Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KADIN SA Ğ LI Ğ INDA “YAŞAMA YILLAR, YILLARA YAŞAM” KATMAK İ Ç İ N PLANLANAB İ LECEK EP İ DEM İ YOLOJ İ K ARAŞTIRMALAR Op. Dr. Petek Feriha Arıo ğ lu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KADIN SA Ğ LI Ğ INDA “YAŞAMA YILLAR, YILLARA YAŞAM” KATMAK İ Ç İ N PLANLANAB İ LECEK EP İ DEM İ YOLOJ İ K ARAŞTIRMALAR Op. Dr. Petek Feriha Arıo ğ lu."— Sunum transkripti:

1 KADIN SA Ğ LI Ğ INDA “YAŞAMA YILLAR, YILLARA YAŞAM” KATMAK İ Ç İ N PLANLANAB İ LECEK EP İ DEM İ YOLOJ İ K ARAŞTIRMALAR Op. Dr. Petek Feriha Arıo ğ lu

2 Belgelerim Orhun Yazıtları, Mo ğ olistan MS 732-7335 ICD’nin atası, Birleşik Krallık MS 1664

3 "Kimsenin lutfuna olma talip Bedeli cevher-i hürriyettir." “Do not seek the grace of anyone, the price is the gem of freedom.” Namık Kemal

4 Pune, Hindistan Çalışması  Prof. Chittaranjan Yajnik  Kırsalda 152cm 44kg anneler (18kg/m2) ortalama 2.7kg bebekler  Şehir bebekleri- insülin konsantrasyonU, subskapüler ya ğ  SGA do ğ up sonradan şişmanlayan erişkinin hastalık riski

5 B12 Vitamini ve Folik asit  700 gebelik  Yeşil sebzeden zengin, et ve enerjiden fakir  Folat B12vit olan annelerin bebeklerinde 6 yaşında insülin rezistansı; ya ğ oranları  Hindistan’daki DM epidemisinin nedenlerinden olabilir.

6 Fetal Orijinler Hipotezi (Barker Hipotezi)  Barker ve Osmond  İ ngiltere ve Galler  1960-70 iskemik kalp hastalıkları+inme  1920-30 bebek ölümleri ile korelasyon  İ sveç, Finlandiya, ABD’de benzer sonuçlar

7 Anahatlar  Kadın olmaktan kaynaklanan riskler Türkiye’de nelerdir?  Genel sa ğ lık, kadın sa ğ lı ğ ı ve do ğ um istatistikleri  Bu çalışmaların paydaşları kimler?  Veri toplama ve de ğ erlendirme  Öncelikler  Çalışma planı

8 Kadın Olmanın Riskleri  Biyolojik riskler  Annelik  Genitoüriner sistem yapısından kaynaklanan üriner enfeksiyon ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar  Üreme fizyolojisi, endokrinolojisi ile ilgili hastalıklar  Genital sistemin neoplastik hastalıkları

9 Kadın Olmanın Riskleri  Ülkemizde en önemli riskler sosyolojik ve çevresel  Cinsel ayırımcılık Aile içi şiddet Sa ğ lık hizmetlerine ulaşamama  Düşük e ğ itim seviyesi  Kötü beslenme  Yaşam tarzı, alışkanlıklar  Çevre kirlili ğ i

10 Çevre ve Yaşam Tarzı “Birşeyler ters gidiyor olmalı- havamız temiz, suyumuz billur, epey hareketliyiz, yedi ğ imiz herşey organik ve serbest yetişiyor, yine de kimse 30 yaşından fazla yaşamıyor.”

11 Türkiye’de Sa ğ lık İ statistikleri  Türkiye İ statistik Kurumu (TÜ İ K)  T.C. Sa ğ lık Bakanlı ğ ı  Türkiye Nüfus ve Sa ğ lık Araştırması- (TNSA) 2008 Sayın Erol ALTU Ğ Yalanlar, Kuyruklu yalanlar ve İ statistikler

12 TÜ İ K  Türkiye’nin demografik yapısı ve gelece ğ i, 2010- 2050  2010-1015 2045-2050  Nüfus artış hızı %1,3 %0,2  Dünya sıralaması 18.19.  Nüfus74 milyon 94,6 milyon  Dünya nüfusunun %1,1’i http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13140

13 TÜ İ K Hekim Tarafından Teşhis Edilen Hastalık / Sağlık Sorunlarının Cinsiyet ve Yerleşim Yerine Göre Dağılımı, 2012 The percentage of diseases / health problems diagnosed by a medical doctor by sex and residence, 2012 Türkiye-TurkeyKent-UrbanKır-Rural Hastalık / Kaza TürüToplamErkekKadınToplamErkekKadınToplamErkekKadın Diseases / health problemsTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemale Hipertansiyon-High blood pressure (hypertension) 12,88,517,111,37,515,116,210,621,3 Romatizmal eklem hastalığı (romatoid artrit) Rheumatismal joint desease (romatoid artrit) 7,94,211,46,63,59,710,65,915,0 Kireçlenme (osteoartrit, artroz, dejenefatif eklem hastalığı) Osteoartrit (artrosis, joint degeneration) 6,03,18,84,92,47,48,34,511,8 Kansızlık (demir eksikliği anemisi vb.) Anaemia (iron deficiency anaemia) 5,31,19,55,30,99,65,51,49,2 Migren ve benzeri şiddetli baş ağrısı Migraine and severe headache 4,21,76,74,31,66,94,11,76,3 Tiroid hastalığı Thyroid disease 3,40,95,73,40,95,93,20,95,3 İdrar kaçırma, idrarı tutamama Urinary incontinence,problems in controlling the bladder 1,81,22,41,40,91,82,71,83,5 Kronik depresyon Chronic depression 1,90,92,91,80,82,72,21,23,3 Kronik kaygı Chronic anxiety 0,40,20,60,40,20,70,40,10,6

14 TÜ İ K 15 ve daha yukarı yaştaki bireylerin vücut kitle indeks de ğ erlerinin yıllara ve cinsiyete göre da ğ ılımı http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id= 13490

15 T.C. Sa ğ lık Bakanlı ğ ı

16

17 TNSA 2008 Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü T.C. Sa ğ lık Bakanlı ğ ı, Ana Çocuk Sa ğ lı ğ ı ve Aile Planlaması Genel Müdürlü ğ ü T.C. Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı, Müsteşarlı ğ ı

18 TNSA 2008

19

20

21 Paydaşlar  Kaynaklar  Aile Hekimleri  Devlet Hastaneleri  E ğ itim ve Araştırma Hastaneleri  Üniversite Hastaneleri  SGK anlaşmalı Özel Hastaneler  Özel Hastaneler  Muayenehaneler

22 Paydaşlar

23 Aile Hekimleri  Sa ğ lık Oca ğ ı Aile Sa ğ lı ğ ı Merkezi Toplum Sa ğ lı ğ ı Merkezi  1Hekim/3600-3700 nüfus İ stanbul 3559, Türkiye’de 20503 Yaklaşık %1 boşluk  Alanda Uzman aile hekimleri- AÇSAP deneyimi Pratisyen hekimlik kökenli  E ğ itim ve Araştırma Hastaneleri Teorik yaklaşım-2. Düzey hizmetler

24 Veri Toplama ve De ğ erlendirme  Hangi uzmanlık alanları ile çalışaca ğ ız?  Kadın Hastalıkları ve Do ğ um Uzmanları  Aile Hekimleri  Halk Sa ğ lı ğ ı Uzmanları  İ statistik Uzmanları  Çocuk Hastalıkları Uzmanları?

25 Sa ğ lık Bilişim Zirvesi Mart 2013, İ stanbul Sa ğ lık Özel A ğ ı- Şimşek Mert

26 Sa ğ lık Bilişim Zirvesi Mart 2013, İ stanbul  VER İ (Amaç, İ rdeleme, Sınıflandırma, Bilgiye dönüştürme)  İ ŞLENM İ Ş B İ LG İ (Sunum, Hedef kitle)  UYGULAMA, EYLEM (Odaklanma-Kalite ve maliyet, Alan) Prof.Dr. Mahmood Adil, NHS Danışmanı /National Quality & Efficiency Advisor http://www.saglikbilisimzirvesi.org/sunumlar/k/TefikBedirhanUstunICD-11IstanbulShow-fin.pdf

27 Önemli Tavsiyeler 1- Basamaklar arası süreyi kısa tutun 2- Bilgiyi odaklayın, kirlili ğ inden kaçının 3- Entegrasyon 4- Bilişim firmalarına tanımlanmış sorunlarla çözüm arayışı ile gidin, size kendilerince düşündükleri sorunlar için çözümlerle gelmesinler 5-Sa ğ lık bilişimi konusunda insan kayna ğ ı geliştirin

28 Bunlar nasıl?  Üreme sa ğ lı ğ ı  Tüm kadınlarda AMH düzeyleri ile ömür boyu fertilite tahmini ile ilgili Türkiye’yede kadınlar ne zamana menapoza girebilir bilgisine ulaşmaya çalışalım  Perinatoloji  Prenatest ile tüm toplumda kromozomal anomali taraması yapalım  Jinekolojik Onkoloji  Luviva ile tüm aile sa ğ lı ğ ı merkezlerinde rahim a ğ zı kanserinin erken tanısı mümk ğ n kılalım ve insidansını araştıralım

29 Öncelikli Araştırma Konuları  Üreme Sa ğ lı ğ ı  Obezite-insülin rezistansı-anovülasyon Türkiye’de prevalans nedir? Diabet öngörüsü, infertilite, jinekolojik maliniteler  Fe, Folat, B12 düzeyleri, gebelik sayısı, do ğ um sayısı, anne ölümleri ile ilişkileri Kime neyi ne kadar takviye etmeliyiz ?  Ca, Mg, vitamin D- Osteoporoz

30 Öncelikli Araştırma Konuları  İ nfertilite  Etyoloji haritası  Gebelik kayıplarının ve tekrarlayıcı gebelik kayıplarının illere göre prevalansı- bölgesel çevresel riskler olabilir mi?

31 Öncelikli Araştırma Konuları  Perinatoloji  Aile içi evlilikler ve Türkiye’ye endemik genetik hastalıkların profili-hastalıkların kataloglanması, ülke içinde tanının mümkün kılınması  Gestasyonel diabet- Gerçek prevalans, ideal tarama ülkemiz için nedir? Daha pratik bir tarama yöntemi bulabilir miyiz? 3 kutu elma suyu ve 1. saat kapiler glikoz?  Hipertansiyon ve aile öyküsü- Genetik yükü olanlara düşük doz aspirin?  Toplanmakta olan idrarda bakteri, protein, glikoz ve kan basıncı bilgilerinin analizi

32 Öncelikler  Jinekolojik Onkoloji  Obezite ve jinekolojik malinitelerin ülkemizdeki ilişkisi  Aile hekimlerinin toplayabilece ğ i veya kendi kendine körleme örnekleme ile thin-prep?  HPV prevalansı ve tiplendirme Retrospektif olarak servikal kanser patolojik preparatlarında tiplendirme http://apps.who.int/hpvcentre/statistics/dynamic/ico/country_pd f/TUR.pdf http://www.kanser.gov.tr/Dosya/turkiyede-kanser- kayitcigi.pdf http://www.kanser.gov.tr/Dosya/turkiyede-kanser- kayitcigi.pdf  Ürojinekoloji  ?

33 Çalışma Planı  TJOD Epidemiyoloji Komitesinin oluşturulması  Sa ğ lık Bakanlı ğ ı’na teklif olarak çalışmaların sunulması (Öncelikle 2 çalışma)  Sa ğ lık Net2 içerisine kararlaştırılacak de ğ erlendirme parametrelerinin tanımlanması  Pratik ve ölçülebilir bilgi girilmesi  İ lgili hekim ve sa ğ lık personeli bölge bölge ziyaret edilerek destek alınması  İ nternette kullanıcı kolaylı ğ ı için e ğ itim programlarının hazırlanması

34 Çalışma Planı  Pilot çalışma- çalışma  2 aylık pilot çalışma ve ara de ğ erlendirme sonrası bölge bölge yaygınlaştırma  Sonuçların ilk 6 ayda toplanarak verilerin istatistiksel analizlerinin yapılması  6 aylık aralıklarla denetleme ve takip yapılması  Yıl sonunda verilerin sunularak kullanılabilir bilgiye dönüştürülmesi

35 Ustalara Saygı Meslektaşlara Teşekkür  Prof. Dr. Umur Kuyumcuo ğ lu, Kadın Hastalıkları ve Do ğ um  Prof. Dr. Ayşen Bulut, Halk Sa ğ lı ğ ı, Tıp E ğ itimi  Doç. Dr. Narter Yeşilda ğ lar, Kadın Hastalıkları ve Do ğ um  Prof. Dr. Nuray Özgülnar, Halk Sa ğ lı ğ ı  Uzm. Dr. Füsun Karacaörenli, Aile Hekimli ğ i  Doç. Dr. Zeynep Vural, Aile Hekimli ğ i  Uz.Dr. Murat Ünalmış, Aile Hekimli ğ i  Prof. Dr. Işın Do ğ an Ekici


"KADIN SA Ğ LI Ğ INDA “YAŞAMA YILLAR, YILLARA YAŞAM” KATMAK İ Ç İ N PLANLANAB İ LECEK EP İ DEM İ YOLOJ İ K ARAŞTIRMALAR Op. Dr. Petek Feriha Arıo ğ lu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları