Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

  Değerler, kişinin yaşamına yol gösteren ilkelerdir. Lider ve uygar toplumların oluşması için bireyin sahip olması gereken kültürler ve toplumlar üstü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "  Değerler, kişinin yaşamına yol gösteren ilkelerdir. Lider ve uygar toplumların oluşması için bireyin sahip olması gereken kültürler ve toplumlar üstü."— Sunum transkripti:

1   Değerler, kişinin yaşamına yol gösteren ilkelerdir. Lider ve uygar toplumların oluşması için bireyin sahip olması gereken kültürler ve toplumlar üstü tutumların tümüdür.  Bireyler, toplumsal kurallar, gelenekler ve görenekler yoluyla “iyi-kötü’yü ve doğru-yanlış’ı” ayırmayı öğrenirler. Aynı zamanda kendi ahlak ilkeleri doğrultusunda bir ölçü edinmeyi de öğrenirler. Edinilen bu ölçü, DEĞER adı verilen kanaatler ve inançlar bütününü oluşturur.(Beill,2003) Terim olarak DEĞER, bizim fikirleri, durumları, insanları, hareketleri; iyi-kötü, arzu edilen, istenmeyen ve bunun gibi yargılarımızı oluşturan standartlarımızı ve prensiplerimizi ifade eder.(Halstead & Taylor,2000) DEĞERLER EĞİTİMİNE GENEL BAKIŞ DEĞERİN TANIMI

2  Amerika Birleşik Devletleri’nde ve Kanada’da birçok organizasyon ve birey, gençlerde toplumsal değerleri güçlendirmek ve teşvik etmek amacıyla koalisyon oluşturmuşlardır. Bu koalisyon, “değerler eğitim hareketi” olarak bilinmektedir. Bu hareketin destekçileri, okulların çocukları “iyi insanlar olarak yetiştirme”sinde sorunlar olduğunu düşünmektedirler. Aynı zamanda öğrencilerin gerçek yaşama uyum sağlamak ve toplumun üyesi olmak için gereken becerileri geliştirmelerine eğitim kurumlarının yardımcı olamadıklarına inanmaktadırlar. Birçok ülkede “Değerler Eğitimi” ile ilgili farklı isimlerle eğitim plan ve projeleri oluşturulmuş ve uygulanmış, halen de uygulanmaktadır. IOWA Planı, UNESCO ve Değerler Eğitimi, Bireysel Gelişim için Ahlaki Değerler Eğitimi, Kişilik Eğitim Müfredatı (Character Education İnstitue,1996), Çocuk Gelişimi Projesi, Lions-Quest Programı bunlardan sadece birkaçıdır. DEĞERLER EĞİTİMİ

3   Dünya ve ülkemiz gençliğinin karakteri ve bu karakteri oluşturan değerleri son yıllarda büyük ölçüde değişmiştir. Bugün, gençlerin değer ve fikirlerini oluşturmak için aileyle yarışan birçok güç vardır. Televizyon, gençliğin –iyi ve kötü-eğitmeni olmuştur. Gençlik, çoğu kez evin değerleriyle çatışan geniş sunumlu medya mesajlarına maruz kalmaktadır. Aynı zamanda başvurulan mercii genellikle “arkadaşlar” olmaktadır. Arkadaşların normları, değerleri ve kuralları, onlar için inanılmaz ölçüde değerlidir, neredeyse mutlak doğrulardır.  Eğitimciler olarak, öğrencilerimizde duygusal ve sosyal yeterlilik oluşturulmasını temel sorun olarak ele almamız gerekir. Hazırlanan “DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ”,sosyal ve duygusal yeterlilikleri sağlamada nasıl bir yol izleyeceğimiz konusunda yol gösterici olabilir.

4  De ğ er e ğ itimi, bireyin kendisine ve topluma yararlı olacak temel de ğ erleri kazandırma e ğ itimidir. De ğ er e ğ itiminde ö ğ rencilerin en iyiyi, en do ğ ruyu ve en güzeli yakalamaları amaçlanır. De ğ er e ğ itiminde, de ğ erler, ö ğ rencinin psikolojik, bili ş sel ve sosyal yapısına hitap edecek ş ekilde aktarılır. De ğ er e ğ itiminde, ö ğ rencilere kazandı ğ ı de ğ erleri davranı ş la ifade etmeleri yönünde fırsat verilir. Okul, de ğ erlerin uygulandı ğ ı ya ş am alanıdır. Okulun tüm ö ğ retmenleri de ğ erin modeli olurlar. De ğ er e ğ itimi, günlük hayattan ayrı de ğ ildir. Hem aile hem de toplumda devam eder.

5   Ö ğ rencilerde kültürel ço ğ ulculuk kavramını olu ş turmak  Kendisini dünya vatanda ş ı olarak görmesini sa ğ lamak.  İ yi karakterli bireyler yeti ş tirmek.  Ö ğ rencinin kendini tanımasını ve yeteneklerinin farkına varmasını sa ğ lamak.  Ö ğ rencinin yeteneklerini bilgiye dönü ş türerek hayata geçirmesini sa ğ lamak.  Bilgiyi do ğ ru kullanan liderlerin olu ş masına katkı sa ğ lamak.  Temel de ğ erleri peki ş tirmek. DEĞER EĞİTİMİNİN HEDEFLERİ

6  Tüm insanlık için geçerli olan evrensel de ğ erleri ö ğ rencilerimize benimsetmek, Toplumdaki ahlaki ve sosyal yozla ş ma sonucu kaybolan de ğ erlere sahip çıkılmasını sa ğ lamak, Aile kavramının giderek zedelenmesi ile önem kazanan de ğ erleri peki ş tirmek, Bilgi toplumunun gereksinimleri do ğ rultusunda kendisiyle barı ş ık, de ğ erleri olan, tutarlı ve ilkeli bireyler yeti ş mesine katkıda bulunmak, Ku ş ak çatı ş ması nedeniyle yıpranan de ğ erleri vurgulamak, Ortak ahlak arayı ş ında, ortak de ğ erler sisteminin olu ş masına katkıda bulunmak. NEDEN DEĞERLER EĞİTİMİNE GEREKSİNİM DUYUYORUZ?

7   De ğ erlerin ne oldu ğ unu daha iyi anlayabilmek için özelliklerinin bilinmesi gerekir. De ğ erlerin özellikleri ş öyle sıralanabilir: De ğ erler inançlardır. Ancak tümüyle nesnel, duygulardan arındırılmı ş fikir niteli ğ i ta ş ımazlar. Etkinlik kazandıklarında duygularla iç içe geçerler. De ğ erler, bireyin amaçlarıyla (e ş itlik gibi) ve bu amaçlara ula ş mada etkili olan davranı ş biçimleriyle (hak bilirlik, yardımseverlik) ili ş kilidirler. De ğ erler özgül eylem ve durumların üzerindedirler. Örne ğ in, saygı de ğ eri, evde, i ş te, okulda ve tanımadı ğ ımız ki ş ilerle olan ili ş kilerimizin tümünde geçerlidir. De ğ erler, davranı ş ların, insanların ve olayların seçilmesini ya da de ğ i ş imini yönlendiren standartlar olarak i ş lev görürler. DEĞERLERİN ÖZELLİKLERİ

8  De ğ erler ta ş ıdıkları öneme göre kendi aralarında sıralanırlar. Bu sıralama de ğ er önceliklerini belirleyen bir sistem olu ş turur. Kültürler ve bireyler sergiledikleri de ğ er öncelikleri sistemleriyle betimlenebilirler. De ğ erler de ğ i ş ime açık yapılardır. Zaman içinde etkile ş im ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçları kar ş ılamak için de ğ er önceliklerinde de ğ i ş iklikler olabilir. De ğ erler ba ğ lı oldukları kültürlere göre de ğ i ş ir. Hatta ait oldukları kültürlerin içinde dahi ayrılık gösterebilirler. Farklı iki toplum aynı de ğ ere sahip olabilir ama o de ğ ere verdikleri önem derecesi farklı olabilir.(Örn; Eskimo toplumunda misafirperverlik sadakatten daha önemli bir de ğ erdir.)  Sahip olunan de ğ erler ki ş inin toplum içerisindeki konumunun belirlenmesinde etkili olmaktadır. Bu de ğ erler sayesinde birey, di ğ er insanlar ile etkili ileti ş ime geçebilir ve sosyal konumunun belirlenmesi için uygun bir zemin hazırlayabilir.

9   Tüm dünyada verilmek istenen, değerleri öğrencilerde oluşturmak ve kazandığı değerleri davranış haline getiren bireyler yetiştirmektir. Değerler anlatmakla veya tanımlamakla elde edilemezler. Doğrudan yaşanmalı, içselleştirilmeli ve onlara ilişkin duygularla verilmelidir. Değerler yaşanılarak kimlik- kişilik boyutu haline gelir. Değer eğitiminin ön koşulu ise, çocuğa özgür iradesini kullanacak ortam (hem gerçek, hem yapay) hazırlamaktır. Dayatma, baskı ve koşullandırma ile yapılan eğitim, çocuğun kendinden çok başkalarının isteklerini gerçekleştirme işlevine sahip olur. Dolayısıyla otorite ortadan kalktığında öğrenci, değer içselleştirilmediğinden istenmeyen davranışlar sergileyecektir. Önemli olan değerlerin her koşulda davranışa dönüşmesidir. DEĞERLERİN ÖĞRETİLMESİ

10   Çocukların doğruları öğrenmesi gerekir ve hangi davranışların başka insanlar tarafından kabul edilebilir olduğunu öğrenmekte yardıma ihtiyaçları vardır. İşte bu durumda değerler eğitimi öne çıkmaktadır. Çocuklarda vicdan, iyi ile kötünün ayrımı, başlangıçta anne babaların veya onların yerin tutan kişilerin emir ve yasaklarından ibarettir. Kendi akıllarının ve kalplerinin henüz bir katkısı yoktur. Çocuklar büyüdükçe kendi kalplerinden ve kendi akıllarından emir almaya başlarlar. Anne babalarını, öğretmenlerini diğer yakınlarını üzen veya sevindiren şeyler, onların iyi veya kötü anlayışlarına katılır. Daha sonra kendine veya başkalarına saygı, görev ve sorumluluk, erdem, din gibi düşünceler yavaş yavaş oluşur. Böylece anlayışlarını geliştirir, genişletirler.

11   Ders kitaplarında yer alan, adil olma, aile birliğine önem verme, bağımsızlık ve özgür düşünebilme barış, iyimserlik, duyarlı olma, dürüstlük, estetik duyguların geliştirilmesi, hoşgörü, misafirperverlik, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik gibi birçok değerin okullarda yapılacak olan etkinlikler ve uygulamalarla hayata geçirilmesi - davranışa dönüştürülmesi toplumumuz için ayrıca önemlidir. Değerler toplum için değerlidir, değerlere uygun davranan insanlar da toplum gözünde değerlidir. Dolayısıyla değerlerin verileceği “Değerler Eğitimi” ni planlamak ve uygulanacak etkinlikleri belirlemek çok önemlidir.


"  Değerler, kişinin yaşamına yol gösteren ilkelerdir. Lider ve uygar toplumların oluşması için bireyin sahip olması gereken kültürler ve toplumlar üstü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları