Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PRATİK BİLGİLER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAKARYA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PRATİK BİLGİLER."— Sunum transkripti:

1 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PRATİK BİLGİLER

2 285 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğince 2014 Yılında Uygulanacak Gelir Vergisi ve Oranları GELİR VERGİSİ TARİFESİ 2014 YILI ÜCRETLİLER TL'ye kadar % TL'nin TL'si için TL. fazlası % TL'nin TL'si için TL. fazlası % TL'den fazlasının TL'si için TL. fazlası %35

3 6512 Sayılı Bütçe Kanunu (K) Cetveli Uyarınca 2014 Yılı FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ Azami Saat Ücreti (TL/Kr.) 657 sayılı Kanunun 178 inci maddesi uyarınca fazla çalışma karşılığında yapılacak ödeme 1, Sayılı İkinci Öğretim Kanunun 12.md. gereğince yapılacak ödeme

4 6512 Sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu E Cetveli uyarınca ödeneklerin kullanımına ilişkin uygulanacak parasal limitler. Aşağıda yer alan her bir alım için; a) Menkul mal alımlarında Türk Lirasına, b) Gayri maddi hak alımlarında Türk Lirasına, c) Menkul malların bakım ve onarımlarında Türk Lirasına, d) Gayrimenkullerin bakım ve onarımlarında Türk Lirasına, kadar olan tutarlar "(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri" tertiplerinden ödenir. Ancak, "(06) Sermaye Giderleri"ne ilişkin olarak yukarıdaki limitlerin uygulanmasında toplam proje ödeneği esas alınır.

5 (57) Seri Nolu 2014 Yılı Damga Vergisi Genel Tebliğince uygulanacak damga vergisi oranları KONUSU Oran Maaş, Ücret, Harcırah, Tazminat gibi Özlük Ödemeleri Binde 7,59 Resmî daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) Binde 9,48 İhale kanunlarına tâbi olan veya olmayan daire ve kurumların yetkili organlarınca verilen her türlü ihale kararları Binde 5,69 (Belli parayı ihtiva eden) Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler Binde 9,48

6 Sayılı Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Tebliğ Uyarınca Harcama Yetkilisi Mutemetlerine Verilecek Avans Sınırları: Yapım işleri ile mal ve hizmet alımları için; 1 - İllerde, kuruluş merkezlerinde, Büyükşehir belediye sınırları içindeki ilçeler ve nüfusu 50 bini geçen ilçelerde 1.100TL. 2 - Diğer ilçelerde560 TL. Mahkeme harç ve giderleri için (Diğer İller ve İlçeler) TL. Yabancı konuk heyetlerinin görevlendirilmesi amacıyla görevlendirilen mihmandarlara TL. Yükseköğrenim Kurumları Sağlık,Kültür ve Spor Dairesi Başkanlıkları için TL.

7 PARASAL SINIRLAR/Kasa İşlemleri Merkez muhasebe birimleri, büyükşehir belediyesi kurulu bulunan illerdeki defterdarlık muhasebe birimleri ile T.C. Ziraat Bankası şubesi bulunmayan ilçe malmüdürlükleri bünyesindeki muhasebe birimlerinde kasa ödeme limiti TL. Diğer muhasebe birimlerinde kasa ödeme limiti675 TL. MYMY’nin 12 ve 27 nci maddeleri gereğince ertesi gün yapılacak ödemeleri karşılamak üzere ve kişi malı emanet dövizlerden kasada bulundurulacak miktarlar ile T.C. Ziraat Bankası şubesi bulunmayan ilçelerde gerekli güvenlik önlemleri alınmak şartıyla veznede bulundurulacak azami TL tutarı; T.C. Ziraat Bankası şubesi bulunmayan ilçe malmüdürlükleri bünyesindeki muhasebe birimlerinde TL. Diğer muhasebe birimlerinde6.500 TL. PARASAL SINIRLAR/Banka İşlemleri Ödemelerde muhasebe birimlerince MYMY’nin 524 üncü maddesinin (c) fıkrasına göre bankaya önceden haber verilmesi gereken tutar TL. PARASAL SINIRLAR/Kaybedilen alındılar için İlan İlgilileri tarafından kaybedilen alındılarda MYMY’nin 552 inci maddesine göre ilân gerektirmeyen parasal sınır, 675 TL.

8 PARASAL SINIRLAR/Muhasebe Yetkilisi Mutemedi İşlemleri Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri,Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesi uyarınca, muhasebe birimleri dışında görev yapan muhasebe yetkilisi mutemetleri tarafından yedi günlük süre beklenilmeksizin muhasebe birimi veznesine teslim edilmesi gereken tahsilat tutarı, TL. PARASAL SINIRLAR/Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesi ve konuya ilişkin Tebliğde yapılan açıklamalara göre, özel kişiler tarafından düzenlenen faturaların kaybedilmesi halinde, noter onaylı fatura örneklerinin kabul edileceği parasal alt sınır TL. Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre harcama yetkilisinin onayı ile kayıtlardan çıkarılacak taşınırlar için uygulanacak limitler 1. Taşınırların kamu idareleri arasında bedelsiz devri ve satışında3.400 TL. 2. Taşınırların hurdaya ayrılmasında, imha ve terkin edilmesinde6.750 TL. 3. Taşınırların aynı kamu idaresine bağlı harcama birimleri arasındaki devrinde TL.

9 PARASAL SINIRLAR/Kanuni Faiz ve Temerrüt Faiz Oranları tarihinden:Yıllık % Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse9 Temerrüt faiz oranı Sözleşme ile tespit edilmemişse9 Ticari işlerde (22/12/2009 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile 11, – dönemi için Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse9 Temerrüt faiz oranı Sözleşme ile tespit edilmemişse9 Ticari işlerde (22/12/2009 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile 13, – dönemi için Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse9 Temerrüt faiz oranı Sözleşme ile tespit edilmemişse9 Ticari işlerde ( tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile 17,75

10 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ( tarihinden itibaren) Medeni DurumAylık Asgari Geçim İndirimi Tutarı * Bekâr80,33 Evli eşi çalışan80,33 Evli eşi çalışan 1 çocuk96,39 Evli eşi çalışan 2 çocuk92,37 Evli eşi çalışan 3 çocuk108,44 Evli eşi çalışan 4 çocuk104,42 Evli eşi çalışmayan120,49 Evli eşi çalışmayan 1 çocuk112,46 Evli eşi çalışmayan 2 çocuk128,52 Evli eşi çalışmayan 3 çocuk120,49 Evli eşi çalışmayan 4 çocuk136,55 Hesaplamada 2014 yılı Asgari Ücretin Brüt tutarı baz alınmıştır. ( Tarihinden İtibaren Asgari Ücretin Brüt tutarı 1.071,00 TL olarak)

11 2014 Yılı MEMUR MAAŞ KATSAYILARI Adı DönemiKatsayıDayanağı Aylık Katsayı , BÜMKO’nun tarih ve 54 sayılı Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelgesi Taban Aylık Katsayı1, Yan Ödeme Katsayısı 0,024416

12 MAAŞ HESABI (1) En Yüksek Devlet Memuru Aylığı( ) X Aylık Katsayısı Taban AylığıTaban Aylık Göstergesi x Taban Aylık Katsayısı Kıdem AylığıKıdem Yılı x 20 x Aylık Katsayı Gösterge AylığıAylık Gösterge x Aylık Katsayı Ek Gösterge AylığıEk Gösterge x Aylık Katsayı Yan Ödeme AylığıYan Ödeme Puanı x Yan Ödeme Katsayısı Özel Hizmet TazminatıEn Yüksek Devlet Memuru Aylığı X % Tazminat Oranı Yabancı Dil TazminatıYabancı Dil Tazminat Göstergesi x Aylık Katsayı Eş Yardımı2134 x Aylık Katsayı Çocuk Yardımı 0-6 yaş için 500 x Aylık Katsayı, 6 yaşından büyük 250 x Aylık Katsayı Sendika Ödeneği45,00 TL ( 4 ayda bir ) Üniversite ÖdeneğiEn Yüksek Devlet Memuru Aylığı x Üniversite Ödeneği Oranı Geliştirme Ödeneği (Gösterge Aylığı + Ek Gösterge Aylığı) x % Geliştirme Ödeneği Oranı Eğitim Öğretim ÖdeneğiEn Yüksek Devlet Memuru Aylığı / 12 İdari Görev Ödeneği (Gösterge Aylığı + Ek Gösterge Aylığı) x % İdari Görev Ödeneği Oranı Makam TazminatıMakam Tazminatı Göstergesi x Aylık Katsayı Görev TazminatıGörev Tazminatı Göstergesi x Aylık Katsayı Temsil TazminatıTemsil Tazminatı Göstergesi x Aylık Katsayı

13 MAAŞ HESABI (2) Ek ÖdemeEn Yüksek Devlet Memuru Aylığı X % Ek Ödeme Oranı Asgari Geçim İndirimi 2014 yılı brüt asgari ücreti 1.071,00 TL 1.071,00 x 12 = , ,00 X % Asgari Geçim İndirim Oranı X %15 / 12 = Asgari Geçim İndirim Tutarı Sosyal Güvenlik Kesintisi ( öncesi) (Devlet katkısı) ((Emekli Gösterge Aylığı + Taban Aylık + Kıdem Aylığı + Ek Gösterge + (En Yüksek Devlet Memuru Aylığı x % Emekli Keseneği Oranı)) x Prim Oranı % 20 Sosyal Güvenlik Kesintisi ( sonrası)(Devlet katkısı) (Kazanılmış Hak Aylığı + Taban Aylık + Kıdem Aylığı + Ek Gösterge + Özel Hizmet Tazminatı + Üniversite Ödeneği + Makam Tazminatı + Görev Tazminatı + Temsil Tazminatı ) x Prim Oranı % 11 Gelir Vergisi Kesintisi ((Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + Yan Ödeme - (Emekli Keseneği İştirakçi Payı (% 16) veya SGK %9 + Özel Sigorta + Sakatlık İndirimi)) x Gelir Vergisi Oranı Damga Vergisi Kesintisi (Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + Yan Ödeme + Özel Hizmet Tazminat + Ek Ödeme + Makam Tazminat + Görev Tazminatı + Görev Tazminatı + Üniversite Ödeneği + İdari Görev Ödeneği + Geliştirme Ödeneği + Eğitim Öğretim Ödeneği + Yabancı Dil Tazminatı + Sendika Ödeneği) x Damga Vergisi Oranı Sosyal Güvenlik Kesintisi ( öncesi) (şahıs keseneği) ((Emekli Gösterge Aylığı + Taban Aylık + Kıdem Aylığı + Ek Gösterge + (En Yüksek Devlet Memuru Aylığı x % Emekli Keseneği Oranı)) x Prim Oranı % 16 Sosyal Güvenlik Kesintisi ( sonrası)(şahıs keseneği) (Kazanılmış Hak Aylığı + Taban Aylık + Kıdem Aylığı + Ek Gösterge + Özel Hizmet Tazminatı + Üniversite Ödeneği + Makam Tazminatı + Görev Tazminatı + Temsil Tazminatı ) x Prim Oranı % 9

14 MAAŞ HESABI (3) Genel Sağlık Sigortası ( öncesi) (Devlet katkısı) ((Emekli Gösterge Aylığı + Taban Aylık + Kıdem Aylığı + Ek Gösterge + (En Yüksek Devlet Memuru Aylığı x % Emekli Keseneği Oranı)) x Prim Oranı % 12 Genel Sağlık Sigortası ( sonrası) (Devlet Katkısı) (Kazanılmış Hak Aylığı + Taban Aylık + Kıdem Aylığı + Ek Gösterge + Özel Hizmet Tazminatı + Üniversite Ödeneği + Makam Tazminatı + Görev Tazminatı + Temsil Tazminatı ) x Prim Oranı % 7.5 Genel Sağlık Sigortası ( öncesi) (Şahıs) ((Emekli Gösterge Aylığı + Taban Aylık + Kıdem Aylığı + Ek Gösterge + (En Yüksek Devlet Memuru Aylığı x % Emekli Keseneği Oranı)) x Prim Oranı % 12 (Devlet Katkısı Olarak Karşılanır.) Genel Sağlık Sigortası ( sonrası) (Şahıs) (Kazanılmış Hak Aylığı + Taban Aylık + Kıdem Aylığı + Ek Gösterge + Özel Hizmet Tazminatı + Üniversite Ödeneği + Makam Tazminatı + Görev Tazminatı + Temsil Tazminatı ) x Prim Oranı % 5 * (Emekli müktesebine esas gösterge aylığı)

15 Engellilik İndirim Oranları 2014 (GVK Tebliği 285) 1.Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün Asgari % 80 ini Kaybedenler 800,00 TL. 2.Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün Asgari % 60 ını Kaybedenler 400,00 TL. 3.Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün Asgari % 40 ını Kaybedenler 190,00 TL.

16 GÜNCEL KDV TEVKİFAT ORANLARI İŞİN ÇEŞİDİORANYASAL DAYANAKYÜRÜRLÜK TARİHİ Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri 5/10117 Nolu KDV Tebliği Yemek servisi ve Organizasyon İşleri 5/10117 Nolu KDV Tebliği Danışmanlık ve Denetim Hizmet. 9/10117 Nolu KDV Tebliği Temizlik,Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri 7/10117 Nolu KDV Tebliği Servis Taşımacılığı Hizmeti5/10117 Nolu KDV Tebliği İş Gücü Temin Hizmetleri (Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Dahil) 9/10177 Nolu KDV Tebliği Yapım İşleri ve bu işlere ilişkin mühendislik-mimarlık ve etüt işleri 2/10117 Nolu KDV Tebliği Yapı Denetim Hizmetleri9/10117 Nolu KDV Tebliği

17 6512 Sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu (H) Cetveli uyarınca 2014 Yılında verilecek gündelikler Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar 40,50 TL Ek göstergesi 5800 (dahil) (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 37,50 TL Ek göstergesi 3000 (dahil) (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 35,00 TL Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar31,00 TL Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar30,00 TL * Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin b ve d fıkralarına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında, gündeliklerinin %50 artırımlı tutarı esas alınır.

18 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE İLİŞKİN CETVEL (2014/5832 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) KADRO DERECESİ Döneminde Verilecek Gündelik Miktarları (TL) Aylık/Kadro Derecesi 1 Olanlar 92,70 Aylık/Kadro Derecesi 2-4 Olanlar 77,25 Aylık/Kadro Derecesi 5-15 Olanlar 61,80

19 YURTDIŞI GÜNDELİKLERİNİN HESAPLANMASINDA ESAS ALINACAK CETVEL Kadro Derecesi Ek Göstergesi 5300 ve 7000’e kadar olan kadrolarda bulunanlar Aylık/Kadro Derecesi 1-4 olanlar Aylık/Kadro Derecesi 5-15 olanlar Ülkeler / Para BirimleriIV.SÜTUNV.SÜTUNVI.SÜTUN A.B.D. (A.B.D. Doları) Almanya (Euro) Avustralya (Avustralya Doları) Avusturya (Euro) Belçika (Euro) Danimarka (Danimarka Kronu) Finlandiya (Euro) Fransa (Euro) Hollanda (Euro) İngiltere (Sterlin) İrlanda (Euro) İspanya (Euro) İsveç (İsveç Kronu) İsviçre (İsviçre Frangı) İtalya (Euro) Japonya (Japon Yeni) Kanada (Kanada Doları) Kuveyt (Kuveyt Dinarı) Lüksemburg (Euro) Norveç (Norveç Kronu) Portekiz (Euro) Suudi Arabistan (Suudi A. Riyali) Yunanistan (Euro) Kosava ( Euro ) Diğer AB Ülkeleri (Euro) Diğer Ülkeler (A.B.D. Doları)

20 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNDA GEÇEN EŞİK DEĞERLER VE PARASAL LİMİTLER ( / ) Pazarlık Usulü f) İdarelerin yaklaşık maliyeti ,00 TL na kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımları, Kamu İhale Kanunu Md.21/f KİK 2014/1 Tebliği Doğrudan Temin (d) Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin ,00 TL, diğer idarelerin ,00 TL yi aşmayan ihtiyaçları, Kamu İhale Kanunu Md.22/d KİK 2014/1 Tebliği Kamu İhale Kurumu Payı (On binde beş) Düzenlenecek sözleşmelerden bedeli ,00 TL yi aşanlar için sözleşme bedelinin on binde beşi yükleniciden KİK payı olarak tahsil edilir(İdareler ve noterler sözleşmenin imzalanması aşamasında bu tutarın KİK hesabına yatırıldığını aramak zorundadır. Kamu İhale Kanunu Md.53/j-1 KİK 2014/1 Tebliği

21 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNDA GEÇEN EŞİK DEĞERLER VE PARASAL LİMİTLER (BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tarihli 2003/6554 sayılı Yükseköğretim kurumları tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin Kararnamenin eki esasların 6 ncı maddesinde belirtilen parasal limitler Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir yılı için Kamu İhale Tebliğine göre; 6. maddenin (a) Bendine istinaden Kararnamenin eki esasların “Pazarlık Usulü” başlığı altındaki 20 inci maddesinin (f) bendi için kullanılacak parasal limit 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin (f) bendi için belirlenen limitin üç katı, ,00 X 3 = ,00 TL 6. maddenin (b) Bendine istinaden Kararnamenin eki esasların “Doğrudan Temin” başlığı altındaki 21 inci maddesinin (d) bendi için kullanılacak parasal limit 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 inci maddesinin (d) bendinde diğer idareler için belirlenen tutarın üç katı, ,00 X 3 = ,00 TL 6. maddenin (c) Bendine istinaden Kararnamenin eki esasların “Yerli İstekliler için Düzenlemeler” başlığı altındaki 34 üncü maddesinin uygulanmasında kullanılacak parasal limit 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 8 inci maddesinin (a) bendinde belirlenen tutar, ,00 TL


"SAKARYA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PRATİK BİLGİLER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları