Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PRATİK BİLGİLER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAKARYA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PRATİK BİLGİLER."— Sunum transkripti:

1 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PRATİK BİLGİLER

2 285 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğince 2014 Yılında Uygulanacak Gelir Vergisi ve Oranları GELİR VERGİSİ TARİFESİ 2014 YILI ÜCRETLİLER 11.00011.000 TL'ye kadar %15 27.00027.000 TL'nin 11.000 TL'si için 1.650 TL. fazlası %20 97.00097.000 TL'nin 27.000 TL'si için 4.850 TL. fazlası %27 97.00097.000 TL'den fazlasının 97.000 TL'si için 23.7500 TL. fazlası %35

3 6512 Sayılı Bütçe Kanunu (K) Cetveli Uyarınca 2014 Yılı FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ Azami Saat Ücreti (TL/Kr.) 657 sayılı Kanunun 178 inci maddesi uyarınca fazla çalışma karşılığında yapılacak ödeme 1,54 3843 Sayılı İkinci Öğretim Kanunun 12.md. gereğince yapılacak ödeme

4 6512 Sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu E Cetveli uyarınca ödeneklerin kullanımına ilişkin uygulanacak parasal limitler. Aşağıda yer alan her bir alım için; a) Menkul mal alımlarında 20.000 Türk Lirasına, b) Gayri maddi hak alımlarında 16.000 Türk Lirasına, c) Menkul malların bakım ve onarımlarında 20.000 Türk Lirasına, d) Gayrimenkullerin bakım ve onarımlarında 48.000 Türk Lirasına, kadar olan tutarlar "(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri" tertiplerinden ödenir. Ancak, "(06) Sermaye Giderleri"ne ilişkin olarak yukarıdaki limitlerin uygulanmasında toplam proje ödeneği esas alınır.

5 (57) Seri Nolu 2014 Yılı Damga Vergisi Genel Tebliğince uygulanacak damga vergisi oranları KONUSU Oran Maaş, Ücret, Harcırah, Tazminat gibi Özlük Ödemeleri Binde 7,59 Resmî daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) Binde 9,48 İhale kanunlarına tâbi olan veya olmayan daire ve kurumların yetkili organlarınca verilen her türlü ihale kararları Binde 5,69 (Belli parayı ihtiva eden) Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler Binde 9,48

6 2014-1 Sayılı Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Tebliğ Uyarınca Harcama Yetkilisi Mutemetlerine Verilecek Avans Sınırları: Yapım işleri ile mal ve hizmet alımları için; 1 - İllerde, kuruluş merkezlerinde, Büyükşehir belediye sınırları içindeki ilçeler ve nüfusu 50 bini geçen ilçelerde 1.100TL. 2 - Diğer ilçelerde560 TL. Mahkeme harç ve giderleri için (Diğer İller ve İlçeler) 26.500 TL. Yabancı konuk heyetlerinin görevlendirilmesi amacıyla görevlendirilen mihmandarlara 7.400 TL. Yükseköğrenim Kurumları Sağlık,Kültür ve Spor Dairesi Başkanlıkları için 5.500 TL.

7 PARASAL SINIRLAR/Kasa İşlemleri Merkez muhasebe birimleri, büyükşehir belediyesi kurulu bulunan illerdeki defterdarlık muhasebe birimleri ile T.C. Ziraat Bankası şubesi bulunmayan ilçe malmüdürlükleri bünyesindeki muhasebe birimlerinde kasa ödeme limiti 1.150 TL. Diğer muhasebe birimlerinde kasa ödeme limiti675 TL. MYMY’nin 12 ve 27 nci maddeleri gereğince ertesi gün yapılacak ödemeleri karşılamak üzere ve kişi malı emanet dövizlerden kasada bulundurulacak miktarlar ile T.C. Ziraat Bankası şubesi bulunmayan ilçelerde gerekli güvenlik önlemleri alınmak şartıyla veznede bulundurulacak azami TL tutarı; T.C. Ziraat Bankası şubesi bulunmayan ilçe malmüdürlükleri bünyesindeki muhasebe birimlerinde 11.500 TL. Diğer muhasebe birimlerinde6.500 TL. PARASAL SINIRLAR/Banka İşlemleri Ödemelerde muhasebe birimlerince MYMY’nin 524 üncü maddesinin (c) fıkrasına göre bankaya önceden haber verilmesi gereken tutar 56.000 TL. PARASAL SINIRLAR/Kaybedilen alındılar için İlan İlgilileri tarafından kaybedilen alındılarda MYMY’nin 552 inci maddesine göre ilân gerektirmeyen parasal sınır, 675 TL.

8 PARASAL SINIRLAR/Muhasebe Yetkilisi Mutemedi İşlemleri Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri,Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesi uyarınca, muhasebe birimleri dışında görev yapan muhasebe yetkilisi mutemetleri tarafından yedi günlük süre beklenilmeksizin muhasebe birimi veznesine teslim edilmesi gereken tahsilat tutarı, 2.300 TL. PARASAL SINIRLAR/Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesi ve konuya ilişkin Tebliğde yapılan açıklamalara göre, özel kişiler tarafından düzenlenen faturaların kaybedilmesi halinde, noter onaylı fatura örneklerinin kabul edileceği parasal alt sınır. 45.000 TL. Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre harcama yetkilisinin onayı ile kayıtlardan çıkarılacak taşınırlar için uygulanacak limitler 1. Taşınırların kamu idareleri arasında bedelsiz devri ve satışında3.400 TL. 2. Taşınırların hurdaya ayrılmasında, imha ve terkin edilmesinde6.750 TL. 3. Taşınırların aynı kamu idaresine bağlı harcama birimleri arasındaki devrinde 17.000 TL.

9 PARASAL SINIRLAR/Kanuni Faiz ve Temerrüt Faiz Oranları 01.01.2014 tarihinden:Yıllık % Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse9 Temerrüt faiz oranı Sözleşme ile tespit edilmemişse9 Ticari işlerde (22/12/2009 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile 11,75 01.01.2013 – 31.12.2013 dönemi için Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse9 Temerrüt faiz oranı Sözleşme ile tespit edilmemişse9 Ticari işlerde (22/12/2009 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile 13,75 01.01.2012 – 31.12.2012 dönemi için Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse9 Temerrüt faiz oranı Sözleşme ile tespit edilmemişse9 Ticari işlerde (29.12.2011 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile 17,75

10 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (01.01.2014 tarihinden itibaren) Medeni DurumAylık Asgari Geçim İndirimi Tutarı * Bekâr80,33 Evli eşi çalışan80,33 Evli eşi çalışan 1 çocuk96,39 Evli eşi çalışan 2 çocuk92,37 Evli eşi çalışan 3 çocuk108,44 Evli eşi çalışan 4 çocuk104,42 Evli eşi çalışmayan120,49 Evli eşi çalışmayan 1 çocuk112,46 Evli eşi çalışmayan 2 çocuk128,52 Evli eşi çalışmayan 3 çocuk120,49 Evli eşi çalışmayan 4 çocuk136,55 Hesaplamada 2014 yılı Asgari Ücretin Brüt tutarı baz alınmıştır. (01.01.2014 Tarihinden İtibaren Asgari Ücretin Brüt tutarı 1.071,00 TL olarak)

11 2014 Yılı MEMUR MAAŞ KATSAYILARI Adı DönemiKatsayıDayanağı Aylık Katsayı 01.01.2014-30.06.2014 0,076998 BÜMKO’nun 03.01.2014 tarih ve 54 sayılı Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelgesi Taban Aylık Katsayı1,205274 Yan Ödeme Katsayısı 0,024416

12 MAAŞ HESABI (1) En Yüksek Devlet Memuru Aylığı( 1500 + 8000 ) X Aylık Katsayısı Taban AylığıTaban Aylık Göstergesi x Taban Aylık Katsayısı Kıdem AylığıKıdem Yılı x 20 x Aylık Katsayı Gösterge AylığıAylık Gösterge x Aylık Katsayı Ek Gösterge AylığıEk Gösterge x Aylık Katsayı Yan Ödeme AylığıYan Ödeme Puanı x Yan Ödeme Katsayısı Özel Hizmet TazminatıEn Yüksek Devlet Memuru Aylığı X % Tazminat Oranı Yabancı Dil TazminatıYabancı Dil Tazminat Göstergesi x Aylık Katsayı Eş Yardımı2134 x Aylık Katsayı Çocuk Yardımı 0-6 yaş için 500 x Aylık Katsayı, 6 yaşından büyük 250 x Aylık Katsayı Sendika Ödeneği45,00 TL ( 4 ayda bir ) Üniversite ÖdeneğiEn Yüksek Devlet Memuru Aylığı x Üniversite Ödeneği Oranı Geliştirme Ödeneği (Gösterge Aylığı + Ek Gösterge Aylığı) x % Geliştirme Ödeneği Oranı Eğitim Öğretim ÖdeneğiEn Yüksek Devlet Memuru Aylığı / 12 İdari Görev Ödeneği (Gösterge Aylığı + Ek Gösterge Aylığı) x % İdari Görev Ödeneği Oranı Makam TazminatıMakam Tazminatı Göstergesi x Aylık Katsayı Görev TazminatıGörev Tazminatı Göstergesi x Aylık Katsayı Temsil TazminatıTemsil Tazminatı Göstergesi x Aylık Katsayı

13 MAAŞ HESABI (2) Ek ÖdemeEn Yüksek Devlet Memuru Aylığı X % Ek Ödeme Oranı Asgari Geçim İndirimi 2014 yılı brüt asgari ücreti 1.071,00 TL 1.071,00 x 12 = 12.852,00 12.852,00 X % Asgari Geçim İndirim Oranı X %15 / 12 = Asgari Geçim İndirim Tutarı Sosyal Güvenlik Kesintisi (01.10.2008 öncesi) (Devlet katkısı) ((Emekli Gösterge Aylığı + Taban Aylık + Kıdem Aylığı + Ek Gösterge + (En Yüksek Devlet Memuru Aylığı x % Emekli Keseneği Oranı)) x Prim Oranı % 20 Sosyal Güvenlik Kesintisi (01.10.2008 sonrası)(Devlet katkısı) (Kazanılmış Hak Aylığı + Taban Aylık + Kıdem Aylığı + Ek Gösterge + Özel Hizmet Tazminatı + Üniversite Ödeneği + Makam Tazminatı + Görev Tazminatı + Temsil Tazminatı ) x Prim Oranı % 11 Gelir Vergisi Kesintisi ((Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + Yan Ödeme - (Emekli Keseneği İştirakçi Payı (% 16) veya SGK %9 + Özel Sigorta + Sakatlık İndirimi)) x Gelir Vergisi Oranı Damga Vergisi Kesintisi (Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + Yan Ödeme + Özel Hizmet Tazminat + Ek Ödeme + Makam Tazminat + Görev Tazminatı + Görev Tazminatı + Üniversite Ödeneği + İdari Görev Ödeneği + Geliştirme Ödeneği + Eğitim Öğretim Ödeneği + Yabancı Dil Tazminatı + Sendika Ödeneği) x Damga Vergisi Oranı Sosyal Güvenlik Kesintisi (01.10.2008 öncesi) (şahıs keseneği) ((Emekli Gösterge Aylığı + Taban Aylık + Kıdem Aylığı + Ek Gösterge + (En Yüksek Devlet Memuru Aylığı x % Emekli Keseneği Oranı)) x Prim Oranı % 16 Sosyal Güvenlik Kesintisi (01.10.2008 sonrası)(şahıs keseneği) (Kazanılmış Hak Aylığı + Taban Aylık + Kıdem Aylığı + Ek Gösterge + Özel Hizmet Tazminatı + Üniversite Ödeneği + Makam Tazminatı + Görev Tazminatı + Temsil Tazminatı ) x Prim Oranı % 9

14 MAAŞ HESABI (3) Genel Sağlık Sigortası (01.10.2008 öncesi) (Devlet katkısı) ((Emekli Gösterge Aylığı + Taban Aylık + Kıdem Aylığı + Ek Gösterge + (En Yüksek Devlet Memuru Aylığı x % Emekli Keseneği Oranı)) x Prim Oranı % 12 Genel Sağlık Sigortası (01.10.2008 sonrası) (Devlet Katkısı) (Kazanılmış Hak Aylığı + Taban Aylık + Kıdem Aylığı + Ek Gösterge + Özel Hizmet Tazminatı + Üniversite Ödeneği + Makam Tazminatı + Görev Tazminatı + Temsil Tazminatı ) x Prim Oranı % 7.5 Genel Sağlık Sigortası (01.10.2008 öncesi) (Şahıs) ((Emekli Gösterge Aylığı + Taban Aylık + Kıdem Aylığı + Ek Gösterge + (En Yüksek Devlet Memuru Aylığı x % Emekli Keseneği Oranı)) x Prim Oranı % 12 (Devlet Katkısı Olarak Karşılanır.) Genel Sağlık Sigortası (01.10.2008 sonrası) (Şahıs) (Kazanılmış Hak Aylığı + Taban Aylık + Kıdem Aylığı + Ek Gösterge + Özel Hizmet Tazminatı + Üniversite Ödeneği + Makam Tazminatı + Görev Tazminatı + Temsil Tazminatı ) x Prim Oranı % 5 * (Emekli müktesebine esas gösterge aylığı)

15 Engellilik İndirim Oranları 2014 (GVK Tebliği 285) 1.Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün Asgari % 80 ini Kaybedenler 800,00 TL. 2.Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün Asgari % 60 ını Kaybedenler 400,00 TL. 3.Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün Asgari % 40 ını Kaybedenler 190,00 TL.

16 GÜNCEL KDV TEVKİFAT ORANLARI İŞİN ÇEŞİDİORANYASAL DAYANAKYÜRÜRLÜK TARİHİ Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri 5/10117 Nolu KDV Tebliği 01.05.2012 Yemek servisi ve Organizasyon İşleri 5/10117 Nolu KDV Tebliği 01.05.2012 Danışmanlık ve Denetim Hizmet. 9/10117 Nolu KDV Tebliği 01.05.2012 Temizlik,Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri 7/10117 Nolu KDV Tebliği 01.05.2012 Servis Taşımacılığı Hizmeti5/10117 Nolu KDV Tebliği 01.05.2012 İş Gücü Temin Hizmetleri (Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Dahil) 9/10177 Nolu KDV Tebliği 01.05.2012 Yapım İşleri ve bu işlere ilişkin mühendislik-mimarlık ve etüt işleri 2/10117 Nolu KDV Tebliği 01.05.2012 Yapı Denetim Hizmetleri9/10117 Nolu KDV Tebliği 01.05.2012

17 6512 Sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu (H) Cetveli uyarınca 2014 Yılında verilecek gündelikler Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar 40,50 TL Ek göstergesi 5800 (dahil) - 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 37,50 TL Ek göstergesi 3000 (dahil) - 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 35,00 TL Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar31,00 TL Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar30,00 TL * Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin b ve d fıkralarına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında, gündeliklerinin %50 artırımlı tutarı esas alınır.

18 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE İLİŞKİN CETVEL (2014/5832 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) KADRO DERECESİ 01.01.2014-31.12.2014 Döneminde Verilecek Gündelik Miktarları (TL) Aylık/Kadro Derecesi 1 Olanlar 92,70 Aylık/Kadro Derecesi 2-4 Olanlar 77,25 Aylık/Kadro Derecesi 5-15 Olanlar 61,80

19 YURTDIŞI GÜNDELİKLERİNİN HESAPLANMASINDA ESAS ALINACAK CETVEL Kadro Derecesi Ek Göstergesi 5300 ve 7000’e kadar olan kadrolarda bulunanlar Aylık/Kadro Derecesi 1-4 olanlar Aylık/Kadro Derecesi 5-15 olanlar Ülkeler / Para BirimleriIV.SÜTUNV.SÜTUNVI.SÜTUN A.B.D. (A.B.D. Doları)11711093 Almanya (Euro)1059983 Avustralya (Avustralya Doları)181171143 Avusturya (Euro)10610084 Belçika (Euro)1039781 Danimarka (Danimarka Kronu)791746627 Finlandiya (Euro)959074 Fransa (Euro)1029681 Hollanda (Euro)1009480 İngiltere (Sterlin)746959 İrlanda (Euro)999478 İspanya (Euro)1019580 İsveç (İsveç Kronu)867819687 İsviçre (İsviçre Frangı)181171143 İtalya (Euro)989277 Japonya (Japon Yeni)20.11818.90115.914 Kanada (Kanada Doları)156147125 Kuveyt (Kuveyt Dinarı)333125 Lüksemburg (Euro)1039782 Norveç (Norveç Kronu)762719604 Portekiz (Euro)999378 Suudi Arabistan (Suudi A. Riyali)395372313 Yunanistan (Euro)1019580 Kosava ( Euro )787463 Diğer AB Ülkeleri (Euro)817665 Diğer Ülkeler (A.B.D. Doları)1009580

20 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNDA GEÇEN EŞİK DEĞERLER VE PARASAL LİMİTLER (01.02.2014/31.101.2015) Pazarlık Usulü f) İdarelerin yaklaşık maliyeti 157.923,00 TL na kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımları, Kamu İhale Kanunu Md.21/f KİK 2014/1 Tebliği Doğrudan Temin (d) Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin 47.373,00 TL, diğer idarelerin 15.783,00 TL yi aşmayan ihtiyaçları, Kamu İhale Kanunu Md.22/d KİK 2014/1 Tebliği Kamu İhale Kurumu Payı (On binde beş) Düzenlenecek sözleşmelerden bedeli 315.856,00 TL yi aşanlar için sözleşme bedelinin on binde beşi yükleniciden KİK payı olarak tahsil edilir(İdareler ve noterler sözleşmenin imzalanması aşamasında bu tutarın KİK hesabına yatırıldığını aramak zorundadır. Kamu İhale Kanunu Md.53/j-1 KİK 2014/1 Tebliği

21 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNDA GEÇEN EŞİK DEĞERLER VE PARASAL LİMİTLER (BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin 30.12.2003 tarih ve 25332 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Yükseköğretim kurumları tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin Kararnamenin eki esasların 6 ncı maddesinde belirtilen parasal limitler Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. 2014 yılı için Kamu İhale Tebliğine göre; 6. maddenin (a) Bendine istinaden Kararnamenin eki esasların “Pazarlık Usulü” başlığı altındaki 20 inci maddesinin (f) bendi için kullanılacak parasal limit 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin (f) bendi için belirlenen limitin üç katı, 157.923,00 X 3 = 473.769,00 TL 6. maddenin (b) Bendine istinaden Kararnamenin eki esasların “Doğrudan Temin” başlığı altındaki 21 inci maddesinin (d) bendi için kullanılacak parasal limit 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 inci maddesinin (d) bendinde diğer idareler için belirlenen tutarın üç katı, 47.373,00 X 3 = 142.119,00 TL 6. maddenin (c) Bendine istinaden Kararnamenin eki esasların “Yerli İstekliler için Düzenlemeler” başlığı altındaki 34 üncü maddesinin uygulanmasında kullanılacak parasal limit 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 8 inci maddesinin (a) bendinde belirlenen tutar, 811.897,00 TL


"SAKARYA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PRATİK BİLGİLER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları