Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sınırlı Ayni haklar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sınırlı Ayni haklar."— Sunum transkripti:

1 Sınırlı Ayni haklar

2 Sınırlı Ayni Haklar Sınırlı ayni haklar, mülkiyet hakkının malike tanıdığı yetkilerin, mülkiyet hakkından bağımsızlaştırılarak malik tarafından başkasına tahsis edilmesidir. Malik sınırlı ayni hakların sahipleri tarafından kullanılmasına katlanmak zorunda olduğundan, sınırlı ayni haklar ayni zamanda malikin mülkiyet hakkının kendi iradesinden doğan bir takyidini teşkil eder. Sınırlı ayni haklar; 1-İrtifak hakları MK Taşınmaz yükü MK Rehin hakları MK

3 Kavram Ayni haklar: Mülkiyet hakkı ‘Sınırlı’ ayni haklar: Yararlanma
Teminat Taşınmaz yükü Sınırlı ayni haklar doğduktan sonra mülkiyet hakkından bağımsız hale geldiğinden, “mülkiyet hakkı sona erse bile bunlar mevcudiyetini devam ettirir, sona ermezler

4 Özellikleri Özellikleri: Sınırlı olması Ayni hak olması
Mutlak hak olması Mülkiyet hakkı karşısındaki durumu: Mülkiyetin sona ermesi sınırlı ayni hakkın sona ermesini etkilemez. Mülkiyet hakkının esnekliği kuralı

5 Sınırlı Ayni Hakların Konusu
Taşınır ve taşınmaz eşya Haklar ve alacaklar üzerinde rehin ve intifa Soru: alacak üzerinde sınırlı ayni hak alacağın niteliğini nasıl etkiler. Malikin kendi taşınmazı üzerinde sınırlı ayni hak sahibi olması: Malik lehine irtifak (782 ve 784/2) Soru: malik lehine kişisel irtifak kurulabilir mi? Malik lehine taşınmaz rehni (MK m.914)

6 Sınırlı ayni hakların sırası
Sıra, birden çok sınırlı ayni hakların çatışması durumunda hakların önceliğini belirler. Kural: zaman önceliği Sıranın tayininde esas alınacak tarih “tescil tarihi değil sınırlı ayni hakkın yevmiye defterine yazıldığı tarihtir”. MK Bu kurala istisna taşınmaz rehninde sıra “taşınmaz rehninin tesisi anına göre değil, bağlı olduğu derecenin sırasına göre belirlenir”. MK 871. Sınırlı ayni hakların aralarında bulunan bu sıranın pratik sonucu, ön sırada bulunan sınırlı ayni hakkın sahibinin kendi hakkıyla bağdaşmayan arka sırada bulunan sınırlı ayni hakların terkinini talep edebilmesidir. Soru: rehin paraya çevrilmesinde rehinden sonra gelen hakları nasıl etkiler. Rehin paraya çevrilirken “rehin hakkından sonra gelen ayni haklar dikkate alınmaz”.

7 İrtifaklar Eşyaya bağlı irtifak hakları “bir taşınmaz üzerinde diğer bir taşınmaz lehine konulmuş bir yük olup, yüklü taşınmazın malikini, mülkiyet hakkının sağladığı bazı yetkileri kullanmaktan kaçınma veya yararlanan taşınmaz malikinin yüklü taşınmazı belirli şekilde kullanmasına katlanmaya mecbur kılar” MK 779. Klasik Roma hukukunda irtifak hakkı (servitut) sadece bir taşınmaz üzerinde diğer taşınmaz lehine kurulan bir haktır. MK m. 794(intifa) ve MK m. 826 (üst hakkı)

8 Çeşitleri (3/1) Kanunda İntifa hakkı, Oturma hakkı, Üst hakkı, Kaynak hakkı ve diğer irtifaklar olarak düzenlenmiştir. Sınırlı sayıdadır İçeriği belirleme serbestisi sınırlıdır. Kanunda mülkiyet hakkına yönelik öngörülen sınırlamalar her zaman irtifak hakkı niteliğinde olmaz. Ayrıca bu sınırlamalar tarafların anlaşarak irtifak hakkı kurmalarına engel olmaz.

9 Çeşitleri (3/2) MK: m. 779-793. Çeşitleri
Kapsam: Tam yararlanma (intifa) ve Sınırlı yararlanma yetkisi veren Tarz: Olumlu ve olumsuz irtifaklar Hak sahibi eşyayı kullanarak yaralanıyorsa olumlu, eşya maliki tarafından kullanılması belirli bir tarzda yasaklanması olumsuz irtifakın konusu olur. Soru: tasarruf yetkisinin sınırlandırılması irtifak hakkının konusu olabilir mi? Eşyanın fiilen kullanılması ile ilgili olmalı, taşınmazı fiili durumunu görünüşünü, sosyal ve ekonomik karakterini ilgilendirmelidir.

10 Çeşitleri-Hak sahibinin tayini bakımından(3/3)
1. Kişisel irtifaklar Kişiye bağlı hak ile kişisel irtifak karıştırılmamalıdır Kişisel irtifaklar: Düzenli ve kişiye bağlı olanlar: intifa ve oturma İntifa ve oturma dışındakiler düzensiz irtifaklar olarak adlandırılmaktadır. Bunlar kişiye bağlı olmayabilir: Üst ve kaynak Diğer irtifaklar (MK m. 838/2) 2. Eşyaya bağlı irtifaklar: Lehine kurulduğu taşınmazın bağlıdır.

11 Uygulanacak Hükümler MK m düzensiz kişisel irtifaklara uygulanacaktır. Olumlu irtifaklarda zilyetlikten olumsuz irtifaklarda ise hak zilyetliğinden yararlanabilir(K m. 973/2) Hak olarak koruması hususunda bir hüküm bulunmamaktadır. Elatmanın önlenmesi davası açabilir. (MK m kıyasen)

12 Kişiye bağlı irtifak Katlanma ve kaçınma yükümlülüğü
Üzerine külfet yüklenen taşınmaza “yükümlü, hadim, mükellef” taşınmaz, yararlanan taşınmaza da “yararlanan, hakim, müstefit” taşınmaz denir. “ ”Yapma borçları tek başına bu irtifak haklarının konusu olamaz, ancak ona yan edim olarak bağlanabilir” Yükümlü taşınmaza kim malikse, irtifak hakkının getirdiği yüke o katlanmak zorundadır.

13 İrtifak hakkının kazanılması
Tescille kazanma (MK m. 780) Kazanma sebebi (irtifak sözleşmesi) Tescil talebi (hukuki işlemle kurulan irtifakların tescilsiz kazanma hali MK m. 727 mecra irtifakı) Tescil. İrtifak haklarının tesisi için geçerli bir kazanma sebebi, resmi senet düzenlenmesi MK 781, tescil talebi ve tapu siciline tescil şarttır Hukuki sebep geçerli değilse, tescil "yolsuz tescil"dir. Taşınmaz mülkiyet hakkının kazanılmasına ilişkin hükümler irtifak haklarının kazanılmasında da geçerlidir MK 780. İrtifak haklarında da aslen-devren, tescilli-tescilsiz iktisap tarzları geçerlidir.

14 Eşyaya Bağlı İrtifak Hakkının Kurulması
2. Sicil dışı kazanma: Mahkeme kararıyla Kamulaştırma yoluyla Zamanaşımının geçmesi ile İrtifak hakkı tesis vaadi'de yapılabilir. Tapu siciline şerh verilince daha sonraki malikleri de bağlar. Şerhin etkisi "5 yıl"dır. Sonra terkin olur. Yükümlü taşınmaz hangi şartlarda zamanaşımı ile iktisap ediliyorsa irtifak haklarının zamanaşımı ile iktisabı ayni şartlara tabidir. Not: Hak zilyetliği tescilden önce doğmadığından "olumsuz irtifak haklarının kazandırıcı zamanaşımı ile iktisabı mümkün değildir" MK 973. 3. Kanundan doğan irtifak hakları MK m. 748

15 Hakkın Kapsamı: İrtifak hakkı sahibi, hakkın korunması ve kullanılması için gereken önlemleri alma hakkına sahiptir. Buna karşılık hakkını “yükümlü taşınmaz malikine en az zarar verecek şekilde kullanmakla yükümlüdür” MK 786. Yükümlü taşınmaz maliki hak sahibini “hakkını bu çerçevede kullanmasını engelleyemez, zorlaştırıcı davranışlarda bulunamaz” MK 786/2. İrtifak hakkı sahibinin yetki ve yükümlülüklerini belirlemede tapu sicilindeki “tescil kayıtları” esas alınır. İrtifak hakkı sahibinin ihtiyaçlarının artması, “yükümlü taşınmaz malikinin yükümlülüklerini artırmaz” MK 788. Yer değiştirme: Yükümlü taşınmaz maliki, menfaatinin varlığı halinde masraflar onun tarafından karşılanarak taşınmazın başka bir kısmına naklini yükümlü taşınmaz maliki isteyebilir MK 791.

16 Sona Ermesi(2/1) İrtifak hakları ya tapu sicilinden terkini ile ya da terkin dışı sona erer. Terkin ile sona erer. Terkin dışı sona erme: Yok olma Kamulaştırma Sürenin sona ermesi Tescilsiz kazanılan mecra irtifakında mecraya ait irtifakların ortadan kalkması ile Mahkeme kararı (785)

17 Sona Ermesi (2/2) Süreye bağlı olarak kurulmuşsa, sürenin dolmasıyla da sona erer MK 783. Yararlanan ve yükümlü gayrimenkulun ayni kişiye ait olması irtifak hakını sona erdirmez MK 784. Yükümlü iki halde mahkeme kararı ile irtifak hakkını sona erdirebilir: -İrtifak hakkının sahibine sağladığı yarar tamamen ortadan kalkmış ise; bunda tazminat gerekmez.  -Yükümlü taşınmazda sebep olduğu külfet, sahibine sağladığı yarardan fazlaysa; Bu halde “tazminat” karşılığı terkinine karar verilmesini mahkemeden talep eder. 

18 Eşyaya bağlı irtifakın hükümleri
İçeriği: sözleşmeye göre ve ya uzun zaman süre gelen kullanma biçimi ve iyiniyete göre.. Hak sahibi: hakkın kullanılması için gerekli önlemleri alabilir. Taşınmaz malikini menfaatlerini gözetmek zorundadır.

19 İhtiyacın değişmesi MK m. 788
Ör: lehine irtifak tesis edilen yer konut iken, sinemaya dönüştürülmesi Eski hale dönülmesini talep hakkı Terkin talep hakkı Taraflar anlaşabilir.

20 İrtifak yükünün değişmesi
MK m. 791 – irtifak yüklü taşınmzdaki yerinin değişmesi MK m. 792-yararlanılan taşınmazın bölünmesi MK m yüklü taşınmazın bölünmesi

21 Kişisel irtifaklar: Kişisel irtifaklar
Kişiye bağlı irtifaklar (İntifa ve sükna-oturma) Düzensiz kişisel irtifaklar (üst, kaynak ve diğerleri)

22 İntifa hakkının özelikleri (2/1)
1. Belirli bir kişiye tam yararlanma imkanı sağlayan haktır. Kiradan farklıdır Ana babanın çocuk mallarından kullanma hakkı özel hükümlere tabidir. (Federal Makeme…) 2. İntifa hakkı zorunlu olarak hak sahibine ayrılmaz bir biçimde bağlanır . Soru: İntifa hakkı konusu bir eşya başkası tarafından kullanılabilir mi veya kullanma hakkı bir başkasına devredilebilir mi? İntifa hakkının üçüncü kişi ile arasındaki ilişki temsil ilişkisidir. (MK m. 806/2 özel bir düzenleme )

23 İntifa hakkının özelikleri (2/2)
3. Eşya, hak ve malvarlığı üzerinde tam yararlanma Özel bir durum pay, hak ve özelikle malvarlığı üzerinde intifanın kabul edilmesi Estetik yararlanma da intifa konusu olabilir. 4. Sadece yararlanma yararalnma yetkisi sağlar. Hukuki tasarruflarda bulunamaz. Özdeğerine zarar veremez.

24 İntifa Hakkının Kurulması
1. Sözleşme: Taşınmazlar üzerinde: Resmi senet ve tapuya tescil gerekir. Resmi senet tapu müdürü tarafından düzenlenir. Taşınırlar üzerinde: Bunun için taahhüt işlemi ve eşyanın zilyetliğinin intifa hakkı sahibine nakli şarttır.  -Alacak hakkı: Alacaktan yararlanma hakkının yazılı temlik sözleşmesi ile devri mümkündür. Soru: nafaka hakkı üzerinde intifa hakkı tesis edilebilir mi? 2. Kanun gereği: Dördüncü zümre mirasçıların, tereke üzerindeki kanuni intifa hakları, miras bırakanın ölümü ile kendiliğinden doğardı. ( ) 3. Zamanaşımı ile Soru: alacak hakkı zamanaşımı ile kazanılabilir mi? 4. Mahkeme kararı ile Taşınmazlarda karar yenilik doğurucu nitelikte olup, taşınırlarda eda hükmündedir

25 Hak sahibinin yetkileri
İntifa Konusu Mala Zilyet Olma Yetkisi: İntifa Konusu Malı Kullanma Yetkisi: İntifa Konusu Malın Semerelerini ve Gelirlerini Elde Etme Yetkisi: Doğal ürünler: Hukuki ürünler: İntifa konusu malı yönetme: İntifa konusu mal üzerinde tasarruf: Soru: tasarruf edebilir mi?

26 İntifa Hakkı Sahibinin Borçları:
Bakım ve koruma: İntifa hakkı sahibi, eşyayı olduğu gibi muhafazaya ve bakımı için gerekli onarım işlerini yapmaya mecburdur. Adi bakım ve onarım giderleri kendisine aittir. Diğerlerini malike haber vermelidir. İşletme masrafları ve vergiler: İntifa hakkı sahibi işletme masraflarını, emlak ve arazi vergilerini,   Eşyayı iade borcu: İntifa hakkı sonra erince malı iade etmekle yükümlüdür MK 799. Malikin iade talebi, mülkiyet hakkından kaynaklanıyorsa zamanaşımına uğramaz. MK 683. İntifa hakkı sahibi, kusursuzluğunu kanıtlamadıkça intifa süresince eşyanın değer eksilmelerinden de sorumludur MK 800. Sigorta ettirme yükümlülüğü Yerer adete göre özenli bir işletmenin gereği ise

27 Malikin yetkileri: İntifa Konusu Üzerinde Tasarruf yetkisi:
Gözetme ve Denetleme yetkisi: Teminat İsteme yetkisi Eşyanın iadesini talep yetkisi Resmi defter tutma talep yetkisi Yönetime katılma yetkisi

28 Malikin yetkileri MK. madde 810’a göre İntifa hakkı sahibi, kendisine tanınan uygun süre içinde güvence göstermez veya hakkın konusu olan malı malikin itiraz etmesine rağmen hukuka aykırı şekilde kullanmaya devam ederse; sulh hakimi, yeni bir karara kadar intifa hakkı sahibinin zilyetliğini kaldırarak hakkın konusunu atayacağı bir kayyıma tevdi eder. Malik veya intifa hakkı sahibi, diğerinden giderleri paylaşmak üzere intifa hakkına konu olan malların noterlikçe resmen defterinin tutulmasını her zaman isteyebilir.

29 Malikin Borçları: Eşyanın olağan kullanımının yol açtığı masraflar dışında, “özünün korunması için yapılan masraflar malik tarafından karşılanır”. Bunun için malik intifa hakkı sahibinden kendisine “faizsiz ödünç vermesini talep edebilir”. Aksi halde malik paranın temini için eşyayı sattırabilir MK 813. Kredi borcu eşyanın malike geri iade edildiği anda muaccel olur. 

30 SONA ERME SEBEPLERİ: a-Taşınmazlarda Terkin:İntifa hakkı sahibinin yazılı terkin talebinde bulunması üzerine, hak terkin edilir. b-Hakkın Konusunun Yok Olması: İntifa hakkı sahibi, maliki harap olan intifa konusu malı yararlanılacak hale getirmeye zorlayamaz. Eğer malik harap olan malı kendi isteği ile yeniden yararlanılacak hale getirmişse, intifa hakkı yeniden kendiliğinden doğar. İntifa konusu malın yok olması halinde, intifa hakkı kanun gereğince malikin aldığı tazminat veya sigorta bedeli üzerinden devam eder. c-İntifa Hakkının Süresinin Dolması veya Kişiliğin Sona Ermesi:Tüzel kişiler yararına intifa hakkı en fazla 100 yıl için kurulabilir. Bir süre tayin edilmemişse, gerçek kişiler için intifa hakkı hak sahibinin ölümüne kadar devam eder. d-Mahkeme Kararı: Hak karar ile sona erer. e-Kamulaştırma: Kamulaştırma işleminin tamamlanmasıyla intifa hakkı sona erer ve hak kamulaştırma bedeli üzerine geçer.

31 2-İNTİFA HAKKININ SONA ERMESİNİN SONUÇLARI:
a-İntifa Hakkı Konusunun Geri Verilmesi: İntifa hakkı sona erince, intifa hakkı sahibi zilyetliğinde bulunan malı malike geri verme borcu altındadır. b-İntifa Konusunun Geri Verilmesinde İntifa Hakkı Sahibinin Sorumluluğu: MK. madde 800?e göre ?İntifa hakkı sahibi, zararın kendi kusurundan ileri gelmediğini ispat etmedikçe, malın yok olmasından veya değerinin azalmasından sorumludur. İntifa hakkı sahibi, yararlanması için gerekli olmadığı halde tükettiği şeyleri tazmin etmekle yükümlüdür. İntifa hakkı sahibi, malın olağan kullanılması sonucunda meydana gelen değer azalmalarından sorumlu değildir.? c-İntifa Hakkı Sahibinin Giderleri Talep Hakkı:MK. madde 801?e göre ?İntifa hakkı sahibi, yükümlü olmadığı halde yaptığı giderler, yenilemeler ve eklemeler için, hak sona erdiğinde, vekaletsiz iş görme hükümleri uyarınca tazminat isteyebilir.? d-İntifa Hakkı Sahibinin Söküp Alma Hakkı:MK. madde 801/IIye göre Malikin tazminat vermekten kaçınması halinde intifa hakkı sahibi, yaptığı eklemeleri, malı eski haline getirmek kaydıyla söküp alabilir.? MK. madde 802?ye göre ?Geri verme anında malik ve intifa hakkı sahibi tarafından ileri sürülebilecek bütün istem hakları, bu andan başlayarak bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.?

32 Özel intifa çeşitleri Tüketime tabi eşya üzerinde
Tüketilebilen şeylerin mülkiyeti, aksi kararlaştırılmadıkça, intifa hakkı sahibine geçer; İntifa hakkı sahibi, değeri biçilerek kendisine teslim olunan diğer taşınırlar üzerinde, serbestçe tasarrufta bulunabilir; SORU: Aksi kararlaştırılabilir mi? Bu ödeme, tarım işletmesi gereçleri, hayvan sürüleri, ticarî mallar veya benzeri şeylerde aynı cins ve nitelikte eşya verilmesi suretiyle yerine getirilebilir.

33 Özel intifa çeşitleri Bir alacak üzerindeki intifa hakkı, onun getirisini edinme yetkisi verir. Borçluya karşı yapılacak ödeme isteminin ve kıymetli evrak üzerindeki tasarrufların alacaklı ve intifa hakkı sahibi tarafından birlikte yapılması gerekir. Yerine getirilen edimin konusu ve özellikle geri ödenecek ana para, intifa hakkına tâbi olur. Alacaklı veya intifa hakkı sahibi, ana paranın güvenilir ve getiri sağlayan bir yere yatırılmasını isteyebilir. Alacak tehlikeye düşerse, alacaklı ve intifa hakkı sahibinden her biri, diğerinden iyi bir yönetimin gerektirdiği önlemleri almaya katılmasını isteyebilir.

34 Devir isteme hakkı  İntifa hakkı sahibi, intifaın başlangıcını izleyen üç ay içinde, hakkın konusu olan alacağın ve kıymetli evrakın kendisine devrini isteyebilir. İntifa hakkı sahibi, alacağın ve kıymetli evrakın devri sırasındaki değeri tutarında devredene karşı bunların bedelini ödeme borcu altına girer ve güvence göstermekle yükümlü olur. Güvence istemekten feragat edilmemiş ise devir, ancak güvence gösterildikten sonra hüküm ifade eder.

35 OTURMA (SÜKNA) HAKKI: Oturma hakkı hak sahibine, bir binanın tümünden veya bir bölümünden konut olarak yararlanma yetkisi veren bir irtifak hakkıdır. İntifa hakkına ilişkin hükümler niteliği ile bağdaştığı ölçüde oturma hakkına kıyasen uygulanır. Soru: Oturma hakkı sahibi, ailesi ve ev halkı ile birlikte oturabilir mi? Binanın bir bölümü üzerinde oturma hakkına sahip olan kimse, ortaklaşa kullanmaya özgülenen yerlerden de yararlanabilir

36 OTURMA (SÜKNA) HAKKI: Oturmaya elverişli yerler üzerinde kurulur.
Binanın tamamı veya bir bölümü üzerinde kurulabilir. Soru: sadece dairenin bir bölümü üzerinde oturma hakkı tesis edilebilir mi? Oturma hakkının kapsamı, genel olarak hak sahibinin kişisel ihtiyaçlarına göre belirlenir. (Mk m. 824)

37 Üst hakkı( inşaat hakkı)
MADDE 726.- Bir üst irtifakına dayalı olarak başkasına ait bir arazinin altında veya üstünde sürekli kalmak üzere inşa edilen yapıların mülkiyeti, irtifak hakkı sahibine ait olur. MADDE 826.- Bir taşınmaz maliki, üçüncü kişi lehine arazisinin altında veya üstünde yapı yapmak veya mevcut bir yapıyı muhafaza etmek yetkisi veren bir irtifak hakkı kurabilir.

38 Niteliği ve Özelliği Tanım: başkasına ait bir arazinin altında veya üstünde sürekli kalmak üzere inşaat yapma ve yapıların üzerinde mülkiyet hakkı kazanma imkanı sağlayan irtifak hakkıdır. Niteliği itibariyle bir irtifak hakkıdır. Yapı üzerinde mülkiyet hakkı verir. Soru: üst hakkının sağladığı mülkiyet hakkının normal mülkiyetten farkı nedir? Yapı üzerindeki mülkiyet hakkı irtifak hakkına ayrılmaz şekilde bağlıdır, onun kaderine tabidir. Bağımsız bölümler üst hakkının konusu değildir.

39 Çeşitleri ve hükümleri
Kişi ve ya eşya lehine tesis edilebilir. Kazanılması: eşyaya bağlı irtifaklarla ilgili hükümler uygulanır. 100 yıldan fazla bir süre için kurulamaz.

40

41 ÜST HAKKI: Üst hakkı bir kişiye başkasına ait arazideki yapının(inşaatın) maliki olma yetkisi veren bir irtifak hakkıdır. A-TÜRLERİ: Üst hakkının başkalarına devri, mirasçılara geçişi sözleşme ile yasaklanmamışsa bağımsız üst hakkı, aksi takdirde bağımlı üst hakkı söz konusu olur. Kural olarak üst hakkı bağımsız irtifaklardandır. MK. m.836’ya göre Üst hakkı, bağımsız bir hak olarak en çok yüz yıl için kurulabilir. Üst hakkı, süresinin dörtte üçü dolduktan sonra, kurulması için öngörülen şekle uyularak her zaman en çok yüz yıllık yeni bir süre için uzatılabilir. Bu konuda önceden yapılan taahhüt bağlayıcı değildir.

42 ÜST HAKKININ KAZANILMASI:
Bu konuda taşınmaz lehine (eşyaya bağlı) irtifakların kurulmasına ilişkin hükümler kıyasen uygulanabilir. Üst hakkı sözleşmesinin tapu sicil müdürü tarafından düzenlenmesi gerekir. MK. madde 827ye göre üst hakkının içerik ve kapsamıyla ilgili olarak resmi senette yer alan, özellikle yapının konumuna, şekline, niteliğine, boyutlarına özgülenme amacına ve üzerinde yapı bulunmayan alandan faydalanmaya ilişkin sözleşme kayıtları herkes için bağlayıcıdır. Bu unsurlar dışında resmi senette yer alan diğer hükümler cüzi halefler için bağlayıcı değildir.

43 ÜST HAKKININ SONA ERMESİ VE SONA ERMENİN SONUÇLARI:
I-YAPI ÜZERİNDE MÜLKİYET HAKKININ YÜKLÜ TAŞINMAZ MALİKİNE GEÇMESİ: II-YAPI KARŞILIĞINDA ÖDENECEK BEDEL:Üst hakkının terkini halinde, arazi malikinin üst hakkı sahibine yapı için bedel ödeme yükümlülüğü yoktur. Ancak tarafların aksini kararlaştırmaları mümkündür. Bedele ilişkin sözleşme tapu kütüğüne şerh verilebilir. MK. madde 829 III-SÜRESİNDEN ÖNCE ÜST HAKKININ ARAZİ MALİKİNE DEVRİ TALEBİ: MK. madde 831

44


"Sınırlı Ayni haklar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları