Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAKARYA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2013 YILI PRATİK BİLGİLER

2 GELİR VERGİSİ TARİFESİ 2012 YILI ÜCRETLİLER
284 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğince 2013 Yılında Uygulanacak Gelir Vergisi ve Oranları GELİR VERGİSİ TARİFESİ 2012 YILI ÜCRETLİLER 10.700 TL'ye kadar %15 26.000 26.000  TL'nin TL'si için TL. fazlası %20 94.000 TL'nin TL'si için TL. fazlası %27 TL'den fazlasının TL'si için TL. fazlası %35

3 Azami Saat Ücreti (TL/Kr.)
6363 Sayılı Bütçe Kanunu (K) Cetveli Uyarınca 2012 Yılı FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ Azami Saat Ücreti (TL/Kr.) 657 sayılı Kanunun 178 inci maddesi uyarınca fazla çalışma karşılığında yapılacak ödeme 1,45 3843 Sayılı İkinci Öğretim Kanunun 12.md. gereğince yapılacak ödeme

4 6363 Sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu E Cetveli uyarınca ödeneklerin kullanımına ilişkin uygulanacak parasal limitler. Aşağıda yer alan her bir alım için; a) Menkul mal alımlarında Türk Lirasına, b) Gayri maddi hak alımlarında Türk Lirasına, c) Menkul malların bakım ve onarımlarında Türk Lirasına, d) Gayrimenkullerin bakım ve onarımlarında Türk Lirasına, kadar olan tutarlar "(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri" tertiplerinden ödenir. Ancak, "(06) Sermaye Giderleri"ne ilişkin olarak yukarıdaki limitlerin uygulanmasında toplam proje ödeneği esas alınır.

5 (56) Seri Nolu 2013 Yılı Damga Vergisi Genel Tebliğince uygulanacak damga vergisi oranları
KONUSU Oran Maaş, Ücret, Harcırah, Tazminat gibi Özlük Ödemeleri Binde 7,59 Resmî daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) Binde 9,48 İhale kanunlarına tâbi olan veya olmayan daire ve kurumların yetkili organlarınca verilen her türlü ihale kararları Binde 5,69 (Belli parayı ihtiva eden) Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler

6 Sayılı Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Tebliğ Uyarınca Harcama Yetkilisi Mutemetlerine Verilecek Avans Sınırları: Yapım işleri ile mal ve hizmet alımları için; 1 - İllerde, kuruluş merkezlerinde, Büyükşehir belediye sınırları içindeki ilçeler ve nüfusu 50 bini geçen ilçelerde 1.050 TL. 2 - Diğer ilçelerde 525 TL. Mahkeme harç ve giderleri için (Diğer İller ve İlçeler) TL. Yabancı konuk heyetlerinin görevlendirilmesi amacıyla görevlendirilen mihmandarlara 7.000 TL. Yükseköğrenim Kurumları Sağlık,Kültür ve Spor Dairesi Başkanlıkları için 5.250 TL.

7 PARASAL SINIRLAR/Kasa İşlemleri
Merkez muhasebe birimleri, büyükşehir belediyesi kurulu bulunan illerdeki defterdarlık muhasebe birimleri ile T.C. Ziraat Bankası şubesi bulunmayan ilçe malmüdürlükleri bünyesindeki muhasebe birimlerinde kasa ödeme limiti, 1.100 TL. Diğer muhasebe birimlerinde kasa ödeme limiti 650 TL. MYMY’nin 12 ve 27 nci maddeleri gereğince ertesi gün yapılacak ödemeleri karşılamak üzere ve kişi malı emanet dövizlerden kasada bulundurulacak miktarlar ile T.C. Ziraat Bankası şubesi bulunmayan ilçelerde gerekli güvenlik önlemleri alınmak şartıyla veznede bulundurulacak azami TL tutarı; T.C. Ziraat Bankası şubesi bulunmayan ilçe malmüdürlükleri bünyesindeki muhasebe birimlerinde TL. Diğer muhasebe birimlerinde 6.500 TL. PARASAL SINIRLAR/Banka İşlemleri Ödemelerde muhasebe birimlerince MYMY’nin 524 üncü maddesinin (c) fıkrasına göre bankaya önceden haber verilmesi gereken tutar TL. PARASAL SINIRLAR/Kaybedilen alındılar için İlan İlgilileri tarafından kaybedilen alındılarda MYMY’nin 528 inci maddesine göre ilân gerektirmeyen parasal sınır,

8 PARASAL SINIRLAR/Muhasebe Yetkilisi Mutemedi İşlemleri
Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri,Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesi uyarınca, muhasebe birimleri dışında görev yapan muhasebe yetkilisi mutemetleri tarafından yedi günlük süre beklenilmeksizin muhasebe birimi veznesine teslim edilmesi gereken tahsilat tutarı, 2.200 TL. PARASAL SINIRLAR/Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesi ve konuya ilişkin Tebliğde yapılan açıklamalara göre, özel kişiler tarafından düzenlenen faturaların kaybedilmesi halinde, noter onaylı fatura örneklerinin kabul edileceği parasal alt sınır. TL. Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre harcama yetkilisinin onayı ile kayıtlardan çıkarılacak taşınırlar için uygulanacak limitler 1. Taşınırların kamu idareleri arasında bedelsiz devri ve satışında 3.250 TL. 2. Taşınırların hurdaya ayrılmasında, imha ve terkin edilmesinde 6.500 TL. 3. Taşınırların aynı kamu idaresine bağlı harcama birimleri arasındaki devrinde 15 TL.

9 PARASAL SINIRLAR/Kanuni Faiz ve Temerrüt Faiz Oranları
tarihinden: Yıllık % Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse 9 Temerrüt faiz oranı Sözleşme ile tespit edilmemişse Ticari işlerde (22/12/2009 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile 13,75 – dönemi için 17,75 – dönemi için Ticari işlerde ( tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile 15

10 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (01.01.2013 tarihinden itibaren)
Medeni Durum Aylık Asgari Geçim İndirimi Tutarı * Bekâr 73,40 Evli eşi çalışan Evli eşi çalışan 1 çocuk 84,40 Evli eşi çalışan 2 çocuk 95,41 Evli eşi çalışan 3 çocuk 102,75 Evli eşi çalışan 4 çocuk 110,09 Evli eşi çalışmayan 88,07 Evli eşi çalışmayan 1 çocuk 99,08 Evli eşi çalışmayan 2 çocuk Evli eşi çalışmayan 3 çocuk 117,43 Evli eşi çalışmayan 4 çocuk 124,77 Hesaplamada 2013 yılı Asgari Ücretin Brüt tutarı baz alınmıştır. ( Tarihinden İtibaren Asgari Ücretin Brüt tutarı 978,60 TL olarak)

11 2013 Yılı MEMUR MAAŞ KATSAYILARI
Adı Dönemi Katsayı Dayanağı Aylık Katsayı 0,073837 BÜMKO’nun tarih ve 33 sayılı Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelgesi Taban Aylık Katsayı 0,98798 Yan Ödeme Katsayısı 0,

12 MAAŞ HESABI (1) En Yüksek Devlet Memuru Aylığı ( ) X Aylık Katsayısı Taban Aylığı Taban Aylık Göstergesi x Taban Aylık Katsayısı Kıdem Aylığı Kıdem Yılı x 20 x Aylık Katsayı Gösterge Aylığı Aylık Gösterge x Aylık Katsayı Ek Gösterge Aylığı Ek Gösterge x Aylık Katsayı Yan Ödeme Aylığı Yan Ödeme Puanı x Yan Ödeme Katsayısı Özel Hizmet Tazminatı En Yüksek Devlet Memuru Aylığı X % Tazminat Oranı Yabancı Dil Tazminatı Yabancı Dil Tazminat Göstergesi x Aylık Katsayı Eş Yardımı 1500 x Aylık Katsayı Çocuk Yardımı 0-6 yaş için 500 x Aylık Katsayı, 6 yaşından büyük 250 x Aylık Katsayı Sendika Ödeneği 10,00 TL (Anayasa Mahkemesi Başkanlığının kararı ile iptal edilmiştir.) Üniversite Ödeneği En Yüksek Devlet Memuru Aylığı x Üniversite Ödeneği Oranı Geliştirme Ödeneği (Aylık + Ek Gösterge) x Aylık Katsayı x Geliştirme Ödeneği Oranı Eğitim Öğretim Ödeneği En Yüksek Devlet Memuru Aylığı / 12 İdari Görev Ödeneği (Aylık + Ek Gösterge) x Aylık Katsayı x İdari Görev Ödeneği Oranı Makam Tazminatı Makam Tazminatı Göstergesi x Aylık Katsayı Görev Tazminatı Görev Tazminatı Göstergesi x Aylık Katsayı Temsil Tazminatı Temsil Tazminatı Göstergesi x Aylık Katsayı

13 MAAŞ HESABI (2) Ek Ödeme En Yüksek Devlet Memuru Aylığı X % Ek Ödeme Oranı Asgari Geçim İndirimi 2013 yılı brüt asgari ücreti 978,60TL 978,60 x 12 = ,20 11.743,20 X % Asgari Geçim İndirim Oranı X %15 / 12 = Asgari Geçim İndirim Tutarı Sosyal Güvenlik Kesintisi ( öncesi) (Devlet katkısı) [Gösterge Aylığı* + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + (En Yüksek Devlet Memuru Aylığı x Emekli Keseneği Oranı)] x %20 Sosyal Güvenlik Kesintisi ( sonrası)(Devlet katkısı) [ (Gösterge Aylığı* + Taban aylık + Kıdem Aylık + Ek gösterge Aylığı + Makam Tazminatı + Görev Tazminatı + Temsil Tazminatı sayılı Kanun 152 inci maddeye göre ödenen zam ve tazminatlar + Üniversite Ödeneği ) ] X %11 Gelir Vergisi Kesintisi [(Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + Yan Ödeme – (Emekli Keseneği İştirakçi Payı (%16) veya SGK %9 + Genel Sağlık Sigortası şahıs primi + Özel Sigorta + Sakatlık İndirimi ) ] x Gelir Vergisi Oranı Damga Vergisi Kesintisi [(Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı sayılı Kanun 152 inci maddeye göre ödenen zam ve tazminatlar + Ek Ödeme + Makam Tazminatı + Görev Tazminatı +Üniversite Ödeneği+ İdari Görev Ödeneği + Geliştirme Ödeneği + Eğitim Öğretim Ödeneği + Yabancı Dil Tazminatı + Sendika Ödeneği ) ] X %0,06 Sosyal Güvenlik Kesintisi ( öncesi) (şahıs keseneği) [Gösterge Aylığı* + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + (En Yüksek Devlet Memuru Aylığı x Emekli Keseneği Oranı)] x %16 Sosyal Güvenlik Kesintisi ( sonrası)(şahıs keseneği) [ (Gösterge Aylığı* + Taban aylık + Kıdem Aylık + Ek gösterge Aylığı + Makam Tazminatı + Görev Tazminatı + Temsil Tazminatı sayılı Kanun 152 inci maddeye göre ödenen zam ve tazminatlar+ Üniversite Ödeneği ) ] X %9

14 MAAŞ HESABI (3) Genel Sağlık Sigortası ( öncesi) (Devlet katkısı) (Gösterge Aylığı* + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı ) x %12 Genel Sağlık Sigortası ( sonrası) (Devlet Katkısı) [ (Gösterge Aylığı* + Taban aylık + Kıdem Aylık + Ek gösterge Aylığı + Makam Tazminatı + Görev Tazminatı + Temsil Tazminatı sayılı Kanun 152 inci maddeye göre ödenen zam ve tazminatlar + Üniversite Ödeneği ) ] X %7,5 Genel Sağlık Sigortası ( öncesi) (Şahıs) ( tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Personelinin İlk Defa Genel Sağlık Sigortalısı Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğ) Genel Sağlık Sigortası ( sonrası) (Şahıs) [ (Gösterge Aylığı* + Taban aylık + Kıdem Aylık + Ek gösterge Aylığı + Makam Tazminatı + Görev Tazminatı + Temsil Tazminatı sayılı Kanun 152 inci maddeye göre ödenen zam ve tazminatlar+ Üniversite Ödeneği ) ] X %5 * (Emekli müktesebine esas gösterge aylığı)

15 SAKATLIK İNDİRİM ORANLARI 2013
(GVK Tebliği 284) 1.Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün Asgari % 80 ini Kaybedenler 800,00 TL. 2.Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün Asgari % 60 ını Kaybedenler 400,00 TL. 3.Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün Asgari % 40 ını Kaybedenler 190,00 TL.

16 GÜNCEL KDV TEVKİFAT ORANLARI
İŞİN ÇEŞİDİ ORAN YASAL DAYANAK YÜRÜRLÜK TARİHİ Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri 5/10 117 Nolu KDV Tebliği Yemek servisi ve Organizasyon İşleri Danışmanlık ve Denetim Hizmet. 9/10 Temizlik,Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri 7/10 Servis Taşımacılığı Hizmeti İş Gücü Temin Hizmetleri (Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Dahil) 177 Nolu KDV Tebliği Yapım İşleri ve bu işlere ilişkin mühendislik-mimarlık ve etüt işleri 2/10 Yapı Denetim Hizmetleri

17 6363 Sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu (H) Cetveli uyarınca 2013 Yılında verilecek gündelikler
Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar 38,50 TL Ek göstergesi 5800 (dahil) (hariç) olan kadrolarda bulunanlar Ek göstergesi 3000 (dahil) (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 33,00 TL Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar 29,50 TL Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 28,50 TL * Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin b ve d fıkralarına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında, gündeliklerinin %50 artırımlı tutarı esas alınır.

18 01.01.2013-31.12.2013 Döneminde Verilecek Gündelik Miktarları (TL)
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE İLİŞKİN CETVEL KADRO DERECESİ Döneminde Verilecek Gündelik Miktarları (TL) Aylık/Kadro Derecesi 1 Olanlar 90,00 Aylık/Kadro Derecesi 2-4 Olanlar 75,00 Aylık/Kadro Derecesi 5-15 Olanlar 60,00

19 YURTDIŞI GÜNDELİKLERİNİN HESAPLANMASINDA ESAS ALINACAK CETVEL
Kadro Derecesi Ek Göstergesi 5300 ve 7000’e kadar olan kadrolarda bulunanlar Aylık/Kadro Derecesi 1-4 olanlar Aylık/Kadro Derecesi olanlar Ülkeler / Para Birimleri IV.SÜTUN V.SÜTUN VI.SÜTUN A.B.D. (A.B.D. Doları) 117 110 93 Almanya (Euro) 105 99 83 Avustralya (Avustralya Doları) 181 171 143 Avusturya (Euro) 106 100 84 Belçika (Euro) 103 97 81 Danimarka (Danimarka Kronu) 791 746 627 Finlandiya (Euro) 95 90 74 Fransa (Euro) 102 96 Hollanda (Euro) 94 80 İngiltere (Sterlin) 69 59 İrlanda (Euro) 78 İspanya (Euro) 101 İsveç (İsveç Kronu) 867 819 687 İsviçre (İsviçre Frangı) İtalya (Euro) 98 92 77 Japonya (Japon Yeni) 20.118 18.901 15.914 Kanada (Kanada Doları) 156 147 125 Kuveyt (Kuveyt Dinarı) 33 31 25 Lüksemburg (Euro) 82 Norveç (Norveç Kronu) 762 719 604 Portekiz (Euro) Suudi Arabistan (Suudi A. Riyali) 395 372 313 Yunanistan (Euro) Diğer AB Ülkeleri (Euro) 76 65 Diğer Ülkeler (A.B.D. Doları)

20 Kamu İhale Kanunu Md.53/j-1
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNDA GEÇEN EŞİK DEĞERLER VE PARASAL LİMİTLER ( tarihinden itibaren Pazarlık Usulü f) İdarelerin yaklaşık maliyeti ,00 TL na kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımları, Kamu İhale Kanunu Md.21 KİK 2013/1 Tebliği Doğrudan Temin (d) Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin ,00 TL , diğer idarelerin 14.55,00 TL yi aşmayan ihtiyaçları, Kamu İhale Kanunu Md.22/d Kamu İhale Kurumu Payı (On binde beş) Düzenlenecek sözleşmelerden bedeli ,00 TL yi aşanlar için sözleşme bedelinin on binde beşi yükleniciden KİK payı olarak tahsil edilir(İdareler ve noterler sözleşmenin imzalanması aşamasında bu tutarın KİK hesabına yatırıldığını aramak zorundadır. Kamu İhale Kanunu Md.53/j-1

21 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNDA GEÇEN EŞİK DEĞERLER VE PARASAL LİMİTLER (BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tarihli 2003/6554 sayılı Yükseköğretim kurumları tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin Kararnamenin eki esasların 6 ncı maddesinde belirtilen parasal limitler Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir yılı için Kamu İhale Tebliğine göre; 6. maddenin (a) Bendine istinaden Kararnamenin eki esasların “Pazarlık Usulü” başlığı altındaki 20 inci maddesinin (f) bendi için kullanılacak parasal limit 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin (f) bendi için belirlenen limitin üç katı, ,00 X 3 = ,00 TL 6. maddenin (b) Bendine istinaden Kararnamenin eki esasların “Doğrudan Temin” başlığı altındaki 21 inci maddesinin (d) bendi için kullanılacak parasal limit 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 inci maddesinin (d) bendinde diğer idareler için belirlenen tutarın üç katı, 44.287,00 X 3 = ,00 TL 6. maddenin (c) Bendine istinaden Kararnamenin eki esasların “Yerli İstekliler için Düzenlemeler” başlığı altındaki 34 üncü maddesinin uygulanmasında kullanılacak parasal limit 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 8 inci maddesinin (a) bendinde belirlenen tutar, ,00 TL


"SAKARYA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları