Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YAZILI (BELGESEL) İLETİŞİM. Yazı ş ma, dergi, kitap, Bro ş ür, Ş artnameler, Kataloglar, Toplanmı ş veriler, Grafikler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YAZILI (BELGESEL) İLETİŞİM. Yazı ş ma, dergi, kitap, Bro ş ür, Ş artnameler, Kataloglar, Toplanmı ş veriler, Grafikler."— Sunum transkripti:

1 YAZILI (BELGESEL) İLETİŞİM

2 Yazı ş ma, dergi, kitap, Bro ş ür, Ş artnameler, Kataloglar, Toplanmı ş veriler, Grafikler.

3 YAZININ TARİHÇESİ Yazı, insanların birbirleriyle ileti ş im kurmak için kullandıkları "dil" denen sözlü sistemi belli i ş aretler ve simgelerle (yani harflerle) anlatan ikinci bir sistemdir. Yazılı ileti ş im insanin yazıyı icat etmesi ile ba ş lar. Yazı İ.Ö 3000 li yıllarda dünyanın iki ayrı bölgesinde görülmeye ba ş landı; Mısır'da "hiyeroglif" ve eski Irak kentlerindeki "çivi yazısı".

4 YAZININ TARİHÇESİ Hiyeroglif yazısı Çivi yazısı

5 YAZININ TARİHÇESİ Yazının icadı, insanlık tarihinin en önemli dönemeci ve ilk bilgi devrimidir. Yazı ilk icat edildi ğ i dönemlerde bitki yapraklarına (eski Mısırda Papirüs yapraklarına), ta ş lara, ve sıkı ş tırılmı ş toprak yüzeylere (tabletler) kazılarak yazılıyordu. Bilgiler kulaktan kula ğ a de ğ i ş erek yayılırken, yazılı bir ş ekilde saklanmaya ba ş lanması, bilginin do ğ ru bir biçimde ve uzun yıllar saklanır olmasına olanak sa ğ ladı

6 YAZININ TARİHÇESİ Daha sonraki yüzyıllarda, Çin'de İ.Ö 2500 yılları civarında mürekkep ve İ.S 105 yılı civarında da ka ğ ıt yapıldı ğ ı sanılmaktadır. Ka ğ ıdın ve mürekkebin bulunmasıyla el yazması kitapları ortaya çıkmı ş olması ve nihayet 1438 yılında Avrupa'da Johannes Gütenberg'in bugünkü anlamda matbaayı icat etmesi ile bilgilerin çok daha insan tarafından payla ş ılmasını ve e ğ itimin somut bir hale gelmesini sa ğ lamı ş tır.

7 YAZILI İLETİŞİMİN OLUMLU YÖNLERİ Göndericinin ve alıcının mesajı tekrar tekrar okuma olana ğ ı ve belgelerin saklanabilir olması yazılı ileti ş imde hataları en aza indirir.

8 YAZILI İLETİŞİMİN OLUMLU YÖNLERİ Yazılı ileti ş im, sözlü ileti ş ime göre, alıcının onu okuması, algılaması, yorumlaması ve cevaplaması sebebiyle gecikmeli olarak kurulur. Bu Yüzden: Göndericinin mesajı tekrar gözden geçirme ve yeniden düzenleme olana ğ ı vardır. Mesajın do ğ ru ula ş masını sa ğ lar ve kanallardan geçerken olu ş abilecek arıza ve anlam sapmalarından korur. "Alıcının da tekrar okuma olana ğ ının olması, mesajın do ğ ru anla ş ılmasını ve buna ba ğ lı olarak da verilecek cevabın sa ğ lıklı olmasını mümkün kılar.

9 YAZILI İLETİŞİMİN OLUMLU YÖNLERİ Ayrıca belgelerin saklanabilir olması (ar ş ivleme), daha sonra çıkabilecek anla ş mazlıklarda kanıt olu ş turdu ğ u için sözlü ileti ş imde kar ş ıla ş ılan pek çok sorun yazılı ileti ş imde yoktur. "Özellikle örgütsel ileti ş imde, "kurum içi“ ve "kurum dı ş ı" ileti ş imi sa ğ lamakta yazılı ileti ş imin önemi büyüktür.“ Uzun ve kapsamı geni ş mesajlar bozulmadan alıcıya ula ş ır. Yazılı mesajları ço ğ altma ve aynı anda da ğ ıtma imkanı vardır.

10 YAZILI İLETİŞİMİN OLUMSUZ YÖNLERİ Kalıcı olması, olumlu olmasının yanı sıra aynı zamanda olumsuz bir yanı da vardır; hatırlanmamasını istedi ğ imiz mesajlar olmadık bir zamanda kar ş ımıza çıkabilir. Sözlü ve yüz yüze ileti ş imde kullandı ğ ımız ve önemi yadsınamayacak olan vücut dili ve dil ötesi faktörlerin kullanılamaması mesajı olumsuz etkileyebilir.

11 YAZILI İLETİŞİMİN OLUMSUZ YÖNLERİ “Geri bildirimin olmaması veya geç olması sorun yaratabilir.” “Yazılı İ leti ş im daha fazla zaman ve çaba gerektirir.” “Mesajı görmesini istemedi ğ imiz ki ş ilerin eline geçebilir.”

12 TOPLUMSAL HAYATTA KARŞILAŞILAN YAZI TÜRLERİ Yazı, toplumsal hayatta çe ş itli türlerde kar ş ımıza çıkar; Gazeteler ve çe ş itli dergilerde yer alan her türlü haber, röportaj, makale, ele ş tiri ve kö ş e yazıları gibi gündem de ğ i ş tikçe güncelli ğ ini kaybeden yazılar bizleri ülkemizde ve dünyada meydana gelen olaylardan, de ğ i ş ikliklerden ve geli ş melerden haberdar eder. Edebiyat alanındaki roman, hikaye, öykü, ş iir, deneme vb gibi, kalıcılı ğ ını uzun süre koruyabilen sanatsal yazılar ise bize iyi vakit geçirmenin yanı sıra, dü ş ünce ve hayal dünyamızı zenginle ş tirmek, bilgi, görgü ve genel kültürümüzü arttırmak gibi faydalar sa ğ lar.

13 TOPLUMSAL HAYATTA KARŞILAŞILAN YAZI TÜRLERİ Ayrıca, çe ş itli ara ş tırmalara ve istatistiklere yön verebilen anketler yazılı ileti ş imin önemli ö ğ elerindendir. Bunun dı ş ında çe ş itli bildiriler, bro ş ürler, afi ş ler, kitle ileti ş iminde önemli yer tutar. Özel ve resmi mektuplar, özgeçmi ş ler, dilekçeler, tebligatlar ve buna benzer yazılar bir toplum içinde ya ş ayan her yeti ş kin insanın ya ş amı boyunca kar ş ıla ş tı ğ ı yazı türleridir.

14 TOPLUMSAL HAYATTA KARŞILAŞILAN YAZI TÜRLERİ Fakat "yazılı ileti ş imde" yazılı ş amacı bakımından gruplamak gerekirse: İş yazıları, Resmi yazılar, Özel yazılar

15 İş Yaşamındaki Yazılar Ve Çeşitleri Sirküler Bülten Toplantı tutanakları Sipari ş Mektubu Talep Mektubu Onay Yazısı Teyit (do ğ rulama) mektubu Formlar Teminat mektubu

16 Sirküler İş ile ilgili de ğ i ş iklik(ler)i veya yeni bir uygulamayı di ğ er kurum veya ş ubelere bildirmek amacıyla hazırlanır.

17 Bülten İş letmeler, çalı ş anlan arasındaki ileti ş imi arttırmak ve etkinle ş tirmek için, i ş letme içindeki önemli olayları, etkinlikleri, görev de ğ i ş ikliklerini belirli periyotlarla yayınladıkları küçük bir dergi ş eklindeki bültenlerle duyururlar.

18 Toplantı Tutanakları: İş toplantılarından sonra, toplantının gündemini, görü ş ayrılıklarını, alınan kararları ve katılımcıların isimlerini içeren bir tutanak hazırlanır. Bu belge onaylanır, ar ş ivlenir ve birer kopyası da katılımcılara da gönderilir.

19 Sipariş Mektubu: Genellikle form ş eklinde düzenlenmi ş ve bir ürün ya da hizmet alımı için kullanılan yazılardır

20 Teklif Mektubu: Bir ürün veya hizmet satı ş ını gerçekle ş tirmek amacıyla hazırlanmı ş, satı ş bedelini ve ş artlarını da içeren yazılardır.

21 Talep Mektubu: Her hangi bir konuda fiyat sorma bilgi alma ve ş artlan ö ğ renme amacıyla hazırlanan yazılardır.

22 Onay Yazısı: Talebin onaylanması durumunda verilen yazılardır.

23 Teyit (Doğrulama) Mektubu Anla ş maya varılmı ş bir i ş in onaylanması amacıyla yazılan mektuplardır.

24 Formlar İş letmelerde bazı yazılar çok sık kullanılmaktadır. Bu yüzden bazı yazılara i ş letmenin prensipleri do ğ rultusunda belli bir format uygulanır ve form haline getirilir. Kayıt formu, malzeme talep formu, i ş ba ş vuru formu, rezervasyon formları gibi önceden basılmı ş ve gerekli yerleri kullanıcının doldurmasına ayrılmı ş yazılardır.

25 Teminat Mektubu Banka ve di ğ er finans kurulu ş ları tarafından Bir i ş yerine i ş yaptıracak olan di ğ er i ş letme veya ş ahıslara verilen kredi mektubudur. Banka veya finans kurulu ş u, bu i ş yerinin i ş i gerçekle ş tirecek parası oldu ğ unu di ğ er ş ahıs veya i ş yerine do ğ rular.

26 RESMİ YAZILAR Dilekçeler Raporlar Tutanak (zabıt) Sözle ş me Ş artname Genelge Vekaletname

27 Dilekçeler Bir iste ğ imizi ya da ş ikayetimizi resmi makamlara bildirmek için, sundu ğ umuz kısa bir yazıdır ve hepimiz ya ş amımız boyunca pek çok defa dilekçe yazmak durumunda kalabiliriz.

28 DİLEKÇE YAZARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER Çizgisiz beyaz kâ ğ ıt kullanılmalıdır. Kâ ğ ıdın arka yüzüne geçilmemeli, çok gerekliyse ikinci kâ ğ ıt kullanılmalıdır. Sorun hangi kurumu ilgilendiriyorsa ona hitap edilerek ba ş lanmalıdır. Yer ve tarih belirtilmelidir. Bilgisayarla ya da daktiloyla yazılmalı; el yazısı kullanılması halinde yazının kitap harfleriyle, açık, okunaklı olmasına özen gösterilmelidir.

29 DİLEKÇE YAZARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER Ciddi, resmi, saygılı bir dil ve üslup kullanılmalıdır. Sorun/durum ya da dilek kısa ve açık olarak ifade edilmelidir. Gereksiz ayrıntılara ve ki ş iselli ğ e yer verilmemelidir. İ stenen ş ey yasalara uygun olmalı; yasal çerçeve kesinlikle a ş ılmamalıdır. Bir ş ikâyet söz konusuysa sorun mutlaka belgeler ve tanıklarla (tanıkların isimleri) kanıtlanmalıdır Dalkavukluk ve yalvarmacılı ğ a asla yer verilmemelidir

30 DİLEKÇE YAZARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER Bir konuda üst makamın bilgilendirilmesi amaçlanmı ş sa "....durumu bilgilerinize saygılarımla arz ederim", üst makamın bir sorunu çözmesi, bir i ş lemi ba ş latması isteniyorsa "gere ğ ini saygılarımla arz ederim", yapılacak bir i ş lem için izin isteniyorsa "izninizi saygılarımla arz ederim“ gibi saygı ifadeleriyle son bulmalıdır.

31 DİLEKÇE YAZARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER Do ğ ru, düzgün, özenli ve net bir Türkçe ile yazılmalıdır. Yazım ve noktalama kurallarına dikkat edilmelidir. Mutlaka imzalanmalıdır. Dilekçe sahibi adını ve açık adresini belirtmelidir. Dilekçeye eklenecek ek belgeler yazının sonunda "ekler" ba ş lı ğ ı altında maddeler halinde sıralanmalıdır.

32 DİLEKÇE ÖRNEĞİ

33 Raporlar Bir konuyla ilgili inceleme, deney, ara ş tırma, gözlem ve bunun gibi çalı ş maların sonuçlarını resmi bir dille açıklayarak ilgili ş ahıs ya da makamlara bildirmeye yarayan yazılardır. (2. sınıfta "Yönlendirilmi ş Çalı ş ma" hazırlarken danı ş man hocanıza rapor hazırlayaca ğ ınızı dü ş ünerek raporlarda olması gereken özelliklere ş imdiden dikkatinizi çekerim.)

34 Raporların Özellikleri Hakkında bilgi sahibi olunan, üzerinde ara ş tırma yapılan bir konuyla, belirli bir uzmanlık alanıyla ilgili olarak yazılır. Belirli bir ara ş tırma sürecinin yanı sıra gözlem, deney ve incelemeye dayanır. Kaynaklardan yararlanmak esastır. Kaynakların, bilgi ve belgelerin, tanıkların vs. mutlaka açık ve tam olarak belirtilmesi gerekir. (Yazılı kaynaklar: Kitap, makale, haber) (Sözel kaynaklar: Uzmanlarla görü ş meler, derlemeler vb)

35 Raporların Özellikleri Toplanan bilgilerin de ğ erlendirilmesi, sınıflandırılması gerekir. Gerek ara ş tırma sürecinde gerekse sonuçların yazımı a ş amasında planlı olmak gerekir Sebep-sonuç ili ş kisine dikkat edilmelidir. İ ddia-kanıt- sonuç sistemi izlenmelidir. Detaycı ve dikkatli olunmalıdır. Açıklık, kesinlik, inandırıcılık, güvenilirlik ta ş ımalıdır. Ula ş ılan kesin bir yargıyı içerir. Ciddiyet esastır. Açık, anla ş ılır, düzgün ve do ğ ru Türkçe kullanılmasına özen gösterilmelidir. Yazım ve noktalama kurallarına uyulmalıdır.

36 Tutanak (Zabıt) Tutana ğ ın birkaç tarifi vardır; Meclis, kurul ve mahkeme gibi yelerde her söz alanın sözlerini oldu ğ u gibi yazıya geçirilmesiyle olu ş turulan bir belgedir. Konuyla ilgili görevlilerin hazırladı ğ ı ve imzaladı ğ ı "bir durumu" anlatan yazıdır. Tutanaklar kanıt yerine geçer.

37 Sözleşme İ ki veya daha fazla ki ş i arasında yapılan ve ko ş ullarına uyulması yasayla desteklenmi ş anla ş malardır. Sözle ş me taraflardan birinin yaptı ğ ı önerilere kar ş ı taraf yada tarafların da benimsemesiyle olu ş ur. Bir sözle ş mede tarafların kar ş ılıklı çıkarları vardır. Sözle ş menin geçerli olabilmesi için tarafların sözle ş meyi özgür iradeleri ile kabul etmi ş ve imzalamı ş olmaları gerektirir.

38 Şartname Bir i ş i yaptırma, mal veya hizmet satın alma gibi i ş leri gerçekle ş tirmek isteyen tarafın hazırladı ğ ı ve di ğ er tarafın uymak zorunda oldu ğ u ko ş ulların saptandı ğ ı resmi belge.

39 Genelge Yasa ve yönetmeliklerin nasıl uygulanaca ğ ı konusunda yol göstermek ve aydınlatmak ve dikkat çekmek amacıyla hazırlanıp ilgili makamlara gönderilen yazı.

40 Vekaletname Bir kimsenin kendi yerine i ş görebilmesi için ba ş kasını görevlendirmesidir. Resmi olarak geçerli olabilmesi için noter hazırlanıp onaylanması ve vekaleti veren ki ş inin imzasını ta ş ması gerek

41 YAZIŞMALARINDA NELERE DİKKAT ETMELİYİZ? İş letmeler mektupların içeri ğ i kadar biçim ve di ğ er ş ekil ş artlarına da önem vererek, belli bir formu, standart olarak kurumlarına yerle ş tirmek isterler. Mektubun alan düzenlemesi ba ş lıca a ş a ğ ıdaki noktalarda de ğ erlenebilir

42 YAZIŞMALARINDA NELERE DİKKAT ETMELİYİZ Ka ğ ıt ve Yazım Sınırları (Marjlar) Yazım Düzeni Ba ş lık (Antet) Tarih Yazımı İ ç Adres Hitap Sözcü ğ ü Dikkati Çekilen Ki ş i, Konu, İ lgi, Referans Mektup Metni Sonuçta Taltif Cümlesi İ mza Daktilografın Kimli ğ i Ekler

43 Kağıt ve Yazım Sınırları (Marjlar) Mektuplar A4 dosya (fotokopi) ka ğ ıdına veya Amerikan mektup ka ğ ıdına yazılırlar. Sa ğ ve sol kenarlardan, genelde 2.5 cm bo ş luk bırakılır. Yazılacak metin kısa ise, sa ğ ve sol sınırlar 5 cm ye kadar geni ş letilebilir. Alt sınır, aynı ş ekilde 2.5 cm den az olmamalıdır. Mektubun ana gövdesi, dosya ka ğ ıdı ortalanarak yazılmalıdır.

44 Yazım Düzeni Etkinlik ve sürat açısından birçok firma standart mektup düzenini seçmi ş tir. Ba ş lıca mektup biçimleri ş unlardır: Sola dayalı, Yarı sola dayalı, Paragraf ba ş ı yapılmı ş, Basitle ş tirilmi ş biçim.

45 SOLA DAYALI MEKTUP ÖRNEĞİ

46 YARI SOLA DAYALI İŞ MEKTUBU

47 PARAĞRAF BAŞI YAPILMIŞ

48 SERBEST TİP MEKTUP

49

50 Başlıklı (Antetli) Kağıt Ş irketler ço ğ unlukla yazı ş malarında ba ş lıklı (Antetli) ka ğ ıt kullanırlar. Ba ş lıklı ka ğ ıt yoksa mektubun ba ş kısmına ş irketi tanımlayıcı, ba ş lık yazmak gerekir. Ba ş lık, ço ğ unlukla ş irketin simgesi (logosu), ismi ve kısa adresini kapsar. Bu adreste, özellikle posta kodunu yazmayı unutmamak gerekir. Ba ş lık, ka ğ ıdın üstünden 2.5 cm’lik mesafeye yazılır. Mektup kısa ise, ba ş lık daha derine yazılabilir. Ba ş lıkta adres; tek, iki veya en çok üç satır halinde düzenlenir. Bazen adresler, ba ş lıklı ka ğ ıdın alt sayfa sınırında veya sol sayfa sınırı içinde konumlandırılır.

51 SAYFA ORTALANMIŞ BAŞLIK

52 SOLA DAYALI BAŞLIK

53 ADRES SAYFA ALTINDA

54 Tarih Yazımı Ba ş lıktan hemen sonra gelir. Ortalı, sa ğ a dayalı veya sola dayalı olarak yazılabilir. Mektubun uzunlu ğ una göre, ba ş lıktan iki veya dört bo ş luk sonra yazılır. Antetli ka ğ ıtlarda tarih için, özel bir düzenlenmi ş olabilir. Tarihlerde aylar yazıyla kısaltılmadan tam olarak yazılır ve noktalama i ş areti konulmaz. Resmi yazı ş malarda tarih, sa ğ üst kö ş eye yazılır.

55 Referans Numarası ve Sayı Referans numarası olarak da isimlendirilen “Sayı” uygulamasıyla, aranıldı ğ ında bir mektubun kolay bulunması ama amaçlanır. Referans numaraları genellikle dosya veya kayıt numaralarına göre verilir.

56 Referans Numarası ve Sayı

57 Konu Yazının ta ş ıdı ğ ı ana fikrin çok kısa bir özetidir. Kamu kurulu ş larının yazı ş malarında, ”SAYI:” ifadesinin bir aralık a ş a ğ ısına ve ka ğ ıdın sol” metin sınırından” itibaren yazılır. Sonunda “hk.”, “dair”, ”ait” gibi geçmeyecek ş ekilde, ikinci satırda “Konu:” sözcü ğ ünün altı bo ş bırakılarak, ilk satır hizasında yazılır. Özel kurumların kullandı ğ ı yazı ş malarda, iç adresten sonra, sola dayalı olarak, küçük harflerle yazılır. Konuyu açıklayan ifadenin sonunda noktalama i ş areti kullanılmaz. Dikkatine sunulan ki ş i “Konu:” ba ş lı ğ ından sonra yazılır ve ilgili ki ş inin isminden sonra virgül konur.

58 Konu (Resmi Kurumlar için)

59 Konu (ÖZEL KURULUŞLAR)

60 İç Adres Ve Hitap Cümlesi Yazının gönderildi ğ i ki ş i veya kurumu belirler. Kamu kurulu ş larının yazı ş malarında,”Konu”dan sonra, iki ila dört satır bo ş lu ğ u bırakarak ortalı biçimde, gönderilece ğ i makamın resmi adında kısaltma yapılmadan, büyük harflerle; Ba ğ lı kurulu ş lar ise, ana kurulu ş un altında,küçük harflerle, noktalama i ş areti olmaksızın yazılır. Resmi belgelerde ki ş ilerin adları küçük harfle, soyadları büyük harfle yazılır. Ş ehir isimleri büyük harfle belirtilir. Mektup ki ş iye özel ise; hitap cümlesi iç adresten önce ve noktalama i ş areti kullanılmadan yazılır.

61 Kamu Kuruluşları Yazışmalarında İç Adres

62 İç Adres Ve Hitap Cümlesi Özel kurumların kullandı ğ ı yazı ş malarda, İ ç adresin amacı, mektup gönderilen ki ş inin veya kurumun adresini tam olarak belirlemektir. Adres mektubun uzunluk veya kısalı ğ ına ba ğ lı olarak, tarih çizgisini takiben, iki ila dört satır bo ş lu ğ undan sonra, sola dayalı olarak yazılır. İ ç adreste, satır sonlarında noktalama i ş aretleri ve kısaltmalara yer verilmez (Unvan, cadde ve sokak kısaltmalarıyla ş irket türü dı ş ında). Bireylere hitap durumunda, Sayın, Dr, Prof. Dr,Doç. Dr, Gen. gibi nezaket ve unvan bildiren sözcükler kullanılır.

63 Özel Kuruluşların Yazışmalarında İç Adres

64 İlgi Yazılan yazının önceki bir yazıya ek, ya da kar ş ılık oldu ğ unu ya da bazı belgelere ba ş vurulması gerekti ğ ini belirten bölümdür. Kamu kurulu ş larının yazı ş malarında, iç adresten sonra üç satır aralı ğ ı verilerek, sol metin sınırı hizasından yazılır. Bir satırı geçerse, daha sonraki satırlar içerlek yazılır. İ lgide, tarih ve referans numarası tam olarak belirtilir. Faksla gelen yazılar için faks referans numarası belirtilir. Özel kurulu ş ların yazı ş malarında, iç adresten sonra üç satır aralı ğ ı verilerek, paragraf ba ş ı veya sol metin sınırı hizasından yazılır.

65 Kamu Kuruluşlarının Yazışmalarında ‘İlgi’

66 Özel Kuruluşlarının Yazışmalarında ‘İlgi’

67 Mektup Metni Bir konu yada dü ş ünceyi açıklayan paragraf, bend ve alt bend bölümlerinden olu ş ur. Adresten, konu ba ş lı ğ ından, hitap cümlesinden, veya ilgi yazısından sonra, iki satır bo ş lu ğ u bırakılarak yazılır

68 Kapanışta İltifat Cümlesi Ki ş ilerin birbirlerinden ayrılırken, “Allahısmarladık” demelerine benzer biçimde, mektupların taltif cümlesiyle bitmesi, bir nezaket uygulaması haline gelmi ş tir. İ ltifat cümlesi, ana metnin son cümlesinden sonra, iki satır a ş a ğ ıya yazılır. Yeri, sayfa ortasının hafif sa ğ yanıdır. Ancak sa ğ yaslı yazılmamalıdır.

69 Kapanışta İltifat Cümlesi Saygılarımla sözcü ğ ünden sonra, virgül kullanılır ve sadece birinci harfi büyük yazılır. Saygılarımla, İ çten saygılarımla, En derin saygılarımla,

70 Kapanışta İltifat Cümlesi Kamu kurulu ş larının yazı ş malarında, bu tür iltifat cümlelerinin yerine, daha çok “rica ve arz” terimleri kullanılmaktadır. Bu konuda Personel Ve Prensipler Genel Müdürlü ğ ünün 1994/9 tarihli genelgesine göre, a ş a ğ ıdaki kurallara uyulmalıdır Alt makama yazılan yazılar “rica ederim.”, Üst ve aynı düzey makamlara yazılan yazılar “arz ederim.”, Üst ve ast makamlara da ğ ıtımlı olarak yazılan yazılar “arz ve rica ederim.” ş eklinde bitirilir.

71 İmza İ mza, yazının sahibini belirler. Yazının uzunlu ğ una göre, “Saygılarımla,” veya “arz ve rica ederim.” Sözcü ğ ünden sonra, iki ila be ş satır aralı ğ ı olarak ayrılan bo ş lu ğ a imza atılır. İ mza, “Saygılarımla,” sözcü ğ ünün tam altına gelecek ş ekilde düzenlenir. Di ğ er bir deyi ş le, dikey olarak katlanan bir sayfanın, satır hizasında, sa ğ orta kısmına gelecek ş ekilde düzenlenir.

72 İmza Antetli ka ğ ıtta, isim ve unvan belirtilmemi ş se, isim ve unvan, sola dayalı olarak yazılır. Bir satıra sı ğ mayan unvanlar alt satırda tekrar sola dayalı olarak düzenlenir. Her bir kelimenin ilk harfi büyük yazılır. Kelimelerin sonunda noktalama i ş areti kullanılmaz. Mektup tamamlanmadı ğ ı veya imzalanmadı ğ ı sürece geçersizdir. Ancak imzalandıktan sonra bütün hatalardan daktilograf de ğ il imzası bulunan ki ş i sorumludur.

73 Onay Resmi yazı ş malarda, bir yazının üst makamın onayına sunulması halinde, imza bölümünün dört satır aralı ğ ı altına ve ka ğ ıdın ortasına,büyük harflerle “OLUR” yazılır. Altına, ortalı biçimde, tarih yazılır. İ mza için yeterli bo ş luk bırakıldıktan sonra, onaylayanın adı küçük harf, soyadı büyük harfle yazılıp, altına unvan ortalanarak yazılır. Bu konuda ayrıntılı bilgi için Ba ş bakanlık idareyi geli ş tirme ba ş kanlı ğ ının Resmi Yazı ş ma Kuralları isimli genelgesine ba ş vurulmalıdır

74 Onay

75 Ekler Ekler, yazıları tamamlayıcı belgelerdir. Bir mektupta, birden fazla ek olabilir. Kamu ve özel kurulu ş ların yazı ş malarında, düzenleme açısından farklılıklar görülmektedir. Özel kurumların yazı ş malarında, mektup bazı içerikleri içeriyorsa, kimlik satırından sonra, Ek sözcü ğ üyle bu durum belirtilir. Birden fazla ek varsa, Ek 1, Ek 2 ş eklinde belirtilir. Öte yandan, eklerin içeri ğ i önemli ise, toplam kaç sayfa oldu ğ un belirtilmelidir.


"YAZILI (BELGESEL) İLETİŞİM. Yazı ş ma, dergi, kitap, Bro ş ür, Ş artnameler, Kataloglar, Toplanmı ş veriler, Grafikler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları