Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ITEC115/ITEC190 KONU#5 BİLGİSAYARIN İNSAN SAĞLIĞI VE ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Do ğ u Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu Bilgisayara.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ITEC115/ITEC190 KONU#5 BİLGİSAYARIN İNSAN SAĞLIĞI VE ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Do ğ u Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu Bilgisayara."— Sunum transkripti:

1 ITEC115/ITEC190 KONU#5 BİLGİSAYARIN İNSAN SAĞLIĞI VE ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Do ğ u Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu Bilgisayara Giriş

2 Öğrenme Hedefleri 1. Fiziksel sa ğ lık için, bilgisayar kullanımından kaynaklabilecek potansiyel riskleri anlamak. 2. Ergonomik çalışma alanı tasarımı ve donanımı hakkında bilgi sahibi olmak 3. Bilgisayar kullanımına ba ğ lı bazı olası duygusal sa ğ lık risklerini tanımlamak. 4. “Sayısal Uçurum” terimi ile ne kastedildi ğ ini açıklamak 5. Milliyet, gelir, e ğ itim ve fiziksel engeller gibi faktörlerin bilgisayar erişimi ve kullanımındaki olası etkilerini tartışmak

3 Öğrenme Hedefleri 6. Fiziksel engelli bireyler tarafından kullanılabilen bazı yardımcı donanım türlerini listelemek 7. Bilgisayar kullanımında enerji tüketimi ve tasarrufu konularında bilgi sahibi olmak 8. Bilgisayar kullanıcılarına, eski bilgisayar donanımlarını do ğ ru imha etmenin ve yeşil bilişim’i deneyimleyebilmenin bazı yollarını önermek 9. Sa ğ lık, erişim ve çevre ile ilgili, bilgisayarlara ilişkin mevzuatın mevcut durumunu tartışmak

4 Genel Bakış  Bu ünite tamamlandı ğ ında aşa ğ ıdaki bilgi ve yeterliliklere sahip olacaksınız:  Bilgisayarların fiziksel ve psikolojik sa ğ lık üzerindeki etkisi  Bireylerin sa ğ lık risklerini azaltmak için kullanabilecekleri stratejiler  Teknolojiye erişim ile ilgili konular  Bilgisayarların çevremiz üzerindeki etkileri

5 Bilgisayarlar ve Sağlık  Her geçen gün yaşamımızda daha çok yer bulan bilgisayarlar, olumlu bir çok katkının yanı sıra, bir kısım sa ğ lık sorunlarına da neden olmaktadır.  Bu sorunlar dünyanın farklı ülkelerinde oldukça yaygın olarak görülmekte, önemli işgücü ve ekonomik kayıplara neden olabilmektedir.  Amerika Birleşik Devletler (ABD) İ ş İ statistikleri Bürosu verilerine göre, bilgisayar kullanımına ba ğ lı sa ğ lık sorunları (yineleyen zorlayıcı travmalar-TZT) nedeniyle başvurular, işle ilgili hastalıkların %64'ünü oluşturmakta;  yıllık 20 milyar dolarlık harcama  iş veriminde düşüş

6 Bilgisayarlar ve Sağlık  SA Ğ LIK SORUNLARI  Fiziksel Sa ğ lık Sorunları  Psikolojik Sorunlar  Duygusal, Fiziksel ve Cinsel Saldırı

7 Bilgisayarlar ve Sağlık F İ Z İ KSEL SA Ğ LIK SORUNLARI  Kas-iskelet sistemi sorunları  Baş a ğ rısı  Göz sorunları  Uyku bozuklukları  Yeme sorunları ve obezite  Madde kullanımı  Gürültüye ba ğ lı işitme kaybı  Telefon ve mesajlaşma ile ilişkili araba kazaları  Bazı cihazlardan kaynaklanan olası radyasyon riskleri

8 Bilgisayarlar ve Sağlık F İ Z İ KSEL SA Ğ LIK SORUNLARI KAS- İ SKELET S İ STEM İ SORUNLARI Bilgisayar kullanımı çok az de ğ işen bir duruşla, el bile ğ i ve kol kasları’nın benzer hareketleri yapmasını gerektiren bir u ğ raştır. Bu nedenle omurga, omuz, sırt, dirsek, el bile ğ i ve parmaklara ilişkin rahatsızlıklar sık görülür. – Yineleyen Zorlayıcı Travmalar-TZT (Repetitive Stress Injuries - RSI)  Tekrarlayıcı harekete ba ğ lı bozukluklardır.  Bir bilgisayar klavyesi ile sürekli, her gün, aynı şekilde yazı yazmaktan kaynaklanabilir. El Bile ğ i Tüneli Sendromu (Carpal Tunnel Syndrome – CTS) – El parmaklarında a ğ rı, uyuşukluk, karıncalanma ve hatta duyu kaybı hissedilebilir. Başparmak Tendon Sıkışması (DeQuervain’s Tendonitis) – Elle yapılacak en basit işlemlerde bile başparmak kökünde ve el bile ğ i yan tarafında a ğ rı hissedilir.

9 Bilgisayarlar ve Sağlık F İ Z İ KSEL SA Ğ LIK SORUNLARI KAS- İ SKELET S İ STEM İ SORUNLARI  Boyunda a ğ rı ve tutulma  Omuzlarda, sırtta ve belde a ğ rı  Duruş problemleri  Omurgada e ğ rilik  kamburluk  Çocuklarda hareket azlı ğ ına ba ğ lı kemik gelişiminin etkilenmesi FİGÜR 7-1 Aşırı Bilgisayar Kullanılması Durumunda Vücutta Sağlık Problemlerine Yol Açabilecek Bölgeler.

10 Bilgisayarlar ve Sağlık F İ Z İ KSEL SA Ğ LIK SORUNLARI GÖZ SORUNLARI  Bilgisayara Bakma Sendromu (Computer Vision Syndrome -CVS)  En yaygın meslek hastalıklarından biri  Bilgisayar kullanıcıları arasındaki yaygınlık oranı %85-90  En önemli nedeni göz kuruması  Ekrana dikkatli bir şekilde bakarken gözler daha seyrek kırpılıyor. Gözyaşını da ğ ıtan kırpma hareketi azaldı ğ ında, göz yüzeyi kurumaya başlıyor.  Belirtileri;  gözlerde a ğ rı, yorgunluk, kızarıklık  Kuruluk ve batma hissi  Bulanık/çift görme  Göz Yorgunlu ğ u  Göz Bozulması

11 Bilgisayarlar ve Sağlık F İ Z İ KSEL SA Ğ LIK SORUNLARI YEME BOZUKLUKLARI VE OBEZ İ TE  Hareket azlı ğ ı  Atıştırmaların artışı  Yemeyi unutma  Online ortamda gıda ile ilişkili içeri ğ e maruziyetin fazla olması  Reklamların etkisi  Vücut imajları ile ilgili gerçekçi olmayan beklentiler  Aşırı egzersiz ve çok sıkı diyet önerileri

12 Bilgisayarlar ve Sağlık F İ Z İ KSEL SA Ğ LIK SORUNLARI MADDE KULLANIMI  Sigara  Alkol GÜRÜLTÜYE BA Ğ LI İ Ş İ TME KAYBI  60/60 kuralı:  60db ve 60 dakika..  Kulaklıkla dinlenilen müzikte bu kuralı aşmamak çok önemli!.. TELEFON ve MESAJLAŞMA İ LE İ LG İ L İ ARABA KAZALARI FİGÜR 7-2 Sürücü Asistanı. Bu ürün, araba çalışırken mobil telefon kullanımını kısıtlamaktadır.

13 Bilgisayarlar ve Sağlık F İ Z İ KSEL SA Ğ LIK SORUNLARI BAZI C İ HAZLARDAN KAYNAKLANAN OLASI RADYASYON R İ SKLER İ ;  yüksek gerilim hatları,  radyo-televizyon vericileri,  radarlar,  mikro dalga fırınlar,  bilgisayarlar,  mobil telefonlar,  baz istasyonları,  kablosuz modemler ve daha  birçok kablosuz cihaz. FİGÜR 7-3 Kablosuz cihazlardan Yayılan Radyasyon. Görüşler;  İ zin verilen mevcut sınırları dahilinde bile sa ğ lık için zararlı oldu ğ u ???  Zararlı etkilerin uzun yıllar sonrasında ortaya çıkaca ğ ı ???  Hiçbir zararlı etkisinin olmadı ğ ı ???

14 Bilgisayarlar ve Sağlık – Ergonomi Nedir? Çalışma ortamını orada çalışan insanlara uyumlama bilmi Ergonominin amacı de ğ işik sa ğ lık problemlerinin ortadan kaldırılabilmesi, verimin arttırılabilmesi için çalışma ortamının nasıl dizayn edilece ğ i ve çalışana nasıl adapte edilece ğ idir – Güvenli ve etkili bir iş alanı tasarlama – Mobilya ve donanımı düzgün ayarlama – Ergonomik donanım kullanma Uygun çalışma ortamları birçok fiziksel sorunu önlemeye yardımcı olabilir. – daha az işçi devamsızlı ğ ı, daha yüksek verimlilik ve daha düşük sigorta giderleri

15 Bilgisayarlar ve Sağlık  Uygun Çalışma Ortamı Tasarımı  Tüm mobilya ve teçhizatın uygun ve do ğ ru bir şekilde yerleştirilmesi ve ayarlanması.  İ yi seçilmiş masa ve sandalye  Uygun seçilmiş ve yerleşmiş klavye, monitor ve ka ğ ıt tutaca ğ ı  Uygun Aydınlatma  Uygun sıcaklık  Gürültü düzeyinin kabul edilebilir olması

16 Bilgisayarlar ve Sağlık BELGE TUTUCU Dökümanı monitöre yakın tuttuğu için kişi yazıyı bilgisayara geçirirken sürekli başını çevirmek zorunda kalmaz. DOĞRU KULLANICI POZİSYONU Monitörden 24 inç uzaklıkta, omuzlar geride, dik oturunuz. Ön kollları, bilekleri ve ellerinizi düz tutunuz. Ön kollar ve üst bacak kısmınızı yere paralel tutunuz. EĞİLEBİLEN ve DÖNDÜRÜLEBİLEN MONİTÖR Rahat bir görme açısı için ayarlanabilir. Ekranın üst kısmı kullanıcının gözünden en fazla 3 inç yükseklikte durmalı. AYARLANABİLİR MASA Optimal yükseklik 25 ile 29 inç arası yüksekli ğ indedir. Klavye ve fare dirsek hizasında olmalı, gerekirse klavye sehpası (çekmecesi) kullanılmalıdır. AYAKLIK Ayaklar düzgün pozisyonda tutmak istenilirse kullanılabilir. AYARLANABİLİ R SANDALYE Yükseklik ayarlanabilir ve alt sırt için destek sa ğ lar. FİGÜR 7-4 Ergonomik Çalışma Alanı Tasarımı.

17 Bilgisayarlar ve Sağlık  Taşınabilir bilgisayarlar ve mobil cihazlar ile çalışma alanı tasarım ilkelerini kullanmak daha zordur.  Mümkün oldu ğ u zamanlarda ayrı fare ve klavye takıp kullanın.  Taşınabilir bilgisayarlarla birlikte yerleştirme terminalleri (docking stations) veya dizüstü standları kullanın.  Yerleştirme terminalleri klavye, fare, monitör gibi sabit donanımları bilgisayara ba ğ lamakta kullanılır  Dizüstü bilgisayar standı, bilgisayarı daha uygun bir yüksekli ğ e kadar kaldırabilir.

18 Bilgisayarlar ve Sağlık YERLEŞTİRME TERMİNALLERİ Farklı donanımlar için çeşitli tipte bağlantı noktaları (girişler) içerirler. Taşınabilir bilgisayar yerleştirme terminaline bağlandığı zaman, girişlere bağlı tüm cihazlar kullanılabilir. DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR STANDI Ekranı yükseltmek için kullanılır. E ğ er stand’ın kendisi USB girişleri içermiyorsa, cihazlar direk olarak stand’a ba ğ lanabilir. Girişler (Ports) Yerleştirme Terminali

19 Bilgisayarlar ve Sağlık  Ergonomik Donanım  Bilgisayar kullanımından kaynaklanabilecek bazı fiziksel rahatsızlıklara karşı önlem almak için tasarlanmış çeşitli mevcut araçlar;  Ergonomik klavyeler ve iztopları  Belge Tutucular  Yansıma Önleyici Ekranlar  Klavye Sehpaları  Bilek Destekleyiciler  Bilgisayar Eldivenleri

20 Bilgisayarlar ve Sağlık FİGÜR 7-6 Ergonomik Donanım BELGE TUTUCULAR İZTOPLARI ERGONOMİK KLAVYELER YANSIMA ÖNLEYİCİ EKRANLAR KLAVYE SEHPASI BİLEK DESTEKLEYİCİLER BİLGİSAYAR ELDİVENLERİ

21 Bilgisayarlar ve Sağlık  İ yi Kullanıcı Alışkanlıkları ve Önlemler  Parmak ve bilek eksersizleri  Yazı yazarken sıkça mola verme  İ yi bir duruş  Gevşeme veya stres molaları  Dönüşümlü görevler  Parlamayı azaltmak için kapalı perdeler ve panjurlar  Göz yorgunlu ğ u ile mücadele için bilgisayar gözlükleri

22 Bilgisayarlar ve Sağlık PS İ KOLOJ İ K SA Ğ LIK SORUNLARI  Stres  Şiddet E ğ ilimi  İ nternet ve teknoloji ba ğ ımlılı ğ ı  İ letişim Sorunları  Kimlik Karmaşası  Depresyon ve İ ntihar

23 Bilgisayarlar ve Sağlık PS İ KOLOJ İ K SA Ğ LIK SORUNLARI STRES – Günümüze kadar sürekli de ğ işen ve Gelişen Teknolojinin İ nsan Psikolojisi Üzerinde Yarattı ğ ı Stres Geçmişte gerektirmedi ğ i halde, günümüzde bir çok meslek bilgisayar kullanımı gerektirmektedir. Çalışanlar kendilerini güncel tutmak adına sürekli yeni beceriler kazanmak, bunun için bazen yeni donanım ve yazılımlar satın almak zorundadırlar. İNŞAAT İŞÇİLERİ HEKİMLER POLİS MEMURLARI GARSONLAR

24 Bilgisayarlar ve Sağlık PS İ KOLOJ İ K SA Ğ LIK SORUNLARI STRES – 7/24 Toplumunun Yarattı ğ ı Stres Kişiler kendilerini sürekli bekletilmekte olan, kullanılmaya hazır biri makine gibi hissedebilirler. (on call) – İ şten tamamen uzaklaşmak mümkün de ğ il – Dinlenme zamanı yok ya da belirsiz – Çalışma zamanı ve kişisel zaman arasında hiçbir ayrım yok FİGÜR 7-8 7/24 Toplumu

25 Bilgisayarlar ve Sağlık PS İ KOLOJ İ K SA Ğ LIK SORUNLARI STRES  Tükenmişlik Sendromu (Burnout)  Aşırı çalışma sonucu ortaya çıkan zihinsel ve fiziksel çöküş hali  bitkinlik, kaygı, uykusuzluk, çökkünlük durumu ve iş başarımında bozulma ile tanımlanan süre ğ en zorlanma bozuklu ğ u. Çalışma saatlerinizi, önceliklerinizi ve yaşam tarzını yeniden değerlendirin Mola verin ve uzaklaşın Ek taahhütlere HAYIR deyin Düzenli beslenin ve düzenli egzersiz yapın

26 Bilgisayarlar ve Sağlık PS İ KOLOJ İ K SA Ğ LIK SORUNLARI Ş İ DDET E Ğİ L İ M İ  Şiddet içeren siteler  Şiddeti ve çeteleşmeyi özendiren sosyal a ğ lar  Şiddeti ve yıkımı başarı olarak tanımlayan oyunlar

27 Bilgisayarlar ve Sağlık PS İ KOLOJ İ K SA Ğ LIK SORUNLARI İ NTERNET ve TEKNOLOJ İ BA Ğ IMLILI Ğ I  BA Ğ IMLILIK:  Ba ğ ımlılık, bireylerin, kendilerinin ruhsal ve bedensel sa ğ lı ğ ına ya da sosyal yaşamına zarar vermesine karşın, belirli bir eylemi yinelemeye yönelik önüne geçilemez bir istek duymaları halidir.  İ NTERNET BA Ğ IMLILI Ğ I:  Aşırı bilgisayar ve/ya internet kullanımı veya bilgisayar ve/ya internet kullanmayı durdurumama  Mental ve fiziksel olarak sürekli çevrimiçi olmakla meşgul olma, internet aktiviteleri hakkında yalan söyleme veya gizleme ve bu davranışları kontrol edememe  Ciddi bir bozukluk olarak kabul edilir

28 Bilgisayarlar ve Sağlık PS İ KOLOJ İ K SA Ğ LIK SORUNLARI İ NTERNET ve TEKNOLOJ İ BA Ğ IMLILI Ğ I – Herhangi bir yaşta, herhangi bir ırktan veya sosyal sınıftan herhangi birini etkileyebilir – Farklı şekillerdeki ilişki kaybı, iş kaybı, akademik başarısızlık, sa ğ lık problemleri, bazı maddi bedeller, çocuk yaşta yaşanabilecek gözaltı ve/ya tutukluluklar, intihar ve çok daha fazlası ile sonuçlanabilir. – Dünya çapında büyümükte olan bir problem – Di ğ er ba ğ ımlılıklara benzer bir şekilde tedavi edilebilir.

29 Bilgisayarlar ve Sağlık PS İ KOLOJ İ K SA Ğ LIK SORUNLARI İ NTERNET ve TEKNOLOJ İ BA Ğ IMLILI Ğ I Temel İ nternet Ba ğ ımlılıkları  Siberseks; erotik içerik, online pornografi ve seks ba ğ ımlılı ğ ı  Siberilişki; sanal ilişki, flört, muhabbet ba ğ ımlılı ğ ı  Net ba ğ ımlılı ğ ı  Kumar ba ğ ımlıl ğ ı  Alışveriş ba ğ ımlıl ğ ı  Oyun ba ğ ımlıl ğ ı  Sosyal iletişim siteleri, web günceleri veya benzeri sitelere olan ba ğ ımlılıklar – Bilgi ba ğ ımlılı ğ ı

30 Bilgisayarlar ve Sağlık PS İ KOLOJ İ K SA Ğ LIK SORUNLARI İ NTERNET ve TEKNOLOJ İ BA Ğ IMLILI Ğ I

31 Bilgisayarlar ve Sağlık PS İ KOLOJ İ K SA Ğ LIK SORUNLARI İ LET İ Ş İ M SORUNLARI  Kişi asosyalleşir  Aile bireyleri ve/ya arkadaşlarla internet dışı yollarla iletişim kurulma sıklı ğ ının azalması  Aile bireyleri ve/ya arkadaşlarla sosyal ortamlarda daha az zaman geçirilmesi  Sosyal aktivitelere, sinema, tiyatro, müze, sportif etkinliklere zaman ayırılmaması K İ ML İ K KARMAŞASI  İ nternette kendisini oldu ğ u gibi yansıtmaması nedeniyle kimlik karmaşası yaşaması  Sanal kimlikler  Sanal arkadaşlıklar  Sanal ilişkiler

32 Bilgisayarlar ve Sağlık PS İ KOLOJ İ K SA Ğ LIK SORUNLARI DEPRESYON ve İ NT İ HAR  İ letişim bozuklukları  Asosyallik  Siber zorbalık  İ nternet üzerindeki özendiricilik, içeri ğ e kolay ulaşma ve çeşitli ba ğ ımlılıklar  Kimlik karmaşası ve gerçe ğ i algılama sorunu  Bilgisayar veya internet kullanımından kaynaklı fiziksel ve/ya maddi sorunlar’ın yarattı ğ ı stres ve di ğ er psikolojik sorunlar; Kullanıcıları depresyon ve intihar gibi ruh hallerine sürükleyebilir!!!

33 Bilgisayarlar ve Sağlık DUYGUSAL, F İ Z İ KSEL VE C İ NSEL SALDIRI  Sanal ortamlarda (sohbet odaları, sosyal a ğ lar vb.) tanışılan kişilerle buluşma…  Kimlik/ adres bilgilerinin kontrolsüz paylaşımı sonucu zararlı kişilerle yüz yüze buluşma/ karşılaşma  Fiziksel şiddet.. Ölüm  Cinsel taciz  Çocuk pornografisi  Elektronik-temelli iletişim araçlarının kullanıldı ğ ı buluşma  Uygunsuz – aşa ğ ılayıcı, saldırgan, hakaret, tehdit ve taciz içeren, internet üzerinden kurulan iletişim

34 Bilgisayarlar ve Sağlık DUYGUSAL, F İ Z İ KSEL VE C İ NSEL SALDIRI – Siber Zorbalık;  Bir kişi ya da grup tarafından elektronik-temelli iletişim araçlarının kendini savunamayan bir kurbana karşı saldırgan, kasıtlı ve tekrarlı bir biçimde kullanılması  Elektronik posta (e-mail), web siteleri, forumlar, sohbet odaları (chat room), messenger (MSN, Yahoo, ICQ vb.), cep telefonu ile gönderilen yazılı mesajlar (SMS) ve resimli mesajlar (MMS) ile sosyal paylaşım siteleri (Facebook, twitter, vb.) aracılı ğ ıyla gerçekleştirilebilir  Kameralı cep telefonları aracılı ğ ı ile kurbanların uygunsuz görüntülerini internet aracılı ğ ıyla paylaşmak, elektronik posta ya da cep telefonu mesajı ile aşa ğ ılayıcı, alay edici, tehditkâr, cinsel taciz veya şiddet içeren mesajlar göndermek, ve kurbana ilişkin küçültücü web sayfaları hazırlamak

35 Teknolojiye Erişim  Dijital Uçurum  Teknolojiye erişimi olanlarla olmayanlar arasındaki mesafe  Ülkeler içerisinde yaşanılan dijital uçurumun yanısıra ülkeler arası dijital uçurum da mevcut olabilir  ABD’de Dijital Sınıflandırma  İ şaretler dijital uçurumun küçülmeye devam etti ğ i yönündedir  ABD nüfusunun 80%’i internet kullanıcısıdır.  Bazı insanlar bilgisayar ve/ya internet kullanmamayı kendileri tercih ediyorlar.  Bütün vatandaşların, bu ülkede başarılı olmak için eşit şansa sahip olduklarından emin olmak çok önemlidir.

36 Teknolojiye Erişim FİGÜR 7-10 A.B.D. İnternet kullanımı İstatistikleri. Her kategorideki bireylerin, internet kullanım oranları gösterilmektedi r. GELİR IRK YAŞELDE EDİLEN EN YÜKSEK EĞİTİM SEVİYESİ

37 Teknolojiye Erişim  Küresel Dijital Uçurum  Bazı ülkelerin teknolojiye erişimi mevcutken, di ğ erleri aynı erişim hakkına sahip de ğ ildirler  Muhtemelen ABD dijital uçurumundan daha dramatik olan;  Dünya nüfusunun sadece %30’u çevrimiçi  Kuzey Amerika en yüksek internet kullanıcısı sayısına sahipken  Afrika en düşük internet kullanımı oranlarından birine sahip  Teknoloji, uzak bölgelere teletıp ve e ğ itim sa ğ layabilir!

38 Teknolojiye Erişim  Küresel dijital uçurumu azaltmaya yardımcı olabilecek yeni projeler gelişmektedir;  Uzak bölgelere kablosuz interneti getirmek için çeşitli kablosuz internet projeleri  Her çocu ğ a bir dizüstü bilgisayar (One Laptop Per Child - OLPC) programı FİGÜR 7-11 OLPC – XO Laptop

39 Teknolojiye Erişim KABARTMALI (BRAILLE) KLAVYELER Görme engelli kişiler için klavyenin üzerindeki tuşlarda kabartmalar bulunmaktadır. TEK ELLİ KLAVYELER Bu yarım klavyede bulunan her tuş iki harf içermektedir. (Bir set genellikle klavyenin sağ yarısında bulunan ve bir set de genellikle sol yarısında bulunan tuşlar için.) Böylece tüm tuşlara tek elle ulaşılabilinmektedir. GÖZ TAKİPÇİ SİSTEMLERİ Kullanıcının gözünün hareketlerini izleyen kameralar kullanılarak, ekran üzerinde göz ile seçim yapılmasına olanak sa ğ layan sistem. FİGÜR 7-12 Yardımcı Giriş Araçları – Engelli bireylere yardımcı olacak cihazlar geliştirilmektedir

40 Teknolojiye Erişim  Yardımcı Çıkış Sistemleri  Ekran Okuyucular  Braille Monitörler  Braille (Kabartmalı) Yazıcılar  Windows ve Mac işletim sistemleri ekran okuyucu, ekran klavyesi, konuşma tanıma yetenekleri, ekranı büyültebilen, yazının boyutunu ve rengini de ğ iştirebilen ayarlar içermektedir.

41 Teknolojiye Erişim EKRAN OKUYUCU YAZILIMIBRAILLE MONİTÖRBRAILLE (KABARTMALI ) YAZICILAR FİGÜR 7-13 Yardımcı Çıkış Sistemleri

42 Çevresel Kaygılar  Yeşil Bilişim (Green Computing)  Bir bilgisayarı kullanırken elektrik tüketiminin ve oluşan çevresel atık miktarlarının azaltılmasıyla ilgili bir kavramdır  Bilgisayarların çevre dostu bir şekilde kullanımı  Enerji tüketimi günümüzde temel endişeler arasında  Enerji Yıldızı Programı  Enerji tasarruflu cihazların kullanımını destekleyip teşvik eden gönüllü etiketleme programı  1992’de geliştirildi  Eko-etiketler  Çevresel performans belgeleri

43 Çevresel Kaygılar FİGÜR 7-14 Eko-etiketler.

44 Çevresel Kaygılar  Enerji Tüketimi ve Korunması  Güç tüketimi ve güç tüketimi sırasında ortaya çıkan ısı temel endişeler arasında.  Günümüz bilgisayarları eski bilgisayarlara göre daha hızlı, daha güçlü, daha çok enerji kullanan ve çalışırken daha çok ısı yayan makineler.  Enerji Tasarrufunun Yolları  Daha donanımlı sunucular kullanmak  Kullanılmadıkları zaman bilgisayarları kapatmak  Masaüstü sanallaştırmayı kullanmak  Bulut bilişimden faydalanmak

45 Çevresel Kaygılar  Enerji Tasarrufflu Cihazlar  Kullanılmadıkları zaman çok düşük enerjili uyku moduna geçebilen araçlar  Düşük güç tüketimli çipler ve kartlar  Yüksek verimli güç kaynakları  Enerji tasarruflu düz panel ekranlar  Sıvı so ğ utma sistemleri  Talebe göre güç artıran veya azaltan işlemciler (CPU)  Enerji Vampirleri (enerji emiciler)  Kapatıldı ğ ında bile güç (elektrik) kullanan cihazlar

46 Çevresel Kaygılar FİGÜR 7-15 Enerji Kullanım Monitorleri Bu monitor kendisine bağlı cihazın gerçek zamanlı olarak kullandığı elektrik miktarını (saatte harcadığı kilowatt miktarını veya yaklaşık ödenmesi gereken tutarı) göstermektedir.

47 Çevresel Kaygılar – Alternatif Enerji Güneş enerjisi – Güneş panelleri – Taşınabilir yakıt hücreleri şarjerleri Şarjer, arka ceplere, bisikletlere ve di ğ er objelere takılabilir. Güneş Enerjili Şarjerler El Gücüyle Çalışan Şarjerler Güneş Enerjili Bilgisayar Çantaları Güneş panelleri çantanın içerisine yerleştirilmiştir.

48 Çevresel Kaygılar  Yeşil Bileşenler  Günümüzde bilgisayarlar için daha fazla geri dönüşümlü donanım ve paketleme kullanmaktadır  Ayrıca toksik kimyasalların kullanımı da düşürülmüştür  Kadmiyum ve civa yasaklandı  Cep telefonları üretiminde de Yeşil Bilişim’i destekleme yönünde adımlar atılmaktadır  İ malatlarında geri dönüşümlü plastikler kullanılmaya başlanmıştır

49 Çevresel Kaygılar – Bilgisayar Ekipmanlarının Geri Dönüşümü ve Atılması Bazen toksik olabilen e-atıkların miktarı çevresel bir kaygıdır. Ka ğ ıt kullanımı azalmamaktadır – Dünya çapında yılda yaklaşık bir buçuk milyon ka ğ ıdın yazıcı tarafından basıldı ğ ı tahmin edilmektedir. Bilgisayar atıkları aşa ğ ıdakileri de içermektedir; – Toner kartuşları – Eski ya da kırık bilgisayarlar ve çevre birimleri – Iskartaya çıkmış CD’ler, DVD’ler ve di ğ er depolama birimleri

50 Çevresel Kaygılar – Cep telefonları – Tek kullanımlık dijital kameralar Donanımda bulunan birçok element tehlikeli toksiktir. – arsenik, kurşun, civa, kadmiyum Birçok e-atık, toksik atıklarlın üstesinden gelebilecek bir şekilde tasarlanmamış depolanmayla sonuçlanmaktadır. Gelişmiş ülkelerdeki geri dönüşümlü bilgisayar parçalarının en az 80%’i,Çin, Hindistan ve Nijerya gibi yasaları daha yumuşak ve belirsiz olan ülkelere gönderilir. FİGÜR 7-16 E-atıklar.

51 Özet Bilgisayarlar ve Sa ğ lık Teknolojiye Erişim Çevresel Kaygılar


"ITEC115/ITEC190 KONU#5 BİLGİSAYARIN İNSAN SAĞLIĞI VE ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Do ğ u Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu Bilgisayara." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları