Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SıNıRLı AYNI HAKLAR. Sınırlı Ayni Haklar  Sınırlı ayni haklar, mülkiyet hakkının malike tanıdı ğ ı yetkilerin, mülkiyet hakkından ba ğ ımsızlaştırılarak.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SıNıRLı AYNI HAKLAR. Sınırlı Ayni Haklar  Sınırlı ayni haklar, mülkiyet hakkının malike tanıdı ğ ı yetkilerin, mülkiyet hakkından ba ğ ımsızlaştırılarak."— Sunum transkripti:

1 SıNıRLı AYNI HAKLAR

2 Sınırlı Ayni Haklar  Sınırlı ayni haklar, mülkiyet hakkının malike tanıdı ğ ı yetkilerin, mülkiyet hakkından ba ğ ımsızlaştırılarak malik tarafından başkasına tahsis edilmesidir.  Malik sınırlı ayni hakların sahipleri tarafından kullanılmasına katlanmak zorunda oldu ğ undan, sınırlı ayni haklar ayni zamanda malikin mülkiyet hakkının kendi iradesinden do ğ an bir takyidini teşkil eder. Sınırlı ayni haklar; 1- İ rtifak hakları MK 779-838 2-Taşınmaz yükü MK 839-850 3-Rehin hakları MK 850-970

3 Kavram  Ayni haklar: 1. Mülkiyet hakkı 2. ‘Sınırlı’ ayni haklar: i. Yararlanma ii. Teminat iii. Taşınmaz yükü Sınırlı ayni haklar do ğ duktan sonra mülkiyet hakkından ba ğ ımsız hale geldi ğ inden, “mülkiyet hakkı sona erse bile bunlar mevcudiyetini devam ettirir, sona ermezler

4 Özellikleri Özellikleri: 1. Sınırlı olması 2. Ayni hak olması 3. Mutlak hak olması Mülkiyet hakkı karşısındaki durumu:  Mülkiyetin sona ermesi sınırlı ayni hakkın sona ermesini etkilemez.  Mülkiyet hakkının esnekli ğ i kuralı

5 Sınırlı Ayni Hakların Konusu  Taşınır ve taşınmaz eşya  Haklar ve alacaklar üzerinde rehin ve intifa Soru: alacak üzerinde sınırlı ayni hak alaca ğ ın niteli ğ ini nasıl etkiler. Malikin kendi taşınmazı üzerinde sınırlı ayni hak sahibi olması:  Malik lehine irtifak (782 ve 784/2) Soru: malik lehine kişisel irtifak kurulabilir mi?  Malik lehine taşınmaz rehni (MK m.914)

6 Sınırlı ayni hakların sırası  Sıra, birden çok sınırlı ayni hakların çatışması durumunda hakların önceli ğ ini belirler. Kural: zaman önceli ğ i  Sıranın tayininde esas alınacak tarih “tescil tarihi de ğ il sınırlı ayni hakkın yevmiye defterine yazıldı ğ ı tarihtir”.  MK 1022. Bu kurala istisna taşınmaz rehninde sıra “taşınmaz rehninin tesisi anına göre de ğ il, ba ğ lı oldu ğ u derecenin sırasına göre belirlenir”.  MK 871. Sınırlı ayni hakların aralarında bulunan bu sıranın pratik sonucu, ön sırada bulunan sınırlı ayni hakkın sahibinin kendi hakkıyla ba ğ daşmayan arka sırada bulunan sınırlı ayni hakların terkinini talep edebilmesidir.  Soru: rehin paraya çevrilmesinde rehinden sonra gelen hakları nasıl etkiler. Rehin paraya çevrilirken “rehin hakkından sonra gelen ayni haklar dikkate alınmaz”.

7 İ rtifaklar  Eşyaya ba ğ lı irtifak hakları “bir taşınmaz üzerinde di ğ er bir taşınmaz lehine konulmuş bir yük olup, yüklü taşınmazın malikini, mülkiyet hakkının sa ğ ladı ğ ı bazı yetkileri kullanmaktan kaçınma veya yararlanan taşınmaz malikinin yüklü taşınmazı belirli şekilde kullanmasına katlanmaya mecbur kılar” MK 779.  Klasik Roma hukukunda irtifak hakkı (servitut) sadece bir taşınmaz üzerinde di ğ er taşınmaz lehine kurulan bir haktır.  MK m. 794(intifa) ve MK m. 826 (üst hakkı)

8 Çeşitleri (3/1) Kanunda İ ntifa hakkı, Oturma hakkı, Üst hakkı, Kaynak hakkı ve di ğ er irtifaklar olarak düzenlenmiştir.  Sınırlı sayıdadır  İ çeri ğ i belirleme serbestisi sınırlıdır. Kanunda mülkiyet hakkına yönelik öngörülen sınırlamalar her zaman irtifak hakkı niteli ğ inde olmaz. Ayrıca bu sınırlamalar tarafların anlaşarak irtifak hakkı kurmalarına engel olmaz.

9 Çeşitleri (3/2) MK: m. 779-793.  Çeşitleri 1. Kapsam: Tam yararlanma (intifa) ve Sınırlı yararlanma yetkisi veren 2. Tarz: Olumlu ve olumsuz irtifaklar  Hak sahibi eşyayı kullanarak yaralanıyorsa olumlu, eşya maliki tarafından kullanılması belirli bir tarzda yasaklanması olumsuz irtifakın konusu olur. Soru: tasarruf yetkisinin sınırlandırılması irtifak hakkının konusu olabilir mi?  Eşyanın fiilen kullanılması ile ilgili olmalı, taşınmazı fiili durumunu görünüşünü, sosyal ve ekonomik karakterini ilgilendirmelidir.

10 Çeşitleri-Hak sahibinin tayini bakımından(3/3) 1. Kişisel irtifaklar  Kişiye ba ğ lı hak ile kişisel irtifak karıştırılmamalıdır Kişisel irtifaklar:  Düzenli ve kişiye ba ğ lı olanlar: intifa ve oturma  İ ntifa ve oturma dışındakiler düzensiz irtifaklar olarak adlandırılmaktadır. Bunlar kişiye ba ğ lı olmayabilir:  Üst ve kaynak  Di ğ er irtifaklar (MK m. 838/2) 2. Eşyaya ba ğ lı irtifaklar:  Lehine kuruldu ğ u taşınmazın ba ğ lıdır.

11 Uygulanacak Hükümler  MK m. 779-793 düzensiz kişisel irtifaklara uygulanacaktır.  Olumlu irtifaklarda zilyetlikten olumsuz irtifaklarda ise hak zilyetli ğ inden yararlanabilir(K m. 973/2)  Hak olarak koruması hususunda bir hüküm bulunmamaktadır.  Elatmanın önlenmesi davası açabilir. (MK m. 683 kıyasen)

12 Kişiye ba ğ lı irtifak Katlanma ve kaçınma yükümlülü ğ ü  Üzerine külfet yüklenen taşınmaza “yükümlü, hadim, mükellef” taşınmaz, yararlanan taşınmaza da “yararlanan, hakim, müstefit” taşınmaz denir. “  ”Yapma borçları tek başına bu irtifak haklarının konusu olamaz, ancak ona yan edim olarak ba ğ lanabilir”  Yükümlü taşınmaza kim malikse, irtifak hakkının getirdi ğ i yüke o katlanmak zorundadır.

13 İ rtifak hakkının kazanılması Tescille kazanma (MK m. 780) 1. Kazanma sebebi (irtifak sözleşmesi) 2. Tescil talebi (hukuki işlemle kurulan irtifakların tescilsiz kazanma hali MK m. 727 mecra irtifakı) 3. Tescil.  İ rtifak haklarının tesisi için geçerli bir kazanma sebebi, resmi senet düzenlenmesi MK 781, tescil talebi ve tapu siciline tescil şarttır  Hukuki sebep geçerli de ğ ilse, tescil "yolsuz tescil"dir.  Taşınmaz mülkiyet hakkının kazanılmasına ilişkin hükümler irtifak haklarının kazanılmasında da geçerlidir MK 780.  İ rtifak haklarında da aslen-devren, tescilli-tescilsiz iktisap tarzları geçerlidir.

14 Eşyaya Ba ğ lı İ rtifak Hakkının Kurulması 2. Sicil dışı kazanma: i. Mahkeme kararıyla ii. Kamulaştırma yoluyla iii. Zamanaşımının geçmesi ile  İ rtifak hakkı tesis vaadi'de yapılabilir. Tapu siciline şerh verilince daha sonraki malikleri de ba ğ lar. Şerhin etkisi "5 yıl"dır. Sonra terkin olur.  Yükümlü taşınmaz hangi şartlarda zamanaşımı ile iktisap ediliyorsa irtifak haklarının zamanaşımı ile iktisabı ayni şartlara tabidir. Not: Hak zilyetli ğ i tescilden önce do ğ madı ğ ından "olumsuz irtifak haklarının kazandırıcı zamanaşımı ile iktisabı mümkün de ğ ildir" MK 973.  3. Kanundan do ğ an irtifak hakları MK m. 748

15 Hakkın Kapsamı:  İ rtifak hakkı sahibi, hakkın korunması ve kullanılması için gereken önlemleri alma hakkına sahiptir. Buna karşılık hakkını “yükümlü taşınmaz malikine en az zarar verecek şekilde kullanmakla yükümlüdür” MK 786.  Yükümlü taşınmaz maliki hak sahibini “hakkını bu çerçevede kullanmasını engelleyemez, zorlaştırıcı davranışlarda bulunamaz” MK 786/2.  İ rtifak hakkı sahibinin yetki ve yükümlülüklerini belirlemede tapu sicilindeki “tescil kayıtları” esas alınır. İ rtifak hakkı sahibinin ihtiyaçlarının artması, “yükümlü taşınmaz malikinin yükümlülüklerini artırmaz” MK 788. Yer de ğ iştirme: Yükümlü taşınmaz maliki, menfaatinin varlı ğ ı halinde masraflar onun tarafından karşılanarak taşınmazın başka bir kısmına naklini yükümlü taşınmaz maliki isteyebilir MK 791.

16 Sona Ermesi(2/1) İ rtifak hakları ya tapu sicilinden terkini ile ya da terkin dışı sona erer. 1. Terkin ile sona erer. 2. Terkin dışı sona erme: i. Yok olma ii. Kamulaştırma iii. Sürenin sona ermesi iv. Tescilsiz kazanılan mecra irtifakında mecraya ait irtifakların ortadan kalkması ile v. Mahkeme kararı (785)

17 Sona Ermesi (2/2)  Süreye ba ğ lı olarak kurulmuşsa, sürenin dolmasıyla da sona erer MK 783. Yararlanan ve yükümlü gayrimenkulun ayni kişiye ait olması irtifak hakını sona erdirmez MK 784.  Yükümlü iki halde mahkeme kararı ile irtifak hakkını sona erdirebilir: - İ rtifak hakkının sahibine sa ğ ladı ğ ı yarar tamamen ortadan kalkmış ise; bunda tazminat gerekmez. -Yükümlü taşınmazda sebep oldu ğ u külfet, sahibine sa ğ ladı ğ ı yarardan fazlaysa; Bu halde “tazminat” karşılı ğ ı terkinine karar verilmesini mahkemeden talep eder.

18 Eşyaya ba ğ lı irtifakın hükümleri İ çeri ğ i: sözleşmeye göre ve ya uzun zaman süre gelen kullanma biçimi ve iyiniyete göre.. Hak sahibi: i. hakkın kullanılması için gerekli önlemleri alabilir. ii. Taşınmaz malikini menfaatlerini gözetmek zorundadır.

19 İ htiyacın de ğ işmesi MK m. 788 Ör: lehine irtifak tesis edilen yer konut iken, sinemaya dönüştürülmesi  Eski hale dönülmesini talep hakkı  Terkin talep hakkı  Taraflar anlaşabilir.

20 İ rtifak yükünün de ğ işmesi  MK m. 791 – irtifak yüklü taşınmzdaki yerinin de ğ işmesi  MK m. 792-yararlanılan taşınmazın bölünmesi  MK m. 793- yüklü taşınmazın bölünmesi

21 Kişisel irtifaklar  Kişisel irtifaklar: 1. Kişiye ba ğ lı irtifaklar ( İ ntifa ve sükna-oturma) 2. Düzensiz kişisel irtifaklar (üst, kaynak ve di ğ erleri)

22 İ ntifa hakkının özelikleri (2/1) 1. Belirli bir kişiye tam yararlanma imkanı sa ğ layan haktır.  Kiradan farklıdır  Ana babanın çocuk mallarından kullanma hakkı özel hükümlere tabidir. (Federal Makeme…) 2. İ ntifa hakkı zorunlu olarak hak sahibine ayrılmaz bir biçimde ba ğ lanır. Soru: İ ntifa hakkı konusu bir eşya başkası tarafından kullanılabilir mi veya kullanma hakkı bir başkasına devredilebilir mi?  İ ntifa hakkının üçüncü kişi ile arasındaki ilişki temsil ilişkisidir. (MK m. 806/2 özel bir düzenleme )

23 İ ntifa hakkının özelikleri (2/2) 3. Eşya, hak ve malvarlı ğ ı üzerinde tam yararlanma  Özel bir durum pay, hak ve özelikle malvarlı ğ ı üzerinde intifanın kabul edilmesi  Estetik yararlanma da intifa konusu olabilir. 4. Sadece yararlanma yararalnma yetkisi sa ğ lar.  Hukuki tasarruflarda bulunamaz.  Özde ğ erine zarar veremez.

24 İ ntifa Hakkının Kurulması 1. Sözleşme:  Taşınmazlar üzerinde: Resmi senet ve tapuya tescil gerekir. Resmi senet tapu müdürü tarafından düzenlenir.  Taşınırlar üzerinde: Bunun için taahhüt işlemi ve eşyanın zilyetli ğ inin intifa hakkı sahibine nakli şarttır. -Alacak hakkı: Alacaktan yararlanma hakkının yazılı temlik sözleşmesi ile devri mümkündür. Soru: nafaka hakkı üzerinde intifa hakkı tesis edilebilir mi? 2. Kanun gere ğ i:  Dördüncü zümre mirasçıların, tereke üzerindeki kanuni intifa hakları, miras bırakanın ölümü ile kendili ğ inden do ğ ardı. (23.10.1990) 3. Zamanaşımı ile Soru: alacak hakkı zamanaşımı ile kazanılabilir mi? 4. Mahkeme kararı ile Taşınmazlarda karar yenilik do ğ urucu nitelikte olup, taşınırlarda eda hükmündedir

25 Hak sahibinin yetkileri 1. İ ntifa Konusu Mala Zilyet Olma Yetkisi: 2. İ ntifa Konusu Malı Kullanma Yetkisi: 3. İ ntifa Konusu Malın Semerelerini ve Gelirlerini Elde Etme Yetkisi:  Do ğ al ürünler:  Hukuki ürünler: 4. İ ntifa konusu malı yönetme: 5. İ ntifa konusu mal üzerinde tasarruf: Soru: tasarruf edebilir mi?

26 İ ntifa Hakkı Sahibinin Borçları: 1. Bakım ve koruma:  İ ntifa hakkı sahibi, eşyayı oldu ğ u gibi muhafazaya ve bakımı için gerekli onarım işlerini yapmaya mecburdur.  Adi bakım ve onarım giderleri kendisine aittir. Di ğ erlerini malike haber vermelidir. 2. İ şletme masrafları ve vergiler:  İ ntifa hakkı sahibi işletme masraflarını, emlak ve arazi vergilerini, 3. Eşyayı iade borcu:  İ ntifa hakkı sonra erince malı iade etmekle yükümlüdür MK 799.  Malikin iade talebi, mülkiyet hakkından kaynaklanıyorsa zamanaşımına u ğ ramaz. MK 683.  İ ntifa hakkı sahibi, kusursuzlu ğ unu kanıtlamadıkça intifa süresince eşyanın de ğ er eksilmelerinden de sorumludur MK 800. 4) Sigorta ettirme yükümlülü ğ ü  Yerer adete göre özenli bir işletmenin gere ğ i ise

27 Malikin yetkileri: 1. İ ntifa Konusu Üzerinde Tasarruf yetkisi: 2. Gözetme ve Denetleme yetkisi: 3. Teminat İ steme yetkisi 4. Eşyanın iadesini talep yetkisi 5. Resmi defter tutma talep yetkisi 6. Yönetime katılma yetkisi

28 Malikin yetkileri  MK. madde 810’a göre İ ntifa hakkı sahibi, kendisine tanınan uygun süre içinde güvence göstermez veya hakkın konusu olan malı malikin itiraz etmesine ra ğ men hukuka aykırı şekilde kullanmaya devam ederse; sulh hakimi, yeni bir karara kadar intifa hakkı sahibinin zilyetli ğ ini kaldırarak hakkın konusunu atayaca ğ ı bir kayyıma tevdi eder.  Malik veya intifa hakkı sahibi, di ğ erinden giderleri paylaşmak üzere intifa hakkına konu olan malların noterlikçe resmen defterinin tutulmasını her zaman isteyebilir.

29 Malikin Borçları:  Eşyanın ola ğ an kullanımının yol açtı ğ ı masraflar dışında, “özünün korunması için yapılan masraflar malik tarafından karşılanır”.  Bunun için malik intifa hakkı sahibinden kendisine “faizsiz ödünç vermesini talep edebilir”.  Aksi halde malik paranın temini için eşyayı sattırabilir MK 813.  Kredi borcu eşyanın malike geri iade edildi ğ i anda muaccel olur.

30 SONA ERME SEBEPLER İ :  a-Taşınmazlarda Terkin: İ ntifa hakkı sahibinin yazılı terkin talebinde bulunması üzerine, hak terkin edilir.  b-Hakkın Konusunun Yok Olması: İ ntifa hakkı sahibi, maliki harap olan intifa konusu malı yararlanılacak hale getirmeye zorlayamaz. E ğ er malik harap olan malı kendi iste ğ i ile yeniden yararlanılacak hale getirmişse, intifa hakkı yeniden kendili ğ inden do ğ ar. İ ntifa konusu malın yok olması halinde, intifa hakkı kanun gere ğ ince malikin aldı ğ ı tazminat veya sigorta bedeli üzerinden devam eder.  c- İ ntifa Hakkının Süresinin Dolması veya Kişili ğ in Sona Ermesi:Tüzel kişiler yararına intifa hakkı en fazla 100 yıl için kurulabilir. Bir süre tayin edilmemişse, gerçek kişiler için intifa hakkı hak sahibinin ölümüne kadar devam eder.  d-Mahkeme Kararı: Hak karar ile sona erer.  e-Kamulaştırma: Kamulaştırma işleminin tamamlanmasıyla intifa hakkı sona erer ve hak kamulaştırma bedeli üzerine geçer.

31 2- İ NT İ FA HAKKININ SONA ERMES İ N İ N SONUÇLARI:  a- İ ntifa Hakkı Konusunun Geri Verilmesi:  İ ntifa hakkı sona erince, intifa hakkı sahibi zilyetli ğ inde bulunan malı malike geri verme borcu altındadır.  b- İ ntifa Konusunun Geri Verilmesinde İ ntifa Hakkı Sahibinin Sorumlulu ğ u:  MK. madde 800?e göre ? İ ntifa hakkı sahibi, zararın kendi kusurundan ileri gelmedi ğ ini ispat etmedikçe, malın yok olmasından veya de ğ erinin azalmasından sorumludur. İ ntifa hakkı sahibi, yararlanması için gerekli olmadı ğ ı halde tüketti ğ i şeyleri tazmin etmekle yükümlüdür.  İ ntifa hakkı sahibi, malın ola ğ an kullanılması sonucunda meydana gelen de ğ er azalmalarından sorumlu de ğ ildir.?  c- İ ntifa Hakkı Sahibinin Giderleri Talep Hakkı:MK. madde 801?e göre ? İ ntifa hakkı sahibi, yükümlü olmadı ğ ı halde yaptı ğ ı giderler, yenilemeler ve eklemeler için, hak sona erdi ğ inde, vekaletsiz iş görme hükümleri uyarınca tazminat isteyebilir.?  d- İ ntifa Hakkı Sahibinin Söküp Alma Hakkı:MK. madde 801/IIye göre Malikin tazminat vermekten kaçınması halinde intifa hakkı sahibi, yaptı ğ ı eklemeleri, malı eski haline getirmek kaydıyla söküp alabilir.?  MK. madde 802?ye göre ?Geri verme anında malik ve intifa hakkı sahibi tarafından ileri sürülebilecek bütün istem hakları, bu andan başlayarak bir yıl geçmekle zamanaşımına u ğ rar.?

32 Özel intifa çeşitleri  Tüketime tabi eşya üzerinde  Tüketilebilen şeylerin mülkiyeti, aksi kararlaştırılmadıkça, intifa hakkı sahibine geçer;  İ ntifa hakkı sahibi, de ğ eri biçilerek kendisine teslim olunan di ğ er taşınırlar üzerinde, serbestçe tasarrufta bulunabilir; SORU: Aksi kararlaştırılabilir mi?  Bu ödeme, tarım işletmesi gereçleri, hayvan sürüleri, ticarî mallar veya benzeri şeylerde aynı cins ve nitelikte eşya verilmesi suretiyle yerine getirilebilir.

33 Özel intifa çeşitleri  Bir alacak üzerindeki intifa hakkı, onun getirisini edinme yetkisi verir.  Borçluya karşı yapılacak ödeme isteminin ve kıymetli evrak üzerindeki tasarrufların alacaklı ve intifa hakkı sahibi tarafından birlikte yapılması gerekir.  Yerine getirilen edimin konusu ve özellikle geri ödenecek ana para, intifa hakkına tâbi olur.  Alacaklı veya intifa hakkı sahibi, ana paranın güvenilir ve getiri sa ğ layan bir yere yatırılmasını isteyebilir.  Alacak tehlikeye düşerse, alacaklı ve intifa hakkı sahibinden her biri, di ğ erinden iyi bir yönetimin gerektirdi ğ i önlemleri almaya katılmasını isteyebilir.

34 Devir isteme hakkı  İ ntifa hakkı sahibi, intifaın başlangıcını izleyen üç ay içinde, hakkın konusu olan alaca ğ ın ve kıymetli evrakın kendisine devrini isteyebilir.  İ ntifa hakkı sahibi, alaca ğ ın ve kıymetli evrakın devri sırasındaki de ğ eri tutarında devredene karşı bunların bedelini ödeme borcu altına girer ve güvence göstermekle yükümlü olur.  Güvence istemekten feragat edilmemiş ise devir, ancak güvence gösterildikten sonra hüküm ifade eder.

35 OTURMA (SÜKNA) HAKKI:  Oturma hakkı hak sahibine, bir binanın tümünden veya bir bölümünden konut olarak yararlanma yetkisi veren bir irtifak hakkıdır.  İ ntifa hakkına ilişkin hükümler niteli ğ i ile ba ğ daştı ğ ı ölçüde oturma hakkına kıyasen uygulanır. Soru: Oturma hakkı sahibi, ailesi ve ev halkı ile birlikte oturabilir mi?  Binanın bir bölümü üzerinde oturma hakkına sahip olan kimse, ortaklaşa kullanmaya özgülenen yerlerden de yararlanabilir

36 OTURMA (SÜKNA) HAKKI: 1. Oturmaya elverişli yerler üzerinde kurulur. 2. Binanın tamamı veya bir bölümü üzerinde kurulabilir. Soru: sadece dairenin bir bölümü üzerinde oturma hakkı tesis edilebilir mi?  Oturma hakkının kapsamı, genel olarak hak sahibinin kişisel ihtiyaçlarına göre belirlenir. (Mk m. 824)

37 Üst hakkı( inşaat hakkı)  MADDE 726.- Bir üst irtifakına dayalı olarak başkasına ait bir arazinin altında veya üstünde sürekli kalmak üzere inşa edilen yapıların mülkiyeti, irtifak hakkı sahibine ait olur.  MADDE 826.- Bir taşınmaz maliki, üçüncü kişi lehine arazisinin altında veya üstünde yapı yapmak veya mevcut bir yapıyı muhafaza etmek yetkisi veren bir irtifak hakkı kurabilir.

38 Niteli ğ i ve Özelli ğ i Tanım: başkasına ait bir arazinin altında veya üstünde sürekli kalmak üzere inşaat yapma ve yapıların üzerinde mülkiyet hakkı kazanma imkanı sa ğ layan irtifak hakkıdır.  Niteli ğ i itibariyle bir irtifak hakkıdır.  Yapı üzerinde mülkiyet hakkı verir. Soru: üst hakkının sa ğ ladı ğ ı mülkiyet hakkının normal mülkiyetten farkı nedir?  Yapı üzerindeki mülkiyet hakkı irtifak hakkına ayrılmaz şekilde ba ğ lıdır, onun kaderine tabidir.  Ba ğ ımsız bölümler üst hakkının konusu de ğ ildir.

39 Çeşitleri ve hükümleri  Kişi ve ya eşya lehine tesis edilebilir. Kazanılması: eşyaya ba ğ lı irtifaklarla ilgili hükümler uygulanır.  100 yıldan fazla bir süre için kurulamaz.

40

41 ÜST HAKKI: Üst hakkı bir kişiye başkasına ait arazideki yapının(inşaatın) maliki olma yetkisi veren bir irtifak hakkıdır. A-TÜRLER İ : Üst hakkının başkalarına devri, mirasçılara geçişi sözleşme ile yasaklanmamışsa ba ğ ımsız üst hakkı, aksi takdirde ba ğ ımlı üst hakkı söz konusu olur.  Kural olarak üst hakkı ba ğ ımsız irtifaklardandır.  MK. m.836’ya göre Üst hakkı, ba ğ ımsız bir hak olarak en çok yüz yıl için kurulabilir.  Üst hakkı, süresinin dörtte üçü dolduktan sonra, kurulması için öngörülen şekle uyularak her zaman en çok yüz yıllık yeni bir süre için uzatılabilir. Bu konuda önceden yapılan taahhüt ba ğ layıcı de ğ ildir.

42 ÜST HAKKININ KAZANILMASI:  Bu konuda taşınmaz lehine (eşyaya ba ğ lı) irtifakların kurulmasına ilişkin hükümler kıyasen uygulanabilir.  Üst hakkı sözleşmesinin tapu sicil müdürü tarafından düzenlenmesi gerekir.  MK. madde 827ye göre üst hakkının içerik ve kapsamıyla ilgili olarak resmi senette yer alan, özellikle yapının konumuna, şekline, niteli ğ ine, boyutlarına özgülenme amacına ve üzerinde yapı bulunmayan alandan faydalanmaya ilişkin sözleşme kayıtları herkes için ba ğ layıcıdır. Bu unsurlar dışında resmi senette yer alan di ğ er hükümler cüzi halefler için ba ğ layıcı de ğ ildir.

43  ÜST HAKKININ SONA ERMES İ VE SONA ERMEN İ N SONUÇLARI: I-YAPI ÜZER İ NDE MÜLK İ YET HAKKININ YÜKLÜ TAŞINMAZ MAL İ K İ NE GEÇMES İ : II-YAPI KARŞILI Ğ INDA ÖDENECEK BEDEL:Üst hakkının terkini halinde, arazi malikinin üst hakkı sahibine yapı için bedel ödeme yükümlülü ğ ü yoktur. Ancak tarafların aksini kararlaştırmaları mümkündür. Bedele ilişkin sözleşme tapu kütü ğ üne şerh verilebilir.  MK. madde 829 III-SÜRES İ NDEN ÖNCE ÜST HAKKININ ARAZ İ MAL İ K İ NE DEVR İ TALEB İ :  MK. madde 831

44


"SıNıRLı AYNI HAKLAR. Sınırlı Ayni Haklar  Sınırlı ayni haklar, mülkiyet hakkının malike tanıdı ğ ı yetkilerin, mülkiyet hakkından ba ğ ımsızlaştırılarak." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları