Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 HOCAM SBS ’yi KAZANABİLECEK MİYİM ?.... Yeteri kadar ustalaşırsanız,sizi hedefe götüren sonuca ulaşırsınız…

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " HOCAM SBS ’yi KAZANABİLECEK MİYİM ?.... Yeteri kadar ustalaşırsanız,sizi hedefe götüren sonuca ulaşırsınız…"— Sunum transkripti:

1  HOCAM SBS ’yi KAZANABİLECEK MİYİM ?...

2 Yeteri kadar ustalaşırsanız,sizi hedefe götüren sonuca ulaşırsınız…

3 TEST ÇÖZME TEKN İ KLER İ

4 Test çözmede 3 unsur önemlidir.

5 BİLGİ

6 Yorum

7 Hız ckoç

8  Bilgi: Öğrenmeyle kazanılır. Öğrenmeyle kazanılır. Tekrar ile pekiştirilir. Tekrar ile pekiştirilir. Test çözme tekniğini Test çözme tekniğini kullanmanın temelini teşkil eder. kullanmanın temelini teşkil eder.

9  Yorum,öğrenilen ve tekrar ile pekiştirilen bilgi ile ilgili düşünce geliştirme veya bilgiye farklı açılardan bakabilme gücünü ifade eder.Test çözme tekniğinin geliştirilmesini sağlar.

10  Hız, kazanılan bilgiye ve elde edilen yorum gücüne ait problemlerin zaman kısıtlaması içinde çözülmesidir.Hız test çözerken zaman etkin bir biçimde kullanılmanıza yardım eder.

11 Edilecek Hususlar Edilecek Hususlar Test çözerken

12 kolayFizik.com TEST ÇÖZME TEKNİKLERİ ckoç

13 ALT TEST SORULARINI ÇÖZERKEN TURLAMA TEKNİĞİNİ KULLANIN

14  Bir soruda belirli bir süre geçtiği halde çözüme ulaşamamışsanız soruyu bırakın

15  Soru kökünün iyi okunup anlaşılması, daha sonra cevabın düşünülmesi gerekir.Soru kökü anlaşılmadan cevabı düşünmeye çalışmak hızı düşürür.Zaman kazanmak için soruyu okumadan cevap şıklarına koşmak sizi yanıltır.

16 Örnek Soru Zaman zaman anılarla yaşamak güzeldir; eğer bu anılar yaşanılan günü renklendiriyorsa bir başka mutluluk verir insana. Bu cümlede geçen “anıların yaşanılan günü renklendirmesi” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Eski günlere özlem duyulması B) Dünün yargılanıp değerlendirilmesi C) Geçmişin, içinde bulunulan zamanı güzelleştirmesi D) Yaşananların, karşılaşılan güçlükleri yenmede etkili olması

17  Soruda sizden ne isteniyorsa, ne eksik, ne de fazla isteneni düşünmelisiniz.

18 Örnek Soru  (I) Bu yayınevi bir süredir kendi olanakları içinde, sessiz sedasız, değerli ürünler ortaya koyuyor.  (II) Kırkı aşkın kitap çıkaran bu yayınevinin dikkati çeken bir özelliği çok iyi kitaplar seçmesi.  (III) Bunlar kimsenin aklına gelmeyen, titizlikle araştırılıp bulunmuş kitaplar.  (IV) Ayrıca bu yayınevi, kitapların basımına özen gösteriyor; çevirilerin düzgün ve doğru olmasına dikkat ediyor.  (V) Her kitabın sonuna, yazar ve yapıt adlarını gösteren bir dizin ve kaynakça ekliyor.  (VI) Bu özelliklerin he psi nitelikli bir baskı ile buluştuğunda ortaya iyi kitaplar çıkıyor. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde kişisel düşüncelere yer verilmemiştir?  A) II. B) III. C) IV. D) V.

19  Bazı sorular sizin için çok kolay gelir ve cevabın böyle kolay bir şık olamayacağını düşünürsünüz; oysa bazen böyle kolay sorular sormak da işin tekniğinin bir parçasıdır.

20 Örnek Soru  Öss Matematik Sorusu: Aşağıdaki seçeneklerden hangisi 1000 sayısının ¼ üne eşittir? Aşağıdaki seçeneklerden hangisi 1000 sayısının ¼ üne eşittir?A-25B-100C-150D-200E-250

21  Her testte bilgi düzeyinizin altında ve üstünde sorularla karşılaşırsınız;ancak testin geneline standart bilgi birikimi ve yorum gücü ile çözülebilecek sorular oluşturur.

22 Sbs tipi Sınavlarda soruların %10 u çok zor /çok kolay, %20 si zor /kolay ve %40 normal bilgi düzeyindedir.

23  Sorulara önyargılı yaklaşmamalısınız.’Bu soru zor, yapamam ; bu soru kolay,cevap x şıkı.’gibi zaman kazanmaya yönelik aceleci davranışlar, kazanmak yerine kaybettirir.

24  Turlu soru çözme Yöntemi ‘ testteki her soruyu incelemenize yardımcı olur. Cevaplandırılmayan soruları soru kitapçığında bir işaret veya simge ile ikinci turda daha kolay bulunmasını sağlar.

25 Örnek Çalışma 1- Soru 1- Soru 2- Soru 2- Soru 3- Soru 3- Soru 4- Soru 4- Soru 5- Soru 5- Soru 6- Soru 6- Soru *7- Soru *7- Soru 8- Soru 8- Soru ?9- Soru ?9- Soru * Zamanım kalırsa tekrar dönebilir cevabımı bir daha kontrol edebilirim * Zamanım kalırsa tekrar dönebilir cevabımı bir daha kontrol edebilirim Üzerinde Hiç Durmayacağım Üzerinde Hiç Durmayacağım ? Yarım Kaldı Zamanım kalırsa tekrar dönerim Bu sorular zamanımı alır.Ama Çözerim 2. Tura Kalsın Bu sorular zamanımı alır.Ama Çözerim 2. Tura Kalsın

26  Hatalı okuma alışkanlıkları da önemli sorunlar yaşamamıza sebep olabilir.Olumsuz bir ifadeyi olumlu olarak okumak soruyu veya cevabı hatalı düşünmemize sebebiyet verebilir

27 Örnek Soru  Bir ülkenin birbirini izleyen yıllardaki kırsal ve kentsel nüfusunu gösteren bir grafiğe bakılarak, bu ülkenin nüfusuyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?  A) Kırsal nüfusun kentsel nüfusa oranı  B) Verilen yıllarda, kentsel nüfusun artıp artmadığı  C) Verilen yıllarda, kırsal nüfustaki değişme hızı  D) Verilen yıllarda, kırsal nüfusta dalgalanma olup olmadığı

28  İnsan psikolojisi soru içindeki ifadeleri olumlu yönde algılamaya eğilimlidir.Bu nedenle soru formlarında altı çizili veya kalın yazı karakterli ifadeleri daha dikkatli okumalısınız

29  Soru kökünün veya soru metninin uzun oluşu sizin için daha fazla ipucu anlamına gelir.Bu nedenle uzun metinli sorular daha kolay çözülebilen sorular olarak algılanmalıdır.

30 Başarılı şairlerin hepsi, kendilerinden önceki şairlerin şiirlerini okuyarak öğrenmişlerdir şiir yazmayı. Kendi başınıza da olsa, bir ustanın denetiminde de olsa, şiir yazmayı öğrenmek için ne yapmanız gerektiği bellidir: Beğenilen şiirleri teker teker okuyacak, değerlendirecek, işin sırrına varmaya çalışacaksınız. Şöyle bir okuyup geçmekte değil işin sırrı. Her şairi, her şiiri ayrı ayrı, titizlikle irdeleyeceksiniz. Sözcükleri nasıl seçmiş, nasıl birbirine bağlamış? Dizeleri nasıl kurmuş? Bu türden birçok sorunun yanıtını ararken bütün emeğiniz boşa da gidebilir. Bu nedenle, …. Bu parçanın sonuna, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? A) şairliğe özenen bir insanın şiiri zevk almadan okuması düşünülemez. B) şiir yazanlar, kimi sıkıntılara katlanmanın yanı sıra amacına ulaşamamayı da göze almalıdır. C) şiir yazabilmenin ilk koşulu, iyi şiiri kötüden ayırabilmektir. D) kötü şiirler, üzerinde uzun uzun çalışılmadan, değişik denemeler yapılmadan yazılanlardır.

31  Belli bir süre geçtiği halde çözemediğiniz sorular üzerinde fazla zaman harcamayın.Her sorunun çözümü için ortalama 1 dakikalık sürenin olduğunu unutmayın.

32  SBS bütün soruları cevaplama zorunluluğu olan bir sınav değildir.  Biliyorsanız cevaplamanızda bir sakınca yoktur;ancak cevabı konusunda tereddüt ettiğiniz soruları gelişigüzel cevaplandırmak size zarar verir.

33  Aynı test içindeki çok zor ve çok kolay soruların puan değeri aynıdır. 2X2=4 (1 puan)‏ 250-(250X5:10)+185X(560:8)=13095 ( 1 puan)‏

34  Çözemeyeceğiniz sorularında bulunabileceğini düşünerek GÜVENSİZLİĞE kapılmayın.

35  Cevap şıklarından sorunun çözümüne gitmek de test tekniğinde önemli bir yoldur.Yüzde yüz emin olmadığınız sorularda şıkları eleyerek doğru cevaba yaklaşabilirsiniz.  Sorulara cevap olmayacak olmayacak s eçenekleri eleyin s eçenekleri eleyin

36 Örnek soru  “Montaigne Avrupa’ya serbest düşünmesini öğretmiş olan adamdır.”demek,fazla büyük söylemektir.Ama böyle bir söz de olsa olsa Montaigne için söylenebilir. Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir? Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir? A-Avrupa’da serbest düşüncenin Montaigne ile ilgisi yoktur. B- Montaigne’in Avrupa serbest düşüncesindeki yeri, herhangi bir düşünür ölçüsündedir. C- Montaigne Avrupa’da serbest düşüncenin en önde gelen kişisidir. D- Montaigne’in Avrupa’ya serbest düşüncesini öğretmesi, ancak sözde kalmıştır.

37  Test çözerken sorunun doğru cevabını bulmak kadar önemli bir diğer olay da cevap olamayacak şıkların tespit edilmesidir.Böylece çözüm alternatiflerini daha netleştirir ve doğru şıkka ulaşabilme hızınızı dah a arttırırsınız

38  SBS tipi sınavlar hem psikolojik gerilimi olan hem de içerik zenginliği bulunan sınavlardır.  Bu sorularda test çözümünü sekteye uğratan en önemli unsurlardan biriside sınav kaygısı ve bu yüksek kaygı düzeyinin soruları anlamayı ve problemleri çözmeyi zorlaştırmasıdır

39 .Test çözümü esnasında testte yer alan konu içeriklerinin dışındaki düşünme prosesleri konsantrasyonu bozar.Bu nedenle hangi testi çözüyorsanız zihin içeriğiniz de o konunun sınırları içinde olması gerekir..

40  Alt test aralarında kendinize 1- 2 dakikalık dinlenme araları veriniz.Bu zaman kaybı değildir.Aksine başarınız için önemlidir.

41  Cevap şıklarında cevaba benzeyecek bazen 2 bazen 3 şık bulunur.Bunlara (çeldirici) adı verilir çeldiriciler ilk bakışta cevap gibi algılanabilir; ama ufak bir zihin egzersizi ile doğru cevabı bulmanız mümkündür.  Bu tip sorularda cevap genellikle soru metninde saklıdır

42  Sorulardaki Bütün Seçenekleri Mutlaka Okuyun

43 Örnek Soru  Aşağıdaki seçeneklerden hangisi ormanın en önemli yararlarından biridir? A-Çevremizi Güzelleştirmesi B-Kereste ihtiyacını karşılaması C-Estetik duygumuzu geliştirmesi D-Ortama oksijen Üretmesi

44 DİKKAAAAAAAAT!...  Doğruluğundan emin olmadığınız soruları BOOOOOOOOOŞŞŞ bırakın  “Sssuuus kimse duymasın boş bırak zararı dokunmasın.”

45  Zihninizin Yorulduğunu ve ya Dikkatinizin dağıldığını hissederseniz soru çözümünü bırakın ve zihninizi programlı bir şekilde dinlendirin

46  İki seçeneğe indirdiğiniz sorularda elediğiniz seçeneklerin yanlışlığından %100 eminseniz kalan iki seçenekten kalan iki seçenekten birini tahminde bulunarak işaretleyin. Tahmininizi hızlı verin ve geçerli bir nedeniniz yoksa değiştirmeyin.

47  Cevaplarınızı cevap kağıdına gruplar şeklinde kodlayın ve Uygun boşlukları taşırmadan koyu olarak işaretleyin.Cevap kağıdında makinenin yanlış okumasını sağlayacak işaretlemelerden kaçının.Her soru için sadece bir tek cevap işaretleyin

48 Örnek Kodlamalar  15- A B C D  16- A B C D  17- A B C D  18- A B C D  19- A B C D  20- A B C D  21- A B C D  22- A B C D

49  Zamanı kontrol için mutlaka yanınızda bir saat bulundurun.Saatinizi test süresine göre ayarlayın.Geçen zamanla aşırı ilgilenmeyin

50  Cevap anahtarında üçlü bir zincir kurulabilir.  Fakat karşı karşıya kalabileceğiniz dörtlü ve beşli zincirleri kırın…

51  Her alt testte doğru cevap sayıları dengeli bir şekilde oluşturulur.Bu duruma karşı uyanık olun

52 Sınavı gözünüzde Büyütmeyin OOhh tanrım düşündüğümden dahada APTALMIŞ…

53 Dinlediğiniz İçin Teşekkürler….


" HOCAM SBS ’yi KAZANABİLECEK MİYİM ?.... Yeteri kadar ustalaşırsanız,sizi hedefe götüren sonuca ulaşırsınız…" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları