Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SANAYİLEŞME. Sanayileşme Nedir? Sanayileşme, bir ülkenin sanayi üretimi, istihdam, üretim ölçeği, sermaye yoğunluğu ve teknoloji gibi ekonomik sistemini.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SANAYİLEŞME. Sanayileşme Nedir? Sanayileşme, bir ülkenin sanayi üretimi, istihdam, üretim ölçeği, sermaye yoğunluğu ve teknoloji gibi ekonomik sistemini."— Sunum transkripti:

1 SANAYİLEŞME

2 Sanayileşme Nedir? Sanayileşme, bir ülkenin sanayi üretimi, istihdam, üretim ölçeği, sermaye yoğunluğu ve teknoloji gibi ekonomik sistemini temel göstergelerinde zaman içinde meydana gelen olumlu değişimlerdir.

3 SANAYİLEŞME – KALKINMA İLİŞKİSİNDE NEOKLASİK GÖRÜŞ Neoklasik yaklaşımın kalkınma ve sanayileşmeye bakışı, birbirleriyle son derece yakın ilişkide olan iki temel kuvvet üzerine kuruludur: fiyat mekanizması ve piyasa mekanizması. Piyasa fiyat sinyalleri vasıtasıyla her zaman iyi çalışmayabilir ancak sonuçta kendi kendine bu sorunu çözecek etkinlik sağlayıcı mekanizmalara sahiptir.

4 SANAYİLEŞME – KALKINMA İLİŞKİSİNDE YAPISALCI GÖRÜŞLER Kalkınma sanayi ile birlikte gerçekleştirilecek büyük bir yapısal dönüşümdür AGÜ’lerin hem arz hem de talep yapılarındaki düşük fiyat esneklikleri nedeniyle, bu ülkelerde, kaynak dağıtım mekanizması olarak fiyatları kullanmak doğru olmayabilir, sağlıklı sonuçlar vermeyebilir Kaynak dağıtım mekanizmasının ve yapısal değişimin sağlıklı işleyebilmesi için, planlama önemlidir AGÜ’lerin izledikleri ticaret modellerinde önemli değişiklikler yapılmalıdır

5 SANAYİLEŞME – KALKINMA İLİŞKİSİNDE KALKINMACI DEVLET YAKLAŞIMI Özellikle Güney Kore, Japonya gibi devletlerden esinlenerek uygulanmış bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımda, devlet yanlış fiyatlama politikası yoluyla (düşük ya da yüksek fiyatlama) ekonomide kalkınmayı amaçlar..

6 İleri ve Geri Bağlantı Hesaplamaları burada, X ij söz konusu malın X j birim üretiminde kullanılan i girdisinin birim miktarını göstermektedir. burada,  X ij söz konusu i girdisinin toplam ara talebini ve Z i bu girdiye olan toplam (nihai + ara) talebi göstermektedir.

7 SANAYİLEŞMEDE KAMUNUN MÜDAHALE NEDENLERİ Piyasa aksaklıkları ve kamu müdahalesi dört ana başlık altında incelenmektedir: 1. Eksik Enformasyon 2. Dışsallıklar 3. Anti-tekel mekanizması 4. Yapısal unsurlar

8 Planlama bir ekonomide hızlı ve radikal değişikliklerin teşvik edilebilmesi için belli bir ekonomik model takip edilerek hükümetlerin piyasa üzerinde bilinçli olarak ekonomik ve sosyal faaliyetleri yürütmesidir. SANAYİLEŞMEDE PLANLAMA

9 PLANLAMA TÜRLERİ Kısa vadeli planlar Orta vadeli planlama Uzun vadeli planlama (perspektif planlar) Acil planlar Konjonktürel planlar

10 Basit Bir Girdi-Çıktı Tablosu Örneği 123Toplam aramalı kullanımı Nihai mal kullanımı Toplam kullanım TarımSanayiiHizmetler 120403090160250 210802011090200 302010305080 Toplam alımlar3014060230 Emeğe ödemeler2003016 Katma değer = GSMH = 300 Sermayeye ödeme 20304 Toplam çıktı25020080 530

11 AGÜ’lerin planlama deneyimlerinde 1960’larda kullanılan Harrod-Domar tipi modellere karşı, 1970’lerden itibaren ekonometrik modellerin kullanılması gündeme gelmiştir. Bu tür modellerde kullanılan, Hicks ve Lange tarafından geliştirilen Keynesyen çerçevedir. C t = a 0 + a 1 Y t + a 2 r t + u t I t = b 0 + b 1 Y t + b 2 r t + v t Y t = C t + I t M t = c 0 + c 1 Y t + c 2 r t +z t C t : tüketim harcamalarını; I t : sermaye oluşumunu; Y t : milli gelir; r t : fazi oranı; M t : para arzı (egzojen ve sistem dışında belirlenmekte); t: zaman; u t, v t, z t hata terimlerini göstermektedir.

12 Ekonominin daha kapsamlı bir şekilde açıklanabilmesi için, ilk geliştirilen bu tür modellerden daha sofistike modellerin yapılması gereği ortaya çıkmıştır. Bunlara örnek olarak Klein-Goldberger modeli olarak da bilinen modeli gösterebiliriz: C t = a 0 +a 1 [ (Y t -T t ) / p t ] + a 2 C t-1 + u 1t I t = b 0 + b 1 (Y t-1 / p t-1 ) + b 2 K t-1 + b 3 r t-1 + u 2t F t = c 0 + c1 [ (Y t - Y t-1 ) / p t ] + c 2 F t-1 + c 3 (p ft / p t ) + u 3t E t = d 0 + d 1 T wt + d 2 (p et / p t ) + u 4t (Y t /p t ) = C t + I t - F t + E t + G t T t = e 0 + e 1 Y t + u 5t I t = K t - K t-1 (Y t / p t ) = g 0 + g 1 L t + g 2 K t + u 6t p t = h 0 + h 1 [ w t L t / (Y t / p t ) ] + h 2 (p ft /p t ) + u 7t (w t -w t-1 )/w t-1 = j 0 + j 1 (N t -L t )/N t + j 2 (p t -p t-1 )/p t-1 + u 8t N t = k 0 + k 1 (N t -L t ) + k 2 w t /p t + u9t M t /p t = l 0 + l 1 (Y t / p t ) + l 2 r t + u 10t p e = m 0 + m 1 p t + u 11t Modeldeki Endojen Değişkenler: C: reel tüketim harcamaları; Y:cari fiyatlarla milli gelir; T: vergiler; p: genel fiyat düzeyi endeksi; I:net reel yatırım; K:reel sermaye stoku; r:faiz oranı; F: reel ithalat; R:reel ihracat; p e :ihracat fiyatları; L: istihdam; w: ücret oranı; N:işgücü arzı. Modeldeki Egzojen Değişkenler: p f : ithalat fiyatları; T w : dünya ticaret hacmi; G: reel kamu harcamaları; M: para arzı.

13 KAMU İKTİSADİ GİRİŞİMLERİ (TEŞEBBÜSLERİ) – KİT’LER Kamu iktisadi girişimleri (teşebbüsleri – KİT) olarak anılan kuruluşlar, kamunun sermayesinin tamamına veya yarısından fazlasına sahip olduğu ya da diğer yollarla, kamunun ve/veya diğer kamu tüzel kişilerinin yönetimine, yönetim organları yoluyla egemen oldukları girişimlerdir.

14 ÇinHindistanMeksikaŞiliRusyaTürkiyeABD 9.416.116.819.222.222.822.9 JaponyaAlmanyaİngiltereİsveçFransaHollanda 23.833.841.845.046.450.8 Merkezi Hükümet Harcamalarının Payı, GSYİH’nın Payı Olarak, 1995 Kaynak: http://www.worldbank.org/depweb/beyond/wren/wnrbw_11.pdf (erişim tarihi: 3.3.2007) GSYİHGayri Safi Yurtiçi Yatırımlar Düşük,gelir Grubu Ülkeler1428 Orta-gelir Grubu Ülkeler917 Yüksek-gelir Grubu Ülkeler813 KİT’lerin GSYİH ve Gayri Safi Yurtiçi Yatırımlar içindeki Payı, % (1986-1991) Kaynak: http://www.worldbank.org/depweb/beyond/wren/wnrbw_11.pdf (erişim tarihi: 3.3.2007)

15 SANAYİLEŞME VE DIŞ TİCARET

16 ...ülkeler en ‘iyi’ neyi üretebiliyorlarsa o malda uzmanlaşıp, üretmeye devam etmeli, diğer malların üretimini diğer ülkelere bırakmalıdırlar. Böylece ülkeler ticaret yapmadıkları zamanki reel üretim, gelir ve tüketim düzeyinden daha yüksek bir düzeye erişebileceklerdir. Bunun adına ticaretten doğan kazanç denir.

17 Ticaretten Doğan Kazanç ve Hecksher-Ohlin Teorisi Her ülke, görece daha düşük nispi fiyatla üretebildiği malda uzmanlaşıp, o malda karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olur ve böylece o malın ihracatına yönelir. Bu aynı zamanda artan fırsat maliyetleri ile ticaret yapıldığını işaret etmektedir. Ülkelerin bu şekilde uzmanlaşmaları her iki ülkede nispi mal fiyatları birbirine eşitlenene kadar devam edecek ve bu noktada iki ülke arasındaki ticaret dengede olacaktır.

18 Artan Maliyetler Altında Ticaretten Doğan Kazanç Kaynak: Dominick Salvatore (2001) International Economics, NY: John Wiley & Sons, s.69

19 Heckscher-Ohlin Modeli Kaynak: Dominick Salvatore (2001) International Economics, NY: John Wiley & Sons, s.131

20 Sanayileşmede Ticaret Politikaları İthal İkamesine Yönelik (İçe Dönük) Sanayileşme Stratejisi İhracata Yönelik Sanayileşme Modeli

21 İthal İkamesine Yönelik Sanayileşme Stratejisi İthal ikamesine yönelik sanayileşme stratejisi (İİS), ülkelere nihai malları ithal etmek yerine yurtiçinde üreterek hem döviz tasarrufu hem de sanayileşerek kalkınma imkanını sunan bir politikadır..

22 İthalatçı Ülkenin Koyduğu Tarife Sonucu Ortaya Çıkan Fayda ve Maliyet Kaynak: Paul R. Krugman and Maurice Obstfeld, (2000) International Economics s. 196

23 Denge Döviz Kuru ve Aşırı Değerlenmesi

24 ÜlkeYıl%ÜlkeYıl%ÜlkeYıl% Etiyopya1970125Tayland197437Şili1967217 Kenya196792Bangladeş1976-77144Kolombia196935 Tanzanya1966116Hindistan1968-69125Jamaika197850 Gana1972105Pakistan1963-64271Meksika196016 Nijerya197940Sri Lanka1970118Uruguay1968300 Senegal197270Mısır1966-6742Bolivya197054 G Kore196813Türkiye1979 (1981)75 (181)Peru197090 Endonezya197530Yugoslavya197028Tayvan196914 Malezya1965- 6Arjantin1969112Singapur19674 Filipinler196561Brezilya196668İsrail196876 Seçilmiş Ülkelerde İmalat Sanayiinde Etken Koruma Oranları Kaynak: John Weiss (1988) Industry in Developing Countries. Theory, Policy and Evidence, London: Routledge, s. 192 Tablo 5.4

25 ÜlkeYıl%ÜlkeYıl%ÜlkeYıl% Kenya1974- 19G Kore197857Türkiye197840 Malavi19770Malezya197320Tunus197350 Tanzanya1979- 45Filipinler197418Şili1967- 5 Kamerun1977- 64Tayland1973- 7Arjantin1969- 13 Gana1979- 90Pakistan1975- 30İsrail196848 Seçilmiş Ülkelerde Tarımdaki Etken Koruma Oranları Kaynak: John Weiss (1988) Industry in Developing Countries. Theory, Policy and Evidence, London: Routledge, s. 194, Tablo 5.5

26 İhracata Yönelik Sanayileşme Modeli Neoklasik iktisadın İİS stratejisine yöneltmiş olduğu temel eleştiri, korumacılığın piyasada sapmalara ve aksamalara neden olacağı; ayrıca tüketim mallarının ikamesi şeklindeki ‘kolay’ aşama geçildikten sonra, yurtiçi piyasanın genişlemesiyle büyümenin azalmaya başlayacağı, şeklindedir. Bunun için önerilen çözüm yolu ihracata yönelmektir...

27 Ticaretin Engellenmesi

28 İhracat Desteklemesinin Etkileri

29 DönemİhracatGSMH DönemİhracatGSMH Dünya1960-738.15.0Dünya1973-813.82.5 Brezilya1968-7313.611.2Şili1975-8012.07.5 Hong Kong1962-7313.610.1Hong Kong1973-818.59.1 G Kore1960-7314.08.9G Kore1973-8115.78.8 Malezya1965-738.87.1Malezya1973-814.27.3 Singapur1965-7312.612.7Singapur1973-8112.18.0 Grup Ort. 12.39.6Grup Ort. 9.57.6 Arjantin1960-734.04.1Arjantin1974-815.30.4 Şili1960-683.74.4Gana1973-81--2.4 Gana1961-731.52.7Hindistan1973-787.75.1 Hindistan1960-733.03.5Pakistan1974-816.45.4 Pakistan1960-732.96.2Sudan1974-812.63.8 Türkiye1960-737.35.9Türkiye1973-800.34.0 Grup Ort. 3.94.5Grup Ort. 3.7 “Dengeli” (Nötr) Ticaret Teşvikleri Uygulayan Ülkeler İthal İkamesine Yönelik Sanayileşme Stratejisi Uygulayan Ülkeler İhracattaki Büyüme ve GSMH Büyümesi (%) Kaynak: http://www.lehigh.edu/~bm05/research/OOD.205.htm (erişim tarihi: 13.3.2007)

30 1963-731973-851986-92 Güçlü Dışa-Dönüklük6.88.07.5 Ilımlı Dışa-Dönüklük4.84.34.8 Ilımlı İçe-Dönüklük3.84.42.4 Güçlü İçe-Dönüklük1.62.32.5 Ticaret Politikası ve Yıllık Kişi Başına Reel GSYİH Artışı (%) Kaynak: www.lehigh.edu/~bm05/research/OOD.205.htm (erişim tarihi: 13.3.2007) ve IMF (1993) World Economic Outlook 1993, Washington D.C.


"SANAYİLEŞME. Sanayileşme Nedir? Sanayileşme, bir ülkenin sanayi üretimi, istihdam, üretim ölçeği, sermaye yoğunluğu ve teknoloji gibi ekonomik sistemini." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları