Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PAZARLIK USULÜ İŞLEM AKIŞ ŞEMASI (b,c ve f bentleri)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PAZARLIK USULÜ İŞLEM AKIŞ ŞEMASI (b,c ve f bentleri)"— Sunum transkripti:

1 PAZARLIK USULÜ İŞLEM AKIŞ ŞEMASI (b,c ve f bentleri)
Mehmet Sinan KORALTAN

2 1- İHALE ÖNCESİ İŞLEMLER

3 2- İhale öncesi hazırlıklar:
1- İlgili birimlerden ihtiyacın temini için talep bildirilmesi (standart form yok) 2- İhale öncesi hazırlıklar: İhtiyacın toplam miktarının ve kullanım programının kesin olarak planlanması, Ödeneğin temini, İhale konusu işin niteliğinin (mal, hizmet, yapım) belirlenmesi, ÇED Raporunun alınması, Kamulaştırma (Yapım), Zemin etüdü (Yapım), İmar işlemleri (Yapım), Projelerin hazırlanması (Yapım) (Standart form yok)

4 3- Yaklaşık maliyetin tespiti için personel görevlendirilmesi
İlgili resmi kurumlara, mesleki kuruluşlara yazılan yazılar Piyasadan fiyat araştırması (Proforma fatura, teklif isteme) Uzman personelin yapacakları çalışmalar. İdarenin, daha önceki dönemlerde yapmış olduğu mal alımlarına ilişkin verileri. TÜİK’in endeksleriyle daha önceki alımlarda oluşan fiyatların güncellenmesi. (KİK001.2/Y Yaklaşık Maliyet İcmal Tablosu EK: İş kısımlarına ait yaklaşık maliyet hesap cetvelleri (Mal ve Hizmet alımlarında Standart Form Yok)

5 6. İhale Kayıt Numarasının alınması.(EKAP Üzerinden)
5. İhale dokümanının hazırlanması için personel görevlendirilmesi. (Standart form yok) 6. İhale Kayıt Numarasının alınması.(EKAP Üzerinden) 7- İhale ile ilgili olarak; Tarih ve saati vs., Yeterlik kriterleri, Benzer işlerin belirlenmesi Yerli istekli/yabancı isteklilerin katılımı, Fiyat avantajı ile ilgili hususlar, İdarece malzeme verilip verilmeyeceği

6 Teklif ve sözleşme türü,
Mal alımlarında alternatif teklif verilip verilemeyeceği, Kısmi teklif verilip verilemeyeceği Alt yükleniciler, Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi, Tekliflerin geçerlilik süresi, Teklif fiyata dahil olan masraflar, Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi, Sözleşmenin yapılmasına ait vergi, resim ve harçlarla diğer sözleşme giderleri, gibi ilanda ve/veya davet mektubu ile şartnamede yer alması gereken ayrıntılar için karar verilmesi. (KİK001.3/Y Teklif Türünün Belirlenmesine İlişkin Form (Teklif birim fiyat üzerinden teklif alınması öngörülen yapım ihalelerinde düzenlenir.) Mal ve Hizmet alımlarında Standart Form Yok.)

7 8. İhale dokümanının hazırlanması:
İdari şartname, Teknik şartname / Genel teknik şartname / Özel teknik şartname, Projeler, Sözleşme tasarısı, Genel şartname (yapım ve hizmet alım ihalelerinde isteklilere yazılı olarak verilmeyecek), Birim fiyat tarifleri (varsa), Mahal listeleri, İdarece verilecek malzeme listesi, Standart formlar , Düzenlenirse zeyilnameler ve açıklamalar, Diğer belgeler (Standart form yok, tip idari şartname ve tip sözleşme hükümleri dikkate alınır)

8 9. İhale Onayının Alınması:
İhale usulünün tespiti (Pazarlık usulü (.21/b,c,f)) Avans verilip verilmeyeceği Fiyat farkı verilip verilmeyeceği İhale dokümanı satış bedeli, İlanın şekli ve adedi veya davete ilişkin hususların belirlenmesi İlan yapılmaması durumunda davet edilenlerin listesi İhale Onay Belgesinin ekinde yer alacak ve bu usulün kullanılmasının gerekçesi açık olarak burada belirtilerek, bu hususa ilişkin bilgi ve belgeler onayın ekine konulacaktır. (KİK001.0/M-H İhale Onay Belgesi, eki yaklaşık maliyet hesap tablosu-KİK001.1/Y İhale Onay Belgesi, eki yaklaşık maliyet icmal tablosu)

9 10. İhalenin ilanı/ İhaleye davet:
Yaklaşık maliyetine göre ilanın süresi ve aracı. İlan yapılması zorunlu değildir. Ancak ilan yapılmayan hallerde en az üç istekli davet edilerek, yeterlik belgelerini ve fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenir. Buraya kadar aranan en az üç istekli şartı bundan sonraki aşamalarda aranmaz. (KİK002.4/… 21 inci maddenin (b)/(c)/(f) bentlerine göre Pazarlık Usulüyle Yapılan İhale İlan Formu veya KİK002.4/… 21 inci maddenin (b)/(c)/(f) bentlerine göre Pazarlık Usulüyle Yapılacak İhaleye Davet Formu)

10 11. İhale komisyonunun görevlendirilmesi:
İhale yetkilisi, ihale ilanı ya da davet tarihini izleyen en geç üç gün içinde ihale komisyonunu oluşturur. En az 5 ve tek sayıda üye: İkisi uzman, bir üye muhasebe veya mali işlerden sorumlu personel, diğerleri idari personel (Standart form yok)

11 12. Düzeltme İlanı: Şayet ilan yapılmış ve yapılan ilanın, Kanunun 24 üncü maddesindeki hükümlere uygun olmadığının anlaşılması halinde; ilanın yayımlanmasını takip eden 15 gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilanı yapılarak ihale gerçekleştirilebilir. Bu durumda düzeltme ilanı, ilanın hatalı yayımlandığı yayın organında ve aynı şekilde yayımlanır. (KİK002.6/… Düzeltme İlanı Formu)

12 13. İhale/Son Başvuru Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesi:
İdare; gerekli gördüğü ya da dokümanda yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunu tespit ettiği hallerde ihale veya son başvuru saatinden önce ihaleyi iptal edilebilir. Şayet ilan yapılmış ise ilanın yayımlandığı yayın organında ihalenin iptal edildiği hususu ile gerekçesi hemen ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar başvuru yapmış veya teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, yapılmış olan bütün başvurular veya verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve açılmaksızın iade edilir. (KİK002.7/… İhale İptal İlanı Formu)

13 14. İhale işlem dosyasının hazırlanması:
İhale dokümanı (İhaleye katılacak isteklilerce satın alınması zorunlu), Yapım işlerinde yatırım programı, Gerekli hallerde ÇED raporu, Yaklaşık Maliyet hesap tutanağı, İlan metinleri/davet yazıları, Onay belgesi, İhale komisyonunun görevlendirme yazıları, İhale ile ilgili bütün yazışmalar, Diğer belgeler (Standart Form Yok)

14 15. İhale işlem dosyasının bir yazı ekinde ihale komisyonuna verilmesi:
İlandan veya davetten sonra 3 gün içinde (standart form yok)

15 16. İhale dokümanın satılması ve satın alanların tutanağa bağlanması:
İhale dokümanının posta veya kargo yoluyla satılması öngörülür ise bunun ilanda veya davet mektubunda belirtilmesi gerekir. Bu durumda dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir. (KİK004.0/… İhale Dokümanının Satın Alındığına ilişkin Form)

16 2- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE İDAREYE SUNULMASI (İhalenin Niteliğine Göre İdare Tarafından İstenebilecek Belgeler)

17 17. İstenilecek Belgeler:
A. Tüm ihalelerde istenilmesi zorunlu belgeler; İsteklinin mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi İsteklinin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri KİK024.1/H, KİK023.1/Y, KİK025.1/M Geçici Teminat Mektubu KİK022.0/H, KİK021.0/Y, KİK023.0/M İş Ortaklığı Beyannamesi Mal alımlarında; KİK015.2/M Götürü Bedel Teklif Mektubu veya KİK015.3/M Birim Fiyat Teklif Mektubu ile EKİ: Birim Fiyat Teklif Cetveli

18 17. İstenilecek Belgeler:
Hizmet alımlarında; KİK015.2/H Götürü Bedel Teklif Mektubu veya KİK015.3/H Birim Fiyat Teklif Mektubu ile (EKİ: Birim Fiyat Teklif Cetveli) veya (Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarına İlişkin Birim Fiyat Teklif Cetveli) Yapım işlerinde; KİK015.2/Y Anahtar Teslimi Götürü Bedel Teklif Mektubu veya KİK015.4/Y Karma Teklif Mektubu veya KİK015.3/Y Birim Fiyat Teklif Mektubu (ile birlikte) KİK015.5/Y Birim Fiyat Teklif Cetveli

19 17. İstenilecek Belgeler:
Yapım ihalelerinin tamamında iş deneyim belgeleri KİK031.2/Y İş Denetleme Belgesinin Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Durum Belgesi KİK031.3/Y Mezuniyet Belgesinin Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Durum Belgesi KİK026.1/Y İş Deneyim Belgesi (Yüklenici-İş Bitirme) KİK026.2/Y İş Deneyim Belgesi ( Yüklenici İş Durum) KİK028.1/Y İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme) KİK029.1/Y Devam Eden İşler İçin İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme) KİK029.2/Y Devam Eden İşler İçin İş Deneyim Belgesi (İş Yönetme) KİK031.1/Y İş Bitirme/Durum/Yönetme/Denetleme Belgesinin Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Durum Belgesi

20 17. İstenilecek Belgeler:
B. İşin yaklaşık maliyetinin büyüklüğüne ve özelliğine göre istenilmesi gereken diğer belgeler: KİK023.0/H, KİK022.0/Y, KİK024.0/M Konsorsiyum Beyannamesi KİK024.3/H, KİK023.3/Y, KİK025.3/M Avans Teminat Mektubu KİK025.0/H, KİK024.0/Y, KİK026.0/M Banka Referans Mektubu KİK026.1/H, KİK027.0/M İş Deneyim Belgesi (Yüklenici-İş Bitirme) KİK028.0/M Ortaklık Durum Belgesi KİK026.2/H, KİK027.0/Y - İş Deneyim Belgesi (Alt Yüklenici- İş Bitirme) KİK027.0/H İş Deneyimini Gösteren Belgesi Kullanılacak Ortağa İlişkin Ortaklık Durum Belgesi Anahtar /Teknik Personele ilişkin belgeler ( tarihine kadar, tarihli; tarihinden itibaren ise (Mükerrer) tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik eki formlar) Diğer Belgeler (Tip idari şartnamelerde belirtilen; yeterliğe başvurabilmek için sunulması gereken diğer belgeler )

21 3- Zarfların İdare Tarafından Teslim Alınması ve Komisyona Teslimi

22 18. İsteklilerce teklif zarfının idareye teslim edilmesi:
Süresi içinde teslim edilen zarflar için alındı belgesi düzenlenerek zarfı teslim edene verilir. Elden geç teslim edilen zarflar kabul edilmeyerek iade edilir. İade edilen bu zarflar için herhangi bir belge /tutanak düzenlenmesi gerekmemektedir. (KİK005.0/… Teklif Zarfı Alındı Belgesi)

23 19. Postada geciken tekliflerin tespiti:
Postayla gönderilen ve idareye geç ulaşan teklif zarflarının işleme konulmayarak alınış zamanının tespit edilmesi için tutanak düzenlenir. (KİK007.0/ Postadaki Gecikme Nedeniyle İşleme Konulmayan İhale Teklifinin Alınış Zamanına İlişkin Tutanak)

24 20. İhale Teklif Zarflarının İhale Komisyonuna Teslimi:
İdare tarafından teslim alınan bütün teklif zarfları, son başvuru veya ihale saatinde tutanak ile topluca ihale komisyonuna teslim edilir. (KİK006.0/... Alınan Teklif Zarflarının İhale Komisyonuna Teslimine Dair Tutanak)

25 4- İHALE AŞAMASI Zarfların Ve Belgelerin Kontrolü (AÇIK OTURUM)

26 21. İhale zarflarının şekil yönünden incelenmesi:
İhale teklif zarfları, hazır olanların önünde incelenerek, usulüne uygun olmayanlar açılmadan değerlendirme dışı bırakılır ve ihale komisyonunca buna ilişkin tutanak düzenlenir. (Değerlendirme dışı bırakılan zarflar iade edilmez) (KİK008.0/… Uygun Olmadığı İçin Değerlendirmeye Alınmayan Teklif Zarflarına İlişkin İhale Komisyonu Tutanağı)

27 22. Teklif zarflarının açılması ve kontrol edilmesi:
Zarflar istekliler huzurunda, alınış sırasına göre açılır ve zarfın içinden çıkan belgeler kontrol edilerek isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı kontrol edilir ve belge kontrol tutanağı düzenlenir. (KİK009.0/… Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı)

28 23. Uygun bulunmayan belgelerin tespiti:
Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. (KİK010.0/… Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanak)

29 24. Teklif fiyatların açıklanması:
İsteklilerin teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Yaklaşık maliyet, son yazılı tekliflerin alınması sırasında açıklanacaktır. (KİK016.0/… … Pazarlık Usullerinde Teklif Edilen Fiyatlara İlişkin Tutanak)

30 25. Talep Edenlere Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağının verilmesi:
Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif bedelleri tutanağa bağlanır. Düzenlenen bu tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır ve ihale komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir. (KİK017.0/ … Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı)

31 26. Komisyonca oturumun kapatılması:
Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır. (Standart Form Yok)

32 5- Tekliflerin Ve Yeterlik Belgelerinin Değerlendirilmesi (KAPALI OTURUM)

33 27. Belgelerin şekil yönünden incelenmesi:
Öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda KİK010.0/… numaralı standart form ile tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. (Standart Form Yok)

34 28. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılması:
Teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde bu bilgi eksikliklerinin tamamlatılması için belgelerin niteliği dikkate alınarak İdare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. (Standart Form Yok)

35 29. Yeterlik Değerlendirmesi:
Belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin yeterlik kriterlerine (4734/10.madde) ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. (Standart Form Yok)

36 30. Aritmetik inceleme: (Standart Form Yok)
Teklif edilen fiyatları gösteren Birim Fiyat Teklif Mektubu ile eki cetvel kontrol edilerek, dört işlem hatası bulunan, teklif düzeltilmeksizin değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı iade edilir. (Standart Form Yok)

37 31. Son Teklif fiyatların istenmesi:
Yeterliği tespit edilen isteklilerden, ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere ihale kararına esas olacak son yazılı fiyat teklifleri istenir. (KİK014.4/… Pazarlık Usulü ile Yapılan İhalelerde İsteklilerin Son Yazılı Fiyat Tekliflerini Vermeye Davet Edilmelerine İlişkin Form)

38 6.FİYAT TEKLİFLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

39 32. Son Fiyat Teklif Zarflarının İhale Komisyonuna Teslimi:
İstekliler Son Fiyat Teklif Zarflarını, kendilerine bildirilen tarih ve saatte doğrudan ihale komisyonuna sunar. İhale komisyonu son teklifleri bir tutanakla isteklilerden teslim alır. Son yazılı fiyat teklifini sunmayan isteklilerin ilk teklifi, son teklifleri olarak kabul edilir. (KİK009.0/… Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı)

40 33. Teklif Fiyatların ve Yaklaşık Maliyetin açıklanması:
İsteklilerin son yazılı teklif fiyatları ile Yaklaşık Maliyet açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan teklif mektubu varsa eki belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler değerlendirilmek üzere oturum kapatılır. (KİK016.0/… … Pazarlık Usullerinde Teklif Edilen Fiyatlar ve Yaklaşık Maliyetin Açıklanmasına İlişkin Tutanak)

41 34. Talep Edenlere Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağının verilmesi:
Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif bedelleri ile işe ait Yaklaşık Maliyet tutanağa bağlanır. Düzenlenen bu tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır ve ihale komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir. (KİK017.0/… Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı)

42 35. Belgelerin incelenmesi ve açıklama talebi:
Net olmayan hususlarla ilgili olarak isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamaları istenebilir. İlk fiyat teklifi ile son yazılı fiyat teklifinin farklı kişiler tarafından imzalanması halinde, son yazılı fiyat teklifini imzalayan kişinin temsile yetkili olduğuna ilişkin belgelerin de teklif mektubuna eklenmesi zorunludur. Teklif mektubu ile varsa eki belgelerin usulüne uygun olmadığı tespit edilen istekliler için (KİK010.0/… numaralı standart form) düzenlenerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

43 36. Aritmetik inceleme: (Standart Form Yok)
Teklif edilen fiyatları gösteren Birim Fiyat Teklif Mektubu ile eki cetvel kontrol edilerek, dört işlem hatası bulunan, teklif düzeltilmeksizin değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı iade edilir. (Standart Form Yok)

44 37. Aşırı düşük teklifler:
İhale komisyonu teklif fiyatı aşırı düşük olanları “Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alarak” tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. (Standart Form Yok)

45 38. Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi:
İdare, ihale komisyonunun kararı üzerine, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. Tekliflerin çok yüksek olması, mevcut ödeneğin yetersizliği, temel ilkelere aykırı durumların ortaya çıkması gibi gerekçeler ile ihale komisyonu bu aşamaya kadar verilmiş olan bütün teklifleri reddederek gerekçeli olarak ihaleyi iptal etmeyi idareden istemeye yetkilidir.

46 38. Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi:
İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. İhalenin iptal edilmesi halinde, bu durum bütün isteklilere bildirilir. İptal gerekçesi ise sadece talep edenlere bildirilir. (KİK019.3/H-Y - KİK020.3/M, Bütün Başvuruların Veya Tekliflerin Reddedilmesi Sebebiyle İhalenin İptal Kararının Bildirilmesi Formu)

47 39. Teklif fiyatlarının incelenmesi ve İhale komisyonunun kararı:
Yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır. En avantajlı teklifin seçimi: a. Fiyat yönünden en düşük teklif, b. Fiyat dışındaki unsurların da dikkate alınarak tespit edilen en avantajlı teklif (KİK019.0/M-KİK018.0/H-Y, İhale Komisyonu Kararı Formu)

48 7. İhale Kararının Onaylanması ve Sonucun Bildirilmesi

49 40. 1. ve 2. İsteklinin yasaklı olup olmadığının teyit ettirilmesi (1
ve 2. İsteklinin yasaklı olup olmadığının teyit ettirilmesi (1. teyit): İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idare, ihale üzerinde kalan istekli ile ikinci en avantajlı teklifi sunan isteklinin 58 inci maddeye göre yasaklı olup olmadığını anılan maddeye göre teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır. İki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir. (Teyit Talep Formu Veya Web sayfasından ( teyit talepli başvuru)

50 41. İhale kararının onaya sunulması:
İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir. (Standart Form Yok)

51 42. İhale kararının onaylanması:
İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. (Standart Form Yok)

52 43. Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi:
Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere, maddesi uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.

53 43. Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi:
İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; (b) ve (c) bentlerinde 5 gün, (f) bendinde 10 gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz. Mal alımlarında, malın sözleşme yapma süresi içinde teslim edilmesi ve bunun idarece uygun bulunması halinde, sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu değildir. (KİK020.1/M-KİK019.1/H-Y, Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi)

54 44. İptal Edilen İhale Kararının Bildirilmesi:
İhale kararlarının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da gerekçeli olarak isteklilere aynı şekilde bildirim yapılır. (KİK020.2/M-KİK019.2/H-Y , İhale İptal Kararının Bildirilmesi Formu)

55 8. Sözleşmeye Davet Ve Sözleşmenin İmzalanması

56 45. Ön Mali kontrol: İhale bedeli; Mal ve hizmet alımları için bir milyon, yapım işleri için ikimilyon Türk Lirasını aşan Sözleşme tasarıları Ön mali kontrole tâbidir. Bu tutarlara KDV dahil değildir. Kontrole tâbi sözleşme tasarıları, bunlara ilişkin tüm bilgi ve belgeleri içeren bir işlem dosyası olarak ihale yetkilisi tarafından malî hizmetler birimine gönderilir. Sözleşme tasarıları, en geç 10 işgünü içinde kontrol edilir. Yapılan kontrol sonucunda düzenlenen görüş yazısı, işlem dosyası ile birlikte ilgili ihale yetkilisine gönderilir.

57 46. İsteklinin Sözleşmeye Davet Edilmesi:
4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilecektir. İsteklinin, bu davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur. Tebligatın şekline göre tebliğ süresi beklenir. (KİK021.0/M-KİK020.0/H-Y, Üzerine İhale Yapılan İsteklinin Sözleşmeye Davet Edilmesine İlişkin Form)

58 47. Kesin teminatın alınması:
Sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle %6 oranında kesin teminat alınır. (KİK025.2/M, KİK024.2/H, KİK023.2-Y, Kesin Teminat Mektubu)

59 48. Sözleşmenin İmzalanması:
Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının tekrar teyit edilmesi (2.teyit) zorunludur. Tamamlanan ihale sözleşmeye bağlanır. Bedeli TL.’nin üzerinde olan sözleşmelerden KİK payı kesilir. Sözleşme idarece hazırlanır ve ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanır. İhale dokümanında belirtilmedikçe sözleşmelerin notere onaylattırılması ve tescili zorunlu değildir. (Tip Sözleşmeler Esas Alınır)

60 49. Geçici teminatın iade edilmesi / Gelir kaydedilmesi:
Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminatlar iade edilir. İsteklinin sözleşmeyi imzalamaması halinde ise geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda ihale yetkilisinin onayı alınarak ikinci istekli sözleşmeye davet edilebilir. Bunun usulü, birinci isteklinin sözleşmeyi imzalamaya davet edilmesi usulünün aynısıdır. (Standart Form Yok)

61 50. İhale Sonucunun Bildirimi:
İhale sonuçları, 65 inci maddeye göre gönderilenler hariç, en geç 15 gün içinde Kuruma bildirilir. İhale sonucu, sözleşmenin imzalanmasından sonra Kamu İhale Bülteninde yayımlanır. İdare, ihale konusu işin önem ve özelliğine göre ihale sonucunu, yurt içinde ve yurt dışında çıkan gazetelerde veya yayın araçları, bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme yolu ile de ayrıca ilan edebilir. (Kamu İhale Bülteninde yayımlanır.)


"PAZARLIK USULÜ İŞLEM AKIŞ ŞEMASI (b,c ve f bentleri)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları