Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

12 3 45 6 8910111213141516171819207 510205015050075010005.00010.00025.00050.000100.000125.000150.000500.000 1100.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "12 3 45 6 8910111213141516171819207 510205015050075010005.00010.00025.00050.000100.000125.000150.000500.000 1100."— Sunum transkripti:

1

2

3 12 3 45 6 8910111213141516171819207 510205015050075010005.00010.00025.00050.000100.000125.000150.000500.000 1100

4 Dünya üzerindeki herhangi bir yerin yeraltı zenginliklerine, önemli ticaret yollarına, denizlere, okyanuslara ve boğazlara göre yerinin belirlenmesine “özel konum” denir. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin Özel konum’u ile ilgili değildir? A) Kuzeyi ile güneyi arasında 666 km mesafenin bulunması B) Yükseltisinin batıdan doğuya artması C) Avrupa’ya komşu olması D) Türkiye’de farklı tipte iklim çeşitlerinin görülmesi KUTUYU AÇ 302928272625242322212019181716151413121110987654321

5 1 500.000 A

6 Ülkemizde kıyılarımızdan itibaren iç kısımlara ve batıdan doğuya gidildikçe nem miktarının azalmasına ve yükseltinin artmasına bağlı olarak karlı günlerin sayısı artmaktadır. Buna göre aşağıdaki illerimizden hangisinde belirtilen durum diğerlerine göre daha fazladır? A ) Afyon B ) Kars C ) İstanbul D ) Malatya KUTUYU AÇ 302928272625242322212019181716151413121110987654321

7 2 500 B

8 KUTUYU AÇ 302928272625242322212019181716151413121110987654321 “Yaşadığım yerde gece ve gündüz arasında sıcaklık farkı fazladır. Su çok az olduğu için kıymetlidir. Sabah çok sıcak olurken, gece çok soğuk olur.” Yukarıdaki sözleri söyleyen kişi hangi iklim bölgesinde yaşıyor olabilir? A) Çöl iklimi B) Ekvator iklimi C) Kutup iklimi D) Muson

9 3 1 A

10 KUTUYU AÇ 302928272625242322212019181716151413121110987654321 Karadeniz ikliminde her mevsim yağış görülür. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Karadeniz iklimi görülen bir yerde yetiştirilemez? A) Pirinç B) Çay C) Pamuk D) Fındık

11 4 5000 C

12 KUTUYU AÇ 302928272625242322212019181716151413121110987654321 Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde dağlar denize paralel uzanır. Bu nedenle bu bölgelerde deniz etkisi içerlere kadar giremez. Ege bölgesinde ise dağlar denize dik olarak uzanır. Bundan dolayı deniz etkisi iç kesimlere kadar girer. Yukarıda verilen bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşabiliriz? A) Karadeniz bölgesinin iç kesimlerinin kıyı kesimlerine göre daha ılık olduğuna B) Deniz etkisinin iç kısımlara ulaşabilmesinin dağların doğrultusuna bağlı olduğuna. C) Ege bölgesinde denizin ılımlaştırıcı etkisi altındaki alanı dar olduğuna. D) Ege ve Akdeniz bölgesinde dağların uzanış yönünün aynı olduğuna.

13 5 750 B

14 KUTUYU AÇ 302928272625242322212019181716151413121110987654321 Aynı iklim bölgesinde yetişmesi çok zor olan bitki ikilisi aşağıdakilerden hangisidir? A ) Muz-Portakal B ) Buğday-Çay C ) Patates-Mısır D ) Zeytin-İncir

15 6 10.000 B

16 KUTUYU AÇ 302928272625242322212019181716151413121110987654321 -Türkiye’nin stratejik durumu, özel konumuyla ilgilidir ancak bu, iklimleri belirleyen bir unsur değildir. -Tarih öncesi çağlarda yaşayan insanlarla günümüz insanlarının yerleşmelerini etkileyen unsurlar arasında bazı benzerlikler ve farklılıklar bulunur. Aşağıdakilerden hangisi, bu benzerliklerden biridir? A) Teknolojik gelişmeler B) Ulaşım C) İklim koşulları D) Ekonomi

17 7 125.000 C

18 KUTUYU AÇ 302928272625242322212019181716151413121110987654321 Şekilde verilen haritalarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Ölçek ne kadar değişirse değişsin, gerçek alan, gerçek uzunluk, coğrafi konum değişmez. B) I. harita büyük ölçekli bir haritadır, ayrıntı fazladır. II. harita küçük ölçekli bir haritadır, ayrıntı azdır. C) İstanbul ve çevresini daha ayrıntılı görebilmek için I. harita kullanılır. D) Ölçek ne kadar değişirse değişsin, harita üzerindeki uzunluk ve alan, ayrıntıyı gösterme gücü değişmez.

19 8 25.000 D

20 KUTUYU AÇ 302928272625242322212019181716151413121110987654321 Yaşadığınız bölgenin haritası, aşağıdaki ölçeklerden hangisiyle çizilirse harita daha ayrıntılı olur? A) 1 : 5 000 000 B) 1 : 1 000 000 C) 1 : 500 000 D) 1 : 50 000

21 9 5 D

22 KUTUYU AÇ 302928272625242322212019181716151413121110987654321 “Ölçeklerine göre haritalar” ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Ölçekleri büyük olan haritalar daha geniş alanları kapsar; ancak ayrıntılar azalır. Ölçek küçüldükçe haritanın kapsadığı alan daralır; ancak bu haritalarda ayrıntılar artar. B) Büyük ölçekli haritalar, ölçeği 1 : 200 000’den büyük olan haritalardır. Bunlarda yer şekilleri, yollar, yerleşim merkezleri ayrıntılı olarak gösterilebilir. C) Orta ölçekli haritalar, ölçeği 1 : 200 000 ile 1 : 500 000 arasında olan haritalardır. Ayrıntı, daha azdır. D) Küçük ölçekli haritalar, ölçeği 1 : 500 000’den küçük olanlardır. Büyük yerleşim merkezleri, belirli yüzey şekilleri gösterilebilir. Atlaslardaki haritalar, genellikle bu grup haritalardır.

23 10 1.000 A

24 KUTUYU AÇ 302928272625242322212019181716151413121110987654321 Okyanuslarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Kıtaların arasındaki çukurları dolduran büyük ve derin su kütlelerine “okyanus” denir. B) Asya’nın kuzeyi ile Avrupa ve Okyanusya arasında Hint Okyanusu bulunur. C) Amerika kıtaları ile Asya ve Okyanusya arasında Büyük Okyanus bulunur. D) Amerika kıtaları ile Avrupa ve Afrika arasında Atlas Okyanusu bulunur

25 11 500.000 B

26 KUTUYU AÇ 302928272625242322212019181716151413121110987654321 Yeryüzündeki herhangi bir bölgede görülen iklim tipinde, o bölgenin konumu etkili olur. Türkiye’deki iklim tiplerinin dağılışında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur? A) Türkiye, siyasi yönden stratejik bir konuma sahiptir. B) Orta kuşakta yer aldığı için mevsimler belirgin olarak yaşanır. C) Güneş ışınları yatay bir düzleme dik açı ile gelmez. D) Kuzeye gidildikçe buharlaşma azalır; bu nedenle Akdeniz, Karadeniz'den daha tuzludur.

27 12 100 A

28 KUTUYU AÇ 302928272625242322212019181716151413121110987654321 İyonyalılar'da ilk kez güneş tutulması hesaplanmış ve dünyanın yuvarlak olduğu ileri sürülmüştür. Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) Ticaret gelişmiştir. B) Bilimsel çalışmalar yapılmıştır. C) Kanunlar yazılı hale getirilmiştir. D) Yerleşik hayata geçilmiştir

29 13 150 B

30 KUTUYU AÇ 302928272625242322212019181716151413121110987654321 Ege Denizi çevresindeki İyon ve Yunan şehir devletlerinde halkın yönetime katıldığı görülmüştür. Buna göre, İyonlar ve Yunanlıların, I Demokratik yönetim anlayışı, II Ticaretle geçinmeleri, III Çok tanrılı inanca sahip olmaları özelliklerinden hangileriyle İlkçağ'daki diğer medeniyetlerden ayrıldıkları söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III

31 14 50.000 A

32 KUTUYU AÇ 302928272625242322212019181716151413121110987654321 Friglerde gereksiz yere saban kırana, öküz öldürene idam cezası verilmiştir. Yalnızca bu bilgiye dayanarak, Frigler hakkında I Bereket tanrıçasına inandıkları, II Temel geçim kaynaklarını yasalarla güvence altına aldıkları, III Ticareti önemli geçim kaynaklarından biri olduğu durumlarından hangileri söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III

33 15 100.000 B

34 KUTUYU AÇ 302928272625242322212019181716151413121110987654321 Hititlerde halk, her ne kadar hürler ve köleler diye iki sınıfa ayrılıyorsa da kölelerin hakları genişti. Köleler, özgür bir kadınla evlenebil­melerinin yanı sıra bedel ödeyerek hürler sınıfına geçebilmekteydiler. Bu bilgilere göre; I Hititlerde sınıflara dayalı bir toplum yapısı vardır. II Hitit toplumundaki sosyal tabakalaşma esnek bir yapıya sahiptir. III Hititlerde kölelerin sayısı gün geçtikçe artmıştır yargılarından hangilerine ulaşılamaz? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II

35 16 10 C

36 KUTUYU AÇ 302928272625242322212019181716151413121110987654321 Hitit Devleti'nde, -Tavananna denilen kraliçe krala vekalet eder, törenlere katılırdı. -Pankuş meclisi krala danışmanlık ederdi. Diğer İlkçağ uygarlıklarında görülmeyen bu uygulama aşağıdakilerden hangisinin gelişmişliğini göstermektedir? A) Ticari ilişkilerin B) Siyasi örgütlenmenin C) Sosyal yaşamın D) Ekonomik kalkınmanın

37 17 20 B

38 KUTUYU AÇ 302928272625242322212019181716151413121110987654321 Lidyalıların tarihteki en önemli özelliklerinden biri de uluslararası ticareti geliştirmiş olmalarıdır. Bu bilgilere göre; I Kral Yolu'nu yapmaları II Batı Anadolu'da kurulmuş olmaları III Parayı bulmaları durumlarından hangileri kanıt olarak gösterilebilir? A) II ve III B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III

39 18 500.000 D

40 KUTUYU AÇ 302928272625242322212019181716151413121110987654321 Urartuların başşehri Tuşba'da (Van) yapılan kazılarda; -Şehri çevreleyen surlara -Oda şeklinde yapılmış mezarlara -Mezarlarda ölen kişiye ait altın ve gümüş takılara -Tunçtan yapılmış silahlara rastlanmıştır. Bu verilere bakarak; aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A)El sanatlarının gelişmiş olduğu B)Ölümden sonraki yaşama inandıkları C)Güvenliği ön planda tuttukları D)Krallarını rahip (kutsal) saydıkları

41 19 50 D

42 KUTUYU AÇ 302928272625242322212019181716151413121110987654321 İlkçağ'da Anadolu'da; -Hitit şehirlerinin etrafı surlarla çevrilmiş, -Şehirdeki saraylar resim ve heykellerle süslenmiş, -Friglerde kral mezarları içinde altından pek çok süs eşyası bulunmuş, Buna göre; I Hukuk birliği sağlanmıştır. II Yerleşik hayata geçilmiştir. III Ticaret gelişmiştir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II

43 20 150.000 B

44 Nasıl Oynanır 1-20 arası kutulardan birisine tıklanır Karşımıza soru çıkacaktır. Soruyu 30 saniye içinde cevaplandırırız. Kutuyu aç düğmesine basarak kutumuzdan çıkan rakamı ve doğru cevabı görürüz İşaretçinin el şeklinde olduğu yerlerde sol tıklayarak ana sayfaya döneriz. Ana sayfadaki rakamlardan kutumuzda çıkan rakamı bularak fare ile sol tıklarız Üstten tekrar bir kutu seçerek aynı işlemleri tekrarlarız En son sorunun kutusundaki parada bize kalan paradır.


"12 3 45 6 8910111213141516171819207 510205015050075010005.00010.00025.00050.000100.000125.000150.000500.000 1100." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları