Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

4734 SAYILI KAMU İ HALE KANUNU İ LE İ LG İ L İ SUNUM HAZIRLAYAN MUHAMMED VEHB İ YAKUT ERZURUM ÇEVRE VE ŞEH İ RC İ L İ K İ LMÜDÜRLÜ Ğ Ü TEMMUZ 2012.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "4734 SAYILI KAMU İ HALE KANUNU İ LE İ LG İ L İ SUNUM HAZIRLAYAN MUHAMMED VEHB İ YAKUT ERZURUM ÇEVRE VE ŞEH İ RC İ L İ K İ LMÜDÜRLÜ Ğ Ü TEMMUZ 2012."— Sunum transkripti:

1 4734 SAYILI KAMU İ HALE KANUNU İ LE İ LG İ L İ SUNUM HAZIRLAYAN MUHAMMED VEHB İ YAKUT ERZURUM ÇEVRE VE ŞEH İ RC İ L İ K İ LMÜDÜRLÜ Ğ Ü TEMMUZ 2012

2 Neden 4734 ‘e gerek duyuldu? 1983 Yılında Yasalaşan ve 01 Ocak 1984 tarihinde yürürlü ğ e giren 2886 Sayılı Devlet İ hale Kanununun günümüzün de ğ işen ve gelişen ihtiyaçlarına cevap verememesi tüm kuruluşları kapsamaması; AB ve di ğ er uluslararası kuruluşların ihale mevzuatına uygun olmaması gibi nedenlerle yeni bir ihale kanununa ihtiyaç duyulmuş ve 1992 yılında ihale mevzuatında revizyon çalışmalarına başlanmıştır.

3 Yapılan çalışmalar sonucunda, Mart 2002 tarihinde kabul edilen 4734 sayılı Kamu İ hale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İ hale Sözleşmeleri Kanunu 1 Ocak 2003 tarihinde yürürlü ğ e girmiştir. Kanunun en önemli hedefleri: Bütçeyi kontrol atına almak, Şeffaflı ğ ı sa ğ lamak, Rekabet ortamı yaratmak ve Güvenilir olmaktır.

4

5 4734 ‘ün amacı nedir? AMAÇ MADDE 1. Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kayna ğ ı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının kullanımlarında bulunan her türlü kaynaktan yapacakları ihalelerde tek bir yasal düzenlemeye tâbi olmalarını ve uygulama birli ğ ini sa ğ lamaktır.

6 4734 ‘ün kapsamı nedir? KAPSAM Madde-2 Kamu harcaması yapılmasını gerektiren mal veya hizmet alımları ile yapım işleri 4734 sayılı Kanun kapsamındadır.

7 TEMEL İ LKELER Madde-5 4734 sayılı Kamu İ hale Kanunu ile ihalelerde; - saydamlık, - rekabet, - eşit muamele, - güvenilirlik, - kamuoyu denetimi, - ihtiyaçların zamanında karşılanması - kaynakların verimli kullanılması - uygulama birli ğ ini sa ğ lanmasıdır.

8 Tahmini bedel baz alınarak indirim yapılmak suretiyle ihaleye çıkılması yerine, işlerin istekliler tarafından piyasa rayiçlerine uygun fiyatlara göre tespit edilmesi ve teklif edilen gerçekçi bedeller üzerinden ihale edilmesi amaçlanmıştır. İ HALE:4734 sayılı kanunda yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasında seçilecek birisi üzerine bırakıldı ğ ını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan süreçtir.

9 İ HALE KOM İ SYONU Madde-6 İ hale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin, genel ve özel bütçeli kuruluşlarda mali hizmetler biriminden bir memurun, di ğ erlerinde ise muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.

10 İ haleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir. Gerekli incelemeyi yapmalarını sa ğ lamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örne ğ i, ilân veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.

11 EŞ İ K DE Ğ ERLER Madde-8 13. ve 63. maddelerde kullanılacak eşik de ğ erler aşa ğ ıda belirtilmiştir: 2012 YILI EŞ İ K DE Ğ ERLER YAPIM İ ŞLER İ :29.057.805,00 MAL VE H İ ZMET ALIMLARI : 792.482,00 21/F PAZARLIK : 144.103,00 22/D DO Ğ RUDAN TEM İ N : 43.228,00 Bu limitler her yıl Şubat ayında güncellenir.

12

13

14 YAKLAŞIK MAL İ YET YAKLAŞIK MAL İ YET MADDE 9. - Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak KDV hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale ilanlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan di ğ er kişilere açıklanmaz.

15 İ HALEYE KATILIMDA YETERL İ K KURALLARI MADDE 10. - İ haleye katılacak isteklilerden, A) EKONOM İ K VE MALÎ YETERL İĞİ N BEL İ RLENMES İ İ Ç İ N; - İ stenecek Belgeler - Bankalardan Temin Edilecek Belgeler (Uy. Yön. md 34) - İ steklinin Bilançosu ve Eşde ğ er Belgeleri (Uy. Yön. md 35) - İ steklinin İ ş Hacmini Gösteren Belgeler (Uy. Yön. md 36)

16 B) MESLEK İ VE TEKN İ K YETERL İĞİ N BEL İ RLENMES İ İ Ç İ N; - İ steklinin mesleki faaliyetini sürdürdü ğ ünü ve teklif vermeye yetkili oldu ğ unu gösteren belgeler (yön./38) - İ ş deneyim belgeleri (yön./39) İ steklinin Organizasyon Yapısına ve Personel Durumuna İ lişkin Belgeler (Yön. /40) -Makine ve Di ğ er Ekipmana İ lişkin Belgeler (Yön. /41 ) -Kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesi (Uy./42)

17

18 İ HALE USÜLLER İ Açık İ hale Usulü: MADDE 19. - Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildi ğ i usuldür. Belli İ stekliler Arasında İ hale Usulü MADDE 20. - Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik de ğ erlendirmesi sonucunda idarece davet edilen isteklilerin teklif verebildi ğ i usuldür. İ şin özelli ğ inin uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadı ğ ı mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi bu usule göre yaptırılabilir. Bu usulde; ihaleye davet edilebilecek aday sayısının beşten az olması veya teklif veren istekli sayısının üçten az olması halinde ihale iptal edilir.

19 Pazarlık Usulü MADDE 21. - Aşa ğ ıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir: a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması. b) Do ğ al afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması. c) Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.

20 d) İ halenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması. e) İ hale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi. f) (Ek: 4964/ 14 md.) İ darelerin yaklaşık maliyeti (144.103 TL) kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımları.

21 (De ğ işik: 4964/ 14 md.) (b), (c) ve (f) bentlerinde belirtilen hallerde ilan yapılması zorunlu de ğ ildir. Ancak, bu bentlere göre yapılacak ihalelere en az üç istekli davet edilmelidir. (a), (b) ve (c) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, verilen son teklifler üzerinde fiyat görüşmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır.

22 (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılacak ihalelerde teklif veren istekli sayısının üçten az olması halinde ihale iptal edilir. (f) bendi kapsamında yapılan mal alımlarında, malın sözleşme yapma süresi içinde teslim edilmesi ve bunun idarece uygun bulunması halinde, sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu de ğ ildir

23 Do ğ rudan Temin MADDE 22. - (De ğ işik: 4964/ 15 md.) Aşa ğ ıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilan yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın do ğ rudan temini usulüne başvurulabilir. a) İ htiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabilece ğ inin tespit edilmesi. b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması. c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sa ğ lanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması.

24 d) Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin (43.228,00-TL) di ğ er idarelerin (14.403,00.-TL) aşmayan ihtiyaçları ile temsil a ğ ırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar. e) İ darelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması. f) Özelli ğ inden dolayı stoklama imkanı bulunmayan ve acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, tıbbi sarf malzemeleri ile test ve tetkik sarf malzemesi alımları. Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve 10 uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunlulu ğ u bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir.

25 TEKL İ FLER İ N GEÇERL İ L İ K SÜRES İ MADDE 32. - T ekliflerin geçerlilik süresi 01.02.2012-31.01.2013 dönemi eşik de ğ erler ile parasal limitler 1.320.805,00 TL kadar olan İ halelerde 90 gün, 1.320.805,00 TL’yi aşan İ halelerde 120 gün ihale dokümanında belirtilir. idarece ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları de ğ iştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir.

26

27

28

29

30

31 GEÇ İ C İ TEM İ NAT MADDE 33. - İ halelerde, teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır. (süresi teklif geçerlilik süresinden 30 gün fazla olmalıdır.)

32 İ HALE SÜREC İ Süreç No Süreç Adı 1 İhtiyacın ortaya çıkması 2 Teknik Şartnamenin Hazırlanması (md./12) 3 Yaklaşık Maliyet (md./9) 4 İhale usulünün tespiti

33 Açık ihale usulü 5 İhale Dökümanı 6 İhale Onayının alınması 7 İhale komisyonunun oluşturulması 8 İhale ilanı 9 İhale Dökümanının görülmesi/satın alınması 10 Tekliflerin sunulması 11 Tekliflerin değerlendirilmesi ve ihalenin karara bağlanması 12 Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi 13 Sözleşmeye davet ve sözleşmenin yapılması

34 İ HALE KOM İ SYONU ÇALIŞMALARI 1. OTURUM ZARF AÇMADAN ÖNCEK İ İ ŞLEMLER -TEKL İ FLER İ N ALINMASI VE BUNA İ L İ ŞK İ N TUTANA Ğ IN DÜZENLENMES İ ( İ hale saatine Kadar) -TEKL İ F ZARFLARININ ŞEK İ L YÖNÜNDEN İ NCELENMES İ (4734/30-1 MD.)UYGUN OLMAYANLAR İ HALE DIŞI BIRAKILIR. ZARFLARIN AÇILMASI (md./36) -TEKL İ F ZARFLARININ SIRA ALINDISINA GÖRE AÇILMASI

35 ZARFLARIN AÇILMASI -Teklif zarflarının sıra alındısına göre açılması - İ steklilerin belgelerinin eksik olup olmadı ğ ı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadı ğ ının kontrolü yapılır. -Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan isteklilerin tutanakla tespit edilir. - İ stekliler ile Teklif fiyatları ve Yaklaşık Maliyet Tutarı açıklanır. Uyg.Yön.Mad.57

36 -Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Komisyon Başkanınca Onaylanmış suretleri isteyenlere imza karşılı ğ ı verilir ve Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. teklifler ihale komisyonunca hemen de ğ erlendirilmek üzere oturum kapatılır.

37 2. OTURUM TEKL İ FLER İ N DE Ğ ERLEND İ R İ LMES İ (Mad 37) Belgeleri eksik oldu ğ u veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadı ğ ı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin de ğ erlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

38 -Ancak, teklifin esasını de ğ iştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikli ğ i bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu sürede eksiklileri tamamlamayan istekliler de ğ erlendirme dışı bırakılır.

39 -Bu işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı de ğ erlendirilmesine geçilir.

40 - BU AŞAMADA, İ steklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve Tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadı ğ ı ile Birim fiyat teklif Cetvellerinde Aritmetik hata bulunup bulunmadı ğ ı incelenir.Uygun olmadı ğ ı belirlenen teklifler ile birim fiyat teklif cetvellerinde Aritmetik hata bulunan Teklifler DE Ğ ERLEND İ RME DIŞI bırakılır.

41 AŞIRI DÜŞÜK TEKL İ FLER MADDE 38. - İ HALE KOM İ SYONU VER İ LEN TEKL İ FLER İ 37 NC İ MADDEYE GÖRE DE Ğ ERLEND İ RD İ KTEN SONRA,”Yapım İ şlerinde sınır de ğ er hesaplama aracı” Programına Kurumun (www.kik.gov.tr) İ nternet sayfasından erişilir.www.kik.gov.tr D İĞ ER TEKL İ FLERE VEYA İ DAREN İ N TESP İ T ETT İĞİ YAKLAŞIK MAL İ YETE GÖRE TEKL İ F İ AŞIRI DÜŞÜK OLANLARI TESP İ T EDER. BU TEKL İ FLER İ REDDETMEDEN ÖNCE,BEL İ RLED İĞİ SÜRE İ Ç İ NDE TEKL İ F SAH İ PLER İ NDEN TEKL İ FTE ÖNEML İ OLDU Ğ UNU TESP İ T ETT İĞİ B İ LEŞENLER İ LE İ LG İ L İ AYRINTILARI YAZILI OLARAK İ STER.

42 İ HALE KOM İ SYONU; A) İ MALAT SÜREC İ N İ N, VER İ LEN H İ ZMET İ N VE YAPIM YÖNTEM İ N İ N EKONOM İ K OLMASI, B) SEÇ İ LEN TEKN İ K ÇÖZÜMLER VE TEKL İ F SAH İ B İ N İ N MAL VE H İ ZMETLER İ N TEM İ N İ VEYA YAPIM İ Ş İ N İ N YER İ NE GET İ R İ LMES İ NDE KULLANACA Ğ I AVANTAJLI KOŞULLAR, C) TEKL İ F ED İ LEN MAL, H İ ZMET VEYA YAPIM İ Ş İ N İ N ÖZGÜNLÜ Ğ Ü,

43 HUSUSLARINDA BELGELEND İ R İ LMEK SURET İ YLE YAPILAN YAZILI AÇIKLAMALARI D İ KKATE ALARAK, AŞIRI DÜŞÜK TEKL İ FLER İ DE Ğ ERLEND İ R İ R. BU DE Ğ ERLEND İ RME SONUCUNDA, AÇIKLAMALARI YETERL İ GÖRÜLMEYEN VEYA YAZILI AÇIKLAMADA BULUNMAYAN İ STEKL İ LER İ N TEKL İ FLER İ REDDED İ L İ R

44 BÜTÜN TEKL İ FLER İ N REDDED İ LMES İ VE İ HALEN İ N İ PTAL İ MADDE 39. - İ HALE KOM İ SYONU KARARI ÜZER İ NE İ DARE, VER İ LM İ Ş OLAN BÜTÜN TEKL İ FLER İ REDDEDEREK İ HALEY İ İ PTAL ETMEKTE SERBESTT İ R. İ HALEN İ N İ PTAL ED İ LMES İ HAL İ NDE BU DURUM BÜTÜN İ STEKL İ LERE DERHAL B İ LD İ R İ L İ R..

45 İ DARE BÜTÜN TEKL İ FLER İ N REDDED İ LMES İ NEDEN İ YLE HERHANG İ B İ R YÜKÜMLÜLÜK ALTINA G İ RMEZ. ANCAK, İ DARE İ STEKL İ LER İ N TALEPTE BULUNMASI HAL İ NDE, İ HALEN İ N İ PTAL ED İ LME GEREKÇELER İ N İ TALEP EDEN İ STEKL İ LERE B İ LD İ R İ R.

46 İ HALEN İ N KARARA BA Ğ LANMASI VE ONAYLANMASI MADDE 40. – 37. VE 38.MADDELERE GÖRE YAPILAN DE Ğ ERLEND İ RME SONUCUNDA İ HALE, EKONOM İ K AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKL İ F İ VEREN İ STEKL İ N İ N ÜZER İ NDE BIRAKILIR. İ HALE KOM İ SYONU GEREKÇEL İ KARARI BEL İ RLEYEREK, İ HALE YETK İ L İ S İ N İ N ONAYINA SUNAR

47 - İ HALE YETK İ L İ S İ, KARAR TAR İ H İ N İ İ ZLEYEN EN GEÇ (5) BEŞ İ Ş GÜNÜ İ Ç İ NDE İ HALE KARARINI ONAYLAR VEYA GEREKÇES İ N İ AÇIKÇA BEL İ RTMEK SURET İ YLE İ PTAL EDER. İ HALE; KARARIN ONAYLANMASI HAL İ NDE GEÇERL İ, İ PTAL ED İ LMES İ HAL İ NDE İ SE HÜKÜMSÜZ SAYILIR.

48 - İ HALE KARARLARI İ HALE YETK İ L İ S İ NCE ONAYLANMADAN ÖNCE İ DARELER, İ HALE ÜZER İ NDE KALAN İ STEKL İ İ LE VARSA EKONOM İ K AÇIDAN EN AVANTAJLI 2’ İ NC İ TEKL İ F SAH İ B İ İ STEKL İ N İ N İ HALELERE KATILMAKTAN YASAKLI OLUP OLMADI Ğ INI TEY İ T ETT İ REREK BUNA İ L İ ŞK İ N BELGEY İ İ HALE KARARINA EKLEMEK ZORUNDADIR. İ K İ İ STEKL İ N İ NDE YASAKLI ÇIKMASI DURUMUNDA İ HALE İ PTAL ED İ L İ R.

49 KES İ NLEŞEN İ HALE KARARLARININ B İ LD İ R İ LMES İ MADDE 41. - İ hale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandı ğ ı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılı ğ ı tebli ğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebli ğ tarihi sayılır İ haleye katılan isteklilerden teklifi de ğ erlendirmeye alınmayan veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir.

50 İ hale kararlarının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynı şekilde bildirim yapılır. İ hale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; Kanunun 21.inci Mad.(b) ve (c) bentlerine göre yapılan İ halelerde 5 gün, di ğ er ihalelerde ise 10 gün geçmedikçe Sözleşme İ mzalanamaz.

51 SÖZLEŞMEYE DAVET MADDE 42. - 41 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sürelerin bitimini veya Mali Hizmetler Biriminin vizesi gereken hallerde bu vizenin yapıldı ğ ının bildirilmesini izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde kalan istekliye, tebli ğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu imza karşılı ğ ı tebli ğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebli ğ tarihi sayılır. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilir.

52 KES İ N TEM İ NAT MADDE 43. - Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sa ğ lamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır.

53 4735 - Kamu İ hale Sözleşmeleri Kanunu Amaç: MADDE 1. - Bu Kanunun amacı, Kamu İ hale Kanununa göre yapılan ihalelere ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir. Kapsam: MADDE 2. - Bu Kanun, Kamu İ hale Kanununa tabi kurum ve kuruluşlar tarafından söz konusu Kanun hükümlerine göre yapılan ihaleler sonucunda düzenlenen sözleşmeleri kapsar.

54 Sözleşme Türleri MADDE 6. - Kamu İ hale Kanununa göre yapılan ihaleler sonucunda; a) Yapım işlerinde; uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için isteklinin teklif etti ğ i toplam bedel üzerinden anahtar teslimi götürü bedel sözleşme,

55 b) Mal veya hizmet alımı işlerinde, ayrıntılı özellikleri ve miktarı idarece belirlenen işin tamamı için isteklinin teklif etti ğ i toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme,

56 c) Yapım işlerinde; ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine, mal veya hizmet alımı işlerinde ise işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak; idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenir.


"4734 SAYILI KAMU İ HALE KANUNU İ LE İ LG İ L İ SUNUM HAZIRLAYAN MUHAMMED VEHB İ YAKUT ERZURUM ÇEVRE VE ŞEH İ RC İ L İ K İ LMÜDÜRLÜ Ğ Ü TEMMUZ 2012." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları