Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BANKACILIK HİZMET VE ÜRÜNLERİ. BANKA HİZMET VE FAALİYETLERİ a) Mevduat kabulü. b) Katılım fonu kabulü. c) Nakdî, gayrinakdî her cins ve surette kredi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BANKACILIK HİZMET VE ÜRÜNLERİ. BANKA HİZMET VE FAALİYETLERİ a) Mevduat kabulü. b) Katılım fonu kabulü. c) Nakdî, gayrinakdî her cins ve surette kredi."— Sunum transkripti:

1 BANKACILIK HİZMET VE ÜRÜNLERİ

2 BANKA HİZMET VE FAALİYETLERİ a) Mevduat kabulü. b) Katılım fonu kabulü. c) Nakdî, gayrinakdî her cins ve surette kredi verme i ş lemleri. d) Nakdî ve kaydî ödeme ve fon transferi i ş lemleri, muhabir bankacılık veya çek hesaplarının kullanılması dahil her türlü ödeme ve tahsilat i ş lemleri. e) Çek ve di ğ er kambiyo senetlerinin i ş tirası i ş lemleri. f) Saklama hizmetleri.

3 g) Kredi kartları, banka kartları ve seyahat çekleri gibi ödeme vasıtalarının ihracı ve bunlarla ilgili faaliyetlerin yürütülmesi i ş lemleri. h) Efektif dahil kambiyo i ş lemleri; para piyasası araçlarının alım ve satımı; kıymetli maden ve ta ş ların alımı, satımı veya bunların emanete alınması i ş lemleri. i) Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli madenlere ve dövize dayalı; vadeli i ş lem sözle ş melerinin, opsiyon sözle ş melerinin, birden fazla türev aracı içeren basit veya karma ş ık yapıdaki finansal araçların alımı, satımı ve aracılık i ş lemleri. j) Sermaye piyasası araçlarının alım ve satımı ile geri alım veya tekrar satım taahhüdü i ş lemleri. k) Sermaye piyasası araçlarının ihraç veya halka arz yoluyla satı ş ına aracılık i ş lemleri. l) Daha önce ihraç edilmi ş olan sermaye piyasası araçlarının aracılık maksadıyla alım satımının yürütülmesi i ş lemleri.

4 m) Ba ş kaları lehine teminat, garanti ve sair yükümlülüklerin üstlenilmesi i ş lemleri gibi garanti i ş leri. n) Yatırım danı ş manlı ğ ı i ş lemleri. o) Portföy i ş letmecili ğ i ve yönetimi. p) Hazine Müste ş arlı ğ ı ve/veya Merkez Bankası ve kurulu ş birlikleri nezdinde olu ş turulan bir sözle ş me kapsamında üstlenilen yükümlülükler çerçevesinde alım satım i ş lemlerine ili ş kin piyasa yapıcılı ğ ı. r) Faktoring ve forfaiting i ş lemleri. s) Bankalararası piyasada para alım satımı i ş lemlerine aracılık. t) Finansal kiralama i ş lemleri. u) Sigorta acenteli ğ i ve bireysel emeklilik aracılık hizmetleri. v) Kurulca belirlenecek di ğ er faaliyetler. *Mevduat bankaları birinci fıkranın (b) ve (t), katılım bankaları (a), kalkınma ve yatırım bankaları (a) ve (b) bentlerinde belirtilen faaliyetleri gerçekle ş tiremezler.

5 BANKACILIK FAALİYET ALANLARI Mevduat Bankacılı ğ ı. Kredi Hizmetleri. Hizmet Bankacılı ğ ı.

6 Mevduat ve Mevduat Bankacılığı Mevduat, gerçek ya da tüzel ki ş ilerin bankalar nezdinde belli bir faiz getirisi kar ş ılı ğ ında; istedikleri anda, belli bir vadede veya belli bir ihbar süresi sonunda çekmek üzere yatırdıkları paralar olarak tanımlanabilir. Ülkemizde sadece ticari bankaların mevduat toplamaya yetkisi olup yazılı ya da sözlü olarak veya bir ivaz kar ş ılı ğ ında istenildi ğ i zaman ya da belirli bir vadede iade edilmek üzere para kabulü gerçekle ş tirilebilirler. Buna göre 4389 Sayılı Bankalar Kanunu Madde 10, mevduatın açık bir tanımını yapmak yerine mevduat kabulü olarak nitelendirilebilecek i ş lemleri belirlemektedir. Bu do ğ rultuda para kabulüne müteakip mevduat cüzdanı yerine katılma belgesi, makbuz, senet ve benzeri belgelerin verilmesi alınan paraların mevduat sayılmasına engel te ş kil etmemektedir.Banka

7 Mevduatın Unsurları Mevduat i ş leminin ana teması olan para ister ulusal para cinsinden ister yabancı para cinsinden mevduata dönü ş türülebilir. Mevduat, ileriki bir tarihte geri ödenmek üzere verilir. Geri ödenme bir vadeye ba ğ lanabilir. Paranın bir aval vasıtasıyla toplanması mümkündür.

8 Mevduat Türleri Vadelerine Göre Sınıflandırma Vadeli Mevduat Vadesiz Mevduat İ hbarlı Mevduat Birikimli Mevduat

9 Özelliklerine Göre Sınıflandırma Tasarruf Resmi Kurulu ş lar Ticari Kurulu ş lar Bankalar Di ğ er Kurulu ş lar

10 Kredi Hizmetleri Tanım olarak kredi, bir kredi kurulu ş unun kar ş ılı ğ ında bir bedel ödeyerek ihtiyaç sahiplerine yapılan bir ödünç verme i ş lemidir. Hukuki mevzuata bakıldı ğ ında, Bankalar Kanunu’nun 38. Maddesine göre krediye cok geni ş bir içerik tanınmı ş olup söz konusu ödünç; nakit, mal kefalet, teminat ş ekil ve mahiyetinde ya da herhangi bir ş ekil ve mahiyette olabilmektedir. Buna göre Bankalar Kanunu çerçevesinde bankacılık sistemi açısından kredi, faaliyette bulunan bankaların sahip oldukları kaynakları hukuki sınırlar ve banka içi mevzuat çerçevesinde geri almak kaydıyla belli bir süre ve belli bir bedel kar ş ılı ğ ında fon talep edenlere borç olarak kullandırması ya da borç olmamakla birlikte taraflardan birinin di ğ erine olan taahhüdünü ve/veya taahhüdüne ba ğ lı do ğ acak yükümlülükleri garanti altına alınması olarak tanımlanmaktadır.

11 Kredi Türleri Nakdi Krediler Borçlu Cari Hesap Spot Krediler İş letme Kredileri Dövize Endeksli Krediler Döviz Kredileri Altın Kredileri İ skonto/ İş tira Kredileri Eximbank Kredileri Gayri Nakdi Krediler Teminat Mektubu Harici Garanti İ thalat Akreditif Kredileri Kabul ve Aval Kredileri

12 Hizmet Bankacılığı Saklama Hizmetleri Ödeme ve Tahsilat Hizmetleri Döviz Alım-Satım Hizmetleri Sigorta Hizmetleri Elektronik Bankacılık Hizmetleri Yatırım İş lemleri


"BANKACILIK HİZMET VE ÜRÜNLERİ. BANKA HİZMET VE FAALİYETLERİ a) Mevduat kabulü. b) Katılım fonu kabulü. c) Nakdî, gayrinakdî her cins ve surette kredi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları