Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANTİDOTLAR  Akut zehirlenmelere neden olan kimyasal etkenlerin ancak bazılarına karşı spesifik antidot vardır.  4 ana grupta sınıflandırılabilirler 

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANTİDOTLAR  Akut zehirlenmelere neden olan kimyasal etkenlerin ancak bazılarına karşı spesifik antidot vardır.  4 ana grupta sınıflandırılabilirler "— Sunum transkripti:

1 ANTİDOTLAR  Akut zehirlenmelere neden olan kimyasal etkenlerin ancak bazılarına karşı spesifik antidot vardır.  4 ana grupta sınıflandırılabilirler  1) kimyasal antagonistler  2)fizyolojik antagonistler  3)farmakolojik antagonistler  4)metabolizma düzeyindeki antagonistler

2 KİMYASAL ANTAGONİSTLER  Bunlar vücutta zehirle kimyasal kompleks yapar. Bu yolla zehiri inaktive eder  Bazende oluşan kompleks aracılığı ile itrahı artırır.

3 Kimyasal antagonistler-2 Zehir antidot Civa, arsenik, bizmut, Kadmiyum………………………………………….dimerkaprol Kurşun……………….........................kalsiyum disodyum EDTA, penisilamin,dimerkaprol penisilamin,dimerkaprol Demir bileşikleri…………………..desferrioksamin(deferoksamin) Bakır ve altın bileşikleri…………………….penisilamin Heparin………………………………………..protamin sülfat Asetaminofen(parasetamol)……………………..N-asetilsistein Siyanürler ve sodyum Nitroprusiyat………………………..methemoglobinemi, hidroksikobalamin hidroksikobalamin

4 Kalsiyum disodyum EDTA  Divalant ve trivalant metallerle şelasyon yaparlar  Şelasyon yapıcı ajana afinitesi kalsiyumdan daha yüksek olan metallerle zehirlenmelerde kullanılır  Başlıca kullanımı kurşun zehirlenmesidir  Kurşunun şelasyonda kalsiyumla yer değiştirmesine bağlıdır  Ağız yolunda alınınca %5’ten azı absorbe olur  Renal yoldan itrah edilir. Bu nedenle böbreklerin fonksiyonu normal olmalı

5  Başlıca ekstrasellüler ortamda dağılır  Sodyum EDTA i.v. yoldan hızlı verilirse hipokalsemik tetaniye yol açar  Fakat kalsiyum disodyum EDTA i.v. Büyük miktarda verilebilir  Toksik etkisi proksimal tübül hücreleri üzerinedir

6 Dimerkaprol  2. dünya savaşı sırasında kullanılan arsenik gazına karşı antidot araştırıldığı sırada bulunmuş  Ağır metallerle şelasyon yaptığı keşfedilmiş  Etkisini yapısındaki sülfidril gruplarının metallerle kompleks oluşturması yoluyla ortaya çıkar  Arsenik, civa, altın gibi metallerin sülfidril grupları üzene olan etkilerini ortadan kaldırır

7  Ağız yolundan kullanılmaz i.m. Verilir  Yan etkisi var (sistolik ve diyastolik kan basıncını artırır  Bulantı, kusma, başağrısı,yüzde yanma hissi  Karaciğer yetmezliği olanlarda kontrendikedir

8 Penisilamin  İlk olarak 1953 yılında penisilin tedavisi gören karaciğer hastalarının idrarında izole edilmiştir  G.İ. Sistemden absorbe olur  Yiyecekler, demir, ve antiasitler abs. azaltır  Büyük kısmı karaciğerde absorbe olur  Penisiline allerjisi olanda alerjik reaksiyon olabilir  Hematolojik sistemde oldukça ciddi etkilenebilir (lökopeni, aplastik anemi, agranositoz)  Gebelik, böbrek yet. kontrendike

9 Deferoksamin  Demire karşı yüksek afinitesi vardır  Hemosiderin ve ferritinden kolayca, transferriden daha zayıf bir güçle demiri ayırır  Hemoglobin ve sitokromdaki demire dokunmaz  Parenteral uygulanır  Plazma enzimlerince metabolize edilir böbreklerle atılır  Görme işitme ile ilgili nörotoksik etki gösterir  Gebelikte ve böbrek yet. kontrendike

10 FİZYOLOJİK ANTAGONİSTLER  Bunlar zehirlenme etkeni tarafından etkilenen yapılar üzerinde zıt yönde etki yapan maddelerdir Konvülsiyon yapıcı maddeler…………….diazepam,barbitüratlar Vazokonstriktör ilaçlar…………………….nitritler ve diğer vazodilatörler Amfetaminler………………………………klorpromazin ve türevleri İzoniazid ……………………………….pridoksin

11 Farmakolojik antagonistler  Bunlar zehirlenme etkeninin etkilediği reseptörü bloke ederek antidotal etkinlik yaparlar Narkotik analjezikler……………………………………naloksan Muskarinik ilaçlar ve antikolinesterazlar………………..atropin Atropin………………………………………………..fizostigminHistamin………………………………………antihistaminikler

12 Metabolizma düzeyindeki antagonistler  Oral antikoagülanlar………..K-vit  Karbonmonoksit……….saf oksijen  Methotreksat…………..folinik asit  Metil alkol ve etilen glikol………etanol  Siyanür…….sodyum tiyosülfat  Asetaminofen………..N-asetilsistein  Organofosfatlı zehirlenme…..pralidoksim, obidoksim obidoksim Methemoglobinemi……………..metilen mavisi


"ANTİDOTLAR  Akut zehirlenmelere neden olan kimyasal etkenlerin ancak bazılarına karşı spesifik antidot vardır.  4 ana grupta sınıflandırılabilirler " indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları