Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

VTYS Ö ğ r. Gör. Engin DUTAR SQL. SQL Nedir? Structured Query Language (SQL) "Yapısal Sorgulama Dili" Veritabanları üzerinde, karma ş ık sorgular yapmak.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "VTYS Ö ğ r. Gör. Engin DUTAR SQL. SQL Nedir? Structured Query Language (SQL) "Yapısal Sorgulama Dili" Veritabanları üzerinde, karma ş ık sorgular yapmak."— Sunum transkripti:

1 VTYS Ö ğ r. Gör. Engin DUTAR SQL

2 SQL Nedir? Structured Query Language (SQL) "Yapısal Sorgulama Dili" Veritabanları üzerinde, karma ş ık sorgular yapmak için tasarlanmı ş bir dildir. 2 VTYS Ö ğ r. Gör. Engin DUTAR

3 SQL Nedir? SQL ile yalnızca veri tabanı üzerinde i ş lem yapılabilir. SQL ile; veri tabanına kayıt eklenebilir, olan kayıtlar de ğ i ş tirilebilir, silinebilir ve bu kayıtlardan listeler olu ş turulabilir. 3 VTYS Ö ğ r. Gör. Engin DUTAR

4 SQL - Tarihçesi Veri Tabanı Yakla ş ımı ile birlikte bir veri sorgulama diline veya aracına ihtiyaç duyulmu ş tur. İ lk ba ş ta matematiksel bir sözdizimine sahip olan SQUARE adlı bir dil geli ş tirilmi ş tir.. Geni ş kullanıcı kitleleri tarafında kolay kullanılabilmesi için matematiksel söz dizimli SQUARE dilinden vazgeçilerek, İ ngilizce'ye benzer sözdizimine sahip bir dil olu ş turulmu ş tur. 4 VTYS Ö ğ r. Gör. Engin DUTAR

5 SQL - Tarihçesi Bu dil SEQUEL (Structured English Query Language) olarak adlandırılmı ş tır. Daha sonra da bu SEQUEL dili, İ ngilizce söyleni ş ine paralel olarak SQL olarak adlandırılmı ş tır. 5 VTYS Ö ğ r. Gör. Engin DUTAR

6 SQL Dilini Kullanan Veritabanları MySQL Mssql PostgreSQL Microsoft SQL Server Oracle Firebird 6 VTYS Ö ğ r. Gör. Engin DUTAR

7 SQL - Komutlar SQL dilinde bir tablodan kayıt çekmek için SELECT komutu kullanılır. SELECT * FROM tablo_adi 7 VTYS Ö ğ r. Gör. Engin DUTAR

8 SQL - Komutlar Görev 10’da olu ş turulan veri tabanındaki tüm kullanıcı bilgilerini görüntülemek için; SELECT * FROM kullanici_bilgileri; 8 VTYS Ö ğ r. Gör. Engin DUTAR

9 SQL - Komutlar Ö ğ rencilerin tümü tarafından yazılımda alınan notların tamamını listeleyin. 9 VTYS Ö ğ r. Gör. Engin DUTAR

10 SQL - Select Komutu Tablo içindeki sadece belli alanlara ili ş kin verileri listelemek için; SELECT alanadi1,alanadi2 FROM tablo_adi; 10 VTYS Ö ğ r. Gör. Engin DUTAR

11 SQL - Select Komutu Örne ğ in notlar tablosunda sadece notu alan ogrenci numarası ve not aldı ğ ı tarihi listelemek için; SELECT ogrno,tarih FROM notlar; 11 VTYS Ö ğ r. Gör. Engin DUTAR

12 SQL - Select Komutu Verileri listelerken belli bir alandaki verilere göre sıralamak için; SELECT * FROM tablo_adi ORDER BY alan1; 12 VTYS Ö ğ r. Gör. Engin DUTAR

13 SQL - Komutlar Örne ğ in alınan notları tarihe göre sıralamak için; SELECT * FROM notlar ORDER BY tarih; 13 VTYS Ö ğ r. Gör. Engin DUTAR

14 SQL - Komutlar SELECT * FROM notlar ORDER BY tarih; Kodu ş u ş ekilde de yazılabilir; SELECT * FROM notlar ORDER BY tarih ASC; 14 VTYS Ö ğ r. Gör. Engin DUTAR

15 SQL - Komutlar Örne ğ in alınan notları tarihe göre azalan sırada sıralamak için; SELECT * FROM notlar ORDER BY tarih DESC; 15 VTYS Ö ğ r. Gör. Engin DUTAR

16 SQL - Komutlar Verileri listelerken birden fazla alan baz alınarak listeleme yapılabilir SELECT * FROM tabloadi ORDER BY alanadi1 DESC, alanadi2 ASC; 16 VTYS Ö ğ r. Gör. Engin DUTAR

17 SQL - Komutlar Örne ğ in alınan notları alındı ğ ı içerik numaralarına göre azalan, ö ğ renci numaralarına göre de artan sırada listelemek için; SELECT * FROM notlar ORDER BY icerikno DESC, ogrno ASC ; 17 VTYS Ö ğ r. Gör. Engin DUTAR

18 SQL - Komutlar Tablodaki belli bir alanın bir ko ş ula uymasına göre verileri listelemek için; SELECT * FROM tablo_adi WHERE alanadi1=ko ş ul; 18 VTYS Ö ğ r. Gör. Engin DUTAR

19 SQL - Komutlar Örne ğ in sadece 9801 no’lu ö ğ rencinin aldı ğ ı notları görüntülemek için; SELECT * FROM notlar WHERE ogrno=9801; 19 VTYS Ö ğ r. Gör. Engin DUTAR

20 SQL - Komutlar SQL kodlarında metin de ğ erleri tırmak içinde yazılmalıdır. Örne ğ in ko ş ul metin ise; SELECT * FROM tabloadi WHERE alanadi1=“metin”; 20 VTYS Ö ğ r. Gör. Engin DUTAR

21 SQL - Komutlar Örne ğ in kullanıcı bilgileri tablosundan sadece adı Sema olan ö ğ rencilerin bilgilerini görüntülemek için; SELECT * FROM kullanici_bilgileri WHERE ad="Sema"; 21 VTYS Ö ğ r. Gör. Engin DUTAR

22 SQL - Komutlar Tablodaki verileri birden fazla ko ş ula göre listelemek için; SELECT * FROM tablo_adi WHERE alanadi1=“metin“ AND alanadi2=“metin”; 22 VTYS Ö ğ r. Gör. Engin DUTAR

23 SQL - Komutlar Örne ğ in adı Serdar Öztürk olan kullanıcıların bilgilerini listelemek için; SELECT * FROM kullanici_bilgileri WHERE ad="Sema“ AND soyad=“Öztürk”; 23 VTYS Ö ğ r. Gör. Engin DUTAR

24 SQL - Komutlar Tablodaki verileri iki ko ş uldan birini sa ğ lama durumuna göre listelemek için; SELECT * FROM tablo_adi WHERE alanadi1=“metin“ OR alanadi2=“metin”; 24 VTYS Ö ğ r. Gör. Engin DUTAR

25 SQL - Komutlar Örne ğ in adı Serdar ya da soyadı Kubalı olan kullanıcıların bilgilerini listelemek için; SELECT * FROM kullanici_bilgileri WHERE ad="Serdar“ OR soyad=“Kubalı”; 25 VTYS Ö ğ r. Gör. Engin DUTAR

26 SQL - Komutlar Hem ve hem de veya ko ş ulunu içeren sorgulamalar da olabilir SELECT * FROM tablo_adi WHERE (alanadi1=“metin“ OR alanadi2=“metin”) AND alanadi3=“metin”; 26 VTYS Ö ğ r. Gör. Engin DUTAR

27 SQL - Komutlar Örne ğ in ö ğ renci numarası 9801 ya da 9802 olan 1 nolu içeri ğ i önemli sayfa yapan kullanıcılar varsa listelemek için; SELECT * FROM onemli_sayfalar WHERE (ogrno=9801OR ogrno=9802) AND icerikno=1; 27 VTYS Ö ğ r. Gör. Engin DUTAR

28 SQL - Komutlar SELECT (tüm alanlar veya belli alanlar) ORDER BY ASC-DESC WHERE (sayı veya “metin”) AND-OR (a AND b) OR c a AND (b OR c) 28 VTYS Ö ğ r. Gör. Engin DUTAR


"VTYS Ö ğ r. Gör. Engin DUTAR SQL. SQL Nedir? Structured Query Language (SQL) "Yapısal Sorgulama Dili" Veritabanları üzerinde, karma ş ık sorgular yapmak." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları