Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Y e n i p a z a r İ l ç e M i l l i E ğ i t i m M ü d ü r l ü ğ ü 2013 – 2014 (19.11.2013 tarihi itibariyle)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Y e n i p a z a r İ l ç e M i l l i E ğ i t i m M ü d ü r l ü ğ ü 2013 – 2014 (19.11.2013 tarihi itibariyle)"— Sunum transkripti:

1 Y e n i p a z a r İ l ç e M i l l i E ğ i t i m M ü d ü r l ü ğ ü 2013 – 2014 (19.11.2013 tarihi itibariyle)

2

3

4

5 Yenipazar deyince, akla ilk önce… Yörük Ali Efe Yenipazar Pidesi

6 Ve Sakin Şehir………….

7 YEN İ PAZAR Yenipazar İ lçesinin 1455 yılında kuruldu ğ u tahmin edilmektedir. 1884 yılında Belediye Teşkilatı kurulmuştur. Bozdo ğ an ilçesine ba ğ lı nahiye iken 1957 yılında ilçe olmuştur. Aydın’a 42 km. uzaklıktadır. Deniz seviyesinden yüksekli ğ i 64 metredir. TU İ K Aralık 2012 verilerine göre, ilçe merkezi nüfusu 6688, köy nüfusu 6710 olmak üzere toplam 13398’dir.

8

9 E Ğİ T İ M – Ö Ğ RET İ M

10 ORTAÖ Ğ RET İ M, İ LK/ORTAOKUL VE OKUL ÖNCES İ E Ğİ T İ M

11 ORTAÖĞRETİM  İlçemizdeki tek ortaöğretim kurumu Yenipazar Anadolu Lisesidir. Okulumuzda;  Müdür ve müdür yardımcısı olmak üzere 2 asil yönetici,  Farklı branşlarda15 kadrolu, 1 ücretli olmak üzere 16 öğretmen,  1 memur, 1 yardımcı hizmetli görev yapmaktadır.  Ayrıca hizmet alımıyla 1 yardımcı personel çalışmaktadır.  206 öğrenci öğrenim görmektedir.

12 ORTAOKUL MÜDÜRLÜKLER İ OKUL ADIÖ Ğ RETMEN SAYISIÖ Ğ RENC İ SAYISI AS İ LÜCRETL İ Merkez Ortaokulu11 131 Efeler Ortaokulu558 Cumhuriyet Ortaokulu8137 Donduran Ortaokulu563 Hamzabali Ortaokulu574 Karacaören Ortaokulu5107 Y. İ mam Hatip Ortk.017 TOPLAM39 587 GENEL TOPLAM50

13 İ LKOKUL MÜDÜRLÜKLER İ  İ lkö ğ retim okulları 4+4+4 kesintili e ğ itim sistemi kapsamında ilk ve ortaokul müdürlüklerine dönüştürülmüştür. Buna göre;  İ lçe merkezinde ortaokul ile birarada olmak üzere 3 ilkokul e ğ itim vermektedir.  Köylerimizde 7’si birleştirilmiş sınıflı olmak üzere 10 ilkokul bulunmaktadır.  Kapalı bulunan Hacıköseler ve Direcik İ lkokulu Müdürlükleri ö ğ renci sayılarının 10’un üzerine çıkması nedeniyle, 2012 – 2013 e ğ itim ö ğ retim yılı başında tekrar e ğ itime açılmıştır.

14 B İ RLEŞT İ R İ LM İ Ş SINIFLI İ O Birleştirilmiş sınıflı İ lkokullarımız;  Dereköy, Çavdar Belen 60. Yıl, E ğ ridere, Paşaköy, Hacıköseler, Koyunlar ve Direcik İ lkokullarından oluşmaktadır.

15 BS İ O İ STAT İ ST İ KLER İ OKUL ADIÖ Ğ RETMEN SAYISIÖ Ğ RENC İ SAYISI KAD.ÜCRT. Koyunlar İ lkokulu1022 Ç.Belen 60. Yıl İ lkokulu1012 Hacıköseler İ lkokulu1014 Paşaköy İ lkokulu1020 E ğ ridere İ lkokulu1010 Direcik İ lkokulu1012 Dereköy İ lkokulu1014 TOPLAM70 104 GENEL TOPLAM7

16 İ LKOKUL MÜDÜRLÜKLER İ OKUL ADIÖ Ğ RETMEN SAYISIÖ Ğ RENC İ SAYISI KAD.ÜCR. Merkez İ lkokulu100168 Efeler İ lkokulu4069 Cumhuriyet İ lkokulu4095 Donduran İ lkokulu4071 Hamzabali İ lkokulu4075 Karacaören İ lkokulu50105 TOPLAM310 583 GENEL TOPLAM31

17 İ LK/ORTAOKUL YÖNET İ C İ İ ST. OKUL ADIMÜDÜRMÜDÜR YRD. AS İ LVEK İ LAS İ LVEK İ L Merkez İ lk/Ortaokulu1-2- Efeler İ lk/Ortaokulu1-10 Cumhuriyet İ lk/Ortaokulu1-1- Donduran İ lk/Ortaokulu1--1 Hamzabali İ lk/Ortaokulu1-1- Karacaören İ lk/Ortaokulu1-1- Y. İ mam Hatip Ortaokulu0100 TOPLAM6161 GENEL TOPLAM77

18 OKUL ÖNCES İ  İ lçemizde 1 ba ğ ımsız anaokulu müdürlü ğ ü bulunmaktadır. Bu okulumuzda;  1 geçici müdür,  2 asil, 2 ücretli toplam 4 ö ğ retmen,  1 ücretli memur,  3 ücretli yardımcı hizmetli olmak üzere toplam 9 personel görev yapmaktadır.  49 ö ğ renci ö ğ renim görmektedir.

19 OKULÖNCES İ İ STAT İ ST İ KLER İ OKUL ADIÖ Ğ RETMEN SAYISI Ö Ğ RENC İ SAYISI TOPLA M AsilÜcretli3 yaş4 yaş5 yaş Y.Anaokulu2219201049 Merkez İ lkokulu1021 Efeler İ lkokulu0110 Cumhuriyet İ lkokulu1019 Donduran İ lkokulu1012 Hamzabali İ lkokulu1015 Karacaören İ lkokulu1020 Koyunlar İ lkokulu0110 TOPLAM741920117 Toplam Ö ğ rt. Sayısı11 GENEL TOPLAM Ö Ğ RENC İ SAYISI 156

20 İ lçemiz e ğ itim kurumlarında;  Toplam (Anaokulu, İ lkokul, ortaokul ve liselerde) 1636 ö ğ renci ö ğ renim görmektedir.  Okul ve kurumlarımızda;  9 asil, 2 geçici olmak üzere toplam 11 müdür,  8 asil, 1 geçici olmak üzere toplam 9 müdür yardımcısı,  98 kadrolu, 16 ders ücretli olmak üzere 114 ö ğ retmen görev yapmaktadır. Okul/kurumlarımızda çalışan G İ H personeli;  VHK İ : 2  Yardımcı hizmetli : 10  TYP Hizmetli: 10  Di ğ er hizmetliler: 4  Toplam : 26

21 İ LÇE M İ LL İ E Ğİ T İ M MÜDÜRLÜ Ğ Ü Müdürlü ğ ümüzde; Şube Müdürü:1 Şef:1 Teknisyen :1 VHK İ :5 Memur :2 Yrd. Hizmetli:1 Toplam : 11 personel görev yapmaktadır

22 OKULLAŞMA ORANLARI

23 ORTAÖ Ğ RET İ M 2012 2013 EÖ Mezun Ö ğ renci Sayısı Fen Lisesine Yerleşe n Ö ğ renc i Sayısı Sosyal Bilimler Lisesine Yerleşen Ö ğ renci Sayısı Anadolu Ö ğ retm en Lisesine Yerleşen Ö ğ renci Sayısı Anadolu Lisesine Yerleşen Ö ğ renci Sayısı Genel Liseye Yerleşen Ö ğ renci Sayısı Meslek Lisesine Yerleşen Ö ğ renci Sayısı Açıkö ğ r etime Kayıt Yaptıran Ö ğ renci Sayısı Herhang i bir Ortaö ğ r etimeKa yıt YAPTIR MAYAN TOPLA M KAYITLI Ö Ğ REN C İ 14631684334141145 OKULLAŞMA ORANI % 99

24 1.SINIF OKULLAŞMA ORANLARI KAYIT OLMASI GEREKEN ÖĞRENCİ SAYISI (İLÇE GENELİ) KAYIT OLAN ÖĞRENCİ SAYISI OKULLAŞMA ORANI 119 % 100

25 İ LÇE GENEL İ OKUL ÖNCES İ OKULLAŞMA ORANI İ lçe merkezinde ve anasınıfı bulunan köylerimizde okulöncesi okullaşma oranları % 100’e yaklaşmaktadır. Ancak yerleşim yerinde anasınıfı bulunmayan ve taşıma imkanı bulunmayan köylerde anasınıfı okullaşma oranları istenilen düzeyde de ğ ildir.

26 İ LK/ORTAOKUL OKULLAŞMA ORANLARI  İ lçemiz genelinde, ilkokul ve ortaokul ça ğ ında olup da okula başlamayan çocuk bulunmamaktadır.  YSÖP kapsamında, İ lçemiz sınırları içerisinde ikamet edip de, e ğ itim alması gereken çocuk bulunmamaktadır.  Ö ğ rencilerimizin e ğ itim hakkından mahrum kalmamaları için büyük titizlik gösterilmektedir.

27 ORTAÖ Ğ RET İ M TAŞIMA B İ LG İ LER İ Taşınan ö ğ renci sayısı Gün sayısıToplam maliyet 8314698656,56

28 ORTAÖ Ğ RET İ M YEMEK B İ LG İ LER İ Yemek Verilen Ö ğ renci Sayısı Gün SayısıToplam Maliyet 8314635.859,59

29 İ LKOKUL/ORTAOKUL TAŞIMA B İ LG İ LER İ (TL) Ö ğ renci sayısıGün SayısıToplam maliyet 324176467.593,28

30 İ LKOKUL/ORTAOKUL YEMEK B İ LG İ LER İ (TL) Ö ğ renci sayısıGün SayısıToplam maliyet 324174154.115,71

31 TOPLAM TAŞIMA G İ DER İ TOPLAM TAŞINAN Ö Ğ RENC İ SAYISI TAŞIMA G İ DER İ 407566.249,84 TL

32 TOPLAM YEMEK G İ DER İ TOPLAM YEMEK VER İ LEN Ö Ğ RENC İ SAYISI YEMEK G İ DER İ 407189.975,30 TL

33 ORTAÖ Ğ RET İ M Ö Ğ RENC İ VE ŞUBE İ STAT İ ST İ KLER İ TOPLAM Ö Ğ RENC İ SAYISITOPLAM ŞUBE SAYISI 20612

34 ORTAÖ Ğ RET İ M DERSL İ K BAŞINA DÜŞEN Ö Ğ RENC İ SAYISI 206 / 12 = 17

35 ORTAOKUL Ö Ğ RENC İ VE ŞUBE İ STAT İ ST İ KLER İ TOPLAM Ö Ğ RENC İ SAYISITOPLAM ŞUBE SAYISI 58736

36 ORTAOKUL DERSL İ K BAŞINA DÜŞEN Ö Ğ RENC İ SAYILARI 587 / 36 = 16

37 İ LKOKULÖ Ğ RENC İ VE ŞUBE İ STAT İ ST İ KLER İ TOPLAM Ö Ğ RENC İ SAYISITOPLAM ŞUBE SAYISI 58330

38 İ LKOKUL DERSL İ K BAŞINA DÜŞEN Ö Ğ RENC İ SAYILARI 583 / 30 = 19

39 B İ RLEŞTR İ LM İ Ş SINIFLI İ LKOKULLAR DAH İ L OLMAK ÜZERE İ LKOKULÖ Ğ RENC İ VE ŞUBE İ STAT İ ST İ KLER İ TOPLAM Ö Ğ RENC İ SAYISITOPLAM ŞUBE SAYISI 68737 DERSL İ K BAŞINA DÜŞEN Ö Ğ RENC İ SAYISI 18,5

40 BA Ğ IMSIZ ANAOKULU Ö Ğ RENC İ VE ŞUBE İ STAT İ ST İ KLER İ TOPLAM Ö Ğ RENC İ SAYISITOPLAM ŞUBE SAYISI 494

41 BA Ğ IMSIZ ANAOKULU DERSL İ K BAŞINA DÜŞEN Ö Ğ RENC İ SAYISI 49 / 4 = 12

42 ANASINIFI Ö Ğ RENC İ VE ŞUBE İ STAT İ ST İ KLER İ TOPLAM Ö Ğ RENC İ SAYISITOPLAM ŞUBE SAYISI 1077 DERSL İ K BAŞINA DÜŞEN Ö Ğ RENC İ SAYISI 15

43 YAYGIN E Ğİ T İ M Halk E ğ itim Merkezi Müdürlü ğ ü h izmet binası 1800’lü yılların başında yapılmıştır. 1900’lü yılların başında da Askeri Sancak olarak hizmet veren binada Adnan Menderes görev yapmıştır. 1990 tarihinde restore edilmiştir. Halk E ğ itim Merkezi Müdürlü ğ ümüzde;  1 müdür, 1 müdür yardımcısı,  2 ö ğ retmen,  1 VHK İ,  1 yardımcı hizmetli olmak üzere toplam 6 personel görev yapmaktadır.  Ayrıca açılan kurslar için de ğ işik branşlarda ders ücreti karşılı ğ ı ö ğ retmen görevlendirilmektedir.

44 İ lçemiz Halk E ğ itim Merkezi Müdürlü ğ ü’nce, 2013-2014 yılı içerisinde 7 adet mesleki ve teknik, 36 adet genel kurs olmak üzere toplam 43 adet kurs açılmıştır. Genel kurslar sonunda 909, mesleki ve teknik kurslar sonucunda 195 kursiyer olmak üzere toplam 1104 kişiye kurs açılmıştır. Halk E ğ itim Merkezi Müdürlü ğ ümüzün Halk Oyunları ekibi Sinop Valili ğ i’nin daveti üzerine, Deniz Şenlikleri ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, Sinop’ta gösteri yapmış ve büyük be ğ eni toplamıştır. İ lçemiz Halk E ğ itim Merkezi Halk Oyunları Ekibi, İ lçemizde düzenlenen e ğ lence ve törenlerde gösteri yapmaktadır

45 Mesleki E ğ itim Mesleki E ğ itim Merkezimizin hizmet binası bulunmamaktadır. Yenipazar Belediyesine ait binada e ğ itim ö ğ retim yapmaktadır. Merkezimizde; 1 müdür, 1 müdür yardımcısı olmak üzere 2 yönetici, 2 ö ğ retmen, 1 hizmetli olmak üzere toplam 5 personel görev yapmaktadır. ◦ 2013 - 2014 e ğ itim ö ğ retim yılında; 1. sınıfa 21, 2. sınıfa 14 ve 3. sınıfa 21 olmak üzere, toplam 57 çıraklık, (karışık meslek dalları ö ğ rencileri) 136 kalfalık belgesi için toplam 183 ö ğ renci kaydı yapılmıştır. 2013 yılında toplam 12 kalfaya ustalık belgesi verilmiştir.

46 Okul ve Kurumların Fiziki Durumu YATIRIM: İ lkokul ve ortaokul ö ğ rencilerinin oyun bahçelerinin ayrılması için çalışmalar devam etmektedir. “Okullar Hayat Bulsun” projesi kapsamında, Belediye Başkanlı ğ ı, Orman İ şletme Şefli ğ i, Esnaf Odası, Esnaf Kefalet Kooperatifi ile Müdürlü ğ ümüz arasında protokol imzalanmıştır. Protokole İ lçe Gençlik ve Spor Müdürlü ğ ü dahil edilecektir. Halk E ğ itim Merkezimiz aracılı ğ ı ile okullarda sportif ve kültürel kurslar açılarak okullarımızın ve okul bahçelerimizin halkın faydalandı ğ ı alanlar haline getirilmesi temel hedefimizdir.

47 Mesleki E ğ itim Merkezi Müdürlü ğ ümüz Belediye’ye ait binada hizmet vermektedir. Kendi binasına kavuşturulması amacımızdır. Ayrıca Cumhuriyet İ lkö ğ retim Okulu’nun arsa sıkıntısı devam etmektedir. Merkez Ortaokulu’nun tuvaleti yenilenmesi gerekmektedir. Tuvaletin yapılaca ğ ı bölge sit alanı olarak geçmektedir. Anıtlar kurulu onay vermedi ğ i için mevcut tuvalet onarılamamıştır

48 DONANIM Bilgi teknoloji sınıfı, Hamzabali, Cumhuriyet, Karacaören ve Donduran ilkö ğ retim okullarımızda mevcuttur. Bütün birleştirilmiş sınıflı ilkö ğ retim okullarımızda bilgisayarlar mevcuttur. FAT İ H Projesi kapsamında Yenipazar Lisesi sınıflarına “Akılla Tahtalar” kurulmuştur. Kademeli olarak di ğ er okullarımıza da belli plan dahilinde kurulmaya devam edecektir.

49 Teşekkür Ederiz.


"Y e n i p a z a r İ l ç e M i l l i E ğ i t i m M ü d ü r l ü ğ ü 2013 – 2014 (19.11.2013 tarihi itibariyle)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları