Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yükseköğretimde Kalite Dr Hüseyin Koç Dr Rıza Güven Dr. Recep ÖZTÜRK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yükseköğretimde Kalite Dr Hüseyin Koç Dr Rıza Güven Dr. Recep ÖZTÜRK."— Sunum transkripti:

1 Yükseköğretimde Kalite Dr Hüseyin Koç Dr Rıza Güven Dr. Recep ÖZTÜRK

2 Yükseköğretimde Kalite Nedir? Bir yükseköğretim kurumunun veya yükseköğretim kurumu tarafından uygulanan bir programın veya sunulan hizmetlerin: standartlara (mükemmeliyet, verimlilik, etkinlik,saydamlık, hesap verilebilirlik..) sahip olmasıdır. 2

3  Kalite Güvencesi: Bir kurumun etkin, şeffaf ve hedeflere yönelik bir tarzda yönetilmesinin güvence altına alınması  Akreditasyon: Yükseköğretim programlarında, ilgili meslek yada disiplinler açısından bulunması gereken asgari düzey  Akreditasyon için kurumların etkin, şeffaf ve stratejik hedeflere yönelik yönetilmesi gerekir  Kalite güvencesi ve akreditasyon yükseköğrenim ve toplum arasında “sorumluluk “ ilişkisinin kurulup gelişmesinde, kurumun hesap vermesinde önemli rol oynar  Ergüder ve ark. Neden yeni bir yükseköğretim vizyonu 3

4 Türkiye’de Üniversite sayıları DevletVakıf 1982281 20055324 20089436 2010 4

5 Kurum Kalitesi: İdari, mali, akademik Program Kalitesi lisans, yüksek lisans, doktora. Kurumsal öz değerlendirme + kurum dışı değerlendirme 5

6 Kalite / Akreditasyon  Eğitim-Öğretimde kalite  İdare hizmetlerinde kalite  Hizmette kalite  ISO,EFQM…  ISO Gerekli, ama yeterli değil  Sağlık:JCI+ISO 15189  Bilimsel faaliyetlerde ve araştırmalarda kalite 6

7 (Gencel, 2001) 7 Yükseköğretim Kalitesini Etkileyen Kurumsal Faaliyetler

8 Üniversitede “Müşteri”/Hizmet Alan/Hak sahibi 8

9 YÜKSEKÖĞRETİMDE NE İÇİN KALİTE? Yükseköğretimin 3 Temel Misyonu  Eğitim-Öğretim İlgili Uluslararası Süreçler: Bologna Süreci - 1999, Lizbon Tanınma Sözleşmesi - 1997  Araştırma-Geliştirme İlgili Uluslararası Süreçler: Lizbon Stratejisi - 2000  Topluma Hizmet Yükseköğretimin ihmal edilen misyonu M.Durman’dan 9

10 10 ÇÖZÜM : Yükseköğretimin tüm hizmetlerini kapsayan amaca uygun kurumsal bir kalite yaklaşımı: “Toplam Kalite Yönetimi ve Kurumsal Mükemmellik”

11 ENQA:ESG(2005)  AYA’da yükseköğretim kurumlarının birbiriyle uyum içinde ve kıyaslanabilir kalite düzeyinde hizmet vermesi hedeflenmektedir  Öğrencilerin ve akademik kadronun yükseköğretimde kalite güvencesi konusunda farklılıklarının artırılması  Yükseköğretim kurumları ve öğrencileri için programların kalitelerinin geliştirilmesi, sürekliliğinin sağlanması  Kalite güvencesi sürecinde yabancı uzmanlardan yaralanılması ve açıklık ilkelerine uyulması  Amaçlara uygun dış kalite güvence gereksinimlerinin ortaya konulması ve bunları karşılayacak kurumlara sorumluluk verilmesi 11

12 12 DERECE SİSTEMİ MÜKEMMEL (4.67)ÇOK İYİ (4.33) İkili Sistemin Uygulama Düzeyi MÜKEMMEL (5) 1 den 2’ ye Geçiş ÇOK İYİ (4)MÜKEMMEL (5) İkili Sistemdeki Öğrenci Oranı MÜKEMMEL (5)-- Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Uygulama Düzeyi -İYİ (3) KALİTE GÜVENCESİ ORTA (2.00)ÇOK İYİ (4.00) AYA ile uyumlu Ulusal Kalite Sistemi Uygulama Düzeyi ORTA (2)MÜKEMMEL (5)- Dış Kalite Güvence Sistemi Gelişme Düzeyi ORTA (2)ÇOK İYİ (4)İYİ (3) Öğrencilerin Katılım Düzeyi ORTA (2)ÇOK İYİ (4)MÜKEMMEL (5) Uluslararası Katılım Düzeyi ORTA (2)İYİ (3)ÇOK İYİ (4) DİPLOMA VE ÖĞRENİM SÜRELERİNİN DENKLİĞİ ÇOK İYİ (3.67)ÇOK İYİ (4.33)ÇOK İYİ (4.00) Diploma Eki Uygulama Düzeyi ÇOK İYİ (4) İYİ (4) Lizbon Tanınma Konvansiyonu İYİ (3)ÇOK İYİ (4)MÜKEMMEL (5) ECTS Uygulama Düzeyi ÇOK İYİ (4)MÜKEMMEL (5)İYİ (3) YAŞAM BOYU ÖĞRENİM İYİ (3.00)ZAYIF (1) Önceki Öğrenimin Tanınması -İYİ (3)ZAYIF (1) ORTAK DERECELER MÜKEMMEL (5.00)- Ortak Derecelerin Oluşturulması ve Tanınması -MÜKEMMEL (5)- GENEL İYİ (3,45)ÇOK İYİ (4.13)İYİ (3,34) BERGEN-2005LONDRA-2007 Bologna Süreci Değerlendirme Raporlarında Türkiye’nin Performansı LEUVEN-2009 Bologna Süreci Değerlendirme Raporlarında Türkiye’nin Performansı M.Durman’dan

13 Avrupa Yükseköğretim Alanı Kalite Güvencesi Standart ve İlkeleri ( ENQA Raporu, 2005, 2009 ) Kalite Güvencesi için Politika ve Prosedürler Program ve Kazanımların Onaylanması, izlenmesi ve Düzenli Olarak Gözden Geçirilmesi Öğrencilerin Değerlendirilmesi Öğretim Elemanının Kalite Güvencesi Öğrenme Kaynakları ve Öğrencilere Sağlanan Destek İletişim ve Bilgi Sistemleri Kamunun Bilgilendirilmesi İç Kalite Güvencesinin Avrupa Standartları ve Temel İlkeleri Dış Kalite Güvencesinin Avrupa Standartları ve Temel İlkeleri Dış Kalite Güvence Ajansları İçin Avrupa Standartları İç Kalite Güvencesi Prosedürlerinin Kullanımı Dış Kalite Güvencesi Süreçlerinin Gelişimi Karar Kriterleri Amaca Uygun Süreçler Raporlama İzleme Prosedürleri Periyodik Gözden Geçirmeler Sistem Çapında Analizler Yükseköğretim için Dış Kalite Güvencesi Yöntemlerinin Kullanımı Resmi Statü Etkinlikler Kaynaklar Görev Bildirisi Bağımsızlık Kuruluşlar Tarafından Kullanılan Dış Kalite Güvencesi Kriterleri ve Süreçleri Güvenirlik Sağlama Yöntemleri Bolonya Süreci ve Ülkemizde Yapılan Çalışmalar 13

14 14 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYUYÇ) TYUYÇ DÜZEYİ BİLGİ -Kuramsal -Uygulamalı BECERİLER -Kavramsal/Bilişsel -Uygulamalı KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik 6 LİSANS _____ EQF-LLL: 6. Düzey _____ QF-EHEA: 1. Düzey -Ortaöğretimde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç – gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak. -Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek, - Alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek, sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. -Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek, - Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek. -Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek, -Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek. - Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek, - Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek, -Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilmek ve uygulayabilmek, - Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (Avrupa Dil Potföyü Genel Düzeyi: B1 Düzeyi), - Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyi: İleri Düzey). -Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak, - Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilincini kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak. Türkiye Yükseköğretim Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi 5. Düzey(Ön Lisans) 6. Düzey (Lisans) 7. Düzey (Yüksek Lisans) 8. Düzey (Doktora)

15 İ.Ü.ADEK-SPK KALİTE EĞİTİMİ, MAYIS 2010

16

17 17 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYUYÇ) TYUYÇ DÜZEYİ BİLGİ - Kuramsal - Uygulamalı BECERİLER - Kavramsal/Bilişsel - Uygulamalı KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik 7 YÜKSEK LİSANS _____ EQF-LLL: 7. Düzey ____ _ QF-EHEA: 2. Düzey -Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek - Alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavramak. -Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek, - Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek; uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek. -Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek, - Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek. - Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendireb ilmek, öğrenmeyi yönlendirebil mek ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek. -Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilmek, -Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilmek, -En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek (Avrupa Dil Potföyü Genel Düzeyi: B2 Düzeyi), - Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilmek. -Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek, -Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek, - Alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda uygulayabilmek.

18 18 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYUYÇ) TYUYÇ DÜZEYİ BİLGİ - Kuramsal - Uygulamalı BECERİLER - Kavramsal / Bilişsel - Uygulamalı KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik 8 DOKTORA _____ EQF-LLL: 8. Düzey _____ QF-EHEA: 3. Düzey -Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirmek, derinleştirmek ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşmak, - Alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavramak; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşmak. -Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilmek ve alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanabilmek, -Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilmek ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilmek, özgün bir konuyu araştırabilmek, kavrayabilmek, tasarlayabilmek, uyarlayabilmek ve uygulayabilmek, -Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilmek. -Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan yayınlanabilir özgün bir çalışmayı ortaya koyarak, bilime katkıda bulunmak, -Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilmek, - - Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilmek - Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirebilmek. -Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilmek, -Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunmada yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilmek, - En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek ve tartışabilmek (Avrupa Dil Potföyü Genel Düzeyi: C1 Düzeyi). -Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmak, -Sorun çözmede stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilmek, - Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretebilmek ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilmek.

19 19 Mal üreten işletmeler gibi üniversitelerin de girdi, süreç, çıktı ve müşterileri vardır. Üniversiteler, rekabetin getirdiği şartlar nedeniyle; iç ve dış müşterilerin /hak sahiplerinin tatmini, istek ve beklentileri doğrultusunda, girdilerin, süreçlerin ve çıktıların niteliklerini arttırmak zorundadırlar. Üniversitede Toplam Kalite

20 20 TKY, müşteri tatminini hedefleyen (öğrenci, öğretim elemanı, kamu ve özel kuruluşlar, aileler), sürekli gelişmeyi destekleyen, herkesin katılımını sağlayan, grup çalışmasını teşvik eden bir yönetim anlayışı ile üniversitelerde uygulanması durumunda, bu kurumlara etkililik, verimlilik, dinamizm ve ekonomiklik kazandıracaktır. Üniversitede Toplam Kalite

21 YÖDEK  Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu  Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği (2005)  Avrupa kalite Güvencesi Standart ve İlkelerine uygun  Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi 21

22 YÖDEK  Akademik değerlendirme ve kalite geliştirme süreci  Stratejik planlama süreci  Kurumsal Değerlendirme süreci  Periyodik iyileştirme ve izlem süreci 22

23 Bologna süreci: Yükseköğretim Kurumlarında Kalite Süreci

24 Bologna süreci  Yükseköğretimde kalite kurumların sorumluluğundadır  Her yükseköğretim kurumu kendi iç kalite süeçlerini oluşturmalıdır  Berlin Bildirgesi, 2003  Kurum dışı kuruluşlar:ortak politikalar, ortak standartlar, eşgüdüm süreçleri:Yükseköğretim Kalite /Akreditasyon Ajansı(Derneği…):Ulusal Şemsiye 24

25  ENQA_The European Association for Quality Assurance in Higher Education: Yükseköğretimde Avrupa Kalite Güvence birliği  EQAR: European Quality Assurance Register for Higher Education. Yükseköğretimde Avrupa Kalite Güvence Kayıt Sistemi  Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area-Avrupa Yükseköğretim Bölgesi Kalite Güvence Standart ve İlkeleri 25

26 26 İstanbul Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu: İ.Ü. ADEK

27 27 Üniversitemizin; Eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi, Kalitelerinin geliştirilmesi, Bağımsız "dış değerlendirme "süreciyle kalite düzeylerinin onaylanması ve tanınması konusunda çalışmalar yapmak, YÖDEK standartlarını uygulamak, Üniversite stratejik planını hazırlamak. için 15.12.2005’de kurulmuştur.

28 ADEK SPK BİRİM KALİTE KURULLARI Genel Sekreterlik, Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler, Araştırma Merkezleri REKTÖRLÜK 28

29 29 Her birim büyüklüğüne göre değişmek üzere; 3 - 20 kişi arasında değişen “birim kalite kurulları” oluşturuldu (465) - Yönetim temsilcisi, - Akademisyen, - İdari personel. Birim Kalite Kurulları

30 30 Kalite kültürü geliştirmek üzere toplantılar EUA denetimi TSE ISO 9001:2008 (650 kişi 10 günlük eğitim: devam ediyor) Kalite Yolculuğu

31 31 Kalite Çalışmaları  TS EN ISO 9001:2000 çalışmaları  İletişim Fakültesi, TS EN ISO 9001: 2000 kalite belgesini aldı  Diş Hekimliği Fakültesi, TS EN ISO 9001: 2008 kalite belgesi yenileme çalışmaları tamamlandı; resertifikasyon sağlandı  Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, TS EN ISO 9001: 2000 resertifikasyon (3 kez)

32 32 Kalite Çalışmaları  UEMS Akredite Birimler  İstanbul Tıp Fakültesi, Üroloji AD, Kadın Doğum AD, Nöroşirurji AD  Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi AD; Kadın Doğum Anabilim Dalı  İşletme Fakültesi ve Veteriner Fakültesi Program Akreditasyon çalışması devam ediyor  26 Mart 2010: İÜ-TSE Protokolü, İSO Kalite Yönetim Sistemi Kurma Çalışmaları

33 33 Performans Göstergeleri 75 ana başlık altında toplanan performans göstergeleri, her yıl birimlerce belirlenen ve ulaşılan hedefler analiz edilip üniversite ortalaması belirlenir.

34 34

35 35 Anketler  Lider davranış etkililiği anketi  Öğrenci memnuniyeti anketi  Ders Genel Değerlendirme  Öğretim Elemanı Değerlendirme  Öğrenim Çıktılarını Değerlendirme  İdari ve Destek Hizmetlerini Değerlendirme

36 36 Anketler  Çalışan memnuniyeti anketi  Akademik Personel  İdari Personel  Toplum memnuniyeti anketi (YÖK, Bakanlıklar, TÜBİTAK,Üniversiteler, Yerel Yönetimler, Meslek Odaları, Sivil Toplum Kuruluşları)  Yükseköğretim misyonunu başarma performansı düzeyi

37 Özdeğerlendirme  Mevcut durumu saptar; iyileştirmeye yönlendirir  Özdeğerlendirme raporlarıyla, üniversitenin ne yapmaya çalıştığı, bunu nasıl yaptığı, yaptıklarının ne işe yaradığını nereden bildiği ve gelişebilmek için nasıl bir değişim öngördüğü irdelenir.  İncelenen kuruma/birime ilişkin, güçlü ve zayıf yönler, fırsat ve tehdit öğeleri öne çıkarılarak, kurumun/birimin vizyonuna uygun misyonu için izlenebilecek yollar irdelenir, hedefler için izlenecek ve ölçülecek performans göstergelerinin belirginleşmesine katkı sağlanır.  Özdeğerlendirme, kurumun/birimin ilk fotoğrafıdır, stratejik planın büyümeye aday ikiz kardeşi gibidir.  Özdeğerlendirme raporları EUA’nın Kurumsal Değerlendirme Programına hazırlık için çok önemlidir. 37

38 Özdeğerlendirme Çalışmaları 1)Girdiler (kaynaklar ve ilişkiler) (Öğrenci niteliğinde beklenen düzey; Akademik personel niteliğinde beklenen düzey, İdari Personel niteliğinde beklenen düzey..) 2)Kurumsal nitelikler ve özellikler(Öğrenci sayıları ve yeterliliği; Öğretim elemanı sayıları ve yeterliliği… Kurumun ağırlıklı akademik alanı/alanları ve yeterliliği) 3)Eğitim-Öğretim Süreçlerinin Değerlendirilmesi (Programların ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu; Programların kapsamı ve niteliklerinin (ders çeşitliliği, ders yükleri ve uyumluluğu) yeterliliği) 4)Araştırma ve Geliştirme (Bilgi Üretme) Süreçlerinin Değerlendirilmesi (Araştırma ve geliştirme olanak ve kaynakların yeterliliği; araştırma ve geliştirme çalışmalarının yeterliliği..) 5)Uygulama ve Hizmet Süreçlerinin Değerlendirilmesi (Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu ve hedeflerine ulaşıp ulaşmadığı, eğitim-öğretim ile uygulama ve hizmet faaliyetleri arasındaki ilişkinin yeterliliği…) 38

39 Özdeğerlendirme Çalışmaları 6)İdari ve Destek Süreçlerinin Değerlendirilmesi (İdari (ihale, temizlik, ulaşım vb.) işler ile ilgili hizmetlerin yeterliliği, Öğrenci işleri ile ilgili akademik hizmetlerin yeterliliği; Kütüphane ve Dokümantasyon işleri ilgili hizmetlerin yeterliliği…) 7)Yönetsel Özelliklerin (Yapısal) değerlendirilmesi (Görev ve sorumluluk tanımlarının açıklığı; görev yetkilerinin yeterliliği, Stratejik planlama ve izleme süreçlerinin yeterliliği..) 8)Yönetsel Özelliklerin (Davranışsal) Değerlendirilmesi (Akademik personelin memnuniyetinin yeterliliği; Öğrenci memnuniyetinin yeterliliği; Yönetici yaklaşımlarının (yönetim tarzı, tanıma ve takdir, insan ilişkileri, yetki paylaşımı vb.) yeterliliği…) 9)Çıktılar/Sonuçların Değerlendirilmesi (Kurumsal niteliklerle ilgili gelişmelerin yeterliliği; Eğitim öğretim ile ilgili çıktıların yeterliliği, İdari faaliyetler ile ilgili sonuçların yeterliliği …) 10)Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansının Değerlendirilmesi (Evrensel yükseköğretim kurumu olma misyonuna uygunluğu; Türk yükseköğretim kurumu olma misyonuna uygunluğu; Kendi misyonuna uygunluğu..) 39

40 Program Akreditasyonu  ABET (The Accreditation Board for Engineering and Technology):  ABET  MÜDEK  FEANI – (Fédération Européenne d'Associations Nationales d'Ingénieurs)  Avrupa Mühendisleri Birliği’nin oluşturduğu bir akreditasyon kuruluşudur  AACSB International (The Association to Advance Collegiate Schools of Business ), EFMD (European Foundation for Management Development), FIBAA (Foundation for International Business Administration) ve ABS (Association of Business Schools)  Özellikle işletme alanında ( İktisadi ve İdari Bilimler) olmak üzere sosyal bilimler için güçlü kurum AACSB’dir.  Tıp:UTEAK  FEDEK:Fen-Edebiyat Akreditasyon

41 Çevre Değerlendirme Çalışmaları  Bir önceki yılın stratejik planı,  Mezunlar ile ilgili bilgiler,  Sanayi ve ticaret odası bilgileri,  Toplumsal ve kent bilgileri,  Sektörel bilgiler  Ulusal ve uluslararası veri tabanları vb. değerlendirilir. 41

42 Kalite Yönetim Sistemi Çalışmaları  İdari hizmetler  Sağlık hizmetleri  İstanbul üniversitesi sağlık hizmet kalite standartları  Performansın temeli  Eğitim-öğretimde kalite çalışmaları  YÖDEK, EUA, Program akreditasyonu  ISO gerekli,ama yeterli değil 42

43 TSE EN ISO 9001 Çalışma Planı  İstanbul Üniversitesi Kalite El Kitabı ve Kalite Politikası  ADEK ve SPK üyeleri, Genel Sekreterlik ve Daire Başkanları, Birim idarecileri veya yerlerine görevlendirecekleri idareciler, Birim Sekreterleri, Birim Kalite Temsilcileri, TSE uzmanları  İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Kalite El Kitabı ve Kalite Politikası hazırlanması  ADEK ve SPK üyeleri, Hastanelerin Kalite Kurulları, TSE uzmanları  Kalite el kitabı hazırlık aşamasında İSO 9001 kalite yönetim sistemi içeriğinde stratejik plan, YÖDEK/ADEK standartları ve eğitim program standartları da dikkate alınacaktır. 43

44 44 İÜ Stratejik Planı 2009-2013  6 Temel Alan  41 Amaç  90 Hedef  260 Performans göstergesi  165 Strateji  254 Faaliyet ve Proje

45 Kalite Yönetim Sisteminden (TS EN ISO 9001) Beklenen Sonuçlar:  Tüm çalışanlarda kalite bilincinin oluşması,  Kalite şartlarını sağlayacak yazılı dokümantasyonun oluşturulması,  Kişi odaklı yaklaşımdan sistem odaklı yaklaşıma geçilmesi,  Eğitim, araştırma, hizmet birimlerinde ve hastanelerde ISO 9001 yönetim sistemi şartlarının karşılanması,  İş süreçlerinde sürekli iyileşme sağlanması, verimliliğin artırılması,  Çalışan memnuniyeti ve çalışma ortamı verimliliği yaklaşımı ile kurumsal aidiyet sağlanmasına katkı sağlanması,  YÖDEK/EUA/ENQA standartlarına uyumun sağlanması  Program temelli (eğitim programlarının akreditasyonu) kalite çalışmalarına zemin hazırlanması. 45

46 Kalite Yönetim Sisteminden (TS EN ISO 9001) beklenen sonuçlar  Süreç yaklaşımı ve kaynak yönetimi ile norm kadro çalışmalarına alt yapı oluşturulması,  Proaktif yaklaşımla maliyetlerin azaltılması ile gelirlerin artırılmasına katkı sağlanması,  Önceliklerin tespiti, gelecekle ilgili planlama,  Kurum içi iletişimin gelişmesi; çalışanların süreçlere katılımının artması,  Paydaşlık ilişkilerinin geliştirilmesi,  Hedeflerle yönetim temelini oluşturup stratejik yönetime destek verilmesi,  Eğitilmiş insan kaynağının artırılması,  Toplam kalite yönetiminin kurulmasına imkan sağlanması,  Lisans ve lisans üstü dönemdeki öğrencilere kalite eğitimi verilerek sertifika almalarının sağlanması,  ADEK, İÜ Kariyer Planlama Merkezi. 46

47 SAÜ TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Süreç Haritası 1999Genel Sekreterliğe bağlı idari birimlerde “kalite çalışmaları”nın başlaması 2001 Genel Sekreterlik ve Daire Başkanlıkları kapsamında “TS-EN-ISO 9001:1994 Kalite Güvence Belgesi”nin alınması 2003 Eğitim Öğretim Birimlerinden 5 birimin (Mühendislik Fakültesi, İ.İ.B.F, Teknik Eğ. Fakül., Sağlık Y.O. ve BESYO) KYS kapsamına alınması. 2006Eğitim Öğretim Birimleri İdari Bölümlerinin KYS kapsamına alınması 2007 Genel Sekreterlik İdari Birimleri ile tüm Akademik Birimlerin idari bölümlerinde “TS EN ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi”nin alınması. 2008 Rektörlüğe bağlı Bölüm Başkanlıkları (Atatürk. İlk. Ve İnk. Tarihi Bölüm Bşk’lığı, Türk Dili Böl. Bşk. Yabancı Diller Böl. Bşk., SAÜSEM ile Rektörlük Yayın Komisyonu Başkanlığı İdari Hizmetler Sekreterliklerinin KYS kapsamına alınması. 2009SAÜ KYS’nin “TSE-EN-ISO 9001:2008” revizyonuna uyarlanması. 05-09 Ekim 2009 Belge Yenileme Tetkiki, Kalite El Kitabı KYS Sistem Prosedürleri Revizyonu 2010Ulusal Kalite Ödülü adaylığı

48 ADEK İletişim:  Tel : +90 (212) 440 00 00 Dahili:10712 / 10693 Tel(Direkt) : +90 (212) 440 02 83 Faks : +90 (212) 440 03 82 e-posta : kalitegelistirme@istanbul.edu.tr web: http://kalite.istanbul.edu.trkalitegelistirme@istanbul.edu.trhttp://kalite.istanbul.edu.tr 48

49 TEŞEKKÜRLER… 49


"Yükseköğretimde Kalite Dr Hüseyin Koç Dr Rıza Güven Dr. Recep ÖZTÜRK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları