Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MEMURLARIN MALİ VE SOSYAL HAKLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MEMURLARIN MALİ VE SOSYAL HAKLARI"— Sunum transkripti:

1 MEMURLARIN MALİ VE SOSYAL HAKLARI

2 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
Devlet Memurları aylıklarının, Anayasanın 128. maddesi gereği Kanun ve Toplu Sözleşmeler ile düzenlenmesi gerekmektedir. Bu konuda 657 Sayılı DMK, 375 Sayılı KHK ve bazı Kanun Hükmündeki Kararnameler ile mali haklar alanında düzenlemeler yapılmıştır.

3 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
Devlet Memurları Kanunu mali hükümlerine tabi olmayan, ayrı Kanunlarla mali hükümlere tabi olanlar. 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Kanunu 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve bunun gibi Devlet Memurlarının Kanunun mali hükümler açısından önemli bir özelliği Aylık, Zam ve Tazminatların tam bir açıklıkla belirlenmiş olmasıdır. Kanun ve Sözleşmelerle belirlenen haklar dışında herhangi bir ödeme yapılamaz.

4 Devlet Memurlarının Gösterge Tablosu

5 Katsayılar Maaş Katsayısı : 0,076998 Taban Aylık Katsayısı : 1,205274
Yan Ödeme Katsayısı : 0,024416 Katsayılar Devletin mali imkanları göz önünde tutularak her yıl Bütçe Kanunu ile tespit edilmekte iken Toplu Sözleşme sistemine geçilmesi ile birlikte 2012 yılından itibaren Toplu Sözleşmelerde belirlenmektedir.

6 Devlet Memurlarının Ek Göstergesi
Genel İdari Hizmetler Sınıfı (527 Sayılı KHK) ÜNVANI Ek Gösterge Genel Sekreter 3600 Genel Sekreter Yardımcısı 3000 Daire Başkanı Fakülte Sekreteri(1.Derece) Yüksekokul ve Enstitü Sekreteri(1.Derece) 2200 Yüksekokul ve Enstitü Sekreteri(2.Derece) 1600 Yüksekokul ve Enstitü Sekreteri(3.Derece) 1100 Diğerleri Yüksekokul Mezunu Lise Mezunu 1.Derecedeki Kadrodakiler 1500 2.Derecedeki Kadrodakiler 3.Derecedeki Kadrodakiler 800 4.Derecedeki Kadrodakiler 650

7 Devlet Memurlarının Ek Göstergesi
Teknik Hizmetler Sınıfı ÜNVANI Derece Ek Gösterge Kadroları bu sınıfa dahil olup, en az 4 yıl süreli yükseköğretim veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olarak yürürlükteki hükümlere göre Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar ve Mimar ile şehir plancısı ve Bölge Plancısı unvanını almış olanlar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 3600 3000 2200 1600 1300 1150 950 850 Kadroları bu sınıfa dahil olup, en az 4 yıl süreli yükseköğretim veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olarak yürürlükteki hükümlere göre Jeolog, Hidrojeolog Jeomorfolog, Jeofizikçi, Fizikçi, Matematikçi, İstatistikçi, Yöneylemci, Matematiksel İstatikçi Ekonomici Kimyager unvanı almış olanlarla Teknik Yüksek Öğretmen okulu mezunları 1500 1200 1100 900 800 Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışındaki yükseköğrenim mezunları ile Yüksek Tekniker ve Tekniker unvanını almış olanlar Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlar 650

8 Devlet Memurlarının Ek Göstergesi
Sağlık Hizmetleri Sınıfı ÜNVANI Derece Ek Gösterge Uzman Tabip, Tabip, Diş Hekimi, Uzman Veteriner, Hekim, Veteriner Hekim, Eczacı, Biyolog, Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda uzmanlık belgesi alanlar veya bu dallarda uzmanlık unvanını doktora aşaması ile kazanmış bulunanlar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 3600 3000 2200 1600 1300 1150 950 850 Diğer Sağlık Bilimleri Lisansiyerleri 1500 1200 1100 900 800 Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlardan Diğerleri Ek göstergeler aylığın eki niteliğinde aylık gibi kadroya bağlı olarak yapılan ödemelerdir. Ek Göstergeler ilgililere, belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödenir.

9 KADEME İLERLEMESİ VE AYLIĞI
Devlet Memurlarının Kademe ilerlemeleri bulunduğu kademede en az bir yıl fiilen çalışması ve bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması şartı ile kendiliğinden yapılır. Aday memurların asaletleri tasdik edilinceye kadar kademe ilerlemesi uygulanmaz. Kademe aylığı 36 ncı maddede gösterilen sınıflara ait genel gösterge tablosundaki derecelere dahil kademelerden her biri için tespit edilen gösterge rakamına tekabül eden aylıktır.             

10 DERECE YÜKSELMESİ VE AYLIĞI:
             DERECE YÜKSELMESİ VE AYLIĞI: Derece yükselmesi yapılabilmesi için üst derecelerden boş kadronun bulunması, derece içinde en az 3 yıl ve bu derecenin 3. kademesinde 1 yıl bulunmuş olması, kadronun tahsisi için öngörülen niteliklerinin elde edilmiş olması gereklidir. Kadrosuzluk sebebi ile derece yükselmesi yapamayan memurların öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri tavanı geçmemek üzere kazanılmış hak aylıkları işgal etmekte oldukları kadroların 1 üst derecesine yükseltilebilir. Derece aylığı 36 ncı maddede yer alan sınıflara ait genel gösterge tablosundaki derecelerin her birinin muhtevi bulunduğu yatay kademe aylıklarını topluca ifade eder. DERECELERİN İLK VE EN YÜKSEK KADEME AYLIKLARI: Madde 151 Gösterge tablosunda yer alan derecelerden her birindeki 1 inci kademe göstergesine tekabül eden miktar o derecenin ilk kademe aylığını; aynı derecenin son kademe göstergesine tekabül eden miktar da o derecenin en yüksek kademe aylığını gösterir.

11 Memur Aylıklarının Bazı Özellikleri
Kazanılmış Hak Aylığı: 657 Sayılı DMK 36.maddesine göre öğrenim durumuna göre giriş derecesi ve kademesi kazanılmış hak aylık derecesini ifade etmektedir. Emekli Müktesep Aylığı: Memurun emekli keseneğine esas olan aylık derecesidir. Görev Aylığı: Memurun fiilen almakta olduğu aylıktır. Taban Aylığı: 1000 gösterge rakamının Taban aylık katsayısı ile çarpımıdır. Kıdem Aylığı: Memurun çalıştığı her yıl için 20 gösterge rakamı ile katsayı çarpımı tutarıdır.(25 yıldan fazla süreler dikkate alınmamaktadır.) Tazminat Göstergesi: 375 Sayılı KHK ve 666 Sayılı KHK Mevzuatına göre ödenen Özel Hizmet Tazminatı ve Ek Ödeme tutarlarından oluşmaktadır. İş Güçlüğü Zammı, İş Riski Zammı, Temininde Güçlük Zammı, Mali Sorumluluk Zammı

12 Maaş Kalemlerinin Hesaplanması
MAAŞ KALEMİ HESAPLAMA ŞEKLİ Gösterge =Maaş Katsayısı X Gösterge Tablosu Ek Gösterge =Maaş Katsayısı X Ek Gösterge Tablosu Taban Aylık =Taban Aylık Katsayısı X 1000 Kıdem Aylık =Maaş Katsayısı X 20 Puan (Her Yıl İçin) 500 puanı geçemez. Yan Ödeme =Yan Ödeme Katsayısı X Yan Ödeme Puanı Özel Hizmet Tazminatı =(EYDMM) X Maaş Katsayısı X ÖHT Ek Ödeme =Ek Ödeme Puanı X Maaş Katsayısı Aile Yardımı =2134 X Maaş Katsayısı Çocuk Yardımı(0-6 Yaş) 72 Ay dahil =500 X Maaş Katsayısı Çocuk Yardımı (72 aydan büyük) =250 X Maaş Katsayısı

13 Açıktan Atamada Aylığı Hak Kazanma
Bir göreve Açıktan Aday veya Asli Memur olarak atananlar, göreve başladıkları günden itibaren aylığı hak kazanır. Bu suretle göreve başlamada ilk aylık, gün hesabı ile ay sonunda ödenir. Kademe İlerlemesinde Aylığı Hak Kazanma Kademe ilerlemesinde Devlet Memuru bu ilerlemeyi hak ettiği tarihi izleyen ay başından itibaren kademesine ait aylığa hak kazanır. Görev Yeri Değiştirilen Memurların Aylıkları Bulundukları yerden başka yerlerdeki görevlere nakledilen memurların aylıkları yeni görev yerinde işe başladıkları tarihi takip eden ay başından itibaren ödenir. Bu durumda olanların son aldıkları aylık için Kurumlar arasında hesaplaşma yapılmaz.

14 SOSYAL HAKLAR Emeklilik Yardımı Hastalık ve Analık Sigortası
Yeniden İşe Alıştırma Devlet Memurları için Konut Öğrenim Bursları ve Yurtları Aile Yardımı Ödeneği Doğum Yardımı Ödeneği Ölüm Yardımı Ödeneği Cenaze Giderleri Giyecek ve Yiyecek Yardımı

15 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Ders Notları
DEYİMLER: Madde 147 Bu Kanunda geçen; A) Aylık: Bu Kanuna tabi kurumlarda görevlendirilen memurlara hizmetlerinin karşılığında, kadroya dayanılarak ay itibariyle ödenen parayı, B) Sözleşmeli ücreti: 4 üncü maddenin (B) bendi gereğince çalıştırılan personele ödenen parayı, C) Gündelik: 4 üncü maddenin (C) ve (D) bentleri gereğince çalıştırılan personele ödenen parayı, Ç) Ödül: Kanunun 123 üncü maddesinde yazılı hallerde memurlara ödenen parayı, D) Temsil giderleri: Belirli yetki ve sorumluluk makamlarını işgal eden memurlara temsili mahiyette ve görevleri icabı olarak yaptıkları gerçek giderleri karşılamak üzere ilgili kurumların bütçelerine bu maksat için konulan ödenekten özel yönetmeliği hükümleri gereğince ödenen parayı,

16 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Ders Notları
E) Ders görevi ücreti: Bu Kanuna tabi kurumlara ait her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile okul, kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda öğretmenlik veya öğretim üyeliği yapan öğretmen, öğretim üyesi ve diğer memurlara ders saati itibariyle ödenen parayı, F) Fazla çalışma ücreti: Kurumların, bu Kanunun 178 inci maddesinde yazılı esaslar çerçevesinde normal çalışma saatleri dışında çalıştırdıkları memurlara, fazla çalışma saati itibariyle ödenen parayı,

17 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Ders Notları
G) a) İş güçlüğü zammı: Niteliği ve çalışma şartları bakımından güç olan işlerde çalışanlara ödenen parayı, b) İş riski zammı: Hayat ve sağlık için tahlike arz eden hizmetlerde çalışanlara ödenen parayı, c) Eleman teminindeki güçlük zammı: Temininde, görevde tutulmasında veya belli yerlerde istihdam edilmesinde güçlük bulunan elemanlar için ödenen parayı, d) Mali sorumluluk tazminatı: Sayıştay'a hesap vermekle yükümlü olan saymanlarla vezne açığından sorumlu veznedarlara ödenen parayı, İfade eder

18 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Ders Notları
ZAM VE TAZMİNATLAR: Madde 152 I - Zamlar a)  Niteliği ve çalışma şartları bakımından güç olan işlerde çalışanlara iş güçlüğü zammı, b)  Hayat ve sağlık için tehlike arzeden hizmetlerde çalışanlara iş riski zammı, c)  Sayıştay'a hesap vermekle yükümlü olan saymanlarla, vezne açığından malen sorumlu olan veznedar ve diğer görevlilere mali sorumluluk zammı, d)  Temininde, görevde tutulmasında veya belli yerlerde istihdam edilmesinde güçlük bulunan elemanlar için temininde güçlük zammı, ödenir

19 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Ders Notları
II- Tazminatlar: Görevin önem, sorumluluk ve niteliği, görev yerinin özelliği, hizmet süresi, kadro ünvan ve derecesi ve  eğitim seviyesi gibi hususlar gözönüne alınarak bu Kanunda belirtilen en yüksek Devlet Memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının belirli oranları şeklinde uygulanır.

20 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Ders Notları
A - ÖZEL HİZMET TAZMİNATI: Genel İdare hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda bulunanlara B - EĞİTİM, ÖĞRETİM TAZMİNATI Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda fiilen öğretmenlik yapanlara; C) DİN HİZMETLERİ TAZMİNATI  Din Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlar ile İl Müftü Yardımcısı, İlçe Müftüsü ve mesleğiyle ilgili yükseköğrenim mezunu olup "vaiz" kadrosuna atananlar D) EMNİYET HİZMETLERİ TAZMİNATI (3) Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlardan; E) MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ ÖZEL HİZMET TAZMİNATI Mülki İdare Amirliği Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlara; F) DENETİM TAZMİNATI Özel Hizmet Tazminatı bölümünün a) (e), (f) ve (g) sırasında sayılanlara G) ADALET HİZMETLERİ TAZMİNATI Yüksek Mahkemeler,Yüksek Seçim Kurulu, Sayıştay, İl ve İlçe Seçim Kurulları, Adli, İdari, Askeri Yargıda (ceza infaz kurumları ve icra müdürlükleri personeli dahil) görevli bu Kanuna tabi personele

21 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Ders Notları
III- Ortak Hükümler: Bu zam ve tazminatların hangi işi yapanlara ve hangi görevlerde bulunanlara ödeneceği, miktarları, ödeme usul ve esasları ilgili kurumların yazılı isteği ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca bütün kurumları kapsayacak şekilde ve 154 üncü madde uyarınca katsayının Bakanlar Kurulunca değiştirilmesi durumu hariç yılda bir defa olmak üzere hazırlanır ve Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur. Ancak Milli İstihbarat Teşkilatı fiili kadrosuna dahil bulunanlara ödenecek iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zammının miktarları ile özel hizmet tazminatı oranları, ödeme usul ve esasları Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Başbakan tarafından belirlenir.

22 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Ders Notları
Bu zam ve tazminatlara hak kazanmada ve bunların ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Ancak; Sağlık kurulu raporu üzerine verilen hastalık izinleri, Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananların kullandığı hastalık izinleri, Hastalıkları sebebiyle resmi yataklı tedavi kurumlarında yatarak tedavi gördükleri tedavi süreleri, hariç olmak üzere bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 7 günü aşması halinde, aşan sürelere isabet eden zam ve tazminatlar % 25 eksik ödenir.

23 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Ders Notları
Yurt dışına sürekli görevle görevlendirelenlere bu zam ve tazminatlar ödenmez. Ancak bunlardan yurt içine geçici olarak geri çağrılanlardan yurt dışı aylıklarının kesilmesini gerektirecek kadar yurt içinde kalanlara, bu süre içinde zam ve tazminatları ödenir. Kamu kurum ve kuruluşları (Mahalli İdareler dahil) bu maddede belirtilen zam ve tazminatları; hizmetin gerekleri ve mali imkanlarını dikkate alarak personeline Bakanlar Kurulunca belirlenen oran ve miktarlardan daha düşük bir oran ve miktar üzerinden ödeyebilirler. Bu maddenin ikinci bölümünde yer alan tazminatlar damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi değildir.

24 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Ders Notları
Yan Ödeme Kararnamesi Kazanılmış hak aylık dereceleri kadro derecelerinin üzerinde bulunanlar MADDE 10 - (1) Kanun ve kanun hükmünde kararnamelerle bir derece verilenler ile kazanılmış hak aylık dereceleri 657 sayılı Kanun hükümleri uyarınca kadro derecelerinin üzerine yükseltilenlerin zam ve tazminatları; bulundukları kurumda, yükselinen derecede kendi kadro unvanlarıyla aynı adı taşıyan kadroların dereceleri için öngörülen puan ve oranlar esas alınarak ödenir. Aylıklarının yükseltildiği derecede, 190 ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelere ekli kurumlarına ait cetvellerde kendi kadro unvanlarıyla aynı adı taşıyan kadro unvanı bulunmayanlara, bulundukları kadro derecelerinin karşılığı olan zam ve tazminatların ödenmesine devam olunur.

25 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Ders Notları
Aylığa ilişkin hükümlerin uygulanması MADDE 14 - (1) Bu zam ve tazminatlar; vekalet ve ikinci görev halleri, teknik personele büyük proje ve açık mahallerde çalışmanın karşılığı yapılan ödemeler ile kıst olarak yapılması gereken ödemeler hariç, aybaşında aylıkla birlikte peşin ödenir. (2) Zam ve tazminatların hak edilmesinde ve ödenmesinde, bu Karar ve eki cetvellerde hüküm bulunmayan hallerde aylığa ilişkin hükümler uygulanır.

26 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Ders Notları
KATSAYI: Madde 154 Aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlarına çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı ile memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı üçer veya altışar aylık dönemler itibariyle uygulanmak üzere Genel Bütçe Kanunu ile tespit olunur.Ancak mali yılın ikinci yarısında,memleketin ekonomik gelişmesi genel geçim şartları ve Devletin mali imkanları gözönünde bulundurulmak suretiyle Bakanlar Kurulu bu katsayıları ikinci yarının tamamı veya üçer aylık dönemleri itibariyle uygulanmak üzere değiştirmeye yetkilidir. Katsayılardaki değişiklik aylıklarda artış veya eksiliş sayılmaz. 2014 Mali Haklar ile ilgi tel emri Katsayılar, yurt dışı aylıkları, ücret ve sözleşme ücreti 657 sayılı Kanunun 154 üncü maddesi uyarınca, aylık katsayısı (0,076998), taban aylığı katsayısı (1,205274), yan ödeme katsayısı (0,024416) olarak; olarak uygulanır.

27 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Ders Notları
ASALETİ ONAYLANAN MEMURLARIN KADEME İLERLEMELERİ: Madde 159 Adaylık süresi sonunda bu Kanun hükümlerine göre asıl memurluğa atananların adaylıkta geçirdikleri süreler, kademe ilerlemelerinde ve derece yükselmelerinde değerlendirilir.              KADEME İLERLEMESİNDE VERİLECEK AYLIK: Madde 160 Kademe ilerlemesinde memur bir ileri kademeye ait göstergeye tekabül eden aylığı alır. Bir yıl içinde birden fazla kademe ilerlemesi olamaz.(mülga fıkra 6111/117)

28 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Ders Notları
DERECE DEĞİŞİKLİĞİNDE VERİLECEK AYLIK: Madde 161 Derece yükselmesi veya daha aşağı bir dereceye atama halinde, A) Bulunduğu dereceden yukarı derecelere atanan memur; a) 68 nci maddenin (B) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yeni girdiği derecenin ilk kademe göstergesine, b) Yeni girdiği derecenin ilk kademe göstergesi evvelce iktisap ettiği göstergeden düşük ise, iktisap ettiği göstergeye eşit olan kademenin göstergesine, Tekabül eden aylığı alır. Alt derecede eşit göstergeli kademede geçirilen süre dikkate alınır.

29 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Ders Notları
B) Kazanılmış hak aylık derecelerinden daha aşağı bir dereceye atanan memur, kazanılmış hak aylık dereceleri saklı kalmak kaydıyla, a) Atandığı derecede eski derecesinde almakta olduğu kademe göstergesine, b) Atandığı derecede eşit gösterge yok ise, eski göstergesine en yakın kademenin göstergesine, Tekabül eden aylığı alır.

30 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Ders Notları
AYLIĞIN ÖDEME ZAMANI VE ESASLARI : Madde 164 Memurlara aylıkları her ayın başında (15’i) peşin ödenir. Emekliye ayrılma ve ölüm hallerinde o aya ait peşin ödenen aylık, geri alınmaz. Sözleşmeli personelin ücretleri sözleşme şartlarına göre; geçici personelin gündelikleri gün hesabıyla hafta veya ay sonlarında ödenir.

31 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Ders Notları
AÇIKTAN ATANMADA AYLIĞA HAK KAZANMA : Madde 165 Bir göreve açıktan aday veya asıl memur olarak atananlar, göreve başladıkları günden itibaren aylığa hak kazanırlar. Bu suretle göreve başlamada ilk aylık, gün hesabiyle ay sonunda ödenir.              KADEME İLERLEMESİNDE AYLIĞA HAK KAZANMA : Madde 166 Kademe ilerlemesinde Devlet Memuru, bu ilerlemeye müstehak olduğu tarihi takip eden ay başından itibaren aynı derecenin bir ileri kademesine ait aylığa hak kazanır.

32 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Ders Notları
DERECE DEĞİŞİKLİĞİNDE AYLIĞA HAK KAZANMA: Madde 167 Derece yükselmesinde veya daha aşağı derecelere atamada memur, yükseldiği veya atandığı derecenin görevine başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren bu derecenin 161 inci maddeye göre kazandığı kademe aylığını alır. Ancak, yürütülmekte olan görevin niteliğinde bir değişme olmaması halinde derece yükselmesine ilişkin onayın geçerlilik tarihini takip eden ay başından itibaren bu derecenin 161 inci maddeye göre kazandığı kademe aylığını alır.

33 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Ders Notları
GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLEN MEMURLARIN AYLIKLARI: Madde 169 Bulundukları yerden başka yerlerdeki görevlere nakledilen ve 62 nci maddede belirtilen süre içinde yeni görevlerinde işe başlayan memurlarla, yer değiştirme suretiyle başka kurumlara atanan memurların aylıkları, işe başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren yeni görev yerinde ödenir. Eski görev yerinde alınan aylıklar için kurumlar arasında herhangi bir hesaplaşma yapılmaz.

34 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Ders Notları
İZİN VEYA GEÇİCİ GÖREVDE İKEN GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLEN MEMURLARIN AYLIKLARI: Madde 170 Kanuni izinlerin kullanılması sırasında veya geçici bir görevde iken asıl görev yeri değiştirilen memurların aylıkları, izin veya geçici görevin sona ermesine kadar eski görev yerlerinde kadro tasarrufundan ödenir.              SAYMAN VE SAYMAN MUTEMETLERİNİN DEVİR SÜRELERİ VE AYLIKLARI: Madde 171 Hesaplarını, görevi devralanlara devir zorunluluğu bulunan saymanların devir süresi yedi gündür. Devir teslim süresinin aylık ödeme zamanına rastlaması halinde bu aya ait aylıkları eski görev yerinde, kadro tasarrufundan ödenir. Sayman mutemetleri için devir süresi iki gündür.

35 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Ders Notları
GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLENLERDEN ESKİ GÖREVLERİNE DEVAMLARI TEBLİĞ EDİLENLERİN AYLIKLARI: Madde 172 Görev yerleri değiştirilen memurlardan görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak tebliğ edilenlerin aylıkları eski görev yerlerinde kadro tasarrufundan ödenir. VEKALET GÖREVİNİN FİİLEN YAPILMASI ŞARTI: Madde 174 Vekalet aylıklarının ödenebilmesi için görevin fiilen yapılması şarttır.

36 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Ders Notları
YOLLUK GİDERLERİ VE GÜNDELİKLERİ: Madde 177  Bu Kanun hükümlerine tabi Devlet memurlarından bir görevin ifası için sürekli veya geçici olarak görev yerinden ayrılanların yol giderleri ve gündelikleri, yolluklar hakkındaki özel kanun hükümlerine göre ödenir. Sözleşmeli olarak çalıştırılanların yol masrafları ile gündelikleri sözleşmelerindeki şartlara göre ödenir.

37 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Ders Notları
KISIM - VI Sosyal Haklar ve Yardımlar EMEKLİLİK HAKLARI: Madde 187 Devlet memurlarının emeklilik ve malûllük hallerinde kendilerinin, ölümleri halinde dul ve yetimlerinin sahip bulundukları haklar emeklilik kanunlarıyla düzenlenir. 5434 sayılı Kanuna ilişkin geçiş hükümleri (5510 s. Kanun Geçici Madde 4) Bu Kanunda aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde; iştirakçi iken, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına alınanlar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak çalışmış olup bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olarak yeniden çalışmaya başlayanlar ile bunların dul ve yetimleri hakkında bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılır.

38 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Ders Notları
AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ: Madde 202 Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir. Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 2134, çocuklarından herbiri için de 250 gösterge rakamının (72 nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir. Ancak ikiden fazla çocuk için aile yardımı ödeneği verilmez. (mülga cümle 6111/117)

39 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Ders Notları
Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir. Bu fıkrada yer alan gösterge rakamlarını 3 katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Dul memurların çocukları için yukarıki fıkralar hükmü uygulanır. Boşanma veya ayrılık vukuunda mahkeme bu yardımın hangi tarafa ve ne oranda verileceğini de kararında belirtir. Devlet memurunun, geçimini sağladığı üvey çocukları için de bu ödenek verilir.

40 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Ders Notları
AİLE YARDIMI ÖDENEĞİNİN ÖDEME USULÜ: Madde 203 Aile yardımı ödeneği Devlet memurlarına her ay aylıklariyle birlikte ödenir. Karı ve kocanın her ikisi de memur iseler bu ödenek yalnız kocaya verilir. Aile yardımı ödenekleri hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve borç için haczedilemez.

41 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Ders Notları
AİLE YARDIMI ÖDENEĞİNE HAK KAZANMA: Madde 204 Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendiği; çocuk için ödenen yardıma da çocuğunun doğduğu tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanır. AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ HAKKINI KAYBETME: Madde 205 Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneği hakkını eşinden boşanma veya eşinin ölümü, çocuk için ödenen yardım ödeneği hakkını da çocuğun ölümü veya 206 ncı maddedeki hallerin vukuunu takip eden ay başından itibaren kaybeder

42 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Ders Notları
ÇOCUK İÇİN AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ VERİLMİYECEK HALLER: Madde 206 Aşağıdaki hallerde çocuklar için aile yardımı ödeneği verilmez: 1. Evlenen çocuklar, 2. 25 yaşını dolduran çocuklar (25 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocukları ile çalışamayacak derecede malûllükleri resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler için süresiz olarak ödeneğin verilmesine devam olunur. 3. Kendileri hesabına ticaret yapan veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun menfeat karşılığı çalışan çocuklar (Öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar hariç), 4. Burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar.

43 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Ders Notları
DOĞUM YARDIMI ÖDENEĞİ: Madde 207 Devlet memurlarından çocuğu dünyaya gelenlere 2500 gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktarda doğum yardımı ödeneği verilir.(2) Ana ve babanın her ikisi de Devlet memuru iseler ödenek yalnız babaya verilir. Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği yapılan doğum yardımı ödeneği daha yüksek ise, memur olan eşe ayrıca doğum yardımı ödeneği ödenmez, daha düşük ise yalnız aradaki fark ödenir. Mahkemelerce verilen ayrılık süresi içinde doğan çocuklar için bu yardım anaya verilir. Doğum yardımı Ödeneği hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri aranmaksızın saymanlarca derhal ödenir. Bu yardım borç için haczedilemez.

44 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Ders Notları
ÖLÜM YARDIMI ÖDENEĞİ: Madde 208 Devlet memurlarından: memur olmayan eşi ile  ikiden fazla dahi olsa aile yardımı ödeneğine müstehak çocuğu ölenlere en yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) tutarında, memurun ölümü halinde sağlığında bildiri ile gösterdiği kimseye, eğer bildiri vermemiş ise eşine ve çocuklarına, bunlar yoksa ana ve babasına, bunlar da yoksa kardeşlerine en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) iki katı tutarında, ölüm yardımı ödeneği verilir. Ölüm yardımı ödeneği, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri aranmaksızın saymanlarca derhal ödenir. Bu yardım borç için hacizedilemez. Yurt dışında sürekli görevde bulunan memurlara verilecek ölüm yardımı ödeneğinde 156 ıncı maddede yazılı katsayı uygulanmaz.

45 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Ders Notları
5510 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre Genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi: sigortalı sayılmayan veya isteğe bağlı sigortalı olmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan; Eşini, 18 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocuklarını, lise ve dengi öğrenim veya 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde meslekî eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocuklarını, yaşına bakılmaksızın bu Kanuna göre malûl olduğu tespit edilen evli olmayan çocuklarını, İfade eder.

46 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Ders Notları
CENAZE GİDERLERİ: Madde 210 Devlet memurlarının ölümü halinde cenaze giderleri (cenazenin başka yere nakil dahil) kurumlarınca ödenir. Sürekli veya geçici görevle veyahut 78 inci maddeye göre yurt dışında bulunan Devlet memurlarından ölenlerin ve yurt dışında sürekli görevlerde bulunanların eşleri, bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve (...) (2) çocuklarının cenazelerini yurda getirmek için yapılması zorunlu olan giderler kurumlarınca karşılanır. 209 uncu madde ile bu madde hükümleri Maliye ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarının görüşleri alınmak suretiyle Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak yönetmeliğe göre uygulanır.

47 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Ders Notları
GİYECEK YARDIMI: Madde 211 Devlet memurlarından hangilerinin ne şekilde giyecek yardımından faydalanacakları Maliye Bakanlığı ile Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının birlikte hazırlıyacakları bir yönetmelik ile tesbit olunur.             YİYECEK YARDIMI: Madde 212 Devlet memurlarının hangi hallerde yiyecek yardımından ne şekilde faydalanacakları ve bu yardımın uygulanması ile ilgili esaslar Maliye Bakanlığı ile Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının birlikte hazırlıyacakları bir yönetmelik ile tesbit olunur.


"MEMURLARIN MALİ VE SOSYAL HAKLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları