Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sibel SOMYÜREK SQL. SQL Nedir? Structured Query Language (SQL) "Yapısal Sorgulama Dili" Veritabanları üzerinde, karma ş ık sorgular yapmak için tasarlanmı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sibel SOMYÜREK SQL. SQL Nedir? Structured Query Language (SQL) "Yapısal Sorgulama Dili" Veritabanları üzerinde, karma ş ık sorgular yapmak için tasarlanmı."— Sunum transkripti:

1 Sibel SOMYÜREK SQL

2 SQL Nedir? Structured Query Language (SQL) "Yapısal Sorgulama Dili" Veritabanları üzerinde, karma ş ık sorgular yapmak için tasarlanmı ş bir dildir.

3 SQL Nedir? SQL ile yalnızca veri tabanı üzerinde i ş lem yapılabilir. SQL ile; veri tabanına kayıt eklenebilir, olan kayıtlar de ğ i ş tirilebilir, silinebilir ve bu kayıtlardan listeler olu ş turulabilir.

4 SQL - Tarihçesi Veri Tabanı Yakla ş ımı ile birlikte bir veri sorgulama diline veya aracına ihtiyaç duyulmu ş tur. İ lk ba ş ta matematiksel bir sözdizimine sahip olan SQUARE adlı bir dil geli ş tirilmi ş tir.. Geni ş kullanıcı kitleleri tarafında kolay kullanılabilmesi için matematiksel söz dizimli SQUARE dilinden vazgeçilerek, İ ngilizce'ye benzer sözdizimine sahip bir dil olu ş turulmu ş tur.

5 SQL - Tarihçesi Bu dil SEQUEL (Structured English Query Language) olarak adlandırılmı ş tır. Daha sonra da bu SEQUEL dili, İ ngilizce söyleni ş ine paralel olarak SQL olarak adlandırılmı ş tır.

6 SQL Dilini Kullanan Veritabanları MySQL Mssql PostgreSQL Microsoft SQL Server Oracle Firebird

7 SQL Komutları Yapısal Sorgulama Dili (SQL-Structured Query Language) 1. Veri İş leme Dili (DML-Data Manipulation Language) 2. Veri Tanımlama Dili (DDL-Data Definition Language) 3. Veri Kontrol Dili (DCL-Data Control Language)

8 SQL Komutları 1. Veri İş leme Dili (DML-Data Manipulation Language) Bir tablodaki veriler üzerinde sorgulama, ekleme, güncelleme ve silme i ş lemleri gerçekle ş tirir. Select Insert Update Delete

9 SQL Komutları 2. Veri Tanımlama Dili (DDL-Data Definition Language) Sıfırdan tablo olu ş turma, tablo üzerinde de ğ i ş iklik yapma, tablo olu ş turma, indeks olu ş turma ve silme i ş lemleri gerçekle ş tirir. Create Table Drop Table Alter Table Create Index Drop Index Alter View

10 SQL Komutları 2. Veri Kontrol Dili (DCL-Data Control Language) Kullanıcılara veri tabanı üzerinde bazı haklar verme veya verilen hakları geri alma gibi i ş lemlere olanak tanıyan SQL komutlarını içermektedir. Create User Drop User Alter User Grant Revoke

11 SQL - Komutlar SQL dilinde bir tablodan kayıt çekmek için SELECT komutu kullanılır. SELECT * FROM tablo_adi

12 SQL - Komutlar Görev 10’da olu ş turulan veri tabanındaki tüm kullanıcı bilgilerini görüntülemek için; SELECT * FROM kullanici_bilgileri;

13 SQL - Komutlar Ö ğ rencilerin tümü tarafından yazılımda alınan notların tamamını listeleyin.

14 SQL - Select Komutu Tablo içindeki sadece belli alanlara ili ş kin verileri listelemek için; SELECT alanadi1,alanadi2 FROM tablo_adi;

15 SQL - Select Komutu Örne ğ in notlar tablosunda sadece notu alan ogrenci numarası ve not aldı ğ ı tarihi listelemek için; SELECT ogrno,tarih FROM notlar;

16 SQL - Select Komutu Verileri listelerken belli bir alandaki verilere göre sıralamak için; SELECT * FROM tablo_adi ORDER BY alan1;

17 SQL - Komutlar Örne ğ in alınan notları tarihe göre sıralamak için; SELECT * FROM notlar ORDER BY tarih;

18 SQL - Komutlar SELECT * FROM notlar ORDER BY tarih; Kodu ş u ş ekilde de yazılabilir; SELECT * FROM notlar ORDER BY tarih ASC;

19 SQL - Komutlar Örne ğ in alınan notları tarihe göre azalan sırada sıralamak için; SELECT * FROM notlar ORDER BY tarih DESC;

20 SQL - Komutlar Verileri listelerken birden fazla alan baz alınarak listeleme yapılabilir SELECT * FROM tabloadi ORDER BY alanadi1 DESC, alanadi2 ASC;

21 SQL - Komutlar Örne ğ in alınan notları alındı ğ ı içerik numaralarına göre azalan, ö ğ renci numaralarına göre de artan sırada listelemek için; SELECT * FROM notlar ORDER BY icerikno DESC, ogrno ASC ;

22 SQL - Komutlar Tablodaki belli bir alanın bir ko ş ula uymasına göre verileri listelemek için; SELECT * FROM tablo_adi WHERE alanadi1=ko ş ul;

23 SQL - Komutlar Örne ğ in sadece 9801 no’lu ö ğ rencinin aldı ğ ı notları görüntülemek için; SELECT * FROM notlar WHERE ogrno=9801;

24 SQL - Komutlar SQL kodlarında metin de ğ erleri tırmak içinde yazılmalıdır. Örne ğ in ko ş ul metin ise; SELECT * FROM tabloadi WHERE alanadi1=“metin”;

25 SQL - Komutlar Örne ğ in kullanıcı bilgileri tablosundan sadece adı Sema olan ö ğ rencilerin bilgilerini görüntülemek için; SELECT * FROM kullanici_bilgileri WHERE ad="Sema";

26 SQL - Komutlar Tablodaki verileri birden fazla ko ş ula göre listelemek için; SELECT * FROM tablo_adi WHERE alanadi1=“metin“ AND alanadi2=“metin”;

27 SQL - Komutlar Örne ğ in adı Serdar Öztürk olan kullanıcıların bilgilerini listelemek için; SELECT * FROM kullanici_bilgileri WHERE ad="Sema“ AND soyad=“Öztürk”;

28 SQL - Komutlar Tablodaki verileri iki ko ş uldan birini sa ğ lama durumuna göre listelemek için; SELECT * FROM tablo_adi WHERE alanadi1=“metin“ OR alanadi2=“metin”;

29 SQL - Komutlar Örne ğ in adı Serdar ya da soyadı Kubalı olan kullanıcıların bilgilerini listelemek için; SELECT * FROM kullanici_bilgileri WHERE ad="Serdar“ OR soyad=“Kubalı”;

30 SQL - Komutlar Hem ve hem de veya ko ş ulunu içeren sorgulamalar da olabilir SELECT * FROM tablo_adi WHERE (alanadi1=“metin“ OR alanadi2=“metin”) AND alanadi3=“metin”;

31 SQL - Komutlar Örne ğ in ö ğ renci numarası 9801 ya da 9802 olan 1 nolu içeri ğ i önemli sayfa yapan kullanıcılar varsa listelemek için; SELECT * FROM onemli_sayfalar WHERE (ogrno=9801OR ogrno=9802) AND icerikno=1;

32 SQL - Komutlar SELECT (tüm alanlar veya belli alanlar) ORDER BY ASC-DESC WHERE (sayı veya “metin”) AND-OR (a AND b) OR c a AND (b OR c)


"Sibel SOMYÜREK SQL. SQL Nedir? Structured Query Language (SQL) "Yapısal Sorgulama Dili" Veritabanları üzerinde, karma ş ık sorgular yapmak için tasarlanmı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları