Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2007

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2007"— Sunum transkripti:

1 Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2007
Alifatik Yapılı Organik Bileşikler: Alkanlar, Alkenler, Alkinler, Organik Halojen Bileşikleri Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2007

2 ORGANİK BİLEŞİKLER Organik bileşiklerin tümü, alifatik bileşikler ve aromatik bileşikler olarak iki ana sınıfa ayrılırlar.

3

4 Alifatik bileşikler, molekül yapılarında, çeşitli atomların birbirlerine kovalent bağlanarak oluşmuş düz veya dallanmış zincir şeklinde iskelet içeren organik bileşikler ve bunların türevleridirler.

5 Aromatik bileşikler, özel bir doymamışlık gösteren benzen (benzol) ve türevleriyle, kondense benzen halkalarının oluşturduğu çeşitli bileşiklerdir.

6 Yalnızca karbon ( C ) ve hidrojen (H) atomlarından oluşan organik bileşikler hidrokarbonlar olarak bilinirler.

7

8

9 Hidrokarbonların isimlendirilmesinde moleküldeki karbon sayısı ve bağ türü önemlidir. Karbon sayısı ön ekte ifade edilir.

10 Hidrokarbonların isimlendirilmesinde bağ türü son ekte ifade edilir.

11

12

13 Alkanlar Alkanlar, CnH2n+2 genel formülü ile gösterilebilen doymuş hidrokarbonlardır.

14 Bir alkandan türeyen kök genel olarak alkil diye tanımlanır.

15 4 karbonlu butan ve daha sonraki alkanlarda dallanma izomerleri meydana gelir.

16 Alkanların normal şartlarda (25oC sıcaklık ve 1 atmosfer basınç şartları)
1-4 karbonluları gaz, 5-17 karbonluları sıvı, 18 ve daha fazla karbonluları katı halde bulunurlar.

17 Alkanların gaz ve katı olanları kokusuz olduğu halde sıvı olanlarında benzin kokusu belirgindir.

18 Alkanlar yeterli miktarda oksijen içinde tam yandıklarında karbon dioksit (CO2) ve su (H2O) meydana gelir ve ısı enerjisi açığa çıkar.

19 Alkanların yetersiz oksijen nedeniyle tam olmayan yanmaları sonucunda karbon monoksit (CO), aldehitler, ketonlar, karboksilik asitler ve is şeklinde karbon meydana gelir; bunlar da önemli hava kirletici maddelerdir.

20 Uzun zincirli alkanların katalitik kırılmasıyla çeşitli petrol ürünleri oluşur.

21 Uzun zincirli alkanların termal kırılmasıyla serbest radikaller oluşur.

22 Alkenler Alkenler, CnH2n genel formülü ile gösterilebilen doymamış hidrokarbonlardır.

23 Çift bağdaki karbona bağlı olan hidrojenlere vinil hidrojenleri denir; vinil hidrojenleri kimyasal reaksiyonları güçlükle verir.

24 Çift bağa komşu karbona bağlı olan hidrojenlere allil hidrojenleri denir; allil hidrojenleri kimyasal reaksiyonları kolaylıkla verir.

25 Alkenlerin katılma ve polimerizasyon reaksiyonları önemlidir.

26 Alkenlere hidrojen katılması ile alkanlar meydana gelir.

27 Çok ince dağılmış nikel olan Raney nikel ile yapılan hidrojenleme reaksiyonu, margarin üretiminde sıvı yağların hidrojenlenerek katı yağlara dönüştürülmelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

28 Markovnikov kuralı veya katılmalarda Markovnikov yönlenmesi olarak bilinen kurala göre; çift bağ çevresinde simetrik olmayan alkenlere hidrohalojen asitleri katılmasında hidrojen, çift bağ çevresinde en çok hidrojeni olan karbona katılır, halojen ise diğer karbona katılır.

29 Alkenlere renkli olan brom (Br) ve iyot (I) gibi halojenlerin katılması sonucunda alken halojenürler (dihalojen alkanlar) meydana gelir ve halojenin rengi kaybolur; bu da çift bağın varlığını göstermesi bakımından önemlidir.

30 Asit katalizli bir reaksiyonla alkenlere su katılabilir ve alkoller meydana gelir.

31 Alkenlere oksijenin allotropu ve etkin bir yükseltgen olan ozon (O3) katılması ile ozonürler üzerinden aldehit ve/veya ketonlar oluşur.

32 Alkenler perasitler ile etkileştiğinde epoksit ve karboksilik asit meydana gelir.

33 Alkenlerin polimerizasyon reaksiyonları, değişik mekanizmalarla gerçekleşir ve sonuçta endüstride önemli ürünler oluşur. poly(propene)

34 Alkinler Alkinler, karbonlar arasında üçlü bağ içeren bileşiklerdir; genel formülleri CnH2n-2’dir. Alkinlerin RCCH şeklinde olanlarına uç alkinler denir.

35

36

37 Asetilen (Etin), önemli bir endüstriyel bileşiktir; parlak bir alevle yanar ve büyük miktarda ısı açığa çıkar.

38 Organik halojen bileşikleri
Organik halojen bileşikleri, karbon atomuna bağlı bir veya daha çok halojen içeren organik bileşiklerdir. primer sekonder tersiyer

39 Sentetik reçine, ilaç, boyarmadde gibi yararlandığımız pek çok organik halojen bileşiği vardır.

40 Etil klorür (C2H5Cl), lokal enestezide, özellikle diş sağaltımında önemli narkotiktir; püskürtme ile soğuk anestezi için kullanılır.

41 Metilen klorür (CH2Cl2) de narkotik etkilidir; aynı zamanda endüstride çok kullanılır.

42 Kloroform (CHCl3), çözücü olarak özellikle bazı maddeleri ekstrakte etmek için kullanılır. Narkotik olarak kloroform, solunumu, eterden daha az etkiler; fakat toksik etkisi kalp ve karaciğer bozukluklarına neden olabilmektedir.

43 Karbontetra klorür (CCl4), organik çözücü olarak kullanılır
Karbontetra klorür (CCl4), organik çözücü olarak kullanılır. Karbontetra klorürün belirli bir narkotik etkisi vardır; fakat kronik zehirlenme sonucu karaciğer harabiyeti oluşturur.

44 Bromoform (CHBr3), eczacılıkta alkol ile karıştırılarak kullanılır; sütle birlikte boğmaca öksürüğüne karşı etkilidir.

45 İyodoform (CHI3), sarı pul şeklinde kristalleri ve karakteristik kokusuyla tanınır, antiseptik etkilidir.

46 Halotan (F3CCHClBr), bayıltıcı etkilidir; ameliyat için narkoz olarak kullanılır.

47 Fransız bilgini V. Grignard tarafından 1912 de bulunan ve organik sentezlerde önemi kanıtlanan organo-magnezyum bileşikleri (RMgX), organik halojenürlerden elde edilirler. RMgX bileşikleri, Grignard bileşikleri olarak bilinirler.

48


"Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2007" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları