Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Salihli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Salihli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü"— Sunum transkripti:

1 Salihli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Özel Öğretim Şubesi ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU DİREKSİYON EĞİTİMİ DERSİ SINAV YÖNERGESİ İle İlgili Sunuma HOŞGELDİNİZ Rasim ÇETİN Elektrik Teknisyeni

2 Rasim ÇETİN Elektrik Teknisyeni
ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU DİREKSİYON EĞİTİMİ DERSİ SINAV YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı özel motorlu taşıt sürücüleri kursları direksiyon eğitimi dersi sınavlarına, sınav yürütme komisyonlarının oluşumuna ve sınav ücretlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Rasim ÇETİN Elektrik Teknisyeni

3 Rasim ÇETİN Elektrik Teknisyeni
Kapsam MADDE 2- (1) Bu Yönerge, özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarının direksiyon eğitimi dersi sınavlarını, sınav yürütme komisyonlarının oluşumunu ve sınav ücretlerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar. Rasim ÇETİN Elektrik Teknisyeni

4 Rasim ÇETİN Elektrik Teknisyeni
Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. Rasim ÇETİN Elektrik Teknisyeni

5 Rasim ÇETİN Elektrik Teknisyeni
Tanımlar MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen; Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını, b) Genel müdürlük: Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünü, c) Kurs: Özel motorlu taşıt sürücüleri kursunu, ç) Kursiyer: Özel motorlu taşıt sürücüleri kursunda öğrenim gören kursiyeri, d) Yönetmelik: Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğini ifade eder. Rasim ÇETİN Elektrik Teknisyeni

6 Rasim ÇETİN Elektrik Teknisyeni
Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Yürütme Komisyonu Direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonunun oluşumu MADDE 5- (1)Direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonu: a)Büyükşehir statüsündeki illerde; ilçelerde, b) Büyükşehir statüsünde olmayan illerde; merkez ilçe ile diğer ilçelerde,kurulur. Rasim ÇETİN Elektrik Teknisyeni

7 Rasim ÇETİN Elektrik Teknisyeni
Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Yürütme Komisyonu Direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonunun oluşumu (2) Sınav yürütme komisyonları il/ilçe millî eğitim müdürünün onayıyla her direksiyon eğitimi dersi sınavı için: a) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkez ilçelerinde il millî eğitim müdürünün başkanlığında, biri il eğitim denetmenleri başkanı/millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü ve diğeri kursların iş ve işlemlerini yürütmekle görevli millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü olmak üzere bir başkan ve iki üyeden oluşur. İl millî eğitim müdürünce gerek görülmesi hâlinde komisyon başkanlığına il eğitim denetmenleri başkanı veya millî eğitim müdür yardımcılarından biri görevlendirilebilir. Rasim ÇETİN Elektrik Teknisyeni

8 Rasim ÇETİN Elektrik Teknisyeni
Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Yürütme Komisyonu Direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonunun oluşumu b) Büyükşehir statüsünde olan illerin bütün ilçelerinde ve diğer illerin ilçelerinde ilçe millî eğitim müdürünün veya görevlendireceği şube müdürünün başkanlığında, biri kurslara bakmakla görevli iki şube müdürü olmak üzere bir başkan ve iki üyeden oluşur. İlçe millî eğitim müdürlüğünde iki şube müdürü bulunmaması durumunda, üye sayısı millî eğitim müdürlüğünce okul müdürlerinden seçilerek tamamlanır. Rasim ÇETİN Elektrik Teknisyeni

9 Rasim ÇETİN Elektrik Teknisyeni
Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Yürütme Komisyonu Direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonunun oluşumu c) Büyükşehir statüsünde olan illerin il millî eğitim müdürü gerek görmesi hâlinde; 1) İlçelerde direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonu başkanı olarak görev alabilir veya il eğitim denetmenleri başkanı/millî eğitim müdür yardımcısını görevlendirebilir. Rasim ÇETİN Elektrik Teknisyeni

10 Rasim ÇETİN Elektrik Teknisyeni
Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Yürütme Komisyonu Direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonunun oluşumu 2) İlçelerde direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonuna üye olarak il millî eğitim müdürlüğünde kursların iş ve işlemlerini yürütmekle görevli millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürünü görevlendirebilir. Rasim ÇETİN Elektrik Teknisyeni

11 Rasim ÇETİN Elektrik Teknisyeni
Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Yürütme Komisyonu Direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonunun oluşumu (3) Valilikçe gerekli görülmesi durumunda bir kamu görevlisi de komisyonda üye olarak görevlendirilir. (4) Genel Müdürlükçe gerekli görülmesi durumunda, direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonlarının iş ve işlemlerinin kontrol ve denetimi amacıyla Bakanlık temsilcisi de görevlendirilebilir. Rasim ÇETİN Elektrik Teknisyeni

12 Direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonunun görevleri
MADDE 6- (1) Komisyon, sınavların belirlenen esaslara göre yürütülmesinden sorumludur. Komisyon, Yönetmelik eki “Direksiyon Sınav Değerlendirme Formu”nda yer alan “Sınav Esnasında Değerlendirilecek Durumlar”ın (EK-3) ve (EK-4) uygulanabileceği sınav güzergâhını il/ilçe trafik komisyonu başkanları nezdinde girişimde bulunarak; bu formlarda belirtilen davranışları ölçmeye uygun, sinyalize edilmiş dönel kavşak, üç veya daha fazla kollu kontrollü ve kontrolsüz kavşak, çizgi ve levha ile yatay ve düşey işaretleme yapılmış, yaya ve okul geçitlerinin bulunması gibi özellikleri taşıyan uygun güzergâhların adreslerini ve sınav tarihlerini belirler. Rasim ÇETİN Elektrik Teknisyeni

13 Direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonunun görevleri
(2) Sınav bölgelerinde gerekli incelemeleri yaparak sınavların usulüne uygun, sağlıklı ve güvenlik içinde yürütülmesi için gerekli önlemleri alır. (3) Sınavla ilgili her türlü yazışmayı yapacak birimi kurar. İş hacmine göre bu birimde görev alacak eleman sayısını (EK-1)’e göre tespit eder. Kurslar tarafından görevlendirilen direksiyon usta öğreticisinin T.C. kimlik numarası, adı soyadı, direksiyon eğitim ve sınav aracının plakasını Özel MTSK Modülüne girer. Rasim ÇETİN Elektrik Teknisyeni

14 Direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonunun görevleri
(4) Sınavda görevlendirilmek üzere yeterli sayıda direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu ve her komisyon için başkan ve üyeleri belirleyerek adlarına “Görevlendirme Formu” nu (EK-2) düzenler. Direksiyon eğitimi dersi uygulama ve değerlendirme komisyonlarının başkan ve üyelerini belirlerken; sürücü belgesi alma tarihi en eski olan ve araç kullanarak pratik kazanmış olanlar komisyon başkanı olarak görevlendirilir. Görevlendirilen üyeler arasında “A1”, “A2”, “C”, “D” ve “E” sınıfı sürücü belgesi olan üyelerin bulunması hâlinde bu sertifikaların sınavı için bu üyelere görev verilir. Rasim ÇETİN Elektrik Teknisyeni

15 Direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonunun görevleri
(5) Yüz ceza puanını dolduranlara, alkollü olarak araç kullanma veya hız sınırının aşılması gibi kural ihlalleri nedeniyle sürücü belgesi geri alınanlara direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonunda görev verilmez. (6) Sınavdan önce sınav uygulamaları ile ilgili direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu başkan ve üyeleri ile toplantı yapar. Üyelere hangi kursiyerlerin sınavını yapacaklarını sınav günü sabahı bildirir. Sınavlarda sürekli olarak aynı kişileri görevlendirmez. Rasim ÇETİN Elektrik Teknisyeni

16 Direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonunun görevleri
(7) Kursiyerlerin, hangi gün ve saatte direksiyon eğitimi sınavına gireceklerini kursiyerlerin önceden bildirdikleri mazeretlerini de dikkate alarak Özel MTSK Modülüne girip belirler ve kurslara üç gün önceden bildirir. Kurslardan, kursiyerlerin belirtilen gün ve saatte sınav yerinde hazır bulunmalarını ister. Sınavda görevli olan kişilerle direksiyon eğitim ve sınav araçlarının sınavdan önce sınav yerinde hazır bulunmalarını sağlar. Rasim ÇETİN Elektrik Teknisyeni

17 Direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonunun görevleri
8) Özel MTSK Modülü üzerinden alınan; direksiyon eğitimi sınav tarihi, kursiyerlerin T.C. kimlik numarası, ad ve soyadı, sınav saati, direksiyon eğitim ve sınav aracının plakası, sınavda görev alacak usta öğreticinin T.C. kimlik numarası ile ad ve soyadının yer aldığı, ayrıca sınav günü doldurulmak üzere direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu başkan ve üyesinin bilgilerinin de yer alacağı direksiyon eğitimi sınav takip ve sonuç listesi ile sınavda gerekli olan diğer sınav evrakının sınav saatinden önce direksiyon eğitimi dersi sınav uygulama ve değerlendirme komisyonuna ulaşmasını sağlar. Rasim ÇETİN Elektrik Teknisyeni

18 Direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonunun görevleri
(9) Direksiyon eğitimi dersi sınavlarının tamamlanmasından sonra, direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu tarafından teslim edilen, direksiyon eğitimi sınav takip ve sonuç listesindeki sınav sonuçlarını Özel MTSK Modülüne girerek bir örneğini kurs müdürlüğüne verir, bir örneğini de millî eğitim müdürlüğünde korur. Diğer belgeleri ise iki yıl süre ile saklar. Kurs müdürlerine, direksiyon eğitimi sınav takip ve sonuç listesindeki bilgileri, Yönetmelik eki “Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Kayıt Defteri”ne(EK-2) kaydetmelerini bildirir. Rasim ÇETİN Elektrik Teknisyeni

19 Direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonunun görevleri
(10) Direksiyon eğitimi sınavlarını denetler, gerekli rehberliği veya müdahaleyi yapar. (11) İl millî eğitim müdürlüğünce görevlendirilen il eğitim denetmenine veya diğer sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyeceklere; sorumlu olacakları direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonlarını bildirerek direksiyon eğitimi sınav takip ve sonuç listelerini verir. Rasim ÇETİN Elektrik Teknisyeni

20 Rasim ÇETİN Elektrik Teknisyeni
Sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyeceklerin görevlendirilmesi ve görevleri MADDE 7- (1)Sınava girecek kursiyer sayısı 140’ın üzerinde olan ilçelerde direksiyon eğitimi sınavlarında süreci kontrol etmek ve denetlemek amacıyla her 10 direksiyon eğitimi dersi sınav uygulama ve değerlendirme komisyonu için en az üç yıllık sürücü belgesi olan; a) İki il eğitim denetmeni veya yardımcısı, b) Yeterli sayıda il eğitim denetmeni bulunmaması durumunda, süreci kontrol etmek ve denetlemek üzere il millî eğitim müdür yardımcıları, şube müdürleri bunlarında yeterli olmaması hâlinde ilçe millî eğitim şube müdürleri ve okul müdürleri de il millî eğitim müdürlüğünce görevlendirilir. Rasim ÇETİN Elektrik Teknisyeni

21 Rasim ÇETİN Elektrik Teknisyeni
Sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyeceklerin görevlendirilmesi ve görevleri (2)Direksiyon eğitimi sınavlarında süreci kontrol etmek ve denetlemek amacıyla görevlendirilenler sınav başlangıç saatinin 30 dakika öncesinden sınav bitimine kadar sınav alanında bulunarak; a) Sınavda kullanılacak direksiyon eğitim araçlarının, “H (otomobil)” ve “H (motosiklet)” sınıfları hariç, özel amaçlı (Otomatik veya yarı otomatik vitesliler dâhil) olup olmadığı ve çift fren, çift debriyaj (“A1”, “A2”, “F”, “H (motosiklet)” sınıfları hariç) ve tek direksiyon sistemi bulunup bulunmadığını ayrıca aracın yedek pedallarına bastığında sesli veya ışıklı uyarıcı alet bulunup bulunmadığını, Rasim ÇETİN Elektrik Teknisyeni

22 Rasim ÇETİN Elektrik Teknisyeni
Sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyeceklerin görevlendirilmesi ve görevleri b) Direksiyon eğitimi sınav takip ve sonuç listesinde isimleri bulunan kursiyerlerin, sınavlara eğitimini aldıkları sertifika sınıfına uygun ve plakası belirtilmiş olan araçlarla girip girmediklerini, c) Direksiyon eğitimi sınavı için belirtilen süreye her kursiyer için uyulup uyulmadığını, ç)Millî eğitim müdürlüğünce imkânlar dâhilinde tahsis edilen araçla sınav güzergâhında sınav araçlarını takip ederek sınavın usulüne uygun yapılıp yapılmadığını, Rasim ÇETİN Elektrik Teknisyeni

23 Rasim ÇETİN Elektrik Teknisyeni
Sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyeceklerin görevlendirilmesi ve görevleri d)Direksiyon eğitimi sınavıyla ilgili Yönetmelik ve bu Yönergede belirtilen diğer kurallara uyulup uyulmadığını, e) Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu başkan ve üyelerinin direksiyon eğitimi sınav takip ve sonuç listesinde adının olup olmadığını, Rasim ÇETİN Elektrik Teknisyeni

24 Rasim ÇETİN Elektrik Teknisyeni
Sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyeceklerin görevlendirilmesi ve görevleri f) Sınav aracında bulunan direksiyon usta öğreticisinin direksiyon eğitimi sınav takip ve sonuç listesinde adının olup olmadığını, g) Sınavda görevli personelin görev yerine zamanında gelip gelmediğinikontrol eder. Rasim ÇETİN Elektrik Teknisyeni

25 Rasim ÇETİN Elektrik Teknisyeni
Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonunun görevleri MADDE 8- (1) Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu başkan ve üyeleri, sınav başlangıç saatinden 30 dakika önce gerekli kontrolleri yapmak amacıyla sınav alanında hazır bulunur. (2)Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu; direksiyon eğitimi dersi sınavını, kursiyerlerin alacağı sertifika sınıfına uygun araçlarla yapar. Rasim ÇETİN Elektrik Teknisyeni

26 Rasim ÇETİN Elektrik Teknisyeni
Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonunun görevleri (3) Direksiyon eğitimi dersi sınavını yaptığı kursiyerleri Yönetmelik eki “Direksiyon Eğitimi Dersi Sınavı Değerlendirme Formu”(EK-3) veya (EK-4) e göre değerlendirir. (4) Bütün kursiyerlerin direksiyon eğitimi sınavları tamamlandıktan sonra Özel MTSK Modülü üzerinden alınan direksiyon eğitimi sınav takip ve sonuç listesine sınav sonuçlarını yazarak imzalar ve sınav yürütme komisyonuna teslim eder. Rasim ÇETİN Elektrik Teknisyeni

27 Rasim ÇETİN Elektrik Teknisyeni
Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonunun görevleri (5) “A1”, “A2” ve “H (motosiklet)” sınıfı sertifika sınavlarının akan trafikteki bölümünde sınav güzergâhında sınav araçlarını takip ederek kursiyeri Yönetmelik eki “Direksiyon Eğitimi Dersi Sınavı Değerlendirme Formu” (EK-3) e göre değerlendirir. Rasim ÇETİN Elektrik Teknisyeni

28 Sınavda görev verilmeyecekler
MADDE 9- (1) Sınavda mevzuata aykırı hareket ettiği tespit edilenlerle yüz ceza puanının doldurulması, alkollü olarak araç kullanılması veya hız sınırının aşılması gibi kural ihlalleri nedeniyle sürücü belgesi geri alınanlara bir daha görev verilmez. Rasim ÇETİN Elektrik Teknisyeni

29 Sınav Ücretleri Kursiyerlerden alınacak sınav ücretleri
MADDE 10- (1) Sınavda görev alanların ücretlerinin ödenmesi için kursiyerlerden her yıl ocak ayında Bakanlıkça belirlenen miktarda sınav ücreti alınır. Direksiyon eğitim dersi sınavına girecek kursiyerler, sınav tarihinden 5 gün önce sınav ücretlerini ilçe millî eğitim müdürlüğünce belirlenen bir Devlet bankasında açılan hesaba yatırırlar ve makbuzun bir örneğini kursa verirler. Bu ücretin dışında kursiyerlerden direksiyon eğitimi sınavı için herhangi bir ad altında ücret alınmaz. Rasim ÇETİN Elektrik Teknisyeni

30 Direksiyon eğitimi sınavında görev alanlara ücret ödenmesi
MADDE 11- (1) Sınav tarihinden beş gün önce kursiyer listesi ve banka makbuzlarının birer sureti kurslarca sınav yürütme komisyonuna verilir. (2) Sınavın yapıldığı millî eğitim müdürlüğünce görevlendirilecek mutemet tarafından banka hesabındaki paradan yapılacak vergi kesintileri ilgili vergi dairesine, Özel MTSK Modülünde yer alan sınav ücreti hesaplama ekranında belirtilen miktarlardaki sınav ücretleri de sınavda görev alanların maaş hesaplarına en geç üç iş günü içinde yatırılır. Rasim ÇETİN Elektrik Teknisyeni

31 Direksiyon eğitimi sınavında görev alanlara ücret ödenmesi
(3) İlçelerde ve merkez ilçelerde görevlendirilen mutemet tarafından banka hesabında kalan miktar da il millî eğitim müdürlüğünce belirlenen bir Devlet bankasında açılan hesap numarasına aktarılır. (4) Bir ay içinde birden fazla direksiyon eğitimi sınavı yapılması durumunda; sınavda görev alanların her birine ödenecek sınav ücreti en yüksek Devlet memuru brüt aylığının iki katını geçemez. Rasim ÇETİN Elektrik Teknisyeni

32 Direksiyon eğitimi sınavında görev alanlara ücret ödenmesi
5) Bir sınavda; a) Sınav yürütme komisyonu başkanına en yüksek Devlet memuru brüt aylığının % 60 ından, b) Sınav yürütme komisyonu üyelerinin her biri ile sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyeceklere, Bakanlık temsilcisine ve Kamu görevlisine en yüksek Devlet memuru brüt aylığının % 45 inden, c) Direksiyon eğitimi dersi uygulama ve değerlendirme komisyonu başkan ve üyesine en yüksek Devlet memuru brüt aylığının % 30 undan, ç) Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme sınavlarında görev alan şef, memur, şoför ve mutemede her sınav için en yüksek Devlet memuru brüt aylığının % 20 sinden daha fazla ücret ödenmez. Rasim ÇETİN Elektrik Teknisyeni

33 Direksiyon eğitimi sınavında görev alanlara ücret ödenmesi
(6) İlçelerde görevlendirilen mutemet tarafından, sınav görevlilerine yapılan ödeme listesinin bir örneği, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yer alan vergi matrah dilimleri dikkate alınarak her bir görevlinin kendi matrah dilimine göre doğru vergi oranlarının uygulanmasını sağlamak üzere mal müdürlüğüne, ilçe dışından sınavda görevlendirilenlere yapılan ödeme listesini de ilgili mal müdürlüklerine gönderilmek üzere ilgili birime gönderir. Rasim ÇETİN Elektrik Teknisyeni

34 Direksiyon eğitimi sınavında görev alanlara ücret ödenmesi
(7) İl millî eğitim müdürlükleri hesaplarında yukarıdaki ödemelerden sonra kalan miktar; Genel Müdürlüğün uygun görüşü alınarak öncelikle kurslar için Bakanlıkça/Valilikçe düzenlenecek hizmet içi eğitim giderleri ve ilin eğitim-öğretim ile ilgili diğer ihtiyaçlarında kullanılır. Rasim ÇETİN Elektrik Teknisyeni

35 Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat
Madde 12-(1) Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 08/07/2002 tarihli ve sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe giren Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarındaki Uygulamalar ile Sınav Kurulları ve Sınav Esasları, 13/01/1998 tarihli ve sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe giren Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursları Sınavlarında ve İş Makineleri Kullanma Sertifikası (Operatörlük Belgesi) Veren Kursların Sınavlarında Sınav Sorumlusu Olarak Görev Alacak Elemanların Katılacakları Kursa Dair Yönerge ve 09/10/1997 tarihli ve sayılı Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği’nin Değişik 41 inci Maddesi Gereğince Açılacak Olan Trafik ve Çevre Bilgisi Dersi ile Direksiyon Eğitimi Dersi Öğreticileri Kursu Yönergesi ile bu hususlarda yazılmış yazılar yürürlükten kaldırılmıştır. Rasim ÇETİN Elektrik Teknisyeni

36 Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Direksiyon eğitim dersi sınavına 2013 yılında girecek kursiyerlerden alınacak sınav ücreti Haziran 2013 ayı içerisinde belirlenir. Yürürlük MADDE 13- (1) Bu Yönerge Onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 14- (1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür. Rasim ÇETİN Elektrik Teknisyeni


"Salihli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları