Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sayın Başkan Birliğimize bağlı odalarımızın Sayın Başkanları ve yöneticileri Seminerimize bilgi ve birikimleri ile katkı sağlayan değerli tebliğ sahibi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sayın Başkan Birliğimize bağlı odalarımızın Sayın Başkanları ve yöneticileri Seminerimize bilgi ve birikimleri ile katkı sağlayan değerli tebliğ sahibi."— Sunum transkripti:

1 Sayın Başkan Birliğimize bağlı odalarımızın Sayın Başkanları ve yöneticileri Seminerimize bilgi ve birikimleri ile katkı sağlayan değerli tebliğ sahibi arkadaşlarım, hanımefendi ve beyefendiler hepinizi Birlik Eğitim Müdürü olarak saygılarımla selamlıyorum. TC. Anayasasının 42. maddesinde “Kimse eğitim ve öğretim haklarından yoksun bırakılamaz. Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, devlet gözetim ve denetimi altında yapılır” hükmüne paralel olarak çıkarılan Milli Eğitim temel kanunu Genel Amaçlar başlıklı 3. maddesinde Türk milletinin bütün fertlerinin ilgi istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların kendilerini mutlu kılacak ve toplum mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak arzusu vurgulanmaktadır. Büyük önder Atatürk’te “Bilgilerin uygulamalı olarak verilmesi eğitimimizin ana kuralı olmalıdır” talimatını vermiştir. Yaşadığımız yüzyılda bilim ve teknolojinin baş döndürücü gelişmelerinin etkisiyle sosyal, ekonomik ve coğrafi bakımdan ciddi değişmeler olmaktadır. Yarıştan kopanlar geride kalarak bilim ve teknoloji kullanan ulusların adeta sömürgesi durumuna düşmektedir. Mal ve hizmet üreten yani üretken birer insan olarak toplum içerisinde yer alan esnaf ve sanatkarlarımızın liderleri ve eğitimcileri olarak büyük sorumluluk altındayız. Zira bugün kaybedilen zamanın telafisi mümkün olmayacaktır. En küçük ihmal ulusumuzun geleceği açısından büyük tehditler oluşturacaktır.

2 TESK çatısı altında Birliğimizin ve odalarımızın görevi işyeri sahibi mensuplarımızın işyerlerinin ve eğitim ortamlarının sağlıklı bir yapıya kavuşturmasını sağlamaktır. İş gücü piyasalarının talep ettiği standartlara uygun insan yetiştirmek geleceğimiz açısından fevkalade önemlidir. Ülkemizin sorunlarından esnaf ve sanatkarlarımızın sorunları soyutlanamaz. Ancak bir problem varsa mutlaka bir çözümü vardır. Çözümü olmayan şey zaten problem değildir. Değerli arkadaşlarım Eğitim Müdürü olarak benim konum mensuplarımız olan işyeri sahiplerimiz ile yanlarında çalışan çırak, kalfa ve ustaların mesleki eğitimleriyle ilgili hususlarda bizlere düşen görevlerin hatırlatılmasıdır. Mesleki eğitimin en önemli türlerinden biri olan çıraklık eğitimidir. Mesleki eğitimi çıraklık yolu ile kazananların tamamına yakını istihdam imkanına kavuşmaktadır. Ülkemizde ahilik sistemiyle başlayan günümüzde 19 Haziran 1986 ‘da Resmi Gazetemizde yayınlanan 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ile 7 Haziran 2005’te kabul edilen 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu çağdaş günün ihtiyaçlarına uygun uygulanabilir şekli ile son düzenleme olarak yer almış kanunlarımızdır. Amacımız uygulama birliğini sağlamaktır.

3 Önce 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunun önemli maddelerine bakalım Madde 13: Bu kanun kapsamında olan mesleklerde faaliyet gösteren işyeri 19 yaşından gün almamış kişileri çıraklık sözleşmesi yapmadan çalıştıramazlar. Madde 15 :Aday çırak ve çırak alma için işyerlerinde usta öğretici bulundurması şarttır. Madde 17 : Kalfalık haklarını elde edenlere kalfalık belgesi verilir. Kalfalık belgesi bulunmayanlar kalfa unvanı ile çalışamaz ve çalıştırılamazlar. Kalfa olanlar en az 1 yıl o işyerinde çalışmak zorundadır. Madde 25: Çırağa yaşına uygun askeri ücretin %30’undan aşağı ücret ödenmemesi Madde 28 :Kalfalık belgesi olanlar en az 5 yıl çalıştıktan sonra ustalık sınavına katılabilir. Madde 30 :Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilir ve bu işyerinde alanında mesleki eğitim almış olanlar istihdam edebilir. Madde 41:Çırakların eğitimi bu işletmelerin bağlı olduğu oda veya birliklerin temsilcilerinin katılımı ile Bakanlıkça denetlenir. Denetim ile ilgili raporlar Valiliğe verilir. Bu kanunlu 30. maddesine aykırı olarak açılan işyerleri durumun öğrenilmesinden itibaren İl Mesleki Eğitim Kurulu ile ilgili mercilerin müracaatı üzerine mahalli mülki amirince 7 gün içinde kapanır.

4 AYNI KANUNUN İŞVERENLERE TANIDIĞI HAKLAR Çırakların sigorta primleri devlet tarafından karşılanmaktadır. ( Kanun Md. 25 ) İşverenin maddi yükü azaltılmış, ödenen ücretler vergiden muaf tutulmuş ve işverenlerce gider olarak gösterilmesi sağlanmıştır. Teorik meslek eğitimini gören çıraklar işyerlerine daha faydalı olmakta, yapılan üretimin kalitesinin yükselmesine ve iş veriminin artmasına katkı sağlamıştır. Eğitime bir sözleşme ile başlamak suretiyle çırakların gelişi güzel işyeri değiştirmeleri önlenmiş iş hayatına çalışma disiplini getirilmiştir.( Kanun Md. 13) Ayrıca işyeri açmanın belirli kurallara bağlanmış olması, gelişi güzel işyeri açılmasını da önlemiştir. ( Kanun Md.30) Kalfalık ve ustalık belgesine sahip olmayanlar bu unvanla çalışmayacaklardır. ( Kanun Md. 17-28/c) Bu durum istihdamda eleman seçimine kolaylık getirmiştir. Okul ve işyerinde ortaklaşa eğitimin yürütülmesi sağlanmış, iş hayatının istek ve ihtiyaçlarına daha uygun elemanları yetiştirilmesi sağlanmıştır. Çıraklar teorik eğitimlerini haftada 1 gün mesleki eğitim merkezlerinde, pratik eğitimlerini ise haftada 5 gün gerçek iş ortamında görmektedir.

5 KANUNUN ÇIRAK ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI FAYDALAR Çıraklar sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınmışlardır. ( Kanun Md. 25) İş kazası, meslek hastalığı ve hastalık sigorta primleri devlet tarafından karşılanmaktadır. İşyerlerinden belirli bir ücret almaları temin edilmiştir. ( Kanun Md. 25) İşyerlerinde asgari ücretin %30 undan aşağı kaydı ile ücret almaları ve ailelerine yük olmamaları sağlanmıştır. Bütün öğrenci haklarından faydalanmaları sağlanmıştır. (Kanun Md. 11) Askerlik işlemleri eğitim sonuna kadar tecil edilmekte ve öğrenci pasosu alabilmektedirler. Mesleki yeterlilik, sertifikaya bağlanmıştır. ( Kanun Md. 17 -30-31) Çıraklık eğitimini tamamlayanlar kalfalık, kalfalık eğitimlerini tamamlayanlarda ustalık belgesini almaktadırlar.

6 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunun 13. Maddesinde Bazı Oda Başkanlarımızca, odaya kayıtlı olmayan işyerlerinde yada odaya kayıtlı olduğu halde aidatlarını ödemeyen üyelerin işyerlerinde çalışan çırakların sözleşmelerinin, Oda Başkanlığınca imzalanıp mühürlenmediği şeklindedir. Bu uygulama neticesinde, çırakların eğitime alınamayacağı, öğrencilik haklarından yararlanmayarak mağdur duruma düşecekleri tabiidir. Odaya kayıtlı olmayan meslek sahibinin odaya kaydının yapılması aidatını ödemeyen üyenizin aidatının alınması için yasal yolların çalıştırılması odanın en tabii hakkıdır. Ancak çırağın eğitimden mahrum bırakılması mümkün değildir. T.C Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanıp çıraklara verilen sözleşmenin 24. maddesinin mühürlenmesi gereken kısmının üst tarafındaki paragrafta; “Bu sözleşmede adı geçen çırak adayı ……………….. odasında ……… numarasıyla kaydı yapılmıştır.” ibaresi vardır. Bu paragraftan anlaşılacağı üzere çırak adayı öğrencinin kaydının odaya yapılacağı belirtilmektedir. Bu nedenle çırak öğrencilerin mağduriyetlerinin önlenmesi için çıraklık sözleşmesinin Oda Başkanı tarafından imzalanması oda mühürü ile mühürlenmesi gerekmektedir. Uygulamada şikayetlere sebebiyet verilmemesi gerekmektedir.

7

8 EĞİTİM ORGANİZASYONU EĞİTİM ORGANİZASYONUKanun:5362 Madde:72.-5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kuruluş kanununda ve 3308 sayılı Meslek Eğitimi kanununda belirlenen amaçlar doğrultusunda Esnaf ve Sanatkarlar ile yanlarında çalışan çırak ve kalfaların pratik meslek eğitimi gerçekleştirmek, her kademedeki esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşunun asli görevidir. Kuruluş kanununda ve 3308 sayılı Meslek Eğitimi kanununda belirlenen amaçlar doğrultusunda Esnaf ve Sanatkarlar ile yanlarında çalışan çırak ve kalfaların pratik meslek eğitimi gerçekleştirmek, her kademedeki esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşunun asli görevidir. Esnaf ve Sanatkarlar ile yanlarında çalışan çırak ve kalfaların, mesleki eğitimlerini organize etmek için esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının bünyesinde birer MESLEKİ EĞİTİM DANIŞMANLIĞI BİRİMİ kurulur. ODA VE MESLEKİ EĞİTİM DANIŞMANLIĞI BİRİMİ( O.M.E.D.B) ODA VE MESLEKİ EĞİTİM DANIŞMANLIĞI BİRİMİ( O.M.E.D.B) Kuruluşu: Bu birimin bir yönetim kurulu olur. Başkanı odanın Başkanı veya oda başkanının görevlendireceği bir Başkan yardımcısı olur. Kuruluşu: Bu birimin bir yönetim kurulu olur. Başkanı odanın Başkanı veya oda başkanının görevlendireceği bir Başkan yardımcısı olur.

9 O.M.E.D.B YÖNETİM KURULU O.M.E.D.B YÖNETİM KURULU Başkan: Oda Başkanı veya Oda Başkan yardımcısı Üye : } Oda yönetim kurulunun genel kurul üyeleri arasında meslek eğitimi alanında bilgi ve denetim sahibi üç veya daha çok üye Üye : } Üye : Odanın Genel Sekreteri Üye : Odanın Eğitim Müdürü’nden oluşur. Bu birimin çalışmalarına yardımcı olarak bir veya iki memur sekreterya görevini yapar. Bu birimin çalışmalarına yardımcı olarak bir veya iki memur sekreterya görevini yapar.

10 MESLEK EĞİTİM DANIŞMANLIK BİRİMİNİN GÖREVLERİ Meslek Eğitimi ilgilendiren her konuda araştırma ve çalışmalar yapar. Uygulamayı izler. Önerilerini bağlı bulunduğu yönetim kuruluna sunar. Yönetim kuruluna ve işletmelere danışmanlıkta bulunur. İşyeri danışmanlık grupları ile sıkı bir işbirliği içerisinde çalışır. Bu kurulların sekreterya görevini yerine getirir. Oda yönetimi tarafından mühürlenip imzalanan çıraklık sözleşmelerinin (EK-4) dosyalanmasını sağlar. Çırak öğrencilerin eğitim sicil dosyalarını tutar kontrol ve takip eder.(3308 Sayılı kanun kapsamında eğitim gören çırak ve kalfalar ile usta niteliği kazanmışlar için)

11 20 Ekim 1993 tarihinde yürürlüğe giren çıraklık eğitimi yapılmayan meslek dallarında Tesk kalfalık – Tesk ustalık ve Esnaflık belgelerinin verilmesine ilgili yönetmelik gereğince yapılması gereken görevleri yerine getirmek.(Kurslar,sınavlar yapmak – ilgili defter ve belgeleri tutmak) Mesleki eğitim ile ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak. Oda Eğitim bütçesinin hazırlanması ve belirtilen kriterler çerçevesinde harcanması konusunda yönetim kuruluna yardımcı olmak. Mesleki eğitim ile ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak. Oda Eğitim bütçesinin hazırlanması ve belirtilen kriterler çerçevesinde harcanması konusunda yönetim kuruluna yardımcı olmak. Meslekleri ile ilgili işletmeler üstü eğitim merkezlerinin kurulması konusunda çalışmalar yapmak üst kuruluşlara önerilerini rapor halinde sunmak. Konfederasyonen düzenlenen Meslek Eğitim şurasına birlikçe sunulacak raporda meslekleri ile ilgili reform niteliğindeki görüşlerini birliğe bildirmek. Konfederasyonen düzenlenen Meslek Eğitim şurasına birlikçe sunulacak raporda meslekleri ile ilgili reform niteliğindeki görüşlerini birliğe bildirmek. Meslekleri ile ilgili yurt içi ve yurt dışı yayınları takip etmek. Meslekleri ile ilgili yurt içi ve yurt dışı yayınları takip etmek. Çağdaş uygarlık düzeyinde olan ülkelerin esnaf ve sanatkarları ile yarışabilmek,globalleşen dünyada ezilmemek, kaybolmamak için, onların imkan ve şartlarını yakalayabilmek konusunda kendilerine düşen görevleri yerine getirmek. Çağdaş uygarlık düzeyinde olan ülkelerin esnaf ve sanatkarları ile yarışabilmek,globalleşen dünyada ezilmemek, kaybolmamak için, onların imkan ve şartlarını yakalayabilmek konusunda kendilerine düşen görevleri yerine getirmek. İmkanları dışında olan önerilerini oda yönetim kurulu kanalı ile üst kuruluşlarına iletilmesini sağlamak İmkanları dışında olan önerilerini oda yönetim kurulu kanalı ile üst kuruluşlarına iletilmesini sağlamak

12 ODA EĞİTİM MÜDÜRÜ’NÜN NİTELİKLERİ ODA EĞİTİM MÜDÜRÜ’NÜN NİTELİKLERİ Herhangi bir esnaf ve sanatkar teşkilatında seçimle gelmiş yönetici olarak bulunmamak Eğitim alanında ( Tercihen mesleki eğitim ) bilgi ve tecrübe sahibi olmak Eğitim ve öğrenmeye yatkın olmak En az lise mezunu olmak. ODA EĞİTİM MÜDÜRÜ’NÜN GÖREVLERİ ODA EĞİTİM MÜDÜRÜ’NÜN GÖREVLERİ Eğitim Müdürü görev yaptığı odanın mevzuat ve diğer düzenlemelerinde verilen her türlü eğitim faaliyetlerini yürütür. Eğitimle ilgili toplantılara iştirak eder. Eğitim toplantıları düzenler. Eğitim yazışmalarını Genel Sekretere sunar. Hizmet içi eğitim faaliyetlerini düzenler. Kurslar düzenler ve benzeri faaliyetler yapar. Genel Sekretere bağlı olarak çalışır. Onun direktifleri doğrultusunda bu işlemleri yürütür. Birlik Eğitim Müdürü ile eğitim konusunda istişarelerde bulunur.

13 ODA İŞYERİ DENETLEME VE DANIŞMANLIK GRUBU ODA İŞYERİ DENETLEME VE DANIŞMANLIK GRUBU (İ.D.D.G) Kuruluşu Başkan: Grupta bulunması halinde oda başkanı, aksi takdirde de gurubun kendi arasından seçeceği bir kişinin başkanlığında Üye: Oda yönetim kurulunca çalışma Üye: Bölgesindeki iş hacmine göre Üye: Seçilen 2 ila Üye: 4 üye Çalışma bölgesinde bulunan Mesleki Eğitim Müdürlüklerinde görevli alan uzmanı yönetici veya öğretmen veya mesleki eğitim bulunmaması halinde diğer örgün ve yaygın mesleki eğitim kurumlarında görevli olan uzmanı veya usta öğretici Birleşik Esnaf Odaları gibi bünyesinde 3308 sayılı kanunun kapsamındaki Meslek dalların her biri için ayrı ayrı İ.D.D.G. kurulabilir yada oda Büyükşehir Belediye sınırları içinde her ilçe için biri İ.D.D.G. kurulabilir.

14 İ.D.D.G lerin Görevleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan eğitim programına göre işyerindeki araç – gereç – makine parkı, işyerine şartlı çırak eğitme izni vermek Şartlı çırak alarak eğiten iş yerlerinde, eksik kalan pratik eğitimin tamamlanması için diğer eğitim kurumları ile iş birliği yapılmasını ve bu çırakların İŞLETMELER ÜSTÜ eğitim merkezlerinde eğitime alınmasını sağlamak Çırak çalıştıran ve şartlı çırak çalıştıran işyerlerine çırak kaydettirmek istemeleri halinde Mesleki Eğitim Merkez Müdürlüklerine ibraz etmek üzere durumlarına uygun belge vermek Aday çırak, çırak eğitecek iş yerlerinde aranan şartlara sahip olma özerkliğini sonradan kaybeden işyerlerinin tespiti ve çırak eğitme izinlerinin iptal edilecek durumu Meslek Eğitimi Merkezlerine bildirmek Çırak öğrencileri fiziksel ve ruhsal yönden istismar eden, kanun ve yönetmeliklere uygun hareket etmeyen işyerlerinin çırak eğitimine izin vermek Çırak öğrencilerin, kalfa ve ustaların bilgi ve becerilerini geliştirmek amacı ile teknik geziler düzenlenmesine imkan sağlamak

15 İşyeri açacak ustaları kredi desteği konularında bilgilendirmek. Çırak öğrencilerin kanunlarla düzenlenmiş sosyal haklarını vermeyen işyerlerinde meydana gelen ihtilafların çözümüne yardımcı olmak. Verilen kararlara uymayan işyerlerinin çırak alarak eğitme iznini iptal ederek durumunu Meslek Eğitim Müdürlüğüne bildirmek, gerekli görülen durumlarda yetkili makamlara suç duyurusunda bulunmak. Çırak eğitirken kapanan işyerlerinin, çırakların işyeri bulmalarına yardımcı olmak. Çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alınan meslek dallarında sözleşmesiz çırak çalıştıran işyerlerini yasal işlem yapılmak üzere ilgili mercilere bildirmek. (Birlik, İl Mesleki Kurulu Başkanlığı v.b gibi) İşyerlerinde çıraklık sözleşmesi, kalfalık, ustalık, usta öğreticilik belgesi olup olmadığı, ustalık belgesi olmayan kişi belediyeden işyeri açma belgesi almışsa, sorunlu sanatkarın işyerinde bizzat çalışıp çalışmadığını kontrol etmek. Çalışma Esasları: İ.D.D.G. ler görev alanlarına giren işyerlerini yapacakları yıllık denetleme programlarına göre yılda en az iki defa denetler gerekli görülen hallerde program dışı denetleme ve rehberlik yapılabilir. Çalışma Esasları: İ.D.D.G. ler görev alanlarına giren işyerlerini yapacakları yıllık denetleme programlarına göre yılda en az iki defa denetler gerekli görülen hallerde program dışı denetleme ve rehberlik yapılabilir.

16 Bu Denetlemelerde İşyerinin aday çırak ve çırakların pratik eğitimlerini yürütmeye elverişli olup olmadığını belirler. Aday çırak ve çırak öğrencileri pratik eğitimlerini Bakanlıkça hazırlanan eğitim programlarına uygunluğunu belirlemek İşyerinde çalışan çırakların fiziksel ve ruhsal baskılarla karşılaşıp karşılaşmadığını izlemek, işyerine bu konuda rehberlik yapmak. Tarafların çıraklık sözleşmesi hükümlerine uyup uymadığını kontrol etmek İşyerlerinde görülen eksikliklerin tamamlanması için bir süre vermek. O sürenin sonunda eksikliklerin tamamlanıp tamamlanmadığını belirlemek. Sonucunu olumsuz olması halinde durumu yetkili mercilere bildirmek (Birlik İl Mesleki Eğitim Kurumu gibi) Denetleme sonucunda işyerini eğitime uygunluğu raporunu doldurarak 1. İşyerine 2. Birlik İ.D.D.G’ na 3. İl Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kurulunun sekreterya görevi yapan Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğüne Bildirmek 4. Kendi odasına bildirmektir. 5. Görev Süresi: Oda işyeri denetleme ve danışmanlık gurubunun görev süresi dört yıldır.

17 Üyeler gerekli görüldüğü takdirde oda yönetimince değiştirilebilir. Ancak İ.D.D.G kimlik kartları geri alınır, yeni üyeler için yeniden birliğe başvurulur. Toplantı ve Karar: İ.D.D.G ler salt çoğunlukla toplanır, çekimser oy kullanılmaz oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Yolluk ve Huzur Hakkı: Oda İ.D.D.G üyelerinin yolluk huzur hakları oda yönetmeliğince her yıl belirlenir. Yolluk ve huzur haklarını miktarı odanın yönetim kurulu üyelerine verilen miktarı geçmez, az olabilir. Raporuna İtiraz: İşyeri İ.D.D.G leri kendileri için düzenlenen rapora durumun kendisine tebliğinden itibaren on gün içinde Birlik işyeri denetleme ve danışmanlık gurubuna itirazda bulunabilir. Birlik İ.D.D.G’na itirazları bir ay içinde sonuçlandırmak zorundadır. İşletmeler üstü eğitim merkezleri şartlı çırak çalıştıran işyerlerinde eksik kalan pratik eğitim vermek zorundadır. Ancak branşlarında İ.Ü.E.M yoksa Mesleki Eğitim Merkezlerinin laboratuar atölyelerinden yararlanabilir. Bu durumda pratik eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak yerine getirilir.

18 1. Çıraklık Eğitimi Yapılabilecek İşyerleri Pratik eğitim programlarında meslek özelliklerine göre belirtilen minimum makine parkına sahip olanlar. Pratik eğitim programında gösterilen iş ve işlemlerin en az %80 ini yapabilecek olanlar Çırak eğitimi yönetmeliğinde belirtilen sayıda ve nitelikte kalfa, usta veya usta öğretici istihdam edenler. 2. Çıraklık Eğitiminin Şartlı Yapabileceği İşyerleri Pratik eğitim programlarında belirtilen iş ve işlemlerin en az %50’sini yapılabilecek makine parkına sahip olanlar. Çıraklık Eğitimi yönetmeliğine göre yeterli sayıda ve niteliğinde usta öğretici usta ve kalfa istihdam edenler. Bu özellikleri taşıyan işyerleri haftanın bir gününde çıraklarını E.Ü.E.M’ne ya da mesleki eğitim merkezine gönderirler. Çıraklık Eğitimi yapılamayacak olan işyerleri: Ustalık belgesi ve usta öğretici belgesine sahip olmayan işyerleri. Belgeleri tamam olmakla birlikte aday çırak ve çırak öğrencileri fiziksel ve ruhsal yönden zarar verdiği mahkeme kararı ile sabit olanlar. Pratik eğitim programlarında belirtilen iş ve işlemlerde en az %50’sini yapabilecek makine ve teçhizata sahip olmayanlar 3308 ve 5362 Sayılı kanunlar ile bunlara ilişkin mevzuatı mükerreren veya ağır biçimde ihlal edenlerin çıraklık eğitimi yapmalarına izin verilmez.

19

20

21

22 EĞİTİM SİCİL DOSYASI Odalar, eğitim gören çırak, kalfa ve ustalar için birer dosya tutarlar. Bu dosyada, mesleki eğitim merkezlerince tutulan defter, çizelge ve dosyalardan gerekli görülenlerin birer kopyası alınarak saklanır. Bu konuda M.E.M’ler ve odalar karşılıklı yardımlaşmalar, bilgi ve belge alış-verişinde bulunurlar. Odalarda tutulan dosyalar, eğitim sicilini oluşturur. Bu konuda M.E.M’ler ve odalar karşılıklı yardımlaşmalar, bilgi ve belge alış-verişinde bulunurlar. Odalarda tutulan dosyalar, eğitim sicilini oluşturur. Eğitim sicilini oluşturan dosyalar, ustalık sınavından sonra, oda tarafından tutulan üye sicil ile birleştirilerek saklanmaya devam olunur. Eğitim sicilini oluşturan dosyalar, ustalık sınavından sonra, oda tarafından tutulan üye sicil ile birleştirilerek saklanmaya devam olunur. Eğitim sicil dosyalarının düzenli tutulmasından, eksiklik ve yanlışlarından ve kaybından dolayı, hakkında dosya tutulan kişinin herhangi bir şekilde hak ve menfaat kaybına uğraması söz konusu değildir. Kişi, hakkını sicil dışı her türlü delille kanıtlayabilir. Eğitim sicil dosyalarının düzenli tutulmasından, eksiklik ve yanlışlarından ve kaybından dolayı, hakkında dosya tutulan kişinin herhangi bir şekilde hak ve menfaat kaybına uğraması söz konusu değildir. Kişi, hakkını sicil dışı her türlü delille kanıtlayabilir.

23

24

25

26

27

28

29

30 ODA EĞİTİM MÜDÜRÜNÜN NİTELİKLERİ Herhangi bir Esnaf ve Sanatkar teşkilatında seçimle gelmiş yönetici olarak bulunmamak Eğitim alanında ( Tercihen mesleki eğitim ) bilgi ve tecrübe sahibi olmak Eğitim ve öğrenmeye yatkın olmak En az lise mezunu olmak. ODA EĞİTİM MÜDÜRÜNÜN GÖREVLERİ ODA EĞİTİM MÜDÜRÜNÜN GÖREVLERİ Eğitim Müdürü görev yaptığı odanın mevzuat ve diğer düzenlemelerinde verilen her türlü eğitim faaliyetlerini yürütür. Eğitimle ilgili toplantılara iştirak eder. Eğitim toplantıları düzenler. Eğitim yazışmalarını Genel Sekretere sunar. Hizmet içi eğitim faaliyetlerini düzenler. Kurslar düzenler ve benzeri faaliyetler yapar. Genel Sekretere bağlı olarak çalışır. Onun direktifleri doğrultusunda bu işlemleri yürütür. Birlik Eğitim Müdürü ile eğitim konusunda istişarelerde bulunur.


"Sayın Başkan Birliğimize bağlı odalarımızın Sayın Başkanları ve yöneticileri Seminerimize bilgi ve birikimleri ile katkı sağlayan değerli tebliğ sahibi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları