Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları"— Sunum transkripti:

1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı Çocuk Servisi Olgu Sunumu 22 Mayıs 2013 Dr. Didem Durak Dr. Esma Yıldızlı

2 Olgu Sunumu

3 50 günlük erkek hasta

4 Öksürük şikayetiyle başvurdu.
5 gün önce başlayan Ardısıra i bulan Morarma ve bazen ardından kusmanın eşlik ettiği öksürük nöbetleri oluyormuş.

5 Özgeçmiş: Annenin 4. gebeliği. Prenatal sağ renal agenezi tanısı konmuş. KOÜ hastanesi’nde 37+1 GH’da 3290 gr, CS ile doğmuş. Doğum sonrası solunum sıkıntısı ile bir gün YDYBÜ’de izlenmiş.

6 Soygeçmiş: Anne 39 yaşında sağ sağlıklı Baba 43 yaşında sağ sağlıklı Akrabalık yok. Ailede sürekli hastalık yok. 1.çocuk 17 yaş, kız 2.çocuk 14 yaş, erkek

7 Fizik muayene: Ateş:36,6 C Nabız:150/dk TA:100/60 mmHg SS:42/dk

8 Boy:52 cm (3-10p) Kilo:6 kg (75-90p) Baş Çevresi:38cm (50p)

9 Genel durumu iyi, aktif, hareketli
Kafa yapısı simetrik, ön fontanel 2x1 cm normal bombelikte, boyunda LAP yok. Solunum sesleri kaba, ekspiryum uzun, sekretuar raller mevcut. S1, S2 doğal, ek ses yok, üfürüm yok. Batın rahat, defans rebound yok, oraganomegali yok. Haricen erkek, sağ inguinal herni mevcut. Kas kitle tonus doğal. Her iki ayakta 6 parmak mevcut.

10 Laboratuar WBC: 11,500/mm3 NEU: 3570/mm3 HGB: 9,2 g/dL HCT: %27,7
MCV: 85 fL PLT: 415,000/mm3

11 Glukoz: 77 mg/dL Kreatinin: 0,44 mg/dL ALT: 29 U/L AST:56 U/L T.Protein: 5,3 mg/dL Albumin: 3,3 mg/dL Na:133 mmol/L K: 4,2 mmol/L Ca:10,6 mg/dL CRP: 0.1 mg/L

12 PA AC grafisi

13 Ön tanılar ??

14 Hastaya oral azitromisin tedavisi verildi
Hastaya oral azitromisin tedavisi verildi. Oral tedavi alamayan hasta servise yatırıldı. Klaritromisin, ventolin, pulmicort, soğuk buhar tedavisi düzenlendi.

15 Boğmaca

16 Boğmaca hastalığı, üst üste gelen inatçı ve spazmodik öksürük nöbetleri ile karakterize çocukluk çağının akut solunum yolu infeksiyonudur.

17 Boğmaca hastalığının etkeni Bordetella pertussis Gram negatif, aerobik, sporsuz, hareketsiz bir kokobasildir. Bordetella parapertussis ise sporadik pertussisin nadir nedenlerinden olup boğmaca olgularının % 5’inde etken olarak saptanmaktadır. Her ikisi de sadece insanlarda hastalık yapmaktadırlar. Bordetella bronchoseptica hayvan patojeni olup insanlarda immün yetersizlik durumlarında veya hayvanlarla yoğun temas eden ufak çocuklarda etken olarak görülmektedir

18 Öksüren ergen ve erişkinler çocukluk çağı boğmaca infeksiyonları için en önemli kaynaktır. Kataral faz ve paroksismal fazın erken dönemleri hastalığın en bulaşıcı olduğu dönemlerdir

19 İnsanlar B. Pertussis için bilinen tek konaktır Çok bulaşıcıdır.
Ev içinde temas edenlerde % 90 bulaşma oluşur. Bulaşma yolu Direk temas veya damlacık yolu ile olur. Etken dış ortamda yaşayamaz. Bulaşma bu nedenle özellikle öksürük sırasında yayılan damlacıklarla olur.

20 Ergenler ve erişkinler önemli bir bulaşma kaynağıdır
Ergenler ve erişkinler önemli bir bulaşma kaynağıdır. Bebekler ve küçük çocuklar hastalığı çoğu zaman asemptomatik olan büyük kardeşleri veya yetişkinlerden alır. En bulaştırıcı dönem hastalığın öksürük nöbetleri öncesinde olan kataral dönemdir. Bulaştırıcılık öksürük başladıktan sonraki 3 hafta veya daha fazla devam eder.

21 Kuluçka süresi 6-21 gün (ortalama 7-10 gün)
Maternal antikorların transplasental yolla geçisi yenidoğanı korumaz. Bu nedenle hafif semptomatik bir annenin çocuğunda ciddi neonatal pertussis gelişebilir.

22 Semptomatik Hastalık (genellikle 6-8 hafta sürer)
Kataral Dönem (1-2 hafta) Paroksismal Dönem (Spazmotik Dönem) (2-4 hafta) Konvelesan Dönem (Nekahat Dönemi) (1-2 hafta)

23 Semptomatik hastalıkta oluşan klinik bulgular, hastanın yaşı, bağışıklık durumu ve etkene bağlı olarak değişiklik gösterir. 2 yaşın altındaki çocuklarda Paroksismal öksürük (%100) Boğulma (%60-70) Kusma (%60-80) Dispne (%70-80 Konvülsiyonlar (%70-80)

24 2 yaşından büyük çocuklarda klinik bulguların sıklığında azalma ve süresinde kısalma olur. Konvülsiyonlar da oldukça nadirdir. Yenidoğanlar ve 3 aydan küçük çocuklarda hastalık sadece apne atakları şeklinde ortaya çıkabilir. Bütün yaş gruplarında ateş yüksekliği genelde olmaz.

25 Üst solunum enfeksiyon bulguları şeklindedir.
Kataral Dönem Üst solunum enfeksiyon bulguları şeklindedir. Rinore, hapşırma Hafif öksürük Konjonktivit Göz yaşarması Hafif ateş

26 Paroksismal Dönem Öksürüğün sıklığında ve şiddetinde artma olur. Tipik öksürük nöbeti; Tek bir ekspiriyumda 5-10 kez kuvvetli öksürük ve bunu takip eden ani yoğun inspiriyum gelişir. Bu sırada, yüzde kızarıklık, siyanoz oluşur, gözler dışarı fırlar, dil ileriye doğru çıkar, tükrük salgısında artış olur, boyun venleri belirginleşir. Öksürük sonrasında kusma olur.

27 Paroksismal Dönem Bu öksürük nöbetleri hava yolunu tıkayan mukus plakları nedeniyle oluşur. Öksürük nöbetleri, ses, ışık, yeme, içme, fiziksel egersiz gibi uyarılar ile başlar. Daha çok geceleri ortaya çıkar. Öksürük nöbetleri hafif vakalarda 5-10 kez, ağır vakalarda 40 veya daha fazla olur.

28 Konvelesan Dönem( nekahat- iyileşme)
Öksürük nöbetleri ve kusmada dereceli olarak azalma olur. Öksürük aylarca devam edebilir. Aylar ve yıllar içerisinde üst solunum yolu enfeksiyonları ile öksürük nöbetleri tekrarlayabilir.

29 Dünya Sağlık Örgütü (2000) tarafından yapılan boğmaca olgu tanımlamaları
DSÖ Klinik tanımlama: Bir hekim tarafından boğmaca tanısı konulan olgular ya da en az iki hafta süren öksürüğe aşağıdaki semptomlardan en az birinin eşlik etmesi: 1) Paroksismal öksürük 2) İnspiratuar stridor 3) Öksürük sonrası kusma Laboratuvar tanımlama: Kültür ya da PCR ya da seroloji pozitifliği Klinik olgu: Klinik tanımlamaya uyan fakat laboratuvar testleri negatif olgular Laboratuvar ile kanıtlanmış olgu: Klinik tanımlamaya uyan ve laboratuvar testlerinden birisi pozitif saptanan olgular

30 Tanıda fizik muayene genellikle bilgi verici değildir.
Paroksismal dönemde peteşiyal veya konjonktival hemorajiler baş ve boyun bölgesinde görülebilir. Bazı hastalarda difüz ronküs veya raller duyulabilir.

31 Tanı özellikle paroksismal dönemde tipik öksürük nöbetlerinin görülmesi ile konulur.
Ancak çok küçük çocuklarda veya adolesan ve yetişkinlerde atipik klinik bulgular görülebilir. Tanı konmuş bir hasta ile temas hikayesi yol gösterici olabilir. 2 haftadan uzun süren öksürük ve öksürük sonrası kusma önemli bir tanısal ipucudur. Lökositoz / mm3-çoğunluğu lenfosit (kataral dönem sonu ve paroksismal dönemde karakteristik bir bulgudur) Eritrosit sedimentasyon hızı düşüktür.

32 Spesifik tanı nazofaringeal sürüntünün hasta başında Bordet-Gengau besiyerine ekilmesi ve etkenin üretilmesi ile konulur Direk Flouresan Antikor tekniği çabuk ve spesifik tanı sağlar. Serolojik Tanı

33 Komplikasyonlar Genellikle solunum sistemi ve sinir sistemini ilgilendirmektedir. Pnömoni En sık komplikasyondur 3 yaş altında boğmaca ölümlerinin % 90 ından sorumludur. B. Pertussis ve sekonder enfeksiyon ( H. influenza, S. pneumonia, S. aureus, S. pyogenez) Latent tuberküloz enfeksiyonunun aktivasyonu Atelektezi ( mukus tıkaçlarına sekonder oluşur)

34 Kimyasal pnömoni ( mukus ve kusulan materyalin aspirasyonu nedeni ile oluşur)
Pnömotoraks İnterstisyel, subkutan amfizem Bronşiektazi Otitis media ( S.pneumania) Epistaksis Melena Subkonjunktival hemorajiler

35 Spinal epidural hematom
İntrakraniyal hemoraji Diafragma rüptürü Umbilikal, inguinal herni Rektal prolapsus Dehidratasyon Beslenme bozukluğu Konvulsiyon (asfiksi, serebral hipoksi)

36 Tedavi 6 ayın altındaki çocuklarda ve şiddetli vakalarda hospitalize edilmelidir. Destekleyici tedavi: Öksürük nöbetleri sırasında oluşan siyanoz için oksijen tedavisi verilebilir. Öksürük nöbetlerinin ortaya çıkmasına yol açan faktörlerin uzaklaştırılması ( ses, ışık gibi). Yoğun koyu sekresyonlar aspire edilebilir. Dehidratasyon varsa sıvı replasmanı yapılabilir. Beslenme güçlüğü varsa beslenme desteği yapılabilir

37 İlaç Tedavisi; Betametazon ve salbutamolun ciddi öksürük nöbetlerini azalttığı gösterilmiştir. Kataral dönemde verilen antibiyotik tedavisinin hastalığın şiddetini azalttığı gösterilmiştir. Öksürük nöbetleri başladıktan sonra verilen antibiyotiklerin hastanın seyrini etkilemediği fakat bulaşıcılığı azalttığı saptanmıştır.

38 İlaç Tedavisi; Seçilecek ilk antibiyotik ERİTROMİSİN dir Diğer kullanılabilecek antibiyotikler; Azitromisin Klaritromisin Trimetoprim-Sulfametaksazol

39 Ayırıcı Tanı Çocukluk çağında uzayan, paroksismal öksürük nedenleri arasında yer alan Mycoplasma pneumoniae, klamidya, parainfluenza ve influenza virusları, enteroviruslar, RSV ve adenovirus infeksiyonları ayırıcı tanıda düşünülmelidir. Çocukluk çağında bronşiolit, bakteriyel pnömoni ve kistik fibroz da spazmodik öksürük atakları ile seyredebilir. Tüberküloz veya diğer nedenlere bağlı olarak gelişen mediastinal lenfadenopatinin bronşlara ve trakeaya bası yapması da boğmaca benzeri öksürük nedenidir

40 Korunma Anneden bebeğe geçen pasif immunizasyonla koruyuculuk sağlanmaz. Başlıca yol aktif bağışıklamalar ile sağlanır. Selüler veya aselüler aşılar ile yapılabilir. Difteri ve tetanoz ile kombine olarak yapılır. 2, 4, 6 aylarda ve rapel olarak 18 ay ve 4-6. yaşlarda yapılır.

41 Sağlık personelinin asılanması
Yuva ve bakımevlerinde çalısanların aşılanması Süt çocuklarının tüm ev içi temaslılarının aşılanması KOZA stratejisi Gebe kadınların aşılanması


"Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları