Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NÖTRAL İ ZASYON T İ TRASYONLARI NÖTRAL İ ZASYON T İ TRASYONLARI Asit baz reaksiyonlarından yararlanılarak asidik numunelerin standart baz çözeltisi ile.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NÖTRAL İ ZASYON T İ TRASYONLARI NÖTRAL İ ZASYON T İ TRASYONLARI Asit baz reaksiyonlarından yararlanılarak asidik numunelerin standart baz çözeltisi ile."— Sunum transkripti:

1

2 NÖTRAL İ ZASYON T İ TRASYONLARI NÖTRAL İ ZASYON T İ TRASYONLARI Asit baz reaksiyonlarından yararlanılarak asidik numunelerin standart baz çözeltisi ile veya bazik numunelerin standart asit çözeltileri ile reaksiyona sokulması yoluyla miktar tayinleri yapılabilir. Bu tip titrasyonlara genel olarak NÖTRAL İ ZASYON T İ TRASYONLARI denir. AS İ D İ METR İ, ALKAL İ METR İ Burada bir asit çözeltisinin standart baz çözeltisiyle titre edilerek tayinine AS İ D İ METR İ, bir baz çözeltisinin standart asit çözeltisiyle titre edilerek tayinine ise ALKAL İ METR İ denir.

3 NÖTRAL İ ZASYON T İ TRASYONLARI Nötralizasyon titrasyonlarında dönüm noktası, titrasyonda kulllanılan titrant (standart çözelti) hacmine kar ş ı,  asidimetrik titrasyonlarda H + iyonu konsantrasyonundaki de ğ i ş im pH olarak,  alkalimetrik titrasyonlarda OH - iyonu konsantrasyonundaki de ğ i ş im pOH olarak grafi ğ e geçirilir. Bu grafi ğ in incelenmesi ile dönüm noktasındaki de ğ i ş imin büyüklü ğ ü, dönüm noktasının saptanıp saptanamayaca ğ ı veya hangi indikatörün kullanılaca ğ ı belirlenebilir. Bu noktayı indikatör dedi ğ imiz dönüm noktasında renk de ğ i ş tiren maddeler yardımı ile tespit edebilece ğ imiz gibi potansiyometri, kondüktometri, amperometri, spektrofotometri gibi aletli analiz yöntemleriyle de belirlemek mümkündür.

4

5 T İ TRASYON TEKN İĞİ HAKKINDA KISA B İ LG İ LER 1)Standart çözeltiler kullanılmadan önce ş i ş eleri iyice çalkalanmalıdır. 2) Titrasyon yava ş yava ş ve titre edilen çözeltinin bulundu ğ u erlen çalkalanarak yapılmalı 3) Büretin muslu ğ u sol avuç içinde kullanılmalıdır. Sa ğ elle titre edilen maddenin bulundu ğ u erlen çalkalanmalıdır.

6 0.1 N NaOH çözeltisinin ayarlanması Hassas terazide çift tartım yöntemiyle 0.1 – 0.2 gram okzalik asit (H 2 C 2 O 4. 2H 2 O) dikkatle tartılır. Erlene konulan okzalik asit üzerine 50 mL distile su ilave edilerek çözülür. 1 – 2 damla damlalıklı ş i ş eden fenol ftalein damlatılır. Ayarlanacak NaOH çözeltisinin ş i ş esi iyice çalkalanır. Bir beher yardımıyla büretin içerisine, çözeltisinin bombesi "0 " çizgisinin üzerinde olacak ş ekilde doldurulur. Erlendeki çözelti NaOH çözeltisi ile kalıcı pembe renk meydana gelinceye kadar (çalkalamayla kaybolmayan) yava ş yava ş titre edilir. meq NaOH = meq H 2 C 2 O 4. 2H 2 O V NaOH x N NaOH = mg Okzalik asit (Tartılan okzalik asit miktarı) / Okzalik asidin e ş d. A ğ. (126.1 / 2) Buradan N NaOH bulunur. Masadaki herkesin sonuçları tamamkandıktan sonra ilgili asistana gösterilir.

7 Büreti doldurduktan sonra her titrasyon ba ş langıcında büretin ucunda hava kabarcı ğ ı olmamasına dikkat edilmelidir. Varsa muslu ğ u hızla açıp kapatarak ve bir yandan da büreti sallayarak bu kabarcık giderilmelidir. Büretlerin sızdırmamasına da dikkat edilmelidir.

8 Titrasyonun dönüm noktasını rahat görebilmek için erlenin altına temiz beyaz bir ka ğ ıt konulabilir.

9

10

11

12 Ç İ FT TARTIM NASIL YAPILIR? İ çi katı okzalik asit dolu kroze hassas terazinin üzerine konur. Ekrandaki miktar kaydedilir. (Örne ğ in; 30.100 g). Daha sonra spatül ile krozenin içerisinden istenen miktar okzalik asit alınarak erlenin içerisine konulur. Bizim amacımız 0.1 – 0.2 gram arasında madde tartmak oldu ğ u için, spatül ile alaca ğ ımız miktardan sonra ekranda okuyaca ğ ımız de ğ erin 30.100 – 0.2 = 29.900 30.100 – 0.1 = 30.000 29.900 – 30.000 arasında bir de ğ er olması gerekir. Spatülle maddemizi aldıktan sonra okudu ğ umuz de ğ er, Örne ğ in; 29,980 ise biz; 30.100 – 29.980 = 0.120 gram (Hesaplamalarda mg kullanaca ğ ımız için 120 mg) okzalik asiti tartmı ş ız demektir. Spatülün ucu erlenin içine çok az bir miktar distile su ile yıkanarak spatül üzerinde kalan okzalik asitte erlene aktarılır.

13 0.1 N HCl çözeltisinin ayarlanması Bir pipet yardımıyla bir erlenin içerisine hassas olarak 10 mL HCl çözeltisi aktarılır. Büret NaOH çözeltisi ile çözeltinin bombesi 0 çizgisinin üzerine gelene kadar bir beher yardımıyla doldurulur. Erlenin içerisine 1 – 2 damla fenol ftalein damlatılır. Kalıcı pembe renk görülene kadar titrasyona devam edilir. meq HCl = meq NaOH V HCl x N HCl = V NaOH x N NaOH Buradan N HCl bulunur. Herkes sonuçlarını tamamladıktan sonra ilgili asistana sonuçlar iletilir.


"NÖTRAL İ ZASYON T İ TRASYONLARI NÖTRAL İ ZASYON T İ TRASYONLARI Asit baz reaksiyonlarından yararlanılarak asidik numunelerin standart baz çözeltisi ile." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları