuna ilişkin belgeleri muhasebe yetkilisine vermek ve artan tutarı iade etmekle yükümlü olan harcama yetkilisi mutemedini, ifade etmektedir. Kurumun her bir harcama birimi için ayrı ayrı mutemet görevlendirilir. Harcama yetkilisi, ilk görevlendirmede ve değişiklik halinde mutemetlerin adını, soyadını ve unvanlarını, bir yazı ile ilgili birime bildirirler. Bu yazılar bir dosyada saklanır.

233 ÖN ÖDEMELERDE SÜREÇ - 2 Mutemet Görevlendirilmesinde Dikkat Edilecek Hususlar; 1) Aynı harcama birimine bağlı olmakla birlikte, ayrı ayrı hizmet yürütmekte olan veya ayrı ayrı yerlerde bulunan birim ve ünitenin her biri için ayrı mutemet görevlendirilebilir. 2) Zorunluluk bulunması halinde harcama yetkilileri; taşıtların akaryakıt, yağ, bakım, onarım ve işletme giderlerinde; bir bütün oluşturmakla birlikte alınacak mal veya yapılacak işle ilgili olarak ayrı yerlerde sonuçlandırılması gereken vergi ve benzeri ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde; alınan mala ilişkin yükleme, boşaltma ve gümrük işlemleri gibi özellik arz eden işlere ilişkin giderlerde ayrı mutemet görevlendirebilir. 3) Verilen avansa ilişkin iş bitirilmeden bir başka iş için kredi açmak suretiyle ön ödeme yapılması gereken hallerde, ayrı bir harcama yetkilisi mutemedi görevlendirilebilir.

234 ÖN ÖDEMELERDE SÜREÇ - 3 Avansın Verilmesi ve Harcanması; 1) Bütçe sınıflandırmasının herhangi bir ekonomik kodunun 2 nci düzeyinden verilmiş olan avansın mahsubu yapılmadan, belirlenen limiti aşmasa bile aynı ekonomik kodun 2’nci düzeyinden yeniden avans verilemez. 2) Ancak, başka bir ekonomik kodun 2 nci düzeyinden istenilen avans, mutemede tanınan limiti aşmadığı takdirde verilebilir. 3) Bir iş için verilen avans yalnız o işe harcanır. 4) Avans alınmadan harcama yapılamaz. 5) Avansın verildiği tarihten önce yapılan harcamalara ait belgeler kabul edilmez.

235 ÖN ÖDEMELERDE SÜREÇ - 4 Avansın Mahsubu; 1) Her mutemet aldığı avanstan harcadığı tutarlara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri avansın verildiği tarihten itibaren en çok bir ay içinde vermek ve artan parayı iade etmekle yükümlüdür. 2) Mutemet işin tamamlanmasından sonra bir aylık sürenin bitimini beklemeksizin avans artığını iade etmek ve hesabını kapatmak zorundadır. 3) Mutemet mali yılın sonunda bir aylık sürenin dolmasını beklemeksizin, henüz mahsubunu yaptırmadığı harcamalara ait belgeleri vermek ve artan parayı yatırmakla yükümlüdür. Mali yılın son günlerinde mutemetlerce verilen belgelerin incelenmesi yıl sonuna kadar bitirilemediği takdirde, avans artığı mahsup döneminde kapatılmak üzere ertesi yıla devredilir. 4) Malın teslim alındığı veya hizmetin gördürüldüğü, ancak belgelerin mahsup döneminde verileceği, dairesince mali yılın sonuna kadar muhasebe yetkilisine bildirilen mutemet avansları için de aynı şekilde işlem yapılır.

236 ÖN ÖDEMELERDE SÜREÇ - 5 Kredi İşlemleri; Mutemetler için tespit olunan avans sınırlarını aşan giderler için, yeterli ödeneği bulunmak koşulu ile dairesinin göstereceği lüzum üzerine mutemetler adına herhangi bir banka veya muhasebe birimi nezdinde kredi açtırılabilir. Açılacak krediler için dairesince düzenlenecek “muhasebe işlem fişi” ne; yapılacak hizmetin niteliği, açılması istenilen kredinin tutarı, bütçe tertibi, hangi banka nezdinde ve kimin adına açılacağına ilişkin açıklamalar ile mutemedin tatbik imzasını gösterir dairesince onaylı iki adet sirküler bağlanarak muhasebe yetkilisine verilir. İşin niteliğine, toplu veya ayrıntılı oluşuna göre mutemede imza karşılığında yeteri kadar kredi ödeme emri (Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek-54) verilir. Verilen kredi ödeme emrinin yaprak sayısı ile numaraları, nezdinde kredi açılan bankaya bildirilir ve mutemedin imza sirkülerinden biri gönderilir. Kredi ödeme emirleri, mal alındıkça veya hizmet gördürüldükçe mutemetlerce düzenlenir.

237 ÖN ÖDEMELERDE SÜREÇ - 6

238 ÖN ÖDEMELERDE SÜREÇ - 7 Kredi Ödeme Emri (Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek-54); Birinci parçası parasını almak üzere alacaklıya verilir; ikinci parçası tahakkuk belgelerine bağlanır. Dipkoçanı olan üçüncü parça ise sonradan mahsup belgeleriyle birlikte muhasebe yetkilisine verilir. Adına kredi açılan mutemet, krediden kendi adına kredi ödeme emri düzenleyip para alamaz. Bu husus muhasebe yetkilisince, nezdinde kredi açılan bankaya bir yazı ile bildirilir. Açılan kredi tutarının harcanmayan kısmının, kurum hesabına aktarılması mal veya hizmet satın alınan ilgili kuruluşa bildirilir.

239 ÖN ÖDEMELERDE SÜREÇ - 8 Kredilerin Mahsubu;
ÖN ÖDEMELERDE SÜREÇ - 8 Kredilerin Mahsubu; Adına kredi açılan mutemet, harcanan paralara ait mahsup belgelerini bağlı bulunduğu tahakkuk birimine teslim eder. Dairesince tahakkuk işlemleri tamamlanarak mahsup belgeleri ödeme emri belgesi ekinde muhasebe birimine verilir ve kredinin mahsubu sağlanır. Her mutemet, adına açılan krediden harcadığı tutarlara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri kredinin açıldığı tarihten itibaren en çok üç ay içinde, ancak her halde yıl sonunda muhasebe yetkilisine vermekle yükümlüdür. Mutemet, işin tamamlanmasından sonra üç aylık sürenin bitimini beklemeksizin kredi artığını, düzenleyeceği kredi ödeme emri ile bankaya yatırmak zorundadır.

240 ÖN ÖDEMELERDE SÜREÇ - 9 Kredilerin mahsubu;
ÖN ÖDEMELERDE SÜREÇ - 9 Kredilerin mahsubu; Kamu kuruluşlarından yapılacak alımlar için açılan kredilerin harcanmayan kısmının hesaba aktarılması, dairesince mal veya hizmetin alındığı ilgili kuruluşa bildirilir. Açılan krediler üç ay içerisinde mahsup edilmediği takdirde, durum ilgili daireye bildirilerek harcanan paralara ait belgeler ve artan para geri istenir. Mali yılın son günlerinde mutemetlerce verilen belgelerin incelenmesi yıl sonuna kadar bitirilemediği takdirde, kredi artığı mahsup döneminde kapatılmak üzere ertesi yıla devredilir. Malın teslim alındığı veya hizmetin gördürüldüğü, ancak belgelerin mahsup döneminde verileceği, dairesince mali yılın sonuna kadar muhasebe yetkiline bildirilen krediler için de aynı şekilde işlem yapılır.

241 ÖN ÖDEMELERİN MUHASEBELEŞTİRMESİ - 1
ÖN ÖDEMELERİN MUHASEBELEŞTİRMESİ - 1 ÖN ÖDEMELER 160 İş Avans ve Kredileri Hesabı 161 Personel Avansları Hesabı 162 Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı 164 Akreditifler Hesabı 165 Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve Krediler Hesabı 166 Proje Özel Hesabından Verilen Avans ve Akreditifler Hesabı 167 Doğrudan Dış Proje Kredi Kullanımları Avans ve Akreditifleri Hesabı

242 ÖN ÖDEMELERİN MUHASEBELEŞTİRMESİ - 2
ÖN ÖDEMELERİN MUHASEBELEŞTİRMESİ - 2 160 İş Avans ve Kredileri Hesabı Bu hesap, kurumca mevzuatı gereğince bütçedeki ödeneğine dayanılarak verilen iş avans ve kredilerinin izlenmesi için kullanılır. Avans verilmesi: 160 01 03 05 00 İş Avans ve Kredileri Hesabı 300 100 Kasa Hesabı MİF Avansın Mahsubu 630 03 05 02 01 Giderler Hesabı 250 100 Kasa Hesabı 51,88 160 00 İş Avans ve Kredileri Hesabı 300 360 09 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar H. 1,88 830 Bütçe Giderleri Hesabı 835 Gider Yansıtma Hesabı 905 Ödenekli Giderler Hesabı 900 Gönderilecek Bütçe Ödenekleri H. ÖE

243 ÖN ÖDEMELERİN MUHASEBELEŞTİRMESİ - 3
ÖN ÖDEMELERİN MUHASEBELEŞTİRMESİ - 3 160 İş Avans ve Kredileri Hesabı İş Avansının Başka Mutemede Devri 160 01 03 05 00 İş Avans ve Kredileri Hesabı 300 MİF

244 ÖN ÖDEMELERİN MUHASEBELEŞTİRMESİ - 4
ÖN ÖDEMELERİN MUHASEBELEŞTİRMESİ - 4 161 Personel Avansları Hesabı Bu hesap, mevzuatı uyarınca verilen sürekli ve geçici görev yolluğu avansları ile ödeme gününden önce ödenmesine karar verilen maaş ve ücret ödemeleri karşılığı verilen avansların izlemesi için kullanılır. Önce ödenmesi kararlaştırılan maaş ve ücret ödemeleri; 160 18 01 00 Personel Avansları Hesabı 300 103 Verilen Çekler ve Gönderme E.H. MİF Avansın Mahsubu (Vergiler ve Kesintiler Düşülmemiştir.) 630 01 Giderler Hesabı 300 160 18 00 Personel Avansları Hesabı 830 03 05 02 Bütçe Giderleri Hesabı 835 Gider Yansıtma Hesabı 905 Ödenekli Giderler Hesabı 900 Gönderilecek Bütçe Ödenekleri H. ÖE

245 ÖN ÖDEMELERİN MUHASEBELEŞTİRMESİ - 5
ÖN ÖDEMELERİN MUHASEBELEŞTİRMESİ - 5 162 Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı Bu hesap, kurumlarca mal ve hizmet alımı karşılığı olmak üzere, maddi duran varlık hesaplarını ilgilendirmeksizin yüklenicilere verilen avanslar; ertesi yıl bütçesinden karşılanmak üzere verilen personel avansları ile emanetler hesabına alınan tutarlardan ilgililerine avans olarak ödenen tutarların izlenmesi için kullanılır. Aralık ayının 15 inde yapılan maaş ve ücret ödemelerinin ertesi yıl Ocak dönemine karşılık gelen tutarları bu hesapta izlenir. 162 05 01 00 Bütçe Dışı Avans ve Krediler H. 300 103 Verilen Çekler ve Gönderme E.H. MİF Yeni mali yılda bu tutarlar, düzenlenecek ödeme emri ile bütçe giderleri hesabına aktarılır. Bu tutarlar yeni yıl bütçesi ödeneklerinden karşılanacağından, avans olarak verildiği yıldan herhangi bir ödenek devri yapılmaz. 630 01 Giderler Hesabı 300 162 05 00 Bütçe Dışı Avans ve Krediler H. 830 03 02 Bütçe Giderleri Hesabı 835 Gider Yansıtma Hesabı 905 Ödenekli Giderler Hesabı 900 Gönderilecek Bütçe Ödenekleri H. ÖE

246 DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR - 1
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR - 1 ÖN ÖDEME YAPILABİLMESİ İÇİN GEREKEN ŞARTLAR NELERDİR? a) İlgili kanununda öngörülmüş olması, b) Ön ödeme yapılacak giderin, gerçekleştirme işlemlerinin tamamlanması beklenilemeyecek ivedi veya zorunlu giderlerden olması, c) İlgili bütçe tertibinden yeterli ödeneğin harcama biriminde mevcut olması ve bu ödeneğin, ön ödemenin mahsubu yapılana kadar saklı tutulması, ç) Başbakanlık, Bakanlığımız ve ilgili bakanlıklarca yayımlanan tasarruf tedbirleri ve uygulama talimatlarında belirtilen hususlara uyulması, gerekmektedir. AVANSA İLİŞKİN PARASAL LİMİTLER NEREDE DÜZENLENMEKTEDİR? Verilecek avansın üst sınırları merkezî yönetim bütçe kanununda gösterilir. Kamu idarelerinde harcama yetkilisi mutemetlerine verilecek avans sınırları, gider türleri ve idareler itibarıyla Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından her yıl yayımlanan Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğde gösterilmektedir.

247 DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR - 2
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR - 2 ÖN ÖDEME KAPATIRKEN KANITLAYICI BELGELER VE HARCAMA BELGELERİ HAZIRLENIR MI? Her mutemet ön ödemelerden harcadığı tutara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri, ilgili kanunlarında belirtilmemiş olması halinde avanslarda bir ay, kredilerde üç ay içinde muhasebe yetkilisine vermek ve artan tutarı iade etmekle yükümlüdür. Ön ödeme uygulamasının bir alım usulü olmaması sebebiyle ön ödeme yapılacak mal veya hizmet alımlarında, alımların idarelerin tabi oldukları ihale mevzuatı hükümlerine göre yapılması, mal alındığının veya hizmetin gerçekleştirildiğinin ihale mevzuatına uygun olarak görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca onaylanması gerekir. Ayrıca, ön ödemenin kesin ödemeye dönüştürülmesinde verilen avansın veya açılan kredinin mahsubunda kullanılacak gerçekleştirme belgelerinin, Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde öngörülen belgelerden olması esastır. 1

248 DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR - 2
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR - 2 ÖN ÖDEME KAPATIRKEN KANITLAYICI BELGELER VE HARCAMA BELGELERİ HAZIRLANIR MI? Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 4.maddesinde; “b) Ön ödemelerde; 1) Avans veya kredi suretiyle yapılacak ön ödemelerde; harcama talimatı, ihale mevzuatına göre yapılacak alımlarda onay belgesi,” düzenleneceği yine söz konusu Yönetmeliğin 4.maddesinde; “a) Kesin ödemelerde; bütçeden nakden veya mahsuben yapılacak kesin ödemelerde Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ekindeki Ödeme Emri Belgesine harcamanın çeşidine göre bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen belgeler kanıtlayıcı belge olarak eklenir.” denildiğinden avans ve kredi mahsuplarında Yönetmelikte belirlenen kanıtlayıcı belgeler eklenir. 2

249 DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR - 3
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR - 3 KREDİ DOĞRUDAN ALACAKLININ BANKA HESABINA AKTARILABİLİR Mİ? Devlet Malzeme Ofisi ve aşağıda sayılan kuruluşlardan yapılacak mal ve hizmet alımları nedeniyle açtırılacak kredilerde, kredi karşılığı nakit doğrudan kuruluşun banka hesabına aktarılacaktır: 1- Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu ve Müesseseleri (kömür alımları için), 2- Türkiye Taşkömürü Kurumu ve Müesseseleri (taşkömürü alımları için), 3- Türkiye Elektrik Üretim, İletişim A.Ş. ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. ile Müesseseleri (elektrik enerjisi alımları için), 4- Orman İşletme Müdürlükleri (yakacak odun, tomruk ve kereste alımları için ), 5- Posta İşletmeleri Genel Müdürlüğü (pul alımları, posta ücret makinesine bağlanacak krediler dahil, abone ve hizmet bedelleri hariç), 6- Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ve Müesseseleri, 7- Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu ve müesseseleri ile bağlı ortaklıkları (bizzat ürettikleri silah, mühimmat, harp araç ve gereçleri ve bunların bakım, onarım, revizyon ve imalinde kullanılan malzeme ile patlayıcı maddeler için), 8- Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü (resmi mühür ve soğuk damga için), 9- Kamu İhale Kurumu (ilan giderleri için), 10- Elektronik kartlara yükletilecek doğalgaz ve su alımlarına ilişkin kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak ödemeler.

250 DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR - 4
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR - 4 ELEKTRONİK SAYAÇLARA YÜKLETİLEN DOĞALGAZ VE SU BEDELLERİNDE KREDİ NASIL ÇALIŞIR? Bedelleri peşin ödenerek elektronik sayaçlara yükletilen kredi tutarında tüketimi sağlanan doğalgaz ve su bedelleri için ilgili kuruluşa kredi şeklinde ön ödeme yapılır. Bu nedenle, harcama yetkilisi mutemedi adına açılan kredi tutarı, muhasebe birimince doğrudan kuruluşun banka hesabına aktarılır.    Harcama yetkilisi mutemedi, kredi tutarının ilgili dağıtım kuruluşunun banka hesabına intikal ettirildiğine ilişkin bankadan alacağı dekontun bir örneği ile varsa krediden kesilen damga vergisi karşılığında düzenlenen muhasebeleştirme belgesinin onaylı bir örneğini, adlarına düzenlenmiş yetki belgesiyle birlikte dağıtım kuruluşunun ilgili birimine verir. İlgili dağıtım kuruluşunca, banka dekontunda gösterilen nakit tutarı ile kesilmiş ise onaylı muhasebe işlem fişinde gösterilen damga vergisi toplamı tutarında doğalgaz veya su, kuruma ait elektronik karta yüklenir ve düzenlenen fatura ile birlikte mutemede teslim edilir.

251 DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR - 5
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR - 5 YÜKLENİCİLERE YAPILACAK BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLERDE NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? Sözleşmelerinde belirtilmek ve karşılığında aynı tutarda teminat alınmak koşuluyla yüklenicilere; mal ve hizmet alımlarında yüklenme tutarının yüzde 10’una, yapım işlerinde ise yüklenme tutarının yüzde 15’ine kadar bütçe dışı avans verilebilecektir. Ayrıca, belirtilen oranların üzerinde avans verilmesini zorunlu kılan durumlarda; üst yöneticinin kararı ile ve aşan kısım için T.C. Merkez Bankasının kısa vadeli avanslara uyguladığı oranda faiz alınmak kaydıyla, yüklenme tutarının yüzde 30’unu aşmamak üzere belirlenecek oranda bütçe dışı avans verilebilmesi mümkün bulunmaktadır. Mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde yüklenicilere bütçe dışı avans ödemesi yapılabilmesi için bu hususun 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 27 nci maddesi gereğince idari şartnamede belirtilmesi zorunludur. Bu nedenle belirlenen oranların üzerinde avans verilmesi düşünülen hallerde, üst yönetici kararının ihaleye çıkılmadan önce, idari şartnamenin hazırlanması aşamasında alınması gerekmektedir.

252 DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR - 6
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR - 6 KAMU İDARESİNE AİT PARANIN GEREKSİZ YERE MUTEMETLER ÜZERİNDE KALMASINA İZİN VERMEMEK İÇİN NELERE DİKKAT ETMEK GEREKMEKTEDİR? Harcama yetkilileri, harcama yetkilisi mutemetlerine verilecek avanslarda; a) Belirlenen sınırlar dahilinde olmak şartıyla, ihtiyaç tutarında avans verilmesine, b) Avansın ivedi ihtiyaçlar için verildiği göz önünde bulundurularak, olağanüstü durumlar dışında alım işine, avansın verildiği tarihten itibaren en geç beş gün içinde başlanılmasına, c) Avans verilmesini gerektiren ihtiyaçların ortadan kalkması halinde avansın veya kullanılmayan artıkların, bekletilmeden muhasebe birimi vezne veya banka hesaplarına iade edilmesine, özen gösterilmesi gerekmektedir.

253 DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR - 7
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR - 7 MAHSUP SÜRESİ KONUSUNDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? Mahsup süresi, avansın verildiği güne, son ayda tekabül eden günün mesai saati bitiminde, sürenin bittiği ayda avansın verildiği güne tekabül eden bir gün yok ise, süre o ayın son gününün mesai saati bitiminde sona erer. Örneğin;15/03/2006 tarihinde alınan avansın en geç 15/04/2006 tarihinin mesai saati sonuna kadar mahsup edilmesi gerekir. Ancak, bu gün tatil gününe (Cumartesi) rastladığından takip eden ilk iş günü olan 17/04/2006 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar mahsubu gerekir. 30/01/2006 tarihinde alınan avansın ise en geç 28/02/2006 günü mesai saati bitimine kadar mahsup edilmesi gerekmektedir. Belirtilen sürede mahsup edilmeyen avanslar, mahsup edilmesi gereken tarihten itibaren, 6183 sayılı Kanunun değişik 51 inci maddesi hükmüne göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte, anılan Kanun hükümlerine göre ilgili mutemetten tahsil edilir.

254 KONTROL YÖNTEMLERİ GİDERİN GERÇEKLEŞTİRMESİ SÜRECİ
GİDERİN GERÇEKLEŞTİRMESİ SÜRECİ KONTROL YÖNTEMLERİ

255 Bilgi Edinme: Alternatif – 1: Harcama yetkilisi mutemedi için avans limiti bu yıl ne kadar? Alternatif – 2: Harcama yetkilisi mutemedi için avans limiti her yıl hangi mevzuatla düzenlenmektedir ve nasıl ulaşabilir?

256 Yapım işlerinde, birim teklifle yapılan ve uygulama projesi hazırlanmayan işlerde kullanılacak form Bilgi edinme yöntemi günümüzde oldukça önemlidir. Bu aslında yöneticinin farkındalığıyla ilgilidir. Yönetici her şeyi bilmez ama neyi nerede bulacağını bilir.

257 Uyuşmazlık Kararları Bölümü
Uyuşmazlık Kararları Bölümü

258 Formun adını yazdım

259 Sonuçları inceledim ve standart formun doldurulmasına ilişkin önemli bilgiler edindim.

260 “Uygun” – “Uygun Değil” (Yetkinlik)
a) İhale usulüyle yapılacak her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ödemelerde, Belge “Var” – “Yok” (Farkındalık) “Uygun” – “Uygun Değil” (Yetkinlik) -İhale onay belgesi, -İhale komisyonu kararı, -Sözleşme, -İlanın yapıldığına ilişkin tutanak, -Kesin teminatın alındığına ilişkin alındının örneği, -Damga vergisinin yatırıldığına ilişkin alındının onaylı örneği veya tahsil edildiğine ilişkin harcama birimince onaylı yazı, Yöneticilerimizin çoğunun mali işlemlerdeki farkındalığının oldukça zayıf olduğu görülmüştür.

261 Yetkinlik, kontrol faaliyetinin, sistematik, düzenli ve etkin yürütülmesi halinde ortaya çıkar. Bu nedenle kontrol faaliyeti de önceden planlanmalı ve bu faaliyetler ayrı bir iş olarak görülmelidir. Kontrol faaliyetleri, yöneticiler tarafından da bir zaman kaybı olarak görülmemelidir.

262 İstekliler tarafından verilen SGK borcu yoktur yazılarının ihale komisyonunca, yüklenicinin verdiği aynı belgenin sözleşme öncesi idarece kontrolü zorunludur.

263 Erkan KARAARSLAN ekaraaslan@muhasebat.gov.tr
Erkan KARAARSLAN

264 KONUYLA İLGİLİ MEVZUAT
“Avansın kapatılmasında kullanılan fatura ve belgelerin, Devlet Muhasebe Yönetmeliğinin 69/13 üncü maddesine aykırı olarak avansın verildiği günden önceki tarihi taşıması nedeniyle, fazla ödenen tutarın sorumlulara ödettirilmesine,” Sayıştay 5.Daire Kararı; Kararın Numarası: 11027; Kararın Tarihi: KONUYLA İLGİLİ MEVZUAT Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu’nun 35.maddesi, 2. Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, ( tarih ve sayılı Resmi Gazete) 3. Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Genel Tebliğ, ( tarih ve sayılı Resmi Gazete) 4. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, 110 ila 129. maddeleri arası ( tarih ve sayılı Resmi Gazete)

265 KONU İLE İLGİLİ MEVZUAT
KONU İLE İLGİLİ MEVZUAT 1. Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, Tarih ve Sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete, 2. Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği, Tarih ve Sayılı Resmi Gazete, 3. Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Hakkında Genel Tebliğ, (Sayı: ), Tarih ve Sayılı Resmi Gazete, 4. Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Hakkında Genel Tebliğ, (Sayı: ) Tarih ve Sayılı Resmi Gazete, 5. İçişleri Bakanlığı’nın Tarih ve Sayılı Genelgesi,


"HARCAMA BELGELERİ MEVZUATI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları