Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çin Ekonomisinin Genel Görünümü  Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruldu ğ u 1949 yılından beri Çin ekonomisi hızlı geli ş me kaydetti. Özellikle reform ve.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çin Ekonomisinin Genel Görünümü  Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruldu ğ u 1949 yılından beri Çin ekonomisi hızlı geli ş me kaydetti. Özellikle reform ve."— Sunum transkripti:

1

2 Çin Ekonomisinin Genel Görünümü  Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruldu ğ u 1949 yılından beri Çin ekonomisi hızlı geli ş me kaydetti. Özellikle reform ve dı ş a açılma politikasının uygulanmaya ba ş ladı ğ ı 1978 yılından bu yana Çin ekonomisi her yıl yüzde 9’u a ş an büyüme hızıyla sürekli ve sa ğ lıklı do ğ rultuda geli ş iyor. 2003 yılında Çin’in yurtiçi gayri safi milli hasılası 1 trilyon 400 milyar ABD dolarına ula ş tı ve Çin ekonomisi ABD, Japonya, Almanya, İ ngiltere ve Fransa’dan sonra dünyada 6. sırada yer aldı. 2003 yılının sonuna kadar Çin’in ki ş i ba ş ına dü ş en gayri safi milli hasılası 1000 ABD dolarını geçti.

3  Çin’de yurtiçi yatırım ve tüketim durumu olumlu ş ekilde sürüyor. 2003 yılında Çin’de tüm toplumun sabit mülkiyetine yapılan yatırım 5 trilyon 50 milyar yuanı; tüm toplumun tüketim mallarının genel perakende hacmi ise 4 trilyon 600 milyar yuanı buldu. Dı ş ticaret hacmi İ ngiltere ve Fransa’yı a ş arak ABD, Japonya ve Almanya’dan sonra dünyada 4. sırada yer alarak 850 milyar ABD dolarına ula ş tı. 2003 yılının sonuna kadar, Çin’in döviz stoku Japonya’dan sonra dünyada ikincili ğ e yerle ş erek 400 milyar ABD dolarını a ş tı.

4  Reform ve dı ş a açılma politikası ile modernizasyon yapılanmasının uygulandı ğ ı son 20 yıldır Çin’in planlı ekonomiden sosyalist piyasa ekonomisine geçi ş i asıl olarak tamamlandı. Sosyalist piyasa ekonomisi yapısal açıdan gitgide sa ğ lamla ş tırılarak mükemmelle ş tiriliyor. Bunun yanında piyasanın dı ş a açılması büyüyor, yatırım çevresi geli ş iyor, finans sisteminin reformu da istikrarlı bir do ğ rultuda ilerletiliyor. Bunlar Çin ekonomisinin sürekli geli ş mesini garanti altına alan atılımlar.

5  21. yüzyılla birlikte Çin, insan ve do ğ a, insan ve toplum, kent ve köy, ülkenin do ğ usu ve batısı, ekonomi ve toplumun kapsamlı ve e ş güdümlü geli ş tirilmeleriyle ilgili kapsamlı dü ş ünceler ileri sürdü. 2002 yılında düzenlenen Çin Komünist Partisi 16. Ulusal Kongresi’nde, 2020 yılına kadar orta halli refah toplumunun kapsamlı yapılanmasına ili ş kin mücadele hedefi ortaya kondu.

6 Çin Sektör Yapısı  Sektör yapısı, üretimin belli ba ş lı elemanlarının üretim birimleri arasında kar ş ılıklı dayanı ş ma ve kontrol ba ğ lantılarına i ş aret ediyor. Tarım, sanayi ve hizmetler gibi üç sektör arasındaki oransal ili ş kileri ve di ğ er sektörler arasındaki oransal ili ş kiler Çin’deki sektörel yapının temel durumunu gösteriyor.

7  Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruldu ğ u 1949 yılından bu yana Çin’de sektör yapısı toplam üç a ş amadan geçti: İ lk a ş ama olarak 1950’li yılların ba ş ı ve 70’li yılların sonu arasında, Çin’de yarı sömürge ekonomisinin özellikleri hızla yok edilirken ilk sanayile ş me temeli atıldı. İ kici a ş amada, 1979 yılından 1990’lı yılların ba ş ına kadar Çin’de reform ve dı ş a açılma politikasının uygulanması yoluyla sektörel yapı sürekli ş ekilde ayarlandı ve Çin’in sanayile ş mesi orta dönemine geldi. Üçüncü a ş ama olarak, 1990’lı yılların ba ş larında Çin’de sosyalist piyasa ekonomisi sisteminin kurulmasının ve geli ş tirilmesinin ardından 2020 yılına kadar sanayile ş menin tamamlanması ve bilgi toplumuna geçi ş öngörülüyor.

8  50 yılı a ş kın süredir, Çin’in üç temel sektörü arasındaki oransal ili ş kilerde büyük de ğ i ş iklikler meydana geldi. 1950’li yılların ba ş larından 2002 yılına kadar Çin’de tarım oranı yüzde 45.4’ten 14.5’e indi; sanayi oranı yüzde 34.4’ten 51.8’e yükseldi; hizmet sektörünün oranı da yüzde 20.2’den 33.7’ye yükseldi.

9 Çin'in İ hracatı ve İ thalatı  Çin ekonomisinin sürekli ve hızlı geli ş mesiyle birlikte Çin’in dı ş ticareti de sürekli geli ş me kaydetti. Çin’in genel ithalat ve ihracat hacmi 1978 yılında dünya ticaret sıralamasında

10  32. sırada, 1989 yılında 15. sırada, 1997 yılında 10. sırada yer almı ş tı. 2001 yılında ise 6. sırayı aldı ve ilk kez 500 milyar ABD dolarını a ş arak 509 milyar 650 milyon ABD dolarını buldu. Bu miktar ayrıca 1978 yılındakinin 24.7 katı, 1989 yılındakinin 4.6 katı, 1997 yılındakinin 1.57 katı oldu. 2002 yılında Çin’in genel ithalat ve ihracat hacmi yeni bir basama ğ a çıkarak 620 milyar 770 milyon ABD dolarına ula ş tı. 2003 yılında Çin’in genel ithalat ve ihracat hacmi 2002 yılına göre yüzde 37.1 artarak 851 milyar 200 milyon ABD dolarını buldu. İ hracat hacmi yüzde 34.6 artarak 438 milyar 400 milyon ABD doları; ithalat hacmi yüzde 39.9 artarak (Tablo-7’de görünür) 412 milyar 800 milyon ABD doları oldu. Çin’in ithalat ve ihracat hacmi dünya ticareti sıralanmasında 4. sırada yer aldı.

11  Ş imdi dünyada 220’den fazla ülke ve bölge Çin ile ticaret ba ğ lantısı kurdu. Japonya, ABD, AB, Hong Kong Özel İ dari Bölgesi, ASEAN, Kore Cumhuriyeti, Taiwan eyaleti, Avustralya, Rusya ve Kanada, Çin’in en büyük 10 ticaret orta ğ ı oldular.  ÇHC 2010 yılında Japonya’yı geçerek ABD’nin ardından dünyanın ikinci büyük ekonomisi haline gelmi ş tir. 2011 yılında % 9,2 olan büyüme hızı 2012 yılında dı ş konjonktüre ba ğ lı olarak yava ş lamı ş ve % 7,8 olarak gerçekle ş mi ş tir. Bu oran son 13 yılın en dü ş ük rakamıdır. Böylece GSY İ H 8,28 trilyon Dolar’ı, ki ş i ba ş ına GSMH ise 5461 Dolar’ı bulmu ş tur. 2012 yılında enflasyon oranı % 2,5, i ş sizlik oranı % 6,4 civarında seyretmi ş tir.

12  2012 yılında ÇHC’nin dı ş ticareti, 2011 yılına göre % 6,2 oranında artı ş la 3,86 trilyon Dolar olarak gerçekle ş mi ş tir. İ hracat % 7,9 artı ş la 2,05 trilyon Dolar, ithalat % 4,3 artı ş la 1,82 trilyon Dolar, dı ş ticaret fazlası ise % 48,1 artı ş la 231,1 milyar Dolar olarak kaydedilmi ş tir. Avro bölgesindeki ekonomik buhran, küresel ekonomideki toparlanma sürecinin yava ş ilerlemesi ve dı ş talepteki daralma, ülke içinde maliyetlerin yükselmesi, RMB-Yuan’ın de ğ er kazanması, küresel ölçekte ticari korumacılı ğ ın belirginle ş mesi ve imalat sanayinde rekabetin artması gibi faktörler ÇHC dı ş ticaretinin hedeflerin gerisinde kalmasını açıklamaktadır. Bununla birlikte, ÇHC’nin küresel ticaretteki payının % 10,5 seviyesinden % 11,1’e yükseldi ğ i vakıadır. Hâlihazırda ÇHC dünyanın en büyük ihracatçısı ve ikinci büyük ithalatçısı, 124 ülkenin en büyük ticaret orta ğ ı durumundadır.

13  ÇHC’nin en büyük ticaret orta ğ ı olan AB ile ticaret hacmi, 2012 yılından bir önceki yıla göre % 3,7 gerileyerek 546 milyar Dolar olarak gerçekle ş mi ş tir. ABD ile ticaret % 8,5 artmı ş ve 491 milyar Dolar olarak kaydedilmi ş tir. ÇHC’nin üçüncü büyük ticaret orta ğ ı ASEAN ile ticaret hacmi ise % 10,2 artı ş la 400 milyar ABD Dolarını bulmu ş, Japonya ile ticaret hacmi % 3,9 azalarak 329,45 milyar Dolar olarak gerçekle ş mi ş tir.

14  2012 yılında ÇHC’nin mali olmayan sektörlerdeki yurtdı ş ı do ğ rudan yatırımları % 28,6 artı ş la 77,22 milyar Dolara ula ş mı ş tır. ÇHC’nin Rusya’daki yatırımları % 117,8, ABD’deki yatırımları % 66,4, Japonya’daki yatırımları % 47,8 ve ASEAN ülkelerindeki yatırımları % 52 oranında artmı ş tır. ÇHC hükümeti 2012 yılı sonu itibariyle 400 milyar Dolara ula ş an yurtdı ş ı do ğ rudan yatırımlarının 2015 yılında 560 milyar Dolara ula ş masını beklemektedir. ÇHC’nin yurtdı ş ı do ğ rudan yatırımları ço ğ unlukla birle ş me ve satın alma ş eklinde tezahür etmektedir. Artan hammadde ihtiyacına ko ş ut olarak birle ş me ve satın almalar petrol, do ğ algaz ve maden sektöründe yo ğ unla ş mı ş tır.

15  2012 yılında ÇHC’ye yapılan yurtdı ş ı do ğ rudan yatırım miktarı 2011 yılına göre % 3,7 azalarak 111,72 milyar Dolar düzeyinde gerçekle ş mi ş tir. Çin ekonomisinin 2013 yılında ve önümüzdeki 10 yılda %7- % 8 aralı ğ ında büyüyece ğ i öngörülmektedir. 2013 yılının ilk çeyre ğ inde büyüme % 7,7 olarak kaydedilmi ş tir. Ekonomideki büyümenin tüketime dayalı olaca ğ ı, 2013 yılında ihracatın artı ş oranının % 8, ithalatın artı ş oranının ise % 7,8 seviyesinde gerçekle ş ece ğ i tahmin edilmektedir.

16 Çin'li Tüketicinin Özellikleri  Çok çalı ş ıyor olmanın sonucu olarak harcamaya dü ş künlük,  Kapalı bir toplum halinde ya ş amanın getirdi ğ i tekdüzelikten kurtulan halkın, batı tarzı, ş ık ve modern ki ş isel zevlerin olu ş ması,  Dı ş görünü ş e önem verilmesi ve özen gösterilmesi,  Duygusal tüketimin ön planda olması,  Ki ş isel stil olu ş turma çabası,  E ğ ilimlere hassasiyet,

17  Yeni ürünlere ve yaratıcı fikirlere ilgi,  Karar almadaki bireysellik,  Ki ş isel bütçe yönetimi ve ödeyebilirlik oranında harcama iste ğ i,  Denenmi ş marka ve ürünü tercih etmedeki isteklilik,  Sa ğ lıklı ürünleri tercihine verilen önem,  Bilinçli tüketici,  Kendine güvenli genç nesil,

18 Xiaomi Çin’de pazar payını %5’ten %14’e çıkardı  Xiaomi’nin, geçen yıl Çin’de pazar payı yüzde 5’ti. Bu yıl yüzde 14’e çıkarak Samsung’u ikincili ğ e itti. Xiaomi’nin popüler Redmi modeli Samsung Galaxy’lerden çok daha ucuza; 100 dolardan biraz fazlaya satılıyor. Bu telefonların iyi kameraları ve hızlı i ş lemcileri var. Ancak sektör uzmanlarına göre Redmi, Apple cihazlarını andırıyor.

19  Çin’in Tianjin ş ehrinde montajı yapılan ilk Airbus A320 tipi uça ğ ın ilk uçu ş unu ba ş arıyla yaptı ğ ı bildirildi. Çin Uluslararası Radyosu’nun haberine göre, ilk uçu ş yakla ş ık dört saat sürdü. Bu, aynı zamanda Avrupa kıtası dı ş ında monte edilen ilk Airbus 320 tipi uçak oldu. Halihazırda dünyadaki ikinci büyük sivil havacılık piyasası olan Çin’de, önümüzdeki 20 yıl içinde 3 bine yakın sivil yolcu uça ğ ı ve kargo uça ğ ı ihtiyacı olaca ğ ı tahmin ediliyor. Eylül 2008’de üretime geçen Airbus A320 Tianjin Montaj Ş irketi’nin hisse senetlerinin yüzde 51’i Airbus Ş irketi’ne, yüzde 49’u Tianjin Zhongtian Havacılık Yatırım Ş irketi’ne ait. 

20 Nurettin Hakan YILDIZ By Can SÖNMEZBA Ş


"Çin Ekonomisinin Genel Görünümü  Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruldu ğ u 1949 yılından beri Çin ekonomisi hızlı geli ş me kaydetti. Özellikle reform ve." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları