Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI
TANITIMI VE STRATEJİK PLANI ( )

2 Sunum Planı I- İÇ DENETİM II- STRATEJİK PLAN

3 I- İÇ DENETİM

4 Genel Bilgi Kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni kamu mali yönetimi, yönetim sorumluluğu esasına göre düzenlenmiş olup, üst yöneticilerin bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığı ile yerine getirecekleri belirtilmiştir.

5 İç Denetim Nedir ? Kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomik, etkili ve verimli yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir.

6 İç Denetim (1) Doğrudan üst yöneticiye (Üniversitelerde rektör) bağlı olarak yapılır. Liyakat ve kariyeri esas alan sertifikalı iç denetçiler tarafından gerçekleştirilir. İç Denetim Koordinasyon Kurulunun koordinasyon ve rehberliğinde belirlenen standartlar ile genel kabul görmüş uluslararası standartlara göre gerçekleştirilir. İç denetim birimi tarafından hazırlanan ve üst yönetici tarafından onaylanan risk odaklı denetim plan ve programlarına göre yapılır.

7 İç Denetim (2) Sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla gerçekleştirilir. Mali ve mali olmayan tüm işlemleri kapsar. Fonksiyonel bağımsızlık ve tarafsızlık ilkelerine uygun olarak yürütülür.

8 İç Denetimin İşlevi Nedir ?
Objektif olarak güvence ve danışmanlık hizmeti vermek Kurumun faaliyetlerinin geliştirilmesine ve hedeflerinin gerçekleştirilmesine yardımcı olmak Risk yönetiminin, iç kontrol ve yönetsel süreçlerinin denetimini yapmak

9 Nesnel Güvence Sağlamak Ne Demektir?
Kurum içinde; Etkin bir iç denetim sisteminin var olduğuna, Risk yönetimi, iç kontrol sistemi ve işlem süreçlerinin etkin bir şekilde işlediğine, Üretilen bilgilerin doğruluğuna ve tamlığına, Varlıkların korunduğuna, Faaliyetlerin etkili, verimli, ekonomik ve mevzuata uygun olarak gerçekleştirildiğine ilişkin kurum içine ve kurum dışına yeterli güvencenin verilmesidir.

10 Danışmanlık Faaliyeti Neyi Kapsar?
Danışmanlık ve benzeri faaliyetler, bir idari sorumluluk üstlenmeksizin yürütülen; İcrai konularla ilgili görüş, Eğitim, Analiz, Değerlendirme, Performans göstergelerinin tespiti, Proje görevleri gibi idari faaliyetlere değer katmak, kolaylaştırmak, geliştirmek ve yol göstermek amaçlarıyla gerçekleştirilen hizmetlerdir.

11 İç Denetim Uygulamaları
Uygunluk Denetimi Mali Denetim Sistem Denetimi Performans Denetimi Bilgi Teknolojileri Denetimi Bu denetimler risk odaklı olarak yapılır.

12 Risk Odaklı Denetim Nedir?
İç denetim faaliyetlerinde kurumun amaçları ile stratejik hedeflerine ulaşmasını engelleyebilecek iç ve dış etmenlerin tespit edilmesi, değerlendirilmesi ve izlenmesi sürecine ağırlık ve önem verilmesidir.

13 İÇ DENETİMİN GELENEKSEL DENETİMDEN FARKLARI (1) İç Denetim Geleneksel Denetim
Risk değerlemesi yetersizdir Denetim maliyetini sorgulamaz Denetçinin performansının değerlendirilme ölçütleri zayıftır Üst yönetimin önerileri doğrultusunda planlama yapılır Risk odaklıdır Denetim maliyetini dikkate alır İç denetçinin performansını ölçer Denetim planlamasında çalışanların görüş ve önerileri alınır

14 İÇ DENETİMİN GELENEKSEL DENETİMDEN FARKLARI (2) İç Denetim Geleneksel Denetim
Sistematik değildir ve kesintilidir İdarenin yanlışını ortaya çıkarır İdareye teftiş sonrası öneride bulunur Birey ve olay odaklıdır Yönetime bağlılık anlayışı zayıftır Sistematik ve süreklidir İdareye güven sağlar İdareye sürekli danışmanlık yapar Sistem ve süreç odaklıdır Yönetimin bağlı bir parçasıdır

15 İÇ DENETİMİN GELENEKSEL DENETİMDEN FARKLARI (3) İç Denetim Geleneksel Denetim
İdareyi geliştirme amaçlıdır İyi uygulama örneklerini arar En üst yöneticiye bağlıdır Denetimin tüm türlerini kapsar Yolsuzluk ve usulsüzlük konusunda yeterli bilgiye sahiptir Mevzuata uygunluk amaçlıdır Hata arar Bakan dahil değişik otoritelere bağlıdır Genelde uygunluk denetimi ile sınırlıdır Soruşturma asli görevidir

16 II- STRATEJİK PLAN

17 Durum Analizi Üniversitemize tahsis edilen kadrolara yapılan on adet İç Denetçi atamalarını takiben tarihli Olur ile, doğrudan Rektörlük Makamına bağlı İç Denetim Birimi Başkanlığı kurulmuştur.

18 Kaynaklarımız İnsan Kaynakları: 10 İç Denetçi (Birim Başkanı dahil)
1 Memur 1 Yardımcı Personel Birimin Fiziki Durumu: 1 Başkan Odası 3 İç Denetçi Çalışma Odası 1 Sekreterlik Odası 1 Toplantı Odası 1 Arşiv Odası

19 Ne Yaptık ? Çalışma Ortamının Temini ve Düzenlenmesi Sertifika Eğitimi
Birim Yönerge Taslağı Çalışması Kurum İçi ve Kurum Dışı Eğitimler Web Sayfasının Hazırlanması Büro Oluşturulması

20 Paydaşlarımız İç Paydaşlar Dış Paydaşlar 1- Rektörlük
2- Üniversitemiz Birimleri 3- Akademik Personel 4- İdari Personel Dış Paydaşlar 1- Yüksek Öğretim Kurulu 2- Milli Eğitim Bakanlığı 3- Maliye Bakanlığı 4- İç Denetim Koordinasyon Kurulu 5- Sayıştay 6- Diğer İç Denetim Birimleri 7- Diğer Üniversiteler (yurtiçi ve yurtdışı) 8- Sivil Toplum Örgütleri 9- Üniversitelerarası Kurul 10- Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları

21 Üst yönetimin iç denetime olumlu bakışı Takım çalışmasına yatkınlık
GZFT Analizi (1) Güçlü Yönler Mesleki tecrübe Bilgi birikimi Üst yönetimin iç denetime olumlu bakışı Takım çalışmasına yatkınlık İşin sahiplenilmesi Üniversitemizin kurumsallaşmış yapısı ve nispi büyüklüğü

22 GZFT Analizi (2) Zayıf Yönler İç denetim kültürünün yeni olması İç denetim faaliyetlerinin yeni başlıyor olması Bilgi teknolojileri alt yapısının yaygınlaşmamış olması Üniversitemizin nispi büyüklüğü Birimimizin yabancı dil bilgisinin yetersizliği

23 GZFT Analizi (3) Fırsatlar Bilgiye erişimin kolay olması Uluslararası işbirliğine açık olunması Ülkemizdeki denetim anlayışının geleneksel denetimden iç denetime yönelmesi AB’ye uyum süreci ve bunun getirdiği yapısal değişim ihtiyacı

24 GZFT Analizi (4) Tehditler Uzun vadeli planlama kültürünün eksikliği AB sürecinde duraksamaların yaşanma ihtimalinin olması İç denetim mevzuatının yeni ve henüz yetersiz oluşu Kurumlararası işbirliği ve koordinasyon eksikliği

25 Misyonumuz Üniversitemiz kaynaklarının ekonomik, etkili ve verimli kullanılması için, yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlere ilişkin karar ve tasarrufları sistemli, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla değerlendirmek, önleyici, tespit edici ve yönlendirici önerilerde bulunmak, üniversitemizin faaliyetlerine değer katmak ve geliştirmek suretiyle amaçlarına ulaşmasına yardımcı olmaktır.

26 Vizyonumuz Doğruluk ve sorumluluk duygusuyla görevini en iyi şekilde yapan, görevin gerektirdiği bilgi, beceri ve tecrübeye sahip, çalışmaları örnek alınan, ulusal ve uluslararası standartlara uygun denetim ve danışmanlık faaliyetleri sunan ilkeli bir birim olmak.

27 Değerlerimiz (1) Yetkinlik İç denetçi;
- Resmi olarak görevlendirildiği ve gerekli beceri ve eğitimlere sahip olduğu sürece denetim faaliyetini gerçekleştirir, - Bilgi ve becerilerini sürekli geliştirir. Dürüstlük İç denetçi görevini yerine getirirken; - Dürüst, gayretli ve sorumluluk sahibidir, - Kurallara ve standartlara uyar, - Yasal düzenlemeler ve denetim standartlarının gerektirdiği açıklamalarda bulunur. Gizlilik - İç denetçi denetim esnasında elde ettiği bilgilerin gizliliğine saygı ve özen gösterir.

28 Değerlerimiz (2) İşbirliği, Dayanışma ve Paylaşma
İç Denetçi, üniversitenin tüm birimleriyle işbirliği, dayanışma ve paylaşma anlayışı içinde hareket eder. Bağımsızlık İç Denetçi; - Denetlenen birimden tamamen bağımsızdır, - İşlemlerin hazırlanması ya da uygulanması sırasında hiçbir şekilde görev almaz. Nesnellik - Bilginin içeriğini, profesyonel nesnellikle değerlendirir, - Sonuçlara varırken önyargılardan yola çıkmaz. Nesnellik, iç denetçinin denetlenen işlem veya birimlerle ilişkilerine istinaden ölçülür.

29 STRATEJİK AMAÇ İç denetimin sağlıklı, amacına uygun olarak yürütülmesini ve uygulanmasını sağlamak Üniversitemizin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek İç denetim faaliyetlerinin geliştirilmesini ve iç denetçilerin niteliklerinin artırılmasını sağlamak

30 AMAÇ- 1 İç denetimin sağlıklı, amacına uygun olarak yürütülmesini ve uygulanmasını sağlamak
Stratejik Hedefler yılında Üniversitemizde iç denetimin kapsamı ve iç denetçilerle diğer çalışanların iç denetimdeki rollerinin açıklığa kavuşturulması, iç denetimin genel kabul görmesinin sağlanması ve tanıtılması Performans Göstergesi: -Yönerge taslağının 2008/Nisan ayı sonuna kadar onaya sunulması -Tanıtım için yapılan çalışmaların sayısı 1.2. Hazırlanan iş, risk yönetim ve kontrol süreçlerinin 2011 yılına kadar gözden geçirilmesi -Gözden geçirilen süreç sayısı

31 Stratejik Hedefler 1.3. Üç yıllık denetim planının ve yıllık denetim programlarının hazırlanması ve onaya sunulması Performans Göstergesi: -Hazırlanan iç denetim planı ve iç denetim programlarının onaya sunulması

32 AMAÇ- 2 Üniversitemizin faaliyetlerine değer katmak ve geliştirmek
Stratejik Hedefler 2.1. Danışmanlık faaliyetinin tanıtılması ve başlatılması Performans Göstergesi: -Yapılan bilgilendirme sayısı -Verilen danışmanlık hizmeti sayısı 2.2. Üniversite kaynaklarının ekonomik, etkili ve verimli kullanılıp kullanılmadığının yılının sonuna kadar değerlendirilmesi -Rapor sayısı -Öneri Sayısı 2.3. Kamu yararı gözetilerek meslek alanımızla ilgili eğitim verilmesi -Verilen eğitim sayısı

33 AMAÇ- 3 İç denetim faaliyetlerinin geliştirilmesini ve iç denetçilerin niteliklerinin artırılmasını sağlamak Stratejik Hedefler 3.1. İç denetimde bilgisayar destekli denetim tekniklerinin kullanılması Performans Göstergesi: -Bu sistemlerin kullanılmaya başlanılması 3.2.İhtiyaç duyulan alanlardaki eğitimlerin, kurum bünyesinden ya da diğer kurum ve kuruluşlardan temin edilmesi -Alınan eğitim sayısı - Eğitim alan iç denetçi sayısı 3.3. Eğitici iç denetçilerin belirlenmesi -Eğitici iç denetçi sayısı

34 Stratejik Hedefler 3.4. İç denetim alanında model teşkil eden yurtdışındaki üniversiteler ile, belli programlar dahilinde yılı sonuna kadar ortak çalışma yapılması Performans Göstergesi: -Bu kapsamda yapılan ortak çalışma sayısı -Bu çalışmalara katılan iç denetçi sayısı sonuna kadar iç denetçi sertifika eğitimlerinin tamamlanması -Eğitimlerini tamamlayarak sertifika alan iç denetçi sayısı yılı sonuna kadar iç denetçilerin uluslararası geçerliliği olan sertifikaları alması Performans göstergesi: -Alınan sertifika sayısı -Sertifika alan iç denetçi sayısı

35

36

37 E-POSTA: icdenet@hacettepe.edu.tr
TEŞEKKÜR EDERİZ WEB: E-POSTA:


"HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları