Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM KONTROLÜ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 02-03 Şubat 2010-ANTALYA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM KONTROLÜ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 02-03 Şubat 2010-ANTALYA."— Sunum transkripti:

1 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM KONTROLÜ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 02-03 Şubat 2010-ANTALYA ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ MEVZUATI VE UYGULAMALARI

2 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü İÇERİK  Gürültü  Mevzuat  Denetim  İdari Yaptırım  Bakanlıkça Yapılan Çalışmalar ve Uzmanlık Kriterleri  İzin Ve Lisanslar Hakkındaki Yönetmelik için Yapılan Çalışmaları

3 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Hoşa gitmeyen ***istenmeyen *** rahatsız edici ses olarak tanımlanır. GÜRÜLTÜ NEDİR? Birimi: dB (A) (C)

4 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ses Düzeyindeki Değişim (dB) Algılanan Sesin Gürlüğündeki Değişim 3 5 10 15 20 Ancak hissedilebilir Belirgin derecede farklı İki kat farklı Çok farklı Dört kat farklı Ses düzeyindeki değişimin kulak tarafından hissedilişi

5 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DURUMSES DÜZEYİETKİ 120 dB(A)’nın üstünde Kısa bir sürede duyma kaybı Askeri uçakların alçak uçuşu, yerde 120 dB(A)Ağrı eşiği Diskoteklerin iç mekanları 100 dB(A) 85 dB(A)Uzun vadede duyma kaybı Gürültülü bir caddede 75 dB(A) 65 dB(A)Kalp-kan dolaşımı rahatsızlıkları 55 dB(A)Rahatsızlık 45 dB(A)Sohbet ederken, telefonda konuşurken, TV ve radyo dinlerken rahatsızlık >35 dB(A)Uyku bozuklukları Sessiz bir odada30 dB(A) 0 dB(A)Duyma eşiği Gürültünün insan sağlığı üzerindeki etkileri

6 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü MEVZUAT

7 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevresel Gürültü Mevzuatı  Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (7.11.1982 tarih ve 2709 sayılı)

8 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Madde 56 - “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir.” Çevresel Gürültü Mevzuatı

9 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevresel Gürültü Mevzuatı 2872 sayılı Çevre Kanunu (1983)

10 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevresel Gürültü Mevzuatı Gürültü kirliliğinin kontrol altına alınmasına ilişkin ilk yasal düzenleme; Madde 14 - “Kişilerin huzur ve sükununu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde yönetmelikte belirlenen standartlar üzerinde gürültü çıkarılması yasaktır. Fabrika, atölye, işyeri, eğlence yeri, hizmet binaları, konutlar ve ulaşım araçlarında gürültünün asgariye indirilmesi için gerekli önlemler alınır.”

11 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevresel Gürültü Mevzuatı  Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği 7 Mart 2008 tarih ve 26809 sayılı Resmi Gazete’de AB Çevresel Gürültü Direktifi’ne u yumlu olarak yayımlanmıştır.

12 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Yönelik ile;  Ulaşım Kaynakları(Kara yolu,demir yolu, su yolu, hava alanı)  Endüstri Tesisleri,Şantiye faaliyetleri, İşyeri, atölye, imalathane,  Eğlence yerleri,  Hayvan seslerine, Çevresel Gürültü Sınır Değerleri, Çevresel Gürültü Mevzuatı

13 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevresel Gürültü Mevzuatı  Gürültüye hassas yapılar için, İç Mekan Gürültü Seviyesi Sınır Değerleri,  Gürültüye hassas yapıların bulunduğu alanlarda açık havada yapılan faaliyetlere Yasaklama ve saat sınırlamaları,  Yapılara, Çevresel titreşim sınır değerleri, getirilmiştir

14 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevresel Gürültü Mevzuatı İşyerlerinde çalışan işçilerin maruz kaldığı gürültüyü kapsamamaktadır.

15 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevresel Gürültü Mevzuatı Kurum ve Kuruluşlar Çevre ve Orman Bakanlığı İl Çevre ve Orman Müdürlüğü İl Özel İdareleri BelediyelerSağlık Bakanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı Ulaştırma Bakanlığı Gürültü kaynaklarını işletenler Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği

16 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevresel Gürültü Mevzuatı 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (26.9.2004)

17 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 5326 sayılı Kabahatler Kanunu (30.3.2005 Çevresel Gürültü Mevzuatı

18 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu (04.07.1934) Madde 14 - Şehir ve kasabalarda gerek mesken içinde ve gerek dışında saat 24 ten sonra her ne suretle olursa olsun civar halkının rahat ve huzurunu bozacak surette gürültü yapanlar polisçe menolunur. Bu yasağı dinlemeyenler hakkında Ceza Kanununun ilgili maddesine göre takibat yapılır. Çevresel Gürültü Mevzuatı

19 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu’na istinaden çıkarılan 03/11/1983 tarih ve 83/7362 sayılı Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri Yönetmeliği Gürültünün Yasaklanmasında Yetki ve Görevler Madde 62 - Jandarmanın görev ve sorumluluk alanı içindeki şehir ve kasabalarda, saat 24.00'den sonra herhangi bir şekilde çevre halkının rahat ve huzurunu bozacak tarzda gürültü edilmesi yasaktır. Çevresel Gürültü Mevzuatı

20 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu MADDE 7 i) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve …….. Çevresel Gürültü Mevzuatı

21 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. Çevresel Gürültü Mevzuatı

22 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 14.07.2005 tarih ve 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik İşyeri açılması Madde 6- ……. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan açılan işyerleri yetkili idareler tarafından kapatılır. Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin açılması Madde 32- İzin almadan açılan umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, yetkili idarelerin ilgili birimleri tarafından sebebi bir tutanakla belirlenmek ve mühürlenmek suretiyle re’sen kapatılır. Çevresel Gürültü Mevzuatı

23 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Canlı müzik yayını Madde 38- Lokantalara, içkili yerlere ve meskûn mahal dışında bulunan çay bahçelerine, halkın huzur ve sükûnu ile kamu istirahatı açısından sakınca bulunmaması kaydıyla yapılacak ölçüm ve kontrolü müteakip, yetkili idarelerin en üst amiri veya görevlendireceği kişinin kararıyla canlı müzik izni verilir. Canlı müzik izni ruhsata işlenmez. Ancak görevliler sorduğu zaman gösterilebilecek şekilde işyerinde bulundurulur. Canlı müzik izni verilen yerlerde, belirlenen saatler dışında ve ilgili mevzuatta belirtilen ses seviyelerinin üstünde halkın huzur ve sükûnunu bozacak şekilde yayın yapılması durumunda izin iptal edilir. Bu hususlar, canlı müzik izni verilirken işletme sorumlusuna tebliğ edilir. İşletme sorumluları, canlı olarak veya elektronik cihazlarla yapılan müzik yayınının tespit edilen saatleri aşmamasını ve gerekli ikaz levhalarının asılmasını sağlar. Çevresel Gürültü Mevzuatı

24 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu’na istinaden çıkarılan;Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik Yeme-İçme ve Eğlence Tesisler Lokantalar Madde 26 - Lokantalarda canlı yemek müziği, çevreyi ve müşteriyi rahatsız etmeksizin yapılabilir.  19/4/1983 tarih ve 18023 sayılı Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik (Değişik:26/10/2006 - 26325 R.G.) Sağlık ve çevre kirliliği ile ilgili denetimler, görevli kamu kurum ve kuruluşlarının tabip ve sağlık elemanlarınca, işyeri açma ve çalışma ruhsatları ile ilgili denetimler, işyeri açma ve çalışma ruhsatını veren kamu kurumu tarafından yapılır. İlgili mercilerin bu konularda yapacakları denetimlerde, denetim raporunun bir nüshası Bakanlığa gönderilir. Çevresel Gürültü Mevzuatı

25 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü YETKİLİ OTORİTELER  Çevre ve Orman Bakanlığı  Belediyeler  Kolluk Kuvvetleri  Polis  Jandarma  Sahil güvenlik Çevresel Gürültü Mevzuatı

26 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DENETİM

27 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 5491 Sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 13 Mayıs 2006 tarihli Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanun kapsamında;  Çevre Kanunu’nun hükümlerine uyulup uyulmadığını denetleme yetkisi Çevre ve Orman Bakanlığına (Merkez ve taşra teşkilatı) verilmiştir.  Gerektiğinde bu yetki, Bakanlıkça; il özel idarelerine, çevre denetim birimlerini kuran belediye başkanlıklarına, Denizcilik Müsteşarlığına, Sahil Güvenlik Komutanlığına, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belirlenen denetleme görevlilerine devredilebilmektedir. (Madde 12) Denetim

28 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevre Kanununun 12 nci maddesi doğrultusunda; 29 Haziran 2006 tarih ve 2006/16 sayılı Yetki Devri konulu Genelge ile; denetleme ve idari yaptırım kararı verme yetkisi, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belirlenen denetleme görevlilerine  7 Mart 2008 tarihli ÇGDY Yönetmeliği’nin 26 ncı maddesinin (ç), (d),( e) bentlerinde motorlu taşıtlar için getirilen yasak ve sınırlamaları denetleme ve idari yaptırım kararı verme yetkisi, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belirlenen denetleme görevlilerine  11’i büyükşehir belediye başkanlığı olmak üzere toplam 67 belediye başkanlığına yetki devri yapılmıştır.toplam 67 belediye Denetim

29 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Yetki devri yapılacak belediyelerde;  Çevre Denetim Biriminin kurulması,  Bakanlıkça esasları belirlenmiş uzmanlığa sahip en az 2 personelin görevlendirilmesi, bu personellerden en az birinin dört yıllık üniversite mezunu olması ve bu kişinin gözetiminde göreve katılım sağlayacak diğer personelin iki yıllık yüksek okul veya lise ve dengi okullardan mezun olması,  ÇGDY Yönetmeliği kapsamında getirilen esas ve standartlara uygun ölçüm ekipmanının bulundurulması gerekmektedir. Denetim

30 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü İl Çevre ve Orman Müdürlükleri veya yetki devri yapılan belediye başkanlıkları tarafından yapılan denetimlerde, –İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı olmayan tesislerin tespit edilmesi halinde, tespit İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğin 32 nci çerçevesinde, ilgili belediye başkanlığına bildirilmesi, –“Turizm İşletme Belgesi” olan tesisler için 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu, Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik ve Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik gereği, ihlalin Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirilmesi, uygun olacaktır. Denetim

31 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü İDARİ YAPTIRIM

32 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü İdari Yaptırım  2872 sayılı Çevre Kanunu  5237 sayılı Türk Ceza Kanunu  5326 sayılı Kabahatler Kanunu

33 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Kabahatler Kanunu Türk Ceza Kanunu Çevre Kanunu İdari Yaptırım ??????

34 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü  2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 14 üncü, 20 nci ve 24 üncü maddeleri İdari nitelikteki cezalar: Madde 20 – (Değişik: 26/4/2006 – 5491/14 md.) İdarî nitelikteki cezalar şunlardır: h) Bu Kanunun 14 üncü maddesine göre çıkarılan yönetmelikle belirlenen önlemleri almayan veya standartlara aykırı şekilde gürültü ve titreşime neden olanlara, konutlar için 400 Türk Lirası, ulaşım araçları için 1.200 Türk Lirası, işyerleri ve atölyeler için 4.000 Türk Lirası, fabrika, şantiye ve eğlence gürültüsü için 12.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir. İdari Yaptırım

35 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Madde 24 – (Değişik: 26/4/2006 – 5491/16 md.)  Bu Kanunda öngörülen idarî yaptırım kararlarını verme yetkisi Bakanlığa aittir.  Bu yetki, 12 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca denetim yetkisinin devredildiği kurum ve merciler tarafından da kullanılır.  Bu Kanunda öngörülen idarî yaptırım kararları Bakanlık merkez teşkilâtında genel müdürler, taşra teşkilâtında il çevre ve orman müdürlerince verilir. İdari Yaptırım

36 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü  5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Gürültüye neden olma” ile ilgili 183 üncü Maddesinde; “(1) İlgili kanunlarla belirlenen yükümlülüklere aykırı olarak, başka bir kimsenin sağlığının zarar görmesine elverişli bir şekilde gürültüye neden olan kişi, iki aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.” İdari Yaptırım

37 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü İdari Yaptırım  5326 Sayılı Kabahatler Kanununun “Gürültü” ile ilgili 36 ncı Maddesinde; “(1) Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olan kişiye, elli Türk Lirası idarî para cezası verilir. (2) Bu fiilin bir ticarî işletmenin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde işletme sahibi gerçek veya tüzel kişiye bin Türk Lirasından beş bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. (3) Bu kabahat dolayısıyla idarî para cezasına kolluk veya belediye zabıta görevlileri karar verir.“

38 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü İdari Yaptırım 38 Tüzel kişilere Gerçek kişilere Konutlar Kabahatler Kanunu Çevre Kanunu Fabrika,şantiye,eğlence yeri İşyeri,atölye Ulaşım araçları Türk Ceza Kanunu Kişilere

39 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü İdari yaptırımda,  Kabahatler Kanununun 15 inci maddesi: “Bir fiil ile birden fazla kabahatin işlenmesi halinde bu kabahatlere ilişkin tanımlarda sadece idarî para cezası öngörülmüşse, en ağır idarî para cezası verilir. Bu kabahatlerle ilgili olarak kanunda idarî para cezasından başka idarî yaptırımlar da öngörülmüş ise, bu yaptırımların her birinin uygulanmasına karar verilir.”  2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 20 nci maddesi; “Bu maddenin uygulanmasında Türk Ceza Kanunu ile diğer Kanunların, fiilin suç oluşturmasına ilişkin hükümleri saklıdır” İdari Yaptırım

40 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevre Kanundaki idari nitelikteki para cezalarının daha yüksek olması nedeni ile Çevre Kanununun uygulanması, Türk Ceza Kanunu’nun 183’üncü maddesi çerçevesinde Cumhuriyet Savcılığına da suç duyurusunda bulunulması gerekmektedir. Çevre Kanunu’nun 15 inci maddesinin son fıkrasında; “Süre verilmesi ve faaliyetin durdurulması, bu Kanunda öngörülen cezaların uygulanmasına engel teşkil etmez.” hükmü yer aldığından ve Çevre Kanunu’nun idari para cezalarına ilişkin 20, 24 ve 25 inci maddelerinde idari para cezalarının uygulanmasından önce süre verilmesine ilişkin herhangi bir düzenleme olmadığından; Çevre Kanununa aykırılık tespit edildiği takdirde derhal idari para cezası uygulanması gerekmektedir. İdari Yaptırım

41 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Bakanlıkça Yapılan Çalışmalar Yetkili idare ve çevresel gürültü konusunda çalışan kamu ve özel sektörde uzmanlaşmayı sağlamak için eğitim programları oluşturulmuştur. Temel Akustik, gürültü haritaları ve eylem planları konularını içeren uzmanlığa yönelik eğitim programları hazırlanmıştır. Bu eğitimleri vermek üzere; ODTÜ,İTÜ,Bahçeşehir Üniversitesi ve TMMOB Fizik Mühendisleri Odası ile protokol yapılmıştır. Eğitim programlarının başladığı 2006 yılından bu yana, Türkiye genelinde yaklaşık olarak; –Temel Akustik konusunda; 1300 kişi –Gürültü haritaları konusunda; 150 kişi –Eylem planları konusunda; 25 kişi eğitim almıştır.

42 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü İzne tabi tesisler için, Gürültü Kontrol İzin Belgesine esas Akustik Rapor hazırlayacaklar;  Mühendislik-Mimarlık ve Fen fakültelerinden mezun,  B-1 Tipi Endüstriyel Gürültü Rapor/Haritalama Sertifika programı,  Yönetmelikte belirtilen hesaplama yöntemine uygun (TS ISO 9613-2) yazılım programı olması,  Kullandıkları ölçüm metotlarını kapsayan yeterlik/ön yeterlik. Uzmanlık Kriterleri

43 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Uzmanlık Kriterleri İzne tabi olmayan tesisler için Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu hazırlayacaklar;  Üniversitelerin dört yıllık fakültelerinden mezun,  A-2 Mühendislik Akustiği Sertifika Programı,  Kullandıkları ölçüm metotlarını kapsayan yeterlik/ön yeterlik, (Kullandığı hesaplama ve ölçüm metotlarına bağlı olarak B-1 Tipi Endüstriyel Gürültü Rapor/Haritalama Sertifika programı da istenmeli).

44 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Uzmanlık Kriterleri Planlama aşamasındaki tesisler için çevresel etki değerlendirme yapacaklar;  Üniversitelerin dört yıllık fakültelerinden mezun,  A-2 Mühendislik Akustiği Sertifika Programı,  Arka plan gürültü ölçümleri yapılacaksa, kullandıkları ölçüm metotlarını kapsayan yeterlik/ön yeterlik.

45 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Uzmanlık Kriterleri Titreşim ile ilgili değerlendirme yapacaklar;  Üniversitelerin mühendislik, mimarlık ve fen fakültelerinden mezun,  A-2 Mühendislik Akustiği Sertifika Programı,  Kullandıkları ölçüm metotlarını kapsayan yeterlik/ön yeterlik

46 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Gürültü haritası hazırlayacaklar;  Mühendislik-Mimarlık ve fen fakültelerinden mezun olması  B-1 Tipi Endüstriyel Gürültü Rapor/Haritalama Sertifika programı /B-2 Tipi Ulaşım Sektörü Gürültü Haritalama Sertifika Programını almış olması ve ulusal veya uluslararası projeler bazında ve benzeri çalışmalarda gürültü haritası hazırlanmasına katılım sağlamış olması,  Yönetmelikte belirtilen hesaplama yöntemlerine uygun lisanslı yazılım programı olması,  Ölçüm yapılacak ise kullandıkları ölçüm metotlarını kapsayan yeterlik/ön yeterliğe sahip olması. Uzmanlık Kriterleri

47 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Uzmanlık Kriterleri Eylem planı hazırlayacaklar;  Mühendislik-Mimarlık ve Fen fakültelerinden mezun  C-1 Tipi Bina Akustiği Sertifika Programı /C-2 Tipi Eylem Planlarının Hazırlanması Sertifika Programını almış olması ve trafik planlaması, arazi planlaması, gürültü bariyeri ve benzeri konularda uygulama projesi yapmış olması,  Hesaplama yapılacak ise lisanslı yazılım programı, ölçüm yapılacak ise kullandıkları ölçüm metotlarını kapsayan yeterlik/ön yeterliğe sahip olması.

48 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Gürültü Haritalama Değerlendirme Yöntemleri Endüstri Tesisleri İçin Ölçüm Ve Hesaplama Yöntemleri Hesaplama Yöntemi;  TS ISO 9613 – 2: Akustik - Sesin Dışarıda Yayılırken Azalması-Bölüm 2: Genel Hesaplama Yöntemi. Bu yöntem için kaynak bazında emisyon verisi (kaynağın özellikleri göz önünde bulundurularak) aşağıdaki yöntemlerden birine göre yapılacak ölçümler ile elde edilir:

49 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Gürültü Haritalama Değerlendirme Yöntemleri Ölçüm Standartları(Ses gücü düzeyleri)  TS ISO 8297: Akustik – Çoklu Gürültü Kaynağına Sahip Sanayi Tesislerinde Çevredeki Ses Basınç Seviyelerinin Değerlendirilmesi İçin Ses Güç Seviyelerinin Tayini  TS EN ISO 3744: Akustik –Gürültü Kaynaklarının Ses Gücü Seviyelerinin Ses Basıncı Kullanılarak Tayini  TS EN ISO 3746: Akustik – Gürültü Kaynaklarının Ses Güç Seviyelerinin Tayini-  TS ISO 1996 – 2 (Akustik - Çevre Gürültüsünün Tarifi, Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi - Bölüm 2:  TS ISO 1996 – 1 (Akustik - Çevre Gürültüsünün Tarifi, Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi - Bölüm 1:

50 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü  Hava Alanı Çevresel Gürültüsü İçin Hesaplama Yöntemi : 1997 tarihli ECAC. CEAC Doc 29 Sivil Hava Limanları Etrafındaki Gürültü Konturlarını Hesaplamak İçin Standart Yöntem Hakkındaki Rapor.  Karayolu Trafiği Çevresel Gürültüsü İçin Hesaplama Yöntemi : Fransız ulusal hesaplama yöntemi olan “NMPB – Routes – 96 (SETRA – CERTU – LCPC –CSTB)”  Demiryolu Çevresel Gürültüsü İçin Hesaplama Yöntemi : Hollanda ulusal hesaplama yöntemi “Reken – Meervoorscrift Railverkeer slawaai” 96 kullanılacaktır. Akustik Rapor ve Gürültü haritalamada kullanılacak standart ve metotlar; Gürültü Haritalama Değerlendirme Yöntemleri

51 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü İzin Ve Lisanslar Hakkındaki Yönetmelik’ e Uyumlaştırılma Çalışmaları  Gürültü Kontrol İzin Belgesine tabi tesisler listesi,  Gürültü Kontrol İzin Belgesi talebinin değerlendirilmesine yönelik maddeler,  Gürültü kontrol izin belgesine tabi işletmelerde yapılacak değişiklikler,  İşletmenin faaliyetinin sona ermesi veya el değiştirme,  Teyit zorunluluğu, maddelerinde yeniden düzenlemeler yapılmıştır.

52 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkındaki Yönetmelik Çerçevesinde Değerlendirilecek Tesisler ÇGDY Yönetmeliği’nin Ek VII’sinde yer alan A ve B listelerinde “ * ” işareti ile muafiyet getirilmiş, 7/3/2008 tarihinden önce kurulmuş ve açılma ve çalışma ruhsatı almış veya çok hassas kullanımlardan itibaren en az 500 metre mesafede olan işletme ve tesislerden akustik rapor istenmez ve çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesine esas değerlendirme yapılmaz. Tüm işletme ve tesisler için yetkili idarenin talep etmesi halinde akustik rapor hazırlanması zorunludur. İzin Ve Lisanslar Hakkındaki Yönetmelik’ E Uyumlaştırılma Çalışmaları

53 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇGDY Yönetmeliği’nin Uygulanmasına Yönelik Bakanlıkca Yapılan Çalışmalar  ÇGDY Yönetmeliği (Türkçe ve İngilizce)  Çevresel gürültü konusunda uzmanlaşmayı sağlamak için eğitim programları hazırlanmıştır. Bu eğitimleri vermek üzere; ODTÜ, İTÜ, Bahçeşehir Üniversitesi ve TMMOB Fizik Mühendisleri Odası ile protokol yapılmıştır.  ÇGDY Yönetmeliği Ek-VII Liste A ve B ‘de yer alan tesis ve faaliyetler için Akustik Rapor Formatı hazırlanmıştır.  ÇGDY Yönetmeliği Ek-VII Liste A ve B ‘de yer alan tesis ve faaliyetler için Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu Formatı hazırlanmıştır.  Planlama aşamasındaki faaliyetler için Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği çerçevesinde, değerlendirme esasları belirlenmiştir.  Gürültü kontrol tedbirleri el kitabı hazırlanmıştır.  Gürültü haritalama (gerekli verilere yönelik) kılavuzu hazırlanmıştır.  Gürültü eylem planlamasına yönelik faydalı bilgileri içeren doküman hazırlanmıştır.  Bu dokümanlara www.çygm.gov.tr adresinden ulaşılabilir.www.çygm.gov.tr

54 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü İLGİNİZE TEŞEKKÜR EDER BAŞARILAR DİLERİM Sorularınız için: Tel:0 312 207 65 49 Faks: 0 312 207 65 35 E-mail: hertorun@cevreorman.gov.tr cevreselgurultu@cevreorman.gov.tr


"T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM KONTROLÜ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 02-03 Şubat 2010-ANTALYA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları