Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROF.DR. YASEMİN ARBAK PROF.DR. ÖMÜR ÖZMEN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROF.DR. YASEMİN ARBAK PROF.DR. ÖMÜR ÖZMEN"— Sunum transkripti:

1 PROF.DR. YASEMİN ARBAK PROF.DR. ÖMÜR ÖZMEN 17.01.2011-21.01.2011
Modül / ders TASARIMI PROF.DR. YASEMİN ARBAK PROF.DR. ÖMÜR ÖZMEN

2 DERS / MODÜL TASARIMI ÖĞRENME ÇIKTILARI Program Çıktıları
Dersin /Modülün Amacı Program Çıktılarına Ders/Modül Bazında İfade Edilmesi Öğrenme Çıktılarının Yazılması Modülün / Dersin Geliştirilmesi Gözden Geçirilmesi Öğrenme Çıktılarının işaret Ettiği Asgari Değerlendirme Kriterlerinin Yazılması Değerlendirme Kriterlerine Ne Ölçüde Ulaşıldığını Belirlemek Üzere Değerlendirme Yöntemlerinin Geliştirilmesi Öğrenenin Değerlendirme Kriterlerine Ulaşmasını Sağlayacak Öğretme(teaching) Stratejilerinin Belirlenmesi

3 DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI VE AMACI

4 Öğrenme çıktıları Bologna eğitim reformunun temel yapı taşlarıdır
ÖĞRENME ÇIKTILARI-TANIM ÖĞRENME ÇIKTILARI Öğrenme çıktıları Bologna eğitim reformunun temel yapı taşlarıdır ÖĞRENME ÇIKTILARI Öğrenme sürecinin sonunda başarılı bir öğrencinin(learner) bilmesi, anlaması ve/veya sergilemesi beklenen bilgi, beceri, yetkinlik, tutum, davranışları vb. tanımlayan ifadelerdir. ÖRNEK At the end of this seminar the learner is expected to be able to produce effective learning outcomes for a course in higher education, pointing out the main components of the learning outcomes.

5 Öğrenme çıktısı öğrenciden bekleneni ifade etmelidir.
ÖĞRENME ÇIKTILARININ YAZILMASI (1) ÖĞRENME ÇIKTILARI Öğrenme çıktısı öğrenciden bekleneni ifade etmelidir. ÖRNEK Students will demonstrate detailed information about the foundation, members, aims, structures and activities of the important international institutions (teacher /input centered ). It is expected that students will demonstrate detailed understanding about the foundation, members, aims, structures and activities of the important international institutions (outcome /student centered) .

6 ÖĞRENME ÇIKTISI & AMAÇ İFADELERİ*
ÖĞRENME ÇIKTILARI Amaç ifadeleri, öğretme işlevi, öğreticinin yönelimi ve/veya bir ders-modül süresince ele almayı planladığı içerikle ilgilidir. Öğrenme çıktıları, öğrenme işlevi ile ilgilidir ve öğrenme periyodu süresince öğrenciden bekleneni tanımlar. Öğrenme çıktıları bu bağlamda hedeflenen öğrenme standartlarına işaret eder. Amaç ifadeleri, öğretme işlevi ve bu işlevin yönetilmesi ,öğrenme çıktıları ise öğrenme işleviyle ilgilidir. * DERSİN AMACI

7 ÖĞRENME ÇIKTISI & AMAÇ ÖĞRENME ÇIKTILARI Amaç ifadeleri ve öğrenme çıktıları farklı işlevlere sahiptir. Bu nedenle bir ders/modül içeriğinin yazılmasında her iki ifadeye de yer verilir. Amaç ifadesi , dersin/modülün genel amacını, içeriğini programda yer alan diğer derslerle ilişkisini tanımlayabilir. Dersin/modülün ön koşullarını içerebilir. Amaç ifadesinin çok uzun olmasına gerek yoktur ve bir ders içeriğinde kesinlikle öğrenme çıktılarından daha az yer kaplamalıdırlar.

8 ÖĞRENME ÇIKTILARI ÖĞRENME ÇIKTISI & AMAÇ AMAÇ İFADELERİ İÇİN ÖRNEKLER
The aim is to provide an introduction to the application of statistical theory in general insurance. The aim of the course is to introduce students to the basic areas of digital electronics, as they may be encountered in physics instruments, and to provide the necessary theoretical background to carry out experimental investigations. This module aims to provide students on all of our programmes with an effective and common grounding in written and interpersonal skills. The aim of the course is to introduce students to the role of the manager and management functions, organization theory and interpersonal communication as they pertain to the management of work groups and organizations. The course aims to provide students the core issues of macro economics ; analyses national income and its determination, changes in national income, elements of public finance, money and banking, macroeconomic policy, economic growth and development.

9 Knowledge and Understanding ( Subject Specific)
ÖĞRENME ÇIKTILARI- TÜRLERİ ÖĞRENME ÇIKTILARI Knowledge and Understanding ( Subject Specific) Intellectual skills ( Subject Specific) Professional and Practical skills ( Subject Specific) General and Transferable skills(transferable-generic skills)

10 Knowledge and Understanding ( Subject Specific)
ÖĞRENME ÇIKTILARI- TÜRLERİ ÖĞRENME ÇIKTILARI Knowledge and Understanding ( Subject Specific) Stress main information to be gained and the concepts that should be understood. They use verbs that show the ability of the students to recall or explain important information. At the end of the course it is expected that the learner will be able to identify possible individual, group and organizational level factors effecting behavior in given business situation.

11 Intellectual skills ( Subject Specific)
ÖĞRENME ÇIKTILARI- TÜRLERİ ÖĞRENME ÇIKTILARI Intellectual skills ( Subject Specific) stress on higher cognitive abilities, for example: Problem posing and problem solving; Being able to draw reasoned conclusions; Critical thinking, analysis and evaluation etc. At the end of the course it is expected that the learner will be able to evaluate the use of appropriate positive reinforcements for improving behavior.

12 Professional and Practical skills ( Subject Specific)
ÖĞRENME ÇIKTILARI- TÜRLERİ ÖĞRENME ÇIKTILARI Professional and Practical skills ( Subject Specific) stress on the ability of the students to apply and adopt the topics into professional applications, for example: Using lab equipment and/or applying standard procedures for examination Designing and carrying out research projects Appling general & personal skills in relation to a specific topic (e.g. report writing; using numeracy skills in accounting, … etc). At the end of the course it is expected that the learner will be able to design a research study for answering proposed research questions.

13 Tranferable Skills ( Generic Skills)
ÖĞRENME ÇIKTILARI- TÜRLERİ ÖĞRENME ÇIKTILARI Tranferable Skills ( Generic Skills) Skill that are readily transferable to employment in other contexts, such as written and oral communication, working within a team, problem solving, numeracy and IT skills. At the end of the course it is expected that the learner will be able to ; Work effectively as part of a team participating and interacting in the group in a productive manner for him/herself and for the group as a whole . Demostrate high communication skills in writing a report Acquire the skills to use library and internet resources independently Value the need for, and engagement in self-managed and life-long learning

14 KNOWLEDGE & UNDERSTANDING
ÖĞRENME ÇIKTILARININ YAZILMASI (1) ÖĞRENME ÇIKTILARI BLOOM TAKSONOMİSİ (Bilişsel Alan) Bilginin, hiçbir değişime uğratılmaksızın olduğu gibi alındığı basamak ÖRNEK FİLLER Tanımlama Ad verme Listeleme Eşleştirme Ezberleme Sıralama Belirtme Tekrarlama BİLGİ Bilginin, birey tarafından özümsendiği; özünü yitirmeden özetlenip yorumlandığı;farklı ifade biçimlerine dönüştürüldüğü basamak Sınıflama Yorumlama Özetleme Kendi ifadesi ile söyleme Karşılaştırma Örnekleme Benzerlik ve farklılıkları ayırt etme KAVRAMA Bilginin yeni durumları açıklamada yada yeni problem durumlarını çözüme ulaştırmada kullandığı basamak Uygulama Çalıştırma Problem Çözme Kullanma Gösterme Seçme/Hazırlama Yürütme UYGULAMA Bilginin onu oluşturan alt unsurlara ayrıştığı, temelinde yatan sayıltıların yada örgütlenme ilkelerinin belirlendiği basamak Analiz etme Sınıflandırma Veri Toplama Ayırt etme Öğelerini ayırma Zıtlıkları belirleme Envanter yapma Ölçme Sorgulama ANALİZ Bilginin sayıltı ya da örgütlenme ilkeleri doğrultusunda yeniden oluşturulup, yeni bir form kazandığı basamak Birleştirme Kurma Toplama Oluşturma Tasarlama Formüle etme Sentezleme Geliştirme SENTEZ Örgütlenmiş bilgi bütününün temelinde yatan sayıltı ya da örgütlenme ilkeleri ile tutarlılığının iç ölçütlerle , Örgütlenmiş bilgi bütünün açıkladığı alanın özellikleriyle tutarlılığın dış ölçütlerle değerlendirildiği basamak Değerlendirme Sonuçlandırma Doğrulama Yargıda bulunma Ön görme Puan verme DEĞERLENDİRME KNOWLEDGE & UNDERSTANDING PROFESSIONAL SKILLS INTELLECTUAL SKILLS

15 ÖĞRENME ÇIKTILARI ÖĞRENME ÇIKTILARININ YAZILMASI (1)
KNOWLEDGE Arrange, collect, define, describe, duplicate, enumerate, examine, find, identify, label, list, memorise, name, order, outline, present, quote, recall, recognise, recollect, record, recount, relate, repeat, reproduce, show, state, tabulate, tell. Recall genetics terminology: homozygous, heterozygous, phenotype, genotype, homologous chromosome pair, etc. Identify ethical implications of scientific investigations. Describe how and why laws change and the consequences of such changes on society. List the criteria to be taken into account when caring for a patient with tuberculosis. Define what behaviours constitute unprofessional practice in thesolicitor – client relationship. Describe the processes used in engineering when preparing a design brief for a client. COMPREHENSION Associate, change, clarify, classify, construct, contrast, convert, decode,defend, describe, differentiate, discriminate, discuss, distinguish,estimate, explain, express, extend, generalise, identify, illustrate, indicate,infer, interpret, locate, paraphrase, predict, recognise, report,restate, rewrite, review, select, solve, translate. Differentiate between civil and criminal law Identify participants and goals in the development of electronic commerce. Predict the genotype of cells that undergo meiosis and mitosis. Explain the social, economic and political effects of World War I on the post-war world. Classify reactions as exothermic and endothermic. Recognise the forces discouraging the rowth of the educational system in Ireland in the 19th century. APPLICATION Apply, assess, calculate, change, choose, complete, compute, construct, demonstrate, develop, discover, dramatise, employ, examine,experiment, find, illustrate, interpret, manipulate, modify, operate,organise, practice, predict, prepare, produce, relate, schedule, select,show, sketch, solve, transfer, use. Construct a timeline of significant events in the history of Australia in the 19th century. Apply knowledge of infection control in the maintenance of patient care facilities. Select and employ sophisticated techniques for analyzing the efficiencies of energy usage in complex industrial processes. Relate energy changes to bond breaking and formation. Modify guidelines in a case study of a small manufacturing firm to enable tighter quality control of production. Show how changes in the criminal law affected levels of incarceration in Scotland in the 19th century. ANALYSIS Analyse, appraise, arrange, break down, calculate, categorise, classify, compare, connect, contrast, criticise, debate, deduce, determine, differentiate, discriminate, distinguish, divide, examine, experiment,identify, illustrate, infer, inspect, İnvestigate, order, outline, point out, question, relate, separate, sub-divide, test. Analyse why society criminalises certain behaviours. Compare different electronic business models. Debate the economic and environmental effects of energy conversion processes. Compare the classroom practice of a newly qualified teacher with that of a teacher of 20 years teaching experience. Calculate gradient from maps in m, km, % and ratio.

16 ÖĞRENME ÇIKTILARI ÖĞRENME ÇIKTILARININ YAZILMASI (1)
SYNTHESIS Argue, arrange, assemble, categorise, collect, combine, compile, compose,construct, create, design, develop, devise, establish, explain,formulate, generalise, generate, integrate, invent, make, manage,modify, organise, originate, plan, prepare, propose, rearrange, reconstruct,relate, reorganise, revise, rewrite, set up, summarise. Recognise and formulate problems that are amenable to energy management solutions. Propose solutions to complex energy management problems both verbally and in writing. Summarise the causes and effects of the 1917 Russian revolutions. Relate the sign of enthalpy changes to exothermic and endothermic reactions. Organise a patient education programme. EVALUATION Appraise, ascertain, argue, assess, attach, choose, compare, conclude, contrast, convince, criticise, decide, defend, discriminate, explain, evaluate, grade, interpret, judge, justify, measure, predict, rate, recommend, relate, resolve, Differentiate between civil and criminal law Assess the importance of key participants in bringing about change in Irish history Evaluate marketing strategies for different electronic business models. Summarise the main contributions of Michael Faraday to the field of electromagnetic induction. Predict the effect of change of temperature on the position of equilibrium. Evaluate the key areas contributing to the craft knowledge of experienced teachers. Yukarıdaki örnekler de kullanılan fiiller tek bir düzeye ait olmayabilir. Bazı filler birden fazla düzeyde farklı anlamlar ifade edebilir. Fiil in işaret ettiği öğrenme düzeyi, fiilin cümle kullanıldığı anlam dikkate alınarak belirlenmelidir. Örnek vermek gerekirse , “Summarize the cause and effects of the 1917 Russian Revolution” ifadesinde SUMMARIZE filli SENTEZLEME düzeyinde bir öğrenme düzeyini ifade ederken, “Summarise the main contributions of Micheal Faraday to the filed of electro magnetic induction” cümlesine SUMMARISE filli değerlendirme düzeyinde bir öğrenmeyi ifade etmek için kullanılmıştır. Yukarıda verilen örnekler öğrenme çıktılarına değil bu çıktılardaki fiil kullanımlarına ilişkindir.

17 ÖĞRENME ÇIKTILARI ÖĞRENME ÇIKTILARININ YAZILMASI (1) BLOOM TAKSONOMİSİ
Refers to a willingness to receive information, e.g. The individual accepts the need for a commitment to service, listens to others with respect, shows sensitivity to social problems, etc. RECEVING Refers to the individual actively participating in his or her own learning, e.g. shows interest in the subject, is willing to give a presentation, participates in class discussions, enjoys helping others, etc. RESPONDING This ranges from simple acceptance of a value to one of commitment, e.g. the individual demonstrates belief in democratic processes, appreciates the role of science in our everyday lives, shows concern for the welfare of others, shows sensitivity towards individual and cultural differences, etc. VALUING Refers to the process that individuals go through as they bring together different values, resolve conflicts among them and start to internalise the values, e.g. recognises the need for balance between freedom and responsibility in a democracy, accepts responsibility for his or her own behaviour, accepts professional ethical standards, adapts behaviour to a value system, etc. ORGANIZATION At this level the individual has a value system in terms of their beliefs, ideas and attitudes that control their behaviour in a consistent and predictable manner, e.g. displays self reliance in working independently, displays a professional commitment to ethical practice, shows good personal, social and emotional adjustment, maintains good health habits, etc. CHARACTERISATION BLOOM TAKSONOMİSİ (Tutumsal Alan)

18 ÖĞRENME ÇIKTILARI ÖĞRENME ÇIKTILARININ YAZILMASI (1)
TUTUMSAL ALAN act, adhere, appreciate, ask, accept, answer, assist, attempt, challenge, combine, complete, conform, cooperate, defend, demonstrate (a belief in), differentiate, discuss, display, dispute, embrace, follow, hold, initiate, integrate, justify, listen, order, organise, participate, practice, join, share, judge, praise, question, relate, report, resolve, share, support, synthesise, value Accept the need for professional ethical standards. Appreciate the need for confidentiality in the professional client relationship. Value a willingness to work independently. Relate well to pupils of all abilities in the classroom. Appreciate the management challenges associated with high levels of change in the public sector. Display a willingness to communicate well with patients. Resolve conflicting issues between personal beliefs and ethical considerations. Participate in class discussions with colleagues and with teachers. Embrace a responsibility for the welfare of children taken into care. Display a professional commitment to ethical practice. Yukarıda verilen örnekler öğrenme çıktılarına değil bu çıktılardaki fiil kullanımlarına ilişkindir.

19 ÖĞRENME ÇIKTILARI ÖĞRENME ÇIKTILARININ YAZILMASI (1) LEVEL DEFINITION
SAMPLE TRIGGER WORDS SAMPLE PROBE  Knowledge Can remember terms, facts, procedures, relationships, concepts (lowest level) list, label, name, outline, reproduce, define, describe List the names of the main characters in the story.  Comprehension Understands the meaning of material learned, can interpret and restate in own words (one step above knowledge level)  explain, interpret, restate, translate, paraphrase, summarize What was the main idea of the story?  Application Can use material learned in novel, real-world contexts (demonstrates a higher level of understanding through comprehension) demonstrate, manipulate, operate, modify, use, produce Using what you know about the structure of the stories read in class, write a new story of your own.  Analysis Understands the component parts of things and can categorize elements in sensible ways; understands elements and how they fit together subdivide, differentiate, categorize, classify, break down, distinguish Break the story down into its separate parts, describing how they relate.  Synthesis Can combine separate knowledge, concepts, and understanding into a unified and novel whole combine, relate, categorize, reassemble, reorganize By combining these two stories about whales, what would you predict about the future of the whale population on earth?  Evaluation Can judge the value or appropriateness of something by applying proper criteria in a logical manner. evaluate, appraise, judge, justify, defend Is this a well written story, in your opinion? Why?

20 İyi yazılmış bir öğrenme çıktısı üç ana bileşenden oluşur
ÖĞRENME ÇIKTILARININ YAZILMASI(2) ÖĞRENME ÇIKTILARI İyi yazılmış bir öğrenme çıktısı üç ana bileşenden oluşur Öğrenme sürecinin sonunda öğrenciden bekleneni ifade eden bir fiil, Eyleme konu, eşlik eden nesneyi ifade eden kelime(ler) , eğer söz konusu çıktı bir beceriyse bu kelime(ler) becerinin sergilenme biçimini ifade edebilir (düşmeden aşağı yukarı zıplamak) Öğrenme işlevinin başarıldığına gösterge kabul edilen standardı ifade eden kelime(ler)* *öğrenme çıktıları değerlendirme kriterleriyle yakından ilişkilidir. Çoğunlukla daha genel biçimde tanımlanan öğrenme çıktısı daha fazla detay içeren değerlendirme kriteri tarafından desteklenir. Öğrenme çıktısının çok detaylı tanımlandığı durumlarda ise değerlendirme kriteri nispeten daha az önem taşır.

21 İyi yazılmış bir öğrenme çıktısı üç ana bileşenden oluşur
ÖĞRENME ÇIKTILARININ YAZILMASI(2) ÖĞRENME ÇIKTILARI İyi yazılmış bir öğrenme çıktısı üç ana bileşenden oluşur At the end of the module, the learner is expected to be able to: Graduates are expected to demonstrate understanding of the linear regression with the purpose of doing statistical analysis of the results. “demonstrate understanding ” (1) “linear regression ” etc. (2) “doing statistical analysis of the results”(3) (1) Öğrenme sürecinin sonunda öğrenciden bekleneni ifade eden bir fiil, (2) Eyleme konu, eşlik eden nesneyi ifade eden kelime(ler (3) Öğrenme işlevinin başarıldığına gösterge kabul edilen standartı ifade eden kelime(ler)

22 İyi yazılmış bir öğrenme çıktısı üç ana bileşenden oluşur
ÖĞRENME ÇIKTILARININ YAZILMASI (2) ÖĞRENME ÇIKTILARI İyi yazılmış bir öğrenme çıktısı üç ana bileşenden oluşur At the end of the module, the student will be expected to identify the techniques of multivariate analysis in order to be able to handle straightforward multivariate data sets in practice’. “to identify ” (1) “techniques of multivariate analysis” (2) “be able to handle straightforward multivariate data sets”(3) (1)Öğrenme sürecinin sonunda öğrenciden bekleneni ifade eden bir fiil, (2) Eyleme konu, eşlik eden nesneyi ifade eden kelime(ler (3) Öğrenme işlevinin başarıldığına gösterge kabul edilen standartı ifade eden kelime(ler)

23 İyi yazılmış bir öğrenme çıktısı üç ana bileşenden oluşur
ÖĞRENME ÇIKTILARININ YAZILMASI (2) ÖĞRENME ÇIKTILARI İyi yazılmış bir öğrenme çıktısı üç ana bileşenden oluşur At the end of the course it is expected that the student will demonstrate understanding of the rights and the obligations of a citizen that he/she can analyze and solve basic legal problems. “demonstrate understanding ” (1) “rights and the obligations of a citizen ” (2) “be able to analyze and solve basic legal problems”(3) (1)Öğrenme sürecinin sonunda öğrenciden bekleneni ifade eden bir fiil, (2) Eyleme konu, eşlik eden nesneyi ifade eden kelime(ler (3) Öğrenme işlevinin başarıldığına gösterge kabul edilen standartı ifade eden kelime(ler)

24 İyi yazılmış bir öğrenme çıktısı üç ana bileşenden oluşur
ÖĞRENME ÇIKTILARININ YAZILMASI (2) ÖĞRENME ÇIKTILARI İyi yazılmış bir öğrenme çıktısı üç ana bileşenden oluşur Demonstrate an understanding of the application of basic principles of consumer law in a marketing environment to be able to comprehend such legal problems . “understanding ” (1) “basic principles of consumer law” (2) “comprehend such legal problems ”(3) (1)Öğrenme sürecinin sonunda öğrenciden bekleneni ifade eden bir fiil, (2) Eyleme konu, eşlik eden nesneyi ifade eden kelime(ler (3) Öğrenme işlevinin başarıldığına gösterge kabul edilen standartı ifade eden kelime(ler)

25 to recognize factors effecting marketing activities
ÖĞRENME ÇIKTILARININ YAZILMASI (2) ÖĞRENME ÇIKTILARI İyi yazılmış bir öğrenme çıktısı üç ana bileşenden oluşur It is expected that the learner will be able to identify different kinds of market structures “to identify ” (1) “different kinds of market structures” (2) “ ”(3) to recognize factors effecting marketing activities 3rd Component missing (1)Öğrenme sürecinin sonunda öğrenciden bekleneni ifade eden bir fiil, (2) Eyleme konu, eşlik eden nesneyi ifade eden kelime(ler (3) Öğrenme işlevinin başarıldığına gösterge kabul edilen standartı ifade eden kelime(ler)

26 to design a marketing plan for hotel establishments..
ÖĞRENME ÇIKTILARININ YAZILMASI (2) ÖĞRENME ÇIKTILARI İyi yazılmış bir öğrenme çıktısı üç ana bileşenden oluşur It is expected that the learner will be able to interpret the components of a marketing plan. “to interpret” (1) “the components of a marketing plan” (2) “ ”(3) to design a marketing plan for hotel establishments.. 3rd Component missing (1)Öğrenme sürecinin sonunda öğrenciden bekleneni ifade eden bir fiil, (2) Eyleme konu, eşlik eden nesneyi ifade eden kelime(ler (3) Öğrenme işlevinin başarıldığına gösterge kabul edilen standartı ifade eden kelime(ler)

27 applying basic accounting concepts
ÖĞRENME ÇIKTILARININ YAZILMASI (2) ÖĞRENME ÇIKTILARI İyi yazılmış bir öğrenme çıktısı üç ana bileşenden oluşur It is expected that the learner will be able demonstrate an understanding of the objectives and characteristics of the accounting information “to demostrate ” (1) “objectives and characteristics of the accounting information” (2) “ ”(3) applying basic accounting concepts 3rd Component missing (1)Öğrenme sürecinin sonunda öğrenciden bekleneni ifade eden bir fiil, (2) Eyleme konu, eşlik eden nesneyi ifade eden kelime(ler (3) Öğrenme işlevinin başarıldığına gösterge kabul edilen standartı ifade eden kelime(ler)

28 ÖĞRENME ÇIKTILARI ÖĞRENME ÇIKTILARININ YAZILMASI (3)
Bazı öğrenme çıktılarında bu bileşenler aynı ardışık sırada yer almayabilir ve öğrenme çıktısı birden fazla cümleyle ifade edilebilir. Öğrenme çıktılarının birden fazla cümleyle ifade edildiği durumlarda bu ifadelerin her birinin ayrı bir öğrenme çıktısını ifade etmemesine dikkat edilmelidir. Bu tür ifadeler değerlendirme sürecinde sorun yaratır. Students will be able to make decisions with probabilities, to improve the quality of design include use of design teams, monitoring design quality for more reliable products, make or buy decisions for a by-product, factors to be considered for facility location problems, to determine the resource capacity needed to meet demand, to determine optimum stock level for minimizing cost.

29 ÖĞRENME ÇIKTILARI ÖĞRENME ÇIKTILARININ YAZILMASI (3)
Öğrenme çıktılarının ifadesinde sıkça rastlanan bir diğer hata ise öğrenme ürününün değil işlevinin betimlenmesidir. Örnek At the end of the module, the learner will be expected to understand the health and safety practices of laboratory work. At the end of the module, the learner will be expected to demonstrate understanding of health and safety practices with reference to a specific laboratory experiment, through an oral or written report on this aspect of the experiment.

30 Modül/ders başına en fazla 8 öğrenme çıktısı olmalıdır.
ÖĞRENME ÇIKTILARININ YAZILMASI (4-5) ÖĞRENME ÇIKTILARI Modül/ders başına en fazla 8 öğrenme çıktısı olmalıdır. Öğrenme çıktıları yazıldığı düzey (short, 1,2,3 ) ile ilişkili olmalıdırlar. Dolayısıyla farklı düzeylerdeki aynı ders/modül için aynı öğrenme çıktısının kullanılması uygun değildir. Bir eğitim planında öğrenme çıktıları kendi içinde hiyerarşik düzene sahip olmalıdır. Bir üst düzey öğrenme düzeyi (örn. analysis) için eğitim planının daha önceki evrelerinde daha alt düzey öğrenmeler (öğr.application,comprehension, knowledge) gerçekleşmiş olmalıdır.

31 ÖĞRENME ÇIKTILARI ÖĞRENME ÇIKTILARININ YAZILMASI
GUIDES LINES FOR WRITING LEARNING OUTCOMES Begin each learning outcome with an action verb, followed by the object of the verb followed by a phrase that gives the context. Use only one verb per learning outcome. Avoid vague terms like know, understand, learn, be familiar with, be exposed to, be acquainted with, and be aware of. These terms are associated with teaching objectives rather than learning outcomes. Avoid complicated sentences. If necessary use more one than one sentence to ensure clarity. Ensure that the learning outcomes of the module relate to the overall outcomes of the programme. The learning outcomes must be observable and measurable. Ensure that the earning outcomes are capable of being assessed. When writing learning outcomes, bear in mind the timescale within which the outcomes are to be achieved. There is always the danger that one can be over-ambitious when writing learning outcomes. Ask yourself if it is realistic to achieve the learning outcomes within the time and resources available. As you work on writing the learning outcomes, bear the mind how these outcomes will be assessed, i.e. how will you know if the student has achieved these learning outcomes? If the learning outcomes are very broad, they may be difficult to assess effectively. If the learning outcomes are very narrow, the list of learning outcomes may be too long and detailed. Before finalizing the learning outcomes, ask your colleagues and possibly former students if the learning outcomes make sense to them. When writing learning outcomes, for students at levels beyond first year, try to avoid overloading the list with learning outcomes which are drawn from the bottom of Bloom’s taxonomy ( e.g. Knowledge and Comprehension in the cognitive domain). Try to challenge the students to use what they have learned by including some learning outcomes drawn from the higher categories (e.g. Application, Analysis, Synthesis and Evaluation).

32 GRUP ÇALIŞMASI 1

33 GRUP ÇALIŞMASI DERS PLANI OLUŞTURMA KULLANILACAK FORMLAR
DERS : KEY CONCEPTS IN INTERNATIONAL RELATIONS KULLANILACAK FORMLAR Current Syllabbus TASK 1 Ders için öğrenme çıktılarının belirleyiniz ASSESSMENT CRITERIA All learning outcomes will pointout 3 main features. At least one LO will be written for each LO category. Bloom ‘s taksonomies and National qualitions framework will be taken into account.

34 DERS / MODÜL TASARIMI Değerlendirme Program Çıktıları
Dersin /Modülün Amacı Program Çıktılarına Ders/Modül Bazında İfade Edilmesi Öğrenme Çıktılarının Yazılması Modülün / Dersin Geliştirilmesi Gözden Geçirilmesi Öğrenme Çıktılarının işaret Ettiği Asgari Değerlendirme Kriterlerinin Yazılması Değerlendirme Kriterlerine Ne Ölçüde Ulaşıldığını Belirlemek Üzere Değerlendirme Yöntemlerinin Geliştirilmesi Öğrenenin Değerlendirme Kriterlerine Ulaşmasını Sağlayacak Öğretme(teaching) Stratejilerinin Belirlenmesi

35 DEĞERLENDİRME(assessment)

36 Değerlendirme DEĞERLENDİRME(ASSESMENT) Öğretim Üyesinin Derse Bakışı
Öğrencinin Derse Bakışı Dersin Amacı Hedeflenen Öğrenme Çıktıları Derse İlişkin Aktiviteler Değerlendirme Öğrenme Aktiviteleri Öğrenme Çıktıları

37 Değerlendirme DEĞERLENDİRME-TÜRLERİ
Değerlendirme türleri çok genel olarak yazılı sınav, ödev,tez vb. doğrudan veya işveren, mezun anketleri, kıyaslama vb. dolaylı yöntemler olarak ikiye ayrılabilir. Bir diğer ve önemli ayrım ise geliştirici (formative) – özet (summative) ve sürekli (continuous) şeklindeki ayrımdır.

38 Değerlendirme DEĞERLENDİRME-FORMATIVE
Formative değerlendirme, öğrenme işlevinin geliştirmesine yönelik bir değerlendirme biçimidir. Öğretim üyesinin ve öğrencinin kendisini değerlendirmek üzere gerçekleştirdiği tüm aktiviteleri kapsar. Amaç bu değerlendirme sonuçlarından sağlanan geri bildirimle öğrenme işlevinin geliştirilmektir. Formative değerlendirme dönem başında ve dönem içinde gerçekleştirilen bir değerlendirme biçimidir. Tüm bu özellikleriyle formative değerlendirme öğrenme sürecinin bir bileşenidir.

39 Değerlendirme DEĞERLENDİRME-FORMATIVE FORMATIVE DEĞERLENDİRME,
Öğrenme çıktılarının ve bu çıktılara ilişkin değerlendirme kriterlerinin öğretim üyesi ve öğrenci tarafından dersin başlanıcında tanımlanmasını, Anlaşılır, zengin içerikli etkin ve zamanlı geri bildirim vermeyi, Öğrencinin kendi öğrenme sürecine aktif katılımını, Öğretim üyesi ve öğrenci arasında etkin iletişimi Öğrencinin gereksinimlerinin dikkate alınmasını gerektirir.

40 Değerlendirme DEĞERLENDİRME-SUMMATIVE
Summative değerlendirme, geleneksel bir yöntemdir. Öğrenme faaliyetinin başarısını kesitsel olarak –genellikle dönem sonunda- değerlendirmeyi hedefler. Tek işlevi , öğrenme çıktılarına ne ölçüde ulaşıldığını belirlemek , bir diğer deyişle öğrencinin başarısını değerlendirmektir. Değerlendirme çoğu kez , dönem sonunda gerçekleştirilen tek bir yazılı bir sınav ile sınırlıdır. Dolayısıyla öğrenme çıktılarının tamamının değil sadece belli bir kısmının değerlendirmesi ile sonuçlanır.

41 Değerlendirme DEĞERLENDİRME-SÜREKLİ
Sürekli değerlendirme, ise formative ve summative değerlendirmenin birlikte kullanılmasıdır. Genelde çok sınırlı veya hiç geri bildirim içermeyen tekrarlanan summative değerlendirmeler şeklinde uygulanmaktadır.

42 değerlendirme kriterleri
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ-TANIM değerlendirme kriterleri Learning Outcome Graduates are expected to interpret data using descriptive statistics, using current technologies to use the results from such analyses to make informed decisions Assessment Criteria Students will explain why various measures were calculated Students will come to a clear conclusion based on the analysis Presentation of calculations will demonstrate an understanding of their meaning and why conclusions were drawn Detailed explanation of learning standard *öğrenme çıktıları değerlendirme kriterleriyle yakından ilişkilidir. Çoğunlukla daha genel biçimde tanımlanan öğrenme çıktısı daha fazla detay içeren değerlendirme kriteri tarafından desteklenir. Öğrenme çıktısının çok detaylı tanımlandığı durumlarda ise değerlendirme kriteri daha genel olabilir.

43 değerlendirme kriterleri
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ-TANIM değerlendirme kriterleri Learning Outcome Graduates are expected locate reliable, current and sufficient information through methodical use of information resources to conduct an literature review. Assessment Criteria Examines a wide variety of resources (which include electronic and various print formats and oral and written communication) that successfully meet the research objective. Learning Outcome Be able to demonstrate understanding of basic economic concepts so that the learner can follow economic news in the media Assessment Criteria The learner will clearly define economic concepts in any given economic news on economic units.

44 değerlendirme kriterleri
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ-TÜRLERİ değerlendirme kriterleri Değerlendirme kriterlerine ilişki standartlar threshold assessment criteria(asgari) ve grading assessment criteria (notlama) standartları olmak üzere ikiye ayrılır.   THRESHOLD ASSESSMENT CRITERIA GRADING ASSESSMENT CRITERIA DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

45 değerlendirme kriterleri
Threshold assessment (TA) criterion, öğrencinin dersten/modülden başarılı sayılabilmesi için göstermesi gereken asgari performans düzeyini tanımlar. Her bir öğrenme çıktısı için tek bir TA kriteri yazılır. Öğrencinin dersten/modülden başarı sayılması için dersin/modülün tüm öğrenme çıktılarına ilişkin asgari performans düzeyini sağlamış olması gerekir. Uygulamada sıkça görülen- standarttın üzerindeki öğrenme düzeylerinin standarttın altında kalan öğrenme düzeylerini karşılıyor varsayılması - değerlendirme açısından sorunlu bir yaklaşımdır. Grade assessment (GA) criterion, öğrencinin dersten/modülden belli bir notu alabilmesi için göstermesi gereken performans düzeylerini tanımlar. Dolayısıyla bir öğrenme çıktısı için farklı not düzeylerini tanımlayan birden fazla GA kriteri bulunur. TA kriteri başarılı/başarısız düzeyini tanımlayan GA kriterine eştir. Bologna süreci ve kalite güvence sistemleri bağlamında önemli olan TA kriteridir.

46 değerlendirme kriterleri
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ-TÜRLERİ değerlendirme kriterleri %100 %70 %0 ÖĞRENME ÇIKTILARININ GERÇEKLEŞTİRİLME DÜZEYİ (BAŞARI DÜZEYİ) THRESHOLD ASSESSMENT CRITERIA AA CC FF GRADING ASSESSMENT CRITERIA FOR LEVEL AA GRADING ASSESSMENT CRITERIA FOR LEVEL CC GRADING ASSESSMENT CRITERIA FOR LEVEL FF

47 değerlendirme kriterleri
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİNİN YAZILMASI değerlendirme kriterleri Her iki tür değerlendirme kriterinde mutlaka öğrencinin dersten başarılı sayılabilmesi /belli bir notu alabilmesi için Ne yapması gerektiği (e.g. the learner will demonstrate at least three examples of positive reinforcement in order to improve behavior) veya Yapılacak işin niteliği (e.g. will use correct referencing in at least five references in the coursework essay, using the appropriate system and methods as demonstrated in class) açıkça tanımlanmalıdır. Öğrenme çıktılarının aksine değerlendirme kriterlerinde “be able” değil “will” fiili kullanılmalıdır.

48 ÖĞRENME- EĞİTİM STRATEJİLERİ
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ –YAPISAL UYUM YAPISAL UYUM INTENTED LEARNING OUTCOMES ÖĞRENME- EĞİTİM STRATEJİLERİ (TLAs) TEACHER-PEER-SELF MANAGED Lectures Tutorials Discusions Group Work Field Study Simulations and Role Playing Seminars Peer and Group Presentations Case , Problem Analysis Projects Web Based Learning On Job Trainning DEĞERLENDİRME ASSESMENT (ATs) Mid Term Exam End of course exam Multiple Choices Essays Field work Presentations Project Work Case, Problem Solutions Work Based Assessments Single İtem Essays

49 DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ –YAPISAL UYUM
Yapısal uyum , kullanılan öğrenme-eğitim stratejiler ile değerlendirme yöntemlerinin öğrenme çıktısının hedeflendiği öğrenme düzeyi (Bloom’s taxonomy) ile uyumlu olmasını gerektirir.

50 LEARNING / TEACHING STRATEGY
DEĞERLENDİRME –YAPISAL UYUM YAPISAL UYUM LEARNING / TEACHING STRATEGY COGNATIVE DOMAIN Lecture, reading, audio/visual, demonstration, or guided observations, question and answer period 1. Knowledge Discussions, multimedia CBT, Socratic didactic method, reflection. Activities such as surveys, role playing, case studies, fishbowls, etc. 2. Comprehension 3. Application On-the-Job-Training , practice by doing (some direction or coaching is required), simulated job settings 4. Analysis Use in real situations. Also may be trained by using several high level activities coupled with OJT. 5. Synthesis Normally developed on own (informal learning) through self-study or learning through mistakes, but mentoring and coaching can speed the process. 6. Evaluation

51 YAPISAL UYUM DEĞERLENDİRME–YAPISAL UYUM ASSEMENT METHOD MEASURES
ESSAYS Understanding, Synthesis ,Evaluation PROJECTS AND DISSERTATIONS Wider Application Of Knowledge,Understanding Skills to Real/Simulated Situations,Measure of Project &Time Management GROUP PROJECTS Wider Application Of Knowledge,Understanding Skills to Real/Simulated Situations,Measure of Project ,Time Management, Team And Leadership Skills PRESENTATIONS Preparation, Understanding, Knowledge, Capacity To Structure, İnformation & Oral Communication Skills, Ability to Respond to Questions & Manage Discussion SHORT CASES Application of Knowledge, Analysis, Problem-Solving and Evaluative Skills COMPLEX CASES MULTIPLE CHOICE QUESTIONS (MCQS) Wide Range of Basic Knowledge MCQS BASED ON CASE STUDIES RESEARCH Understanding, Analysis, Problem Solving Skills and Evaluative skills. PROBLEMS Application, Analysis & Problem Solving Strategies, Creativeness SHORT ANSWER QUESTIONS Analysis, Application of knowledge, Problem-solving and Evaluative skills SINGLE ESSAY EXAMINATION A wider range of ability can tested including the capacity to draw on a wide range of knowledge, to synthesize and identify recurrent themes. Students are able to show depth as well as breadth of knowledge and understanding.

52 YAPISAL UYUM DEĞERLENDİRME –YAPISAL UYUM
Öğrenmenin en temel güdüleyicilerinden biri kullanılan değerlendirme yöntemidir. Örnek vermek gerekirse , essay türü bir sınav öğreniciyi değerlendirme amacını taşımasının yanında öğrencinin bilgisini geliştirmesi, mevcut bilgilerini değerlendirmesi ve bir konuyu detaylı bir şekilde incelemesi için de bir araçtır. Öne yandan test türü bir sınav da öğrenciyi değerlendirmeyi amaçlar. Bununla birlikte test türü sınavlar genelde öğrencinin bilgisini anımsanma düzeyinde ölçer. Konuyu anlayıp anlamadığı, bilgisini nasıl kullanabileceği konusunda neler bilip bilmediğini ölçmez. Dolayısıyla öğrencinin bu değerlendirme karşısında benimseyeceği öğrenme stratejisi bilginin anımsanmasına yetecek bir strateji olur.

53 DEĞERLENDİRME –YAPISAL UYUM

54 ve YAPISAL UYUM DEĞERLENDİRME –YAPISAL UYUM DEĞERLENDİRME
Öğrenmenin geliştirilmesi, Öğrenme çıktılarına ulaşıp ulaşmadığının belirlenmesi, Öğrencinin değerlendirilmesi (notlama) amacıyla gerçekleştirilir. ve Öğrenciye öğrenmesi, Öğreticiye, öğrencinin öğrenmesi Öğreticiye öğretme işlevi Genel olarak da dersin standartlarına uygunluğuyla ilgili geribildirim sağlar.

55 AKTS KREDİSİ

56 AKTS KREDİSİ AKTS KREDİSİ AKTS (ECTS) İŞ YÜKÜ :
Öğrencinin bir dersden veya modülden başarılı olabilmesi için harcaması gereken iş yükünü ifade eder. Yüksek öğretim kurumlarında bir öğrencinin bir yıllık tahmini iş yükü 1500 ile 1800 saat aralığında değişmektedir. Bu iş yükü öğrencilerin derse katılımlarından, ders içi ve dışı yaptıkları etkinliklere, projelere, birlikte ve bireysel çalışmalara, sınavlara kadar tüm etkinlikleri kapsamaktadır. Öğrenci tarafından dersin/modülün hedeflenen öğrenme çıktılarının belirlenen asgari değerlendirme kriterleri (threshold criteria) ölçüsünde başarılması.

57 Bir yarıyıl  30 AKTS kredisi  750-900 saat
Bir yıl  AKTS kredisi  saat Buna göre 1 AKTS kredisi = 25 – 30 saatlik iş yüküne karşılık gelmektedir

58 AKTS KREDİSİ AKTS KREDİSİ-ÖRNEK Etkinlikler Sayısı Süresi (saat)
Toplam İş Yükü Teorik ders 14 4 56 Problem Çözme a) Sınıf çalışması b) Bireysel veya grup halinde çalışma 1 2 28 Ödev problemlerinin çözülmesi ve rapor olarak teslimi Dönem Projesi 20 Proje Sunumu 5 Quiz Ara Sınav a) Sınav b) Sınav için bireysel çalışma 15 Final Sınavı 3 25 TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (saat) / (30 saat/AKTS) = 200/30 = 6.67 ~ 7

59 AKTS KREDİSİ AKTS KREDİSİ-ÖRNEK Etkinlikler Sayısı Süresi (saat)
Toplam İş Yükü Teorik ders 1 2 Grup Çalışmaları 3 Grup Çalışmalarının Değerlendirmesi Grup Çalışmalarının Sunumu Geri Bildirim ve Tartışma 0.5 TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (saat) / (30 saat/AKTS) = 7/30 =0.25 ECTS

60 GRUP ÇALIŞMASI 2

61 GRUP ÇALIŞMASI DERS PLANI OLUŞTURMA KULLANILACAK FORMLAR
DERS : PRINCIPLES OF MARKETING KULLANILACAK FORMLAR Current Syllabbus Form1 : Syllabus TemForm2: Course D Form 3: Form Form4: LO & PO Sheet TASK 1 Form 2’i kullanılarak dersin tasarımın geliştirilmesi Form 1 ‘i kullanarak dersin yeni Sylabbus’unun oluşturulması Form 4’ü kullanarak dersin ECTS kredisinin hesaplanması, atanan ECTS kredisine uygunluğunun değerlendirilmesi , dersin tasarımının gözden geçirilmesi Form 3’ü kullanarak Program Çıktıları – Öğrenme Çıktıları İlişkisinin Kurulması ASSESSMENT CRITERIA Teaching and learning activities designed for the course will demostrate a student oriented approach. Teaching, learning activities and assessment methods will consider Bloom’s level pointed out in theregarding learning outcome. Relationship between learning otucomes program objectives will be explicit and straightways. Design of teaching, learning activities and assessment will consider the assigned ECTS for the course effectively and reasonably. Items in forms used will be filled out precisely in an orderly manner.

62 GERİ BİLDİRİM

63 Jennifer Moon (2002), The Module & Programme Development Handbook , Routledge Falmer, London
Jennifer Moon(2007), Linking Levels, Learning Outcomes and Assessment Criteria – EHEA version Kennedy, Hyland and Ryan (2006) Writing and Using Learning Outcomes: A Practical Guide. Bologna Handbook C Available from: Guide to Writing Module Learning Outcomes at DCU, Available from: BloomTaxonomyKeyWords KAYNAKLAR

64


"PROF.DR. YASEMİN ARBAK PROF.DR. ÖMÜR ÖZMEN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları