Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GEMİ ATIKLARI YÖNETİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GEMİ ATIKLARI YÖNETİMİ"— Sunum transkripti:

1 GEMİ ATIKLARI YÖNETİMİ
T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Deniz ve Kıyı Yönetimi Dairesi Başkanlığı GEMİ ATIKLARI YÖNETİMİ Ocak 2010 Antalya İbrahim ÖZDEMİR Şube Müdürü

2 Deniz kirliliği ve kaynakları,
Sunum içeriği; Deniz kirliliği ve kaynakları, Deniz kirliliğinin deniz ekosistemine etkileri Yasal çerçeve Ulusal mevzuat Uluslar arası düzenlemeler

3 Deniz Kirliliği Kaynakları
1- Karasal kökenli kirlilik kaynakları a-Evsel atıklar b-Endüstriyel atıklar c-Yayılı kirlilik (tarım faaliyetleri)

4 Deniz Kirliliği Kaynakları
2-Deniz ulaşımı kökenli kirlilik kaynakları a-Gemilerden kaynaklanan atıklar b-Kazalar sonucunda oluşan kirlilik

5 Deniz Kirliliği Kaynakları
3-Diğer kirlilik kaynakları a-Turizm ve rekreasyon b-Katı atık depolama sahaları c-Atmosferik emisyonlar d-Maden alanları

6 Deniz Kirliliği İnsanlar tarafından enerji veya maddelerin deniz ortamına dolaylı ya da direk olarak verilmesiyle; deniz kalitesinin kullanım açısından bozulması, balıkçılık gibi denizcilik aktivitelerinin engellenmesi, insan sağlığının tehdit edilmesi, doğal kaynaklara zarar veren etkilerin oluşması gibi sonuçların ortaya çıkması durumu şeklinde tanımlanabilir. Deniz suyunda bulunan oksijenin %70’ini denizlerdeki bitkiler üretir. İnsan gıdasının protein ihtiyacını büyük oranda sağlayan denizlerdeki doğal denge; evsel ve endüstriyel atıklar,zirai mücadele ilaçları ve petrol atıkları ile bozulmaktadır. Petrol türevleri, pestisit ve ağır metal gibi kimyasal kirleticiler; sucul canlılarda yarattığı toksik, akut, kronik ve doğrudan etkilerin yanısıra, dolaylı fizyolojik etkileri de olmaktadır. Bu tür kirleticiler, canlı kaynakların yumurta, larvalarını ve genç bireylerini çok daha fazla etkilemektedir.

7 Deniz Kirliliği Gemilerden kaynaklanan sintine suları ve petrol taşımacılığı esnasında oluşabilecek kazalar nedeniyle ortaya çıkan petrol kirlenmesi gemi kaynaklı kirleticilerin en önemlileridir. Yağ deniz suyundan daha az bir yoğunluğa sahip olduğundan, yüzeyde bir tabaka oluşturur, bu da canlılar için hayat kaynağı olan oksijenin deniz içine yayılmasını önler ve böylece canlı kaynakların sürdürülebilir üretimlerini ve nesillerini devam ettirmeleri tehlikeye girmektedir. Denizdeki biyolojik hayatın verimliliği ve sürekliliği, sudaki oksijen ve ısı miktarı ile güneş ışığına bağlıdır. Bu üç fiziki şartı belirleyen en kritik bölge ise ilk milimetreleridir. Bu bölgelerin önemini şu şekilde açıklayabiliriz;

8 Petrol Kirliliğinin Deniz Ortamına Olan Etkileri
Deniz hayatının devamlılığı için en önemli öğe, deniz suyundaki oksijen seviyesidir. Bu oksijenin büyük bir kısmı atmosferden gelmektedir. Bu oranın dışında kalan az bir kısımda, denizde bulunan fitoplankton ve fotosentez yapan diğer bitkisel organizmalardan gelmektedir. Bu anlamda yüzey tabakası, atmosferde serbest halde bulunan oksijenin çözülerek deniz suyuna geçmesine ortam oluşturmaktadır. Atmosferdeki oksijen deniz suyuna karışır ve akıntılar sayesinde denizin farklı derinliklerine dağılır.

9 Petrol Kirliliğinin Deniz Ortamına Olan Etkileri
Tüm su ortamlarında olduğu gibi denizlerde de birincil üretkenlik güneş ışığına bağlıdır. Besin zincirinin en alt kısmında yer alan fitoplanktonların birçoğunun fotosentetik özellikte olmalarından dolayı güneş ışığının varlığı zorunluluk arz etmektedir. Bu anlamda, yüzeysel suların ışık geçirgenliği denizel ortamdaki canlılık için hayati önem taşımaktadır. Deniz yüzeyinin berraklığı ve temizliği güneş ışığının derin bölgelere inmesini sağlayan en önemli faktördür .

10 Petrol Kirliliğinin Deniz Ortamına Olan Etkileri
Deniz suyu sıcaklığı, biyolojik aktivitelerin devamlılığı ve eko denge için önem arz eden konuların bir diğeridir. Deniz suyu sıcaklığının belli aralıkta kalmasına sebep olan denge, atmosferle temas eden yüzeysel suların atmosferik ısıyı emmesi ile gerçekleşmektedir. Bu bağlamda yüzeysel suların temiz ve ışık geçirgenliğini engellemeyecek nitelikte olması çok önemlidir. Isı alışverişinin miktarı ise deniz yüzeyinin ilk milimetresindeki temizliğe bağlıdır.

11 Denizcilik Faaliyetlerinden Kaynaklanan Kirlilik
Deniz taşımacılığı diğer taşımacılık metotları arasında en ucuz ve çevre dostu olması, deniz ticaretinin ve bölgenin ekonomisinin büyümesine yardımcı olmasıyla birlikte, yapılan yanlış ve yetersiz uygulamalar sonucunda deniz çevresinin kirlenmesi riski artmaktadır.

12 GEMİLERİN OPERASYONEL FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN DENİZ KİRLİLİĞİ
Malesef gemilerden kaynaklanan deniz kirliliği sözkonusu olduğunda kazasal kirliliğin yanında daha az medyatik ve ilgi çekici olan ancak diğer deniz kirliliklerinin yanında oldukça büyük öneme ve tehlikeye haiz bir başka kirlilik türü daha mevcuttur bu da “operasyonel kirlilik” olarak tanımlanabilir. Bunlar gerçekten ilgi çekiçi olmasa da yapılan çalışmalar Akdeniz’e yıllık ortalama 100, ,000 ton petrol atığının bıralıkdığını göstermektedir.

13 Denizcilik Faaliyetleri Kirlilik Kaynakları
Petrol Ürünleri Dökme olarak taşınan zehirli sıvı maddeler Konteynırlarda taşınan diğer zararlı maddeler, Gemilerin sintine, slaç, slop, balast ve tank yıkama suları Gemi kaynaklı evsel atık sular ( tuvalet, lavabo ve mutfaklardan gelen sular) Gemilerin çöpleri Gemilerin emisyonları Kirletici balast suları

14 Deniz Kirliliği Gerçekte, gemilerin operasyonlarından kaynaklanan deniz kirliliğinin önlenmesi için yasal çerçeve mevcuttur. MARPOL 73/78 Ek-1 Madde 10’da Akdeniz ve Karadeniz Özel Alan Olarak belirlenmiştir. Atıkların denize atılması yasaklanmış ve Akdeniz’e kıyısı olan her limanda atık alım tesislerinin bulunması zorunluluğu getirilmiştir. Her ne kadar gemi kaza risklerini azaltıcı önlemler alınsa da kazaların tamamen ortadan kaldırılması mümkün değildir. Öyle ise gemilerden kaynaklanan kirliliğin en aza indirilmesi için yapılması gereken en önemli şey operasyonel kirliliğin önlenmesi için mevcut Uluslararası Sözleşmelerin çok iyi şekilde uygulanması ve uygulamaların iyileştirmesi gerekmektedir.

15 Yasal Çerçeve ULUSAL MEVZUAT Çevre Kanunu
Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Gemi ve Deniz Araçlarına verilecek Cezalarda Suçun Tespiti ve Cezanın Kesilmesi Usulleri ile Kullanılacak Makbuzlara Dair Yönetmelik Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çerçevesinde Uygulanacak Ücretler ve Esaslar Hakkında Tebliğ Gemi Atıklarının Bildirimi ve Haberleşme Genelgesi 2009/13 Sayılı Yetki Devri Genelgesi ULUSLAR ARASI DÜZENLEMELER MARPOL 73/78 Sözleşmesi 2000 /59 EU Direktifi

16 Çevre Kanunu (İlgili hükümler)
Kirletme yasağı: Madde 8 – Her türlü atık ve artığı, çevreye zarar verecek şekilde, ilgili yönetmeliklerde belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak doğrudan ve dolaylı biçimde alıcı ortama vermek, depolamak, taşımak, uzaklaştırmak ve benzeri faaliyetlerde bulunmak yasaktır. Kirlenme ihtimalinin bulunduğu durumlarda ilgililer kirlenmeyi önlemekle; kirlenmenin meydana geldiği hallerde kirleten, kirlenmeyi durdurmak, kirlenmenin etkilerini gidermek veya azaltmak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler.

17 İzin Alma, Arıtma ve Bertaraf Etme Yükümlülüğü:
Çevre Kanunu İzin Alma, Arıtma ve Bertaraf Etme Yükümlülüğü: Madde 11- Liman, tersane, gemi bakım-onarım, gemi söküm, marina gibi kıyı tesisleri; gemi ve diğer deniz araçlarında oluşan atıkların alınması, depolanması, taşınması ve bertarafı ile ilgili işlemleri ve tesisleri yapmak veya yaptırmakla yükümlüdürler.

18 Çevre Kanunu Denetim, Bilgi Verme ve Bildirim Yükümlülüğü:
Madde 12 – Bu Kanun hükümlerine uyulup uyulmadığını denetleme yetkisi Bakanlığa  aittir. Gerektiğinde bu yetki, Bakanlıkça; il özel idarelerine,  çevre denetim birimlerini kuran belediye başkanlıklarına, Denizcilik Müsteşarlığına, Sahil Güvenlik Komutanlığına, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belirlenen denetleme görevlilerine veya Bakanlıkça uygun görülen diğer kurum ve kuruluşlara devredilir. Denetimler, Bakanlığın belirlediği denetim usul ve esasları çerçevesinde yapılır.

19 Çevre Kanunu İdari cezalarda yetki: Madde 24 – Bu Kanunda öngörülen idarî yaptırım kararlarını verme yetkisi Bakanlığa aittir. Bu yetki, 12 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca denetim yetkisinin devredildiği kurum ve merciler tarafından da kullanılır.

20 Çevre Kanunu İdari Nitelikteki Cezalar: Madde 20 – (g) bendi
Çevre Kanununda (madde 12) öngörülen  bildirim ve bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere idarî para cezası uygulanır. Madde 20 – (ı) bendi Bu Kanunda öngörülen yasaklara ve sınırlamalara aykırı olarak ülkenin egemenlik alanlarındaki denizlerde ve yargılama yetkisine tâbi olan deniz yetki alanlarında ve bunlarla bağlantılı sularda, tabiî veya sunî göller ve baraj gölleri ile akarsularda petrol türevli atıkların, pis suyun, çöplerin ve tehlikeli atıkların boşaltılması yasaktır.

21 Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye'nin deniz yetki alanlarında gemilerin normal faaliyetlerinden kaynaklanan atıkların deniz ortamına verilmesinin önlenmesi amacıyla gemilerden; atıkların alınması, depolanması ve bertaraf tesislerine taşınması ile ilgili işlemlerin yapılması ve bu amaçla limanlarda kurulması ve işletilmesi gerekli olan atık kabul tesisleri ve atık alma gemilerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Bu Yönetmelik hükümleri, Türkiye'nin deniz yetki alanlarında bulunan gemileri, bu alanlarda bulunan limanlarda yapılması gerekli atık kabul tesislerini, atık alma gemilerini ve atıkların bertaraf tesislerine taşınmasını kapsar.

22 Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
LİMANLAR -Atık Kabul Tesisi Kurmakla, -Gemilerden Atık Almakla, -Atıkları Bertaraf Etmek/ettirmekle, GEMİLER -Atık Bildirimi Yapmakla -Atıkları Lisanslı Atık Kabul Tesislerine, Atık Alma Gemilerine Vermekle ATIK ALMA GEMİLERİ -Gemilerden Atık Almakla, -Atıkları Atık Kabul Tesisine Vermekle Sorumlular ve Yükümlülükler LİMAN BAŞKANLIKLARI -Gemilerin Kontrolleri, -Atık Bildirimlerinin Kontrolü -Atık Alma Gemilerinin Denetlenmesi İL MÜDÜRLÜKLERİ - Atık Alma Gemilerinin Lisanslandırılması, -Atık Alma Gemisi ve Kabul Tesislerinin Denetlenmesi, Atık Kabul Tesislerinin Atık Envanterlerinin Kontrol ve Takibi BAKANLIK -Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasını sağlamakla -Atık kabul tesislerinin lisanslandırılması, -Atık alma gemisi ve kabul tesislerinin denetlenmesi, -Atık alım ücretlerinin belirlenmesi, (Dz. Müsteşarlığı ile Birlikte)

23 Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Muafiyetler ve Alternatif Uygulamalar Limanın faaliyetleri nedeni ile bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasının tamamen veya kısmen gereksiz, yersiz veya imkansız olduğunu düşünen liman yöneticileri, Bakanlığa yazılı olarak başvurarak muafiyet isteğinde bulunabilir. Bu başvuruda; bu Yönetmelik hükümlerinin kendi limanına uygulanmasının niçin gereksiz, yersiz veya imkansız olduğunu, MARPOL 73/78 hükümlerine uymak için önereceği alternatif uygulamaları ve Bakanlığın ihtiyacı olan diğer bilgileri verir. Bakanlık gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yaptıktan sonra liman yöneticisinin talebini uygun görmesi durumunda, alternatif uygulamayı açıklayan bir muafiyet belgesini liman yöneticisine verir.

24 Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Büyükşehir Belediyeleri Sorumlulukları; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesi (i) bendi gereğince Büyükşehir Belediyeleri gemi atıklarının; toplanması, taşınması, arıtma ve ayrıştırılması işlemlerini bu Yönetmelik hükümlerine göre yapmakla yükümlüdürler. Bu bağlamda Büyükşehir Belediyeleri; Sorumlu olduğu bölgelerde yer alan limanlara gelen, yanaşmak üzere açıkta bekleyen ve uğraksız gemilerin talebi üzerine geminin gecikmesine yol açmaksızın atıkları almakla, Atık kabul tesislerinde toplanan MARPOL 73/78 Ek-I kapsamındaki atıklar için ayrıştırma tesisi kurmak/kurdurmakla, MARPOL 73/78 Ek-IV ve Ek-V kapsamındaki atıkları bertaraf tesislerine taşımak ve/veya taşıtmakla, Bu yönetmelik hükümlerini yerine getirebilmek için Atık Yönetim Planlarını Bakanlığa onaylatarak izin almakla,          Yapılan tüm iş ve işlemleri ve bu hususlarla ilgili gerekli düzenlemeleri yaparak her iki ayda bir Valiliğe, her dört ayda bir Bakanlığa rapor sunmakla sorumludurlar.

25 Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Petrol ve Petrol Türevli Atıkları Kabul Edecek Atık Kabul Tesisleri Yeterlik Kriterleri Tesis, limanda kullanıma uygun, erişilir ve limanı kullanan tüm gemilerin ihtiyaçlarına yeter kapasitede olmalıdır.       Tesis, gemi tarafından bildirim yapıldıktan sonra yirmi dört saat içinde geminin petrol ve petrol türevli atıklarını alabilecek kapasitede olmalıdır.                                          Tesis, kirli balast transferinde, işlem başladıktan sonra on saat içinde atık alımını tamamlayacak kapasitede olmalıdır. Tesis, sintine suları, slaç ve slop alımında işlem başladıktan sonra dört saat içinde atık alımını tamamlayacak kapasitede olmalıdır. Tesis, petrol ve petrol türevli atıklar için, MARPOL 73/78 EK-I'de ölçüleri belirtilen standart boşaltma bağlantı flencine sahip olmalıdır. Bu bağlantı flenci, gemilerin petrol ve petrol türevli atık boşaltım devrelerine bağlanabilir özellikte olmalıdır. Tesis, slaç kabulü için en az on ton, sintine suyunun kabulü için en az onbeş ton kapasitede tanka sahip olmalıdır. Tesis, petrol ve petrol türevli sıvı atıkların yağı alındıktan sonra kalan su, 4 /9/1988 tarihli ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde yer alan sınır değerlere uygun şekilde arıtılmalıdır.

26 GEMİLERDEN ATIK ALINMASI VE ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ ÇERÇEVESİNDE UYGULANACAK ÜCRETLER VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (2009/3) Bu tebliğ ile limanlarda uygulanacak atık alım ücretlerinin ve bu ücretlendirilmede uyulması gereken esasların belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu sayede tüm limanlarda uygulanacak ücretlerin eşgüdümlü olması sağlanmıştır. Bu tebliğde ön görülen sabit ücret uygulaması tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

27 GEMİLERDEN ATIK ALIM HİZMETİ ÜCRET TARİFESİ
GRT 1. Kısım 2. Kısım Sabit Ücret (€ ) Sabit Ücrete Dâhil Verilebilecek Atık Miktarı (m3) Atık Ücreti (€/m3) MARPOL EK-I (sintine suyu, atık yağ, slaç) MARPOL EK-IV EK-V slop, kirli balast Sintine suyu slaç, atık yağ 0-1000 80 1 2 1,5 35 15 25 140 3 210 4 250 5 300 6 350 7 400 8 540 10 60000-üstü 720 13

28 GEMİ ATIKLARININ BİLDİRİMİ VE HABERLEŞME GENELGESİ (2006/6)
Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin “Gemilerin Yükümlülükleri” başlıklı 10. maddesinde, “gemiler limanlara yanaşmalarında gemi kaptanı; gemide mevcut atık türü ve miktarını, atıklarını verip vermeyeceğini veya bir sonraki limanda atıklarını boşaltacağını liman yöneticisine ve liman başkanlığına bildirir.

29 GEMİ ATIKLARININ BİLDİRİMİ VE HABERLEŞME GENELGESİ (2006/6)
- Liman dışı sefer yapan tüm yolcu gemileri, 150 GRT ve üstündeki petrol tankerleri ile 400 GRT ve üstündeki diğer gemilerin donatan, işletici, kaptan ya da acenteleri gemilerin limana varışlarından en az 24 saat önce Liman Başkanlıklarına ve ilgili liman yöneticilerine Ekte verilen “Atık Bildirim Formu”nu göndermekle yükümlüdürler. - Gemilerin bildirim yaptıktan sonra limana geliş gün ve saatindeki değişiklikler derhal Liman Başkanlığına bildirilir. - Hiç atık vermeyeceğini bildiren gemilerle ilgili olarak Liman Başkanlıkları; - Bildirim yapan geminin gideceği bir sonraki liman Türk Karasularında bir liman ise, bu limanın bağlı bulunduğu Liman Başkanlığına, - Geminin gideceği bir sonraki liman Türk Karasuları dışında bir liman ise, limanın bağlı olduğu resmi otoriteye, geminin bildirim yaptığı limandan ayrılmasını takiben, gemide bulunan atıklar hakkında bilgi verir.

30 GEMİ ATIKLARININ BİLDİRİMİ VE HABERLEŞME GENELGESİ (2006/6)
- Bildirim yapmayan veya yanlış/eksik bildirim yapan gemiler için; Yönetmeliğin 28inci maddesi uyarınca 2872 sayılı Kanunun ilgili idari ve cezai hükümleri uygulanır. Liman Başkanlıkları, bildirim yapmayan veya yanlış/eksik bildirim yapan gemiler hakkında gerekli cezai işlemin uygulanabilmesi için mülki amire yazılı ihbarda bulunur. - Gemiler tarafından limanlara gönderilen (atık verileceği beyan edilen) atık bildirim formları, liman işletmeleri tarafından atık transfer formları ile birlikte aylık olarak Valiliğe (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) gönderilecektir. - Atık Kabul Tesisi Lisans Belgesinde belirtilen atıkların dışında atık alınması yasaktır.

31 ATIK BİLDİRİM FORMU THE WASTE NOTIFICATION FORM ……………………………
ATIK BİLDİRİM FORMU THE WASTE NOTIFICATION FORM ……………………………..LİMAN BAŞKANLIĞINA

32 2009/13 Sayılı Yetki Devri Genelgesi
Bu Genelge, Çevre Kanununun 12 ve 24. maddelerine dayanılarak çıkarılmış olup, Türkiye’nin yargılama yetkisine tâbi olan deniz yetki alanlarında gemi ve diğer deniz araçlarından kaynaklanan deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik denetim, kontrol yapma ve idari yaptırım uygulama yetkisinin devredileceği kurumların belirlenmesi ve bu kurumlarca uygulanılacak iş ve işlemlere ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmıştır.

33 2009/13 Sayılı Yetki Devri Genelgesi
Ülkemizin egemenlik alanlarındaki denizlerde Çevre Kanunu hükümlerine uyulup uyulmadığının denetleme yetkisi, Denizcilik Müsteşarlığı ve Bölge Müdürlüğü Bağlısı Liman Başkanlıklarına, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bölge Komutanlığı bağlısı Bot Komutanlıklarına, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığına, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığına devredilmiştir. SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

34 2009/13 Sayılı Yetki Devri Genelgesi
2009/13 sayılı Yetki Devri Genelgesi sadece gemilerce yapılan ihlallerin tespitini kapsamakta olup, uygulama alanı deniz sahasıdır. Yani, kıyı tesislerinden kaynaklanan herhangi bir deniz kirliliğinin kontrolü, denetimi ve idari yaptırım uygulanması İl Çevre ve Orman Müdürlüklerinin yetkisi altındadır.

35 Yetki Devri Yapılan Kurumların Yetki Konuları ve Yetki Alanları
Denizcilik Müsteşarlığı ve Bölge Müdürlüğü Bağlısı Liman Başkanlıkları Limanlarda; (balıkçı barınakları ve yat limanları hariç) iskeleyi çevreleyen 1 (bir) deniz miline kadar olan deniz alanlarında gemi ve diğer deniz araçlarından kaynaklanan deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik denetim, kontrol yapma ve Çevre Kanununun 20/ı maddesi gereğince idari yaptırım uygulama, Gemiler tarafından ulusal mevzuat ve uluslararası kurallar gereği tutulması gereken kayıtların tutulmadığının ve 2006/6 sayılı Gemi Atıklarının Bildirimi ve Haberleşme Genelgesine uygun olarak atık bildiriminin yapılmadığının tespit edilmesi durumunda, Çevre Kanununun 20/g maddesi gereğince idari yaptırım uygulama (Büyükşehir Belediyeleri sorumluluğundaki deniz alanları dahil tüm deniz alanlarında), Yabancı devlet egemenliği altındaki sularda bu devletlerin mevzuatının Türk bayraklı gemiler tarafından ihlali durumunda, ilgili devletin ceza uygulamaması ve Türkiye'nin cezalandırmasını talep etmesi durumunda Çevre Kanunu’nun ilgili maddelerine göre idari yaptırım uygulama.

36 Yetki Devri Yapılan Kurumların Yetki Konuları ve Yetki Alanları
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bölge Komutanlığı bağlısı Bot Komutanlıkları Denizcilik Müsteşarlığı ve Bölge Müdürlüğü Bağlısı Liman Başkanlıklarının yetki alanları ile Büyükşehir Belediyeleri deniz yetki alanlarının dışında kalan tüm deniz alanlarında, balıkçı barınakları ve yat limanları da dahil olmak üzere gemilerden kaynaklanan deniz kirliliğinin denetim, kontrol yapma ve Çevre Kanununun 20/ı maddesi gereğince idari yaptırım uygulama.

37 Yetki Devri Yapılan Kurumların Yetki Konuları ve Yetki Alanları
İstanbul, Kocaeli, Antalya ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlıkları İl sınırları dahilinde belirlenen deniz yetki alanlarında gemi ve diğer deniz araçlarından kaynaklanan deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik denetim, kontrol yapma ve Çevre Kanununun 20/ı maddesi gereğince idari yaptırım uygulama.

38 İllegal Deşarjların Denetimi
Bu kurumlar 2007 yılı itibariyle 546 gemiye Çevre Kanununa aykırılıktan dolayı YTL cezai işlem uygulamıştır yılında bu oran 639 gemiye TL şeklinde gerçekleşmiştir.

39 GEMİLERİN ÜRETTİĞİ ATIKLAR VE YÜK ARTIKLARI İÇİN KULLANILAN LİMAN ATIK ALIM TESİSLERİ HAKKINDA AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEY DİREKTİFİ (2000/ 59 EU) Bu Direktifin amacı, gemilerin ürettiği atıklar ve yük artıkları için liman atık alım tesislerinin varlığını ve kullanımını iyileştirmek suretiyle Topluluk içindeki limanları kullanan gemilerin ürettiği atıklar ile yük artıklarının denize tahliyesini azaltmak ve bu şekilde deniz ortamının korunmasını artırmaktır.

40 Teşekkür ederim…


"GEMİ ATIKLARI YÖNETİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları