Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Strateji Geliştirme Başkanlığı"— Sunum transkripti:

1 Strateji Geliştirme Başkanlığı
UZMANLIK TEZİ BELİRLEME VE HAZIRLIK SÜRECİ Şule KAYA İl Planlama Uzmanı 24 Kasım 2014 Sentido Zeynep Resort Otel/Belek-Antalya

2 Sunum Planı İçişleri Bakanlığı Planlama Uzmanlığı Yönetmeliği
“Uzmanlık Tezi” Süreci “Uzmanlık Tezi” Nasıl Olmalıdır? İçişleri Bakanlığı Tez Hazırlama Yönergesi Tez Yazım Aşamaları Düzeltme/Revizyon Yayın Etiği

3 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PLANLAMA UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

4 Uzman yardımcıları, uzmanlığa yükselmek için;
MADDE 20- Uzman yardımcıları, uzmanlığa yükselmek için; en az üç yıl bu görevde çalışmak, olumlu sicil almak, kendileri için düzenlenecek eğitim programlarını başarıyla tamamlamak, Kurul Başkanlığınca belirlenecek konularda an az 50 sayfalık bir tez hazırlamak, tez ve uzmanlık yeterlik değerlendirmesinde başarılı olmak zorundadır.

5 Uzman yardımcısı, hazırlayacağı tezde temel esaslara uygun olarak hareket etmek, ele aldığı konuyu tarihsel gelişimi içinde ve karşılaştırmalı olarak incelemek zorunda olup, tezin kendi görüş ve önerilerini taşıması esastır.

6 Uzman yardımcılarına, memuriyet asaletleri onaylandıktan ve uzman yardımcısı olarak iki yıl çalıştıktan sonra tez konusu Kurul Başkanlığınca verilir. …Kurul Başkanlığının görev ve hizmet alanına ilişkin konularda mastır yapmış olanlar için uzman yardımcılığı süresi adaylık dahil iki yıldır. Bu personele uzman yardımcısı olarak bir yıl çalıştıktan ve asaleti onaylandıktan sonra tez konusu verilir. …Uzman yardımcılığı süresi içinde, Kurul Başkanlığının görev ve hizmet alanına ilişkin konularda doktora çalışmasını tamamlayanlar asaletlerinin onaylanması şartıyla uzmanlığa atanırlar.

7 Tezin Değerlendirilmesi:
MADDE 21- …Uzman yardımcıları tarafından hazırlanacak tezler, üç yıllık (mastır yapmış olanlar için iki yıllık) sürenin bitiminden en az üç ay önce altı nüsha olarak merkezde Kurul Başkanlığına gönderilir. Tezini birinci fıkrada belirtilen süre içinde teslim etmeyenlere 4 aylık ek bir süre tanınır. Bu sürenin sonunda da tezini teslim etmeyen uzman yardımcıları Bakanlığın merkez ve il kuruluşlarında durumlarına uygun başka görevlere atanırlar.

8 Teslim alınan tezler, Kurul Başkanlığınca en çok 15 gün içinde Tez Değerlendirme Kuruluna gönderilir. Tezler bu Kurul tarafından incelenir ve değerlendirilir.

9 Tez Değerlendirme Kurulu:
MADDE 22- …Tez Değerlendirme Kurulu, Kurul Başkanının Başkanlığında, Kurul Başkanı tarafından tensip edilecek iki daire başkanı, Teftiş Kurulundan bir başkan yardımcısı ve Personel Genel Müdürlüğünce görevlendirilecek bir genel müdür yardımcısı veya daire başkanı ile konuyla ilgili uzmanlardan oluşur. Başkanlık bu amaçla gerektiğinde ilgili kuruluşlardan uzman isteyebileceği gibi tezi incelemek üzere bu kuruluşlara da gönderebilir.

10 Tezi değerlendirilecek uzman yardımcısı, Kurulca yapılacak incelemede tezi savunmaya değer bulunduğu takdirde, en çok bir ay içinde tezini savunmaya çağrılır. Tezin Kurul üyelerinin çoğunluğu tarafından savunmaya değer bulunmaması durumunda, uzman yardımcısına tezini tekrar hazırlaması için dört aylık ek bir süre tanınır. Tez ikinci kez savunmaya değer bulunmazsa “başarısız” sayılarak uzman yardımcısına yeni bir tez konusu verilir.

11 Tezler “üstün başarılı”, “başarılı” ve “başarısız” şeklinde değerlendirilir ve Bakanlığın onayı ile kesinleşir. Savunma sırasında tezi başarısız olarak değerlendirilen uzman yardımcısına, yeni tez konusu verilerek en az altı ay, en çok bir yıl süre tanınır. Bu süre sonunda tezleri ikinci kez başarısız olarak değerlendirilen uzman yardımcıları, Bakanlığın merkez ve il kuruluşlarında durumlarına uygun başka görevlere atanırlar.

12 Uzmanlık Yeterlilik Değerlendirilmesi:
MADDE 23- Uzmanlık yeterlilik değerlendirilmesi, hazırlanan tezlere dayalı olarak yapılır. Tez Değerlendirme Kurulu, tezin değerlendirilmesi sırasında, uzman yardımcısının uzmanlık yeterliliğini saptayacak diğer soruları da sorar. Yeterlik değerlendirilmesinde, merkez kuruluşunda uzman yardımcısının bağlı bulunduğu daire başkanının, il kuruluşlarında da vali, kaymakam ve il planlama ve koordinasyon müdürünün uzman yardımcısı hakkında hazırlayacağı raporlar da göz önünde bulundurulur.

13 Uzmanlığa Atanma: MADDE 24- Uzmanlık yeterlik değerlendirilmesinde, başarılı olan uzman yardımcıları il planlama uzmanlık kadrolarına atanırlar.

14 “UZMANLIK TEZİ” SÜRECİ

15 Uzmanlık Tezinin Bileşenleri:
Uzman Yardımcısı/Tez Sahibi Varsa Tez Danışmanı İlgili Yönetmelik ve İlgili Yönerge Uzmanlık Tezi Değerlendiren/Tez Değerlendirme Kurulu İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Personel Genel Müdürlüğü

16 Sürecin başarısında en önemli nokta araştırmaya değer bir soru sormaktır.
Herkesten önce tezi hazırlayanın çalışmayı benimsemesi, özümsemesi ve bitirmeyi istemesi gerekir. Sonrasında ise, Uygun araştırma yöntemini/tekniğini bulmak, Yorumlamak, Yazı dilini ve yazım kurallarını doğru kullanmak gelir.

17 Uzmanlık Tezinin Süreci:
Bu süreç şöyle özetlenebilir: Tez konusunun belirlenmesi (ilgili Yönetmelik kapsamında) Strateji Geliştirme Başkanlığından konu onayının alınması, Veri toplanması ve verilerin değerlendirilmesi, Tezin yazılması (ilgili Yönerge doğrultusunda) Tezin basılması ve SGB’ye teslim edilmesi, Tez Değerlendirme Kurulunun oluşturulması, Tez değerlendirme sonuçları (Kabul?/Red?), Tez sınavı sonucu (Üstün Başarılı/Başarılı/Başarısız) Sınav sonucunun Personel Genel Müdürlüğüne bildirilmesi, Atamanın yapılması.

18 İl Planlama Uzman Yardımcısı
İçişleri Bakanlığı Planlama Uzmanlığı Yönetmeliği Tez Konusunun Belirlenmesi ve SGB’den Onay Alınması Veri Değerlendirme ve Yorumlama İl Planlama Uzmanlığına Atanma İçişleri Bakanlığı Tez Yönergesi Sonucun Personel Gen. Md. Bildirilmesi Tez Yazımı ve Tezin SGB’ye Gönderilmesi Savunma Sonucu (Üstün B./Başarılı/Başarısız) Tezin Tez Değerlendirme Kuruluna Sunulması Savunmaya Çağırılması )

19 “UZMANLIK TEZİ” NASIL OLMALIDIR?

20 GENEL BİLGİLER: Uzmanlık tez çalışmaları bilgi, tecrübe ve zaman isteyen çalışmalardır.  Uzmanlık tez çalışmalarını hazırlamadaki en önemli unsur zaman konusudur. Uzman Yardımcısı hazırladığı tezine gerekli zamanı ayırmalı ve tez çalışmaları sırasında araştırma metotlarını doğru kullanmalıdır. Seçilmiş bir konuda uzmanlık kazanmak için konuyu araştırmak, planlamak ve sonuçlarını doğru yorumlamayı bilmek gerekir.

21 Tez yazımında konu seçimi, varsa iyi bir danışman ve planlama olmazsa olmazlardır.
Araştırma yöntemi, bilimsel standartlara uygun ve geçerli tanımlanmalıdır. İyi bir tez çalışması iyi, anlaşılır şekilde yazılmalı ve ulaşılabilir olmalıdır. Çalışmanın başından itibaren her tür eleştiriye açık olunmalı ve okuyanlar tarafından değerlendirilebilir olmalıdır.

22 İyi bir tez, okuyanı inandırmalı, savını kabul ettirmeli ve bilimsel yeterlilik vb. amaçları taşımalıdır. Okuyucuya konunun önemini ve kapsamını belirtmelidir. Çok uzun olmamalı ve gereksiz bilgi içermemelidir. Güncel bilgileri ihtiva etmelidir. Okuyucuyu yönlendirici ve bilgilendirici nitelikte olmalıdır. Konu veya bulguların yorumu özgün olmalı ve insanda merak uyandırmalıdır.

23 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEZ YÖNERGESİ

24 Yönergenin Amacı, İçişleri Bakanlığı bünyesinde hazırlanacak her türlü tezler ile bilimsel araştırma raporları ve seminer çalışmalarının yazımında standartlaşmayı sağlayacak ilke ve kuralları belirlemektir. Kapsamı, Kavmakam Adaylığı Tezi, İl Planlama Uzman Yardımcıları Uzmanlığa Yükselme Tezi vb. her türlü tezler ile bilimsel araştırma raporları ve seminer çalışmalarının hangi ilkeler dahilinde olması gerektiğine ilişkin şeklî ve aslî esasları kapsar. Dayanağı, 3152 sayılı Kanuna dayanan Kaymakam Adayları Yönetmeliği ile İçişleri Bakanlığı Planlama Uzmanlığı Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uyarınca çıkartılmıştır.

25 TEZ YAZIM AŞAMALARI

26 Yazım konusunda dikkat etmeniz gereken en önemli nokta, hazırladığınız tezi bir yerden kopyalamadan yazım kurallarına uygun şekilde bitirmektir.

27 TEMEL İLKELER: Tezlerde kullanılan terimlerde birlik sağlanmalıdır. (Örneğin, tez metninde ‘kanun’/ ‘yasa’, ‘tabiat’/’doğa’, ‘teori’/’kuram’ gibi aynı anlama gelen terimlerin hangisi tercih edilecekse, o terim kullanılmalıdır. Başka kaynaklardan aynen yapılan aktarmalar, bu kuralın dışındadır.) Tezlerde üslûp birliği sağlanmalıdır. Tezlerde bir veya birden fazla kaynaktan yapılan aktarma veya alıntılar, birbiri ardı sıra bir sayfa veya daha fazla yer tutacak şekilde verilmemelidir. Bunun yerine, ya alıntı/aktarmalar arasında, tezi hazırlayanın eleştiri, yorum veya açıklamaları da yer almalı veya bu tür uzun aktarmalar, tezin ‘Ekler’ kısmında gösterilmelidir.

28 Başlık/Tezin Adı: Tezlerin başlıkları ve özet sayfaları, taranabilir alanlarına yükleneceğinden, bu gibi metin alanları, italik yazı tipi, tablo, şekil, grafik, kimyasal veya matematiksel formüller, semboller, alt veya üst simge veya karakterler içermemelidir. En fazla 15 kelime olmalıdır. Çok fazla, nokta, virgül ve parantez olmamalıdır. Araştırılan konunun başlığı, genellikle virgülle ayrılan iki önemli şeyi içerebilir.

29 Tez, normal olarak A4 boyutunda birinci hamur kâğıdın tek yüzüne yazılır.
Ancak, tezde çeşitli tablo, grafik, şekil vb. için, gerekirse ciltlemede uygun surette katlanacak şekilde A4 boyutundan farklı kâğıt kullanılabilir.

30 Sayfa üst sınırından 4 cm boşluk
Dış Kapak: Tezin ciltlenmesinde karton cilt kapağı kullanılmaktadır. Araştırmanın ilk sayfası dış kapak sayfası olup bu sayfanın özellikleri yanda gösterilen şekilde olmalıdır. Kapakta sırasıyla, tezi hazırlatan Bakanlık Birimi, tezin türü (Kaymakam Adaylığı/Uzman Yardımcılığı vb.), tezin başlığı, tezi hazırlayanın adı ve soyadı, tezi hazırlayanın görev ünvanı, tezin hazırlandığı şehir ile tarih yer almalıdır. 1,5 satır aralığı, 14 punto, koyu, büyük harf T.C İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ………….GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2,5 cm ara 14 punto, koyu , ilk harf büyük ………..Tezi 1,5 cm ara BAŞLIK 1,5 satır aralığı,18 punto, koyu, büyük harf 1,5 cm ara Hazırlayanın Adı Soyadı 14 punto, koyu , sdın ilk harf büyük, soyadı büyük, Hazırlayanın Görev Ünvanı 1 cm ara 14 punto, koyu , ilk harf büyük 1 cm ara Tezin Hazırlandığı Yer ve Tarih 14 punto, koyu , ilk harf büyük Sayfanın alt sınırından 2,5 cm boşluk

31 Tezler, 'Ön Kısım' ve 'Metin Kısmı' olmak üzere iki
kısımdan oluşur ve aşağıdaki sıraya uygun olarak düzenlenmelidir: ÖN KISIM: İç Kapak, Tez Onay Sayfası, Özet Sayfası, Önsöz, İçindekiler, Tablo, Şekil, Resim, Fotoğraf, Grafik, Sembol ve Benzeri Unsurların Listeleri, Kısaltmalar Listesi. METİN KISMI : Giriş, Tezin Bölümleri, Sonuç, Bibliyografya/Kaynakça, Ekler.

32 Numaralandırma: Tezin ön kısmının sayfaları küçük Romen rakamlarıyla ( i,ii,iii, iv ...gibi), tezin metin kısmı ise, girişten başlayarak ek/ler kısmının (doktora tezlerinde tezi hazırlayana ait özgeçmişin) sonuna kadar Arap rakamlarıyla (1,2,3,4..gibi) numaralandırılır. Numaralandırma, tezin ön kısmının bir parçası olan iç kapaktan başlatılır. Ancak, hem iç kapak, hem de tez onay sayfasında numara belirtilmez. Numaraların gösterildiği ilk sayfa, öz (abstract) sayfasıdır. Bu sayfanın numarası, Romen rakamıyla (iii)'dür. Tezde kullanılan tablo, şekil, grafik, resim, plan, harita vb.'nin numaralanmasında, I, II, III veya 1,2,3 gibi, Romen veya Arap rakamları kullanılır.

33 ………….………………………………………..…………………
Satır Aralıkları, Sayfa Düzeni: Her sayfada, sayfa numarasıyla metin arasındaki boşluk, 1,5 aralıklı bir satırdan az olmamalıdır. Tezin ciltlenmesinde kolaylık sağlamak amacıyla, her sayfanın sol kenarıyla üst kenarında 4'er cm, sağ kenarıyla alt kenarında ise 2,5'ar cm boşluk bırakılmalıdır. Tez metninde satırlar ‘iki yana yasla" biçiminde yazılmalı ve 1,5 aralıklı olmalıdır. Ancak, tablo, şekil, grafik vb.nin listeleri veya metindeki uzun aktarmalar ile dipnotlarda, satırlar tek aralıklı yazılmalıdır 4 cm ………….………………………………………..………………… 4 cm 2,5 cm 1,5 satır aralığı 1,5 satır aralığı 2,5 cm Sayfa Numarası

34 YEREL YÖNETİMLERDE DIŞ BORÇLANMA
Yazı Biçimi ve Punto: Tezde, Times New Roman ve Arial gibi italik ve siyah punto yazmaya elverişli karakterler kullanılmalıdır. Dipnotlar için 10 punto, tez metni için Times New Roman-12 punto veya Arial-11 punto, tezin çeşitli kısım, bölüm, altbölümlerinin başlıkları için 14 punto kullanılmalı ve tezin bütününde standart bir biçimde uygulanmalıdır. Tez metninde yabancı dilden ödünç alınmış sözcükler ve özel olarak vurgu yapılmak istenen ifadelerle referans dipnotlarındaki kitap ve dergi isimleri ile bunların yerini tutan kısaltmalar, siyah karakter ile yazılır ve tezin bütününde aynı tutarlılıkla uygulanır. 4 cm BİRİNCİ BÖLÜM YEREL YÖNETİMLERDE DIŞ BORÇLANMA 1.1.YEREL YÖNETİMLER 1.1.1.Yerel Yönetimlerin Borçlanması ………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 punto, 1,5 satır aralığı 14 punto, 1,5 satır aralığı 4 cm 14 punto, 1,5 satır aralığı 2,5 cm Times New Roman-12 veya Arisl-11 punto, 1,5 satır aralığı 1,5 satır aralığı 2,5 cm Sayfa Numarası

35 Sayfa üst sınırından 4 cm boşluk
1,5 satır aralığı, 14 punto, koyu, büyük harf T.C İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ………….GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Örnek 1: (İç Kapak) 2,5 cm ara 14 punto, koyu , ilk harf büyük Tezin yazılı ilk sayfası iç kapak sayfası olup, tezle ilgili bibliyografik kimlik bilgisinin eksiksiz verilmesi gereken kısımdır. İç kapak içerik ve sayfa düzeni yönünden dış kapağın aynısı olup, karton yerine tez yazımında kullanılacak normal kâğıt üzerine yazılacaktır. ………..Tezi 1,5 cm ara BAŞLIK 1,5 satır aralığı,18 punto, koyu, büyük harf 1,5 cm ara Hazırlayanın Adı Soyadı 14 punto, koyu , sdın ilk harf büyük, soyadı büyük, Hazırlayanın Görev Ünvanı 1 cm ara 14 punto, koyu , ilk harf büyük 1 cm ara Tezin Hazırlandığı Yer ve Tarih 14 punto, koyu , ilk harf büyük Sayfanın alt sınırından 2,5 cm boşluk

36 Tez Onay Sayfası: Onay sayfasında İçişleri Bakanlığı’nın tez savunması tutanağına uygun olarak, tezi hazırlatan birimin adı, tezin tarihi, tezi onaylayan komisyon üyelerinin unvan ve adları için açılmış boşluklar bulunur. Tez Değerlendirme Komisyonu üyeleri, tezi onayladıkları takdirde, tez onay sayfasında ilgili kısma adlarını ve unvanlarını yazarak mürekkepli kalemle imzalamalıdırlar. 4 cm T.C. İçişleri Bakanlığı’na, ………………ait, “………….adlı bu tez çalışması Tez Kurulumuz tarafından UZMANLIK tezi olarak oybirliği/ oyçokluğu ile kabul edilmiştir. Adı ve Soyadı İmzası Tez Kurulu Başkanı : Üye : Üye : Üye : Üye : Tez Sınav Tarihi: 4 cm 2,5 cm 2,5 cm Sayfa Numarası

37 YEREL YÖNETİMLERDE DIŞ BORÇLANMA
Özet Sayfası: Özet sayfası, tezin kapsamını en özlü biçimde açıklayan kısımdır. Burada, tezde araştırılan sorun, araştırmada kullanılan işlem, yöntem ve teknikler ile sonuçlar, sayfa başında tezin başlığı ve yazar adı belirtilerek 250 kelimeyi geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır. 4 cm ÖZET YEREL YÖNETİMLERDE DIŞ BORÇLANMA Şule KAYA …………………………… ………………………………… …………………………………… 1,5 satır aralığı, Times New Roman-14 punto, koyu, büyük harf 4 cm 2,5 cm 2,5 cm Sayfa Numarası

38 1,5 satır aralığı, Times New Roman-14 punto, koyu, büyük harf
Önsöz: Önsöz, tezin amacı, önemi, kısaca kapsamı, gerekiyorsa tezin hazırlanmasında karşılaşılan güçlükler konusunda bilgilerin yanı sıra, tezin hazırlanmasında maddi, manevi katkısı olan kişi ve/veya kuruluşlara teşekkür gibi açıklamaları içerir. 'Önsöz' ibaresi, büyük harflerle ve sayfanın her iki tarafında bırakılan boşlukların içinde kalan kısmın üst ortasına gelecek şekilde yazılmalı ve önsöz metni iki sayfayı geçmemelidir. 4 cm ÖNSÖZ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Şule KAYA …/…/2014 1,5 satır aralığı, Times New Roman-14 punto, koyu, büyük harf 4 cm 2,5 cm 2,5 cm Sayfa Numarası

39 B. XxxxXxxx xx II. XXXXXX xx
Örnek 2: (İçindekiler) İçindekiler sayfasında, tercih edilen bölümlendirmeye uygun olarak Özet'ten başlayarak, tezin tüm kısımları, Ek'ler de dahil olmak üzere, başlıklar halinde belirtilmelidir. İçindekiler ibaresi, büyük harflerle ve sayfanın her iki tarafında bırakılan boşlukların içinde kalan kısmın üst ortasına gelecek şekilde yazılmalıdır. 4 cm İÇİNDEKİLER Birinci Sistem: Sayfa I. XXXXXX xx A. XxxxXxxx xx 1 . XxxxXxxx xx a.XxxxXxxx xx (1). XxxxXxxx xx i. XxxxXxxx xx ii. XxxxXxxx xx (2). XxxXxxx xx ii.XxxxXxxx xx b. XxxxXxxx xx 2. XxxxXxxx xx B. XxxxXxxx xx II. XXXXXX xx A. XxxxXxxx xx B. XxxxXxxx xx 1,5 satır aralığı, 14 punto, koyu, büyük harf 4 cm 2,5 cm 2,5 cm Sayfa Numarası

40 1,5 satır aralığı, 14 punto, koyu, büyük harf
Örnek 2: (İçindekiler) Bölüm ve altbölümlerin düzenlenmesinde tercih edilen usule uygun olarak, her başlığın karşısında, o başlığın tezdeki başlangıç sayfasının numarası yer alır. 4 cm İÇİNDEKİLER İkinci Sistem: Sayfa 1. XXXXXX xx 1.1. XxxxXxxx xx XxxxXxxx xx 1.1.2.XxxxXxxx xx 1.2. XxxxXxxx xx 2. XXXXXX xx 2.1. XxxxXxxx xx XxxXxxx xx XxxxXxxx xx 2.2. XxxxXxxx xx 1,5 satır aralığı, 14 punto, koyu, büyük harf 4 cm 2,5 cm 2,5 cm Sayfa Numarası

41 1,5 satır aralığı, Times New Roman-14 punto, koyu, büyük harf
Tablo, Şekil, Resim, Fotoğraf, Grafik, Sembol vb.‘nin Listeleri : Tezde tablo, şekil, resim ve benzeri açıklayıcı veya belgeleyici bilgiler kullanılmışsa, bunlara ait listeler, 'Tablolar', 'Şekiller' vb. gibi başlıklarla ve tezde yer aldıkları sayfaların numarasıyla birlikte belirtilir. 4 cm TABLOLAR LİSTESİ Sayfa Tablo xx Tablo xx Tablo xx …………………………………………. 1,5 satır aralığı, Times New Roman-14 punto, koyu, büyük harf 4 cm 2,5 cm 2,5 cm Sayfa Numarası

42 1,5 satır aralığı, Times New Roman-14 punto, koyu, büyük harf
Tablo, Şekil, Resim, Fotoğraf, Grafik, Sembol Vb.'Nin Listeleri 4 cm ŞEKİLLER LİSTESİ Sayfa Şekil xx Şekil xx Şekil xx …………………………………………. 1,5 satır aralığı, Times New Roman-14 punto, koyu, büyük harf 4 cm 2,5 cm 2,5 cm Sayfa Numarası

43 1,5 satır aralığı, Times New Roman-14 punto, koyu, büyük harf
Kısaltmalar Listesi: Eğer tezde kısaltmalar kullanılmışsa, bunlar alfabetik sırayla alt alta dizilir. Her kısaltmanın karşısında, kısaltmanın açık hali belirtilir. 4 cm KISALTMALAR AB : Avrupa Birliği a.g.e. : Adı Geçen Eser bk. : Bakınız vb. : Ve Benzeri vs. : Vesaire ……………………. 1,5 satır aralığı, Times New Roman-14 punto, koyu, büyük harf 4 cm 2,5 cm 2,5 cm Sayfa Numarası

44 ANA BÖLÜMLER 1. GİRİŞ Problem Durumu Amaç Önem Varsayımlar Sınırlılıklar Tanımlar 2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 3. YÖNTEM Araştırmanın Modeli Evren ve Örneklem Verilerin Toplanması Verilerin Analizi 4. BULGULAR ve YORUM 5. SONUÇ

45 Giriş: Amaca gelene kadar olan yolun özeti olan giriş kısmı, tezin metin kısmının ilk öğesidir. bu nedenle, tez metninin sayfaları, ‘giriş’ kısmından başlayarak arap rakamlarıyla numaralandırılır. Giriş kısmında, önsözde belirtilenler tekrar edilmemek üzere, çalışmada çözümlenmesi amaçlanan bilimsel sorun/sorunsal etraflıca tanımlanmalı; kullanılan kavramsal çerçeve, yöntem, teknik ve -eğer varsa- paradigmalar da yeterince açıklanmalıdır.      

46 Tezin Bölümleri: Giriş’ten sonra, tezin bölümleri yer alır. Tezin bölümleri, gerek duyulan ayrıntı düzeyine bağlı olarak tezi sonuca götürecek bilgi ve açıklamaları, uygun düşünce silsilesi içinde ortaya koyar. Her tez, ‘Giriş’ kısmı hariç, en az üç bölümden oluşmalıdır.

47 Sonuç: Metin kısmının son bölümü, 'Sonuç' veya gerek duyulursa 'Sonuç ve Öneriler' başlıklarını yahut bunların yerine makul surette ikame edilebilecek bir başlığı taşır. Bu bölümde, girişte açıklanan tezin amacı ve/veya hipotezinden başlayarak tezin yöntemi, tekniği, sınırlılıkları çerçevesinde tezde ulaşılan çözüm, tezin çeşitli bölümlerinde varılan sonuçlar dan da yararlanarak açıklanır. Bu açıklamalar mümkünse veya gerek varsa daha sonraki çalışmalara ışık tutacak çeşitli önerilerle desteklenir. Ayrıca, yapılan araştırmada çözümlenemeyen sorunlar varsa, bunların gelecekte hangi tür veya konudaki araştırmalarla çözümlenebileceğine ilişkin bilgiler de verilir.

48 Metin Kısmının Numaralandırılması:
Giriş ve sonuç hariç olmak üzere, bölüm ve alt bölümlerin numaralanmasında, her numaradan sonra, ilgili bölüm ve alt bölümlerin başlığı yazılır. Bu konuda aşağıdaki iki seçenekten biri tercih edilebilir. (Bakınız: Ek madde, Örnek 2)

49 Atıflar (Referans Gösterme):
Tezde, başka kaynaklardan yapılan alıntılar, ya aynen aktarılır veya özü değiştirilmemek kaydıyla tezi yapanın kendi cümleleriyle özetlenerek yahut yorumlanarak verilir. Her iki durumda da, alıntı yapılan kaynağa (metin, tablo, şekil ve benzeri dahil) mutlaka atıfta bulunulmalıdır. Bu konudaki ilkeler ayrıntılı bir biçimde ilgili Yönergede belirtilmiştir. Tezlerde, literatür taraması yapılırken diğer araştırmacı ve düşünürlerin yaptıklarından mutlaka yararlanılır. Tezlerde yapılan atıflarda, kişi neyi, nereden ve nasıl aldığını yazmak zorundadır. Referans göstermeden yapılan alıntılar fark edildiğinde, tez reddedilir.

50 Tez Yazım Aşamaları ATIFLAR (REFERANS GÖSTERME):
Kaynaktan aynen alınan bilgiler, çift tırnak içinde (".....") gösterilirler. Tezi hazırlayanın, kaynaktaki bilginin özünü değil, biçimini değiştirerek yaptığı alıntılar ise, çift tırnak arasına alınmadan gösterilirler. Tezde, kaynaktan aynen aktarılan bilgilerin tamamı verilebileceği gibi, örneğin cümle, paragraf veya sayfalar halindeki bilgilerin sadece belli kısımları da verilebilir. Bu durumda, cümlelerde belli kelimelerin, çeşitli cümlelerin, paragraf ve sayfaların atlanarak verildiğini göstermek üzere, atlanan yerler üç nokta ile belirtilir.

51 Şiirlerden aktarma yapılırken, bir veya daha fazla satır, hatta sayfa atlanarak verilmek istenirse, atlanan yerler için sadece tek satır boşluk bırakılır ve bu satır noktalanarak gösterilir. Başka kaynaklardaki bilgilerin aynen aktarılması durumunda, kaynaklarda noktalama işaretleri ve çeviri yanlışları dahil olmak üzere harf, cümle, tarih, yer vb. gibi yanlışlıklar da tekrarlanır. Tezi yapan kişi, kaynak metindeki yanlışlıkları düzelterek vermek isterse, o zaman doğru bilgi, yanlış bilgiden hemen sonra bir parantez içinde gösterilir.

52 Kaynaklardan aynen yapılan alıntılar, bir cümleyi aşmayacak uzunluktaysa, tez metni içinde verilirler. Daha uzun alıntılarda, alıntının ilk ve son satırları ile tez metni arasında en az çift aralıklı boşluk bırakılarak, alıntı ile metnin ayırt edilmesi sağlanır. Bu tür alıntılar için, tez metninde kullanılan puntodan daha küçük punto kullanılır. Başka kaynaklara yapılan atıflar iki şekilde, Ya referans dipnotu şeklinde, Ya da, metnin içinde olmak kaydıyla, aşağıdaki örneklerde gösterildiği gibi, parantez içinde, baş harfi büyük olmak kaydıyla yazarın soyadı, virgül, yayın tarihi, iki nokta üstüste, sayfa no’su şeklinde yapılmalıdır. Yayın tarihi olmayan eserler için ‘tarih yok’ anlamında ‘t.y.’ kısaltması kullanılır. Örnek a) Homans soyadlı bir yazarın makalesine yapılan atıf; (Homans, 1962: 175) Örnek b) Sartori soyadlı bir yazarın, yayın tarihi belirsiz makalesine yapılan atıf; (Sartori, t.y.:25-30) Örnek c) Bir makale veya kitabın bütününe yapılan atıf; (Kaboğlu, 1993), (Bohannan, 1968)

53 Dipnotlar: Tez metninin sayfa altlarında, referans dipnotu şeklinde atıflar, gerekli görüldüğü ölçüde metin içinde yer verilmeyen alıntılar veya metnin ilgili sayfasındaki herhangi bir bilgiyle ilgili kısa açıklama, karşılaştırma veya yorumları ortaya koymak için de dipnotlar verilir. Dipnotlar, her sayfada metnin en son satırının altında, tek satır aralık bırakılarak sayfanın sol kısmından başlayan kısa bir çizgiyle, metinden ayrılırlar. Sayfanın sol ve sağ kenar boşlukları arasındaki bu çizginin altında, tek satır aralık bırakılır. Dipnotlar bu kısma, birbirini izleyen numaralara uygun surette yerleştirilirler. Dipnot numaraları, her bölümün ilk sayfasında 1'den başlayarak bölüm sonunda tamamlanacak biçimde verilir. Her yeni bölüm için tekrar 1'den başlayan numaralama yapılır. Atıf vermek veya açıklamada bulunmak amacıyla verilenler dışında sadece bir kavramı aydınlatmak için verilen dipnotlar numara yerine *, ** şeklinde sembollerle de gösterilebilir.

54 Referans Dipnotları ile İlgili Kurallar:
Referans dipnotlarında, ilgili kaynağa ilk kez referans veriliyorsa, bu referansta, eserle ilgili mevcut bibliyografik bilgilerin tümü, aşağıdaki sırayla yer alır: Yazar adı ve soyadı, eser adı, yayına hazırlayan (veya editör), çeviren veya çizer adı ve soyadı, cilt, basım, baskı ve yayın bilgisi (cilt sayısı, basım sayısı, baskı sayısı, seri adı, yayın yeri, yayınevi, yayın tarihi), cilt numarası ve sayfa sayıları. Eğer referans dipnotlarında, aynı kaynağa ikinci veya daha fazla atıfta bulunuluyorsa, yukarıdaki bilgiler kısaltılarak verilir. (Yönerge , Örnek 3)

55 Dipnotlar ile İlgili Diğer Kurallar:
Referans dipnotlarında, aynı kaynağa ikinci veya daha fazla atıfta bulunulması gerektiğinde, bibliyografik bilgiler, aşağıdaki sırayla ve kısaltılarak uygulanır: Yazarın soyadı, virgül, eserin uygun biçimde kısaltılmış adı, virgül, sayfa numarası. Bu konuda ilgili yönergede verilen uluslararası ve Türkçe kısaltmalardan bir tanesi tercih edilmeli; tercih edilen kısaltma yöntemi tezin bütününde uygulanmalıdır.

56 Bibliyografya / Kaynakça
Tez metninde Ek’ler kısmından hemen önce yer alması gereken bibliyografyada, atıf yapılan kaynaklarla ilgili olarak dipnotlarda verilen tam bibliyografik kimlikler, bibliyografyada da aynen yansıtılır. Ancak, bibliyografyada, kaynakların yazarlarının soyadı en başa alınır. Soyadı ile ad arasına virgül konur. Addan sonra da iki nokta üstüste konur. Bibliyografyada, yazar soyadı ve adından sonra yer alacak bilgilerin düzenlenişinde, yönergede ( örnek 4,5,6 ) gösterilen yöntemlerden biri tercih edilebilir. Bibliyografyada yer alan kitaplar için, sayfa numarası belirtilmez. Ancak, makalelerde, makalenin hangi sayfalar arasında yer aldığı belirtilir. Bibliyografya unsurları, girişlerinin ilk harflerinden başlayan bir düzen içinde alfabetik olarak dizilir. Metin içinde gösterilen referanslar, bibliyografyada, ilk defa atıfta bulunulan eserler için yapıldığı gibi, açık ve tam olarak verilir.

57 Ekler: Tez metninin ek kısmında, metinle ilgili tablolar, formlar, anket sorularının listeleri, kolay bulunamayacak belgelerin kopyaları, fotoğraf, harita vb. gibi malzemeler bulunur. Bu tür tek bir malzeme için sadece bir ek, birden çok malzeme için de, gerekli görülürse, birden çok ek yer alır. Ekler, birbirinden ayırt edilmesi gerekecek sayıda ise. ya büyük Romen veya Arap rakamlarıyla, birbirini izleyecek biçimde numaralanır. Her numaranın karşısına, Ek’in mahiyetini belirten bir başlığın konulması tavsiye edilir. Ek’te yer alan bilgiler, başka kaynaklardan aktarıldığı takdirde, bu kaynaklara ilişkin referanslar da mutlaka belirtilmelidir.

58 DÜZELTME/REVİZYON

59 Yazım hataları Kısaltmalar Tutarsızlıklar Anlaşılması güç ifadeler Yöntemin yeterince açık şekilde tanımlanmaması Uzun ve gereksiz bilgilerle dolu tartışma Kaynak yazımındaki biçimsel hata ve yanlışlar

60 YAYIN ETİĞİ

61 Tezlerde bilimsel etik kuralları mutlaka gözetilmelidir.
İntihal Sahtecilik Sonuçları uydurma Etik dışı araştırma Tezlerde bilimsel etik kuralları mutlaka gözetilmelidir.

62 Teşekkür Ederim. STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Şule KAYA
İl Planlama Uzmanı STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Ar-Ge ve Yayın Dairesi Başkanlığı (312)


"Strateji Geliştirme Başkanlığı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları