Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tıpta Uzmanlık Yönetmeliği Dr. Serhat Bor Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tıpta Uzmanlık Yönetmeliği Dr. Serhat Bor Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi."— Sunum transkripti:

1 Tıpta Uzmanlık Yönetmeliği Dr. Serhat Bor Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

2 Konuşma akışı: * Tıpta Uzmanlık Eğitiminin Yasal Çerçevesinin Tarihsel Gelişimi * Tüzüklerin anabilim dallarına göre değerlendirilmesi * Uzmanlık dernekleri görüşleri * Öneriler

3 Tıpta Uzmanlık Eğitiminin Yasal Çerçevesinin Tarihsel Gelişimi Cumhuriyet döneminin ilk tüzüğü, 1928 yılında çıkartılan 1219 sayılı ‘Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 9. maddesi gereğince hazırlanan ve 8 Mayıs 1929 tarihinde yürürlüğe giren ‘Tababet ve İhtisas Vesikaları Hakkında Nizamname’dir. 9 klinik, 6 laboratuar branşı kurulmuştur.

4 Tıpta Uzmanlık Eğitiminin Yasal Çerçevesinin Tarihsel Gelişimi ‘Tababet Uzmanlık Belgeleri Tüzüğü” 24 Temmuz 1947 tarihinde çıkartılmıştır. 25 branş vardır. 8.5 yıl yürürlükte kalmıştır.

5 Tıpta Uzmanlık Eğitiminin Yasal Çerçevesinin Tarihsel Gelişimi 28 Aralık 1955 tarihinde ‘Tababet İhtisas Nizamnamesi’ yayınlandı. 37 ihtisas dalı vardı. Tıp dışı mesleklere ihtisas olanağı sağlandı. 5 yıl 4 ay yürürlükte kaldı.

6 Tıpta Uzmanlık Eğitiminin Yasal Çerçevesinin Tarihsel Gelişimi 2 Haziran 1961 tarihinde ‘Tababet İhtisas Tüzüğü’; ihtisas dalları gruplara ayrıldı. 1 yıl 3 ay….. 17 Ağustos 1962 tarihinde ‘Tababet Uzmanlık Tüzüğü’ yürürlüğe girmiştir. 43 ihtisas dalı oluşturuldu.

7 Tıpta Uzmanlık Eğitiminin Yasal Çerçevesinin Tarihsel Gelişimi 5 Nisan 1973 tarihinde, Cumhuriyet döneminin en uzun süre yürürlükte kalan tüzüğü olan ‘Tababet Uzmanlık Tüzüğü’ çıkartılmıştır.

8 Tıpta Uzmanlık Eğitiminin Yasal Çerçevesinin Tarihsel Gelişimi 1983’de 43 ana dal ile İç Hastalıkları ve Çocuk SH 10 yan dal kuruldu. İnfeksiyon hastalıklarında; alerji, immünoloji, hematolojik hastalıklar FTR: Romatoloji, Spor Hekimliği Halk Sağlığında; İş ve meslek Hst, epidemiyoloji, Okul Hekimliği, Askeri Sahra Mikrobiyoloji ve Kl Mikrobiyoloji; Viroloji, immünoloji, mikoloji, T parazitoloji, alerjik hastalıklar Patoloji: Sitopatoloji, jinekopatoloji, dermatopatoloji, nöropatoloji

9 Ülkemizde tıpta uzmanlık eğitiminin kalitesinin artırılması ve uzmanlık alanlarına yönelik akreditasyon mekanizmalarının oluşturulması yönündeki çalışmalar, TTB-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK) ve TTB-UDEK-Ulusal Yeterlik Kurulu (UYEK) çatısı altında, uzmanlık dernekleri bünyesindeki yeterlik kurulları tarafından gerçekleştirilmeye başlandı.

10 Birçok hükümet değişikliğinden sonra Ecevit Hükümeti zamanında 17. tasarı taslağı yedinci tüzük olarak “Tıpta Uzmanlık Tüzüğü” adıyla 19 Haziran 2002 kabul edilir. Halen yürürlükte olan 2002 Tüzüğüne bugüne kadar yaklaşık 200 dava açılmıştır. Bu nedenle 1973 ve 2002 karışımı hibrid bir yasal yapı uygulanmaktadır

11 Danıştay’ın, yeni Tıpta Uzmanlık Tüzüğü’nde yer alan Tıpta Uzmanlık Kurulu'nun, sürekli kurul olması nedeniyle yasayla kurulması gerektiğini gerekçe göstererek yürütmesini durdurma yönündeki kararı, bu konuda yeni yasal düzenlemelerin yapılmasını zorunlu hale getirmiştir.

12 İptal kararlarından sonra 2005’de Başbakanlık tarafından Danıştay Başkanlığı’na incelenmek üzere Tıpta Uzmanlık Tüzüğü Tasarısı sunulmuştur. 2006 yılı Mayıs ayında, Danıştay 1. Dairesi, tasarıyı; tıpta uzmanlık eğitiminde eğitim boyutunun üniversitelere ait olduğu, Sağlık Bakanlığı’nın sağlık hizmeti sunumu ile yetkili olduğu, meslek örgütünün de içinde olduğu bütün tarafların kendi yetki alanları ile ilgili bir araya gelerek bir düzenlemenin yapılması gerektiği, tasarının Anayasa’ya aykırı olduğu, ayrıca Tıpta Uzmanlık Kurulu için yasal düzenleme gerektiğine ilişkin yargı kararı bulunduğu gerekçesi ile reddetmiştir.

13 Mart 2007’de kabul edilen 5614 Sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 4. maddesi ile 1219 sayılı yasada yapılan bir değişiklikle, Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun oluşumu ve görevleri tanımlanmıştır. Üyelerin çoğunluğu Sağlık Bakanlığı tarafından atanmaktadır. Tıpta uzmanlık eğitiminin tüzük yerine yönetmelikle düzenlenecek olması, tüzüğün çıkması için tarafların uzlaşmasını şart koşan Danıştay’ı sürecin dışında bırakmış; Sağlık Bakanlığı’nı tıpta uzmanlık eğitimiyle ilgili düzenlemelerde ve bu alana ilişkin iş ve işlemleri yürütmede tek yetkili konumuna getirmiştir.

14 Ekim 2008’de YÖK’de 11 Tıp Fakültesi Dekanı ile bir toplantı yapılarak taslak tartışıldı ???

15 Uzmanlık alanlarına yönelik uygulamalar

16 İç Hastalıkları 1993 Tüzük2002 Tüzük2009 Yönetmelik Yandal Allerjik hastalıklar Endokrinolojik ve Metabolizma H, Gastroenteroloji Romatoloji, Nefroloji, Tıbbi Onkoloji İmmünoloji, Hematoloji, İş ve Meslek Hastalıkları, Geriatri Allerjik hastalıklar Endokrinoloji ve Metabolizma H, Gastroenteroloji Romatoloji, Nefroloji, Tıbbi Onkoloji İmmünoloji, Hematoloji, İş ve Meslek Hastalıkları, Geriatri, Yoğun bakım Alerji ve klinik immünoloji, Endokrinoloji ve Metabolizma H, Gastroenteroloji Romatoloji, Nefroloji, Tıbbi Onkoloji Hematoloji, İş ve Meslek Hastalıkları, Geriatri, Yoğun Bakım Süre +yandal 4+25+34 (5)+2 (3)

17 Eğitim süresi 4 yıl Yan dallar 7 tane ayrıca Yoğun Bakım. Alerjik Hst, immünoloji, iş-meslek hastalıkları istenmiyor.Önerilenler; Endokrinoloji ve Metabolik Hastalıklar, Gastroenteroloji Romatoloji, Nefroloji, Tıbbi Onkoloji Hematoloji, Geriatri Kardiyoloji, Göğüs Hast, İnfeksiyon hast. Yan dal olmalı. İç Hastalıkları Derneği görüşleri

18 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 1993 Tüzük2002 Tüzük2009 Yönetmelik Yandal Çocuk Nörolojisi Çc Kardiyolojisi, Çc Metabolizma H, Çc Endokrinolojisi Çc Gastro-Hepato ve Beslenme. Çc Nefrolojisi, Çc Hematolojisi, Çc Alerjisi, Çc Nörolojisi, Çc Onkolojisi, Çc Enfeksiyon Hst, Neonatoloji, Genetik, Çc Göğüs Hastalık. Çc İmmünolojisi, Yoğun bakım Çc Acil, Çc Kardiyolojisi, Çc Beslenme ve Metabolizma Hst, Çc Endokrinolojisi Çc Gastroenteroloji. Çc Nefrolojisi, Çc Hematolojisi, Çc Onkolojisi, Çc Alerji ve Klinik İmmünolojisi, Çc Nörolojisi, Çc Enfeksiyon Hst, Neonatoloji, Çc Genetiği, Çc Göğüs Hastalık. Çc Yoğun bakım Çc Romatolojisi Süre + yandal 4+25+34 (5)+2 (3)

19 Eğitim süresi 5 yıl, yan dallar 3 yıl. Yan dallara ek olarak Sosyal Pediatri, Acil Pediatri, Pediatrik Romatoloji, Göğüs hastalıkları Birbirleriyle yakın ilişkili olan, örneğin Pediatrik Alerji ve İmmünoloji yandalları ile, Pediatrik Onkoloji ve Hematoloji gibi yandalların birleştirilmesi düşünülebilir. Türk Pediatri Derneği görüşleri

20 Eğitim süresi 5 yıl, yan dallar 3 yıl. Çocuk Metabolizma Hastalıklarının Beslenme ve Çocuk Metabolizma Hastalıkları yandalı şeklinde ayrı olmasının gerekliliği aşikardır. Enver Hasanoğlu tarafından imzalanmıştır ! 25.11.2008 Türkiye Milli Pediatri Derneği görüşleri

21 Sosyal pediatri, ambulatuar pediatri ???

22 Adli Tıp Anabilim Dalı 1993 Tüzük 2002 Tüzük 2009 Yönetmelik İsim+++ Yandal- Toksikoloji - Süre +yandal 24+23 (4?) Diğer alanlar Anatomi 1 yıl, Patoloji 1 yıl

23 Aile Hekimliği 1993 Tüzük 2002 Tüzük 2009 Yönetmelik İsim+++ Yandal- - - Süre +yandal 333 Diğer alanlar Çocuk 16 ay, İç Hast. 16 ay --

24 Aile Hekimliği Derneği

25 Psikiyatri 1993 Tüzük 2002 Tüzük 2009 Yönetmelik İsimPsikiyatri (Erişkin) Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Yandal -- (Harp Psikiyatrisi- GATA) Süre +yandal 455 Diğer alanlar ---

26 Çocuk Psikiyatrisi 1993 Tüzük 2002 Tüzük 2009 Yönetmelik İsim Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Psikiyatrisi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Yandal --- Süre +yandal 544 (5) Diğer alanlar ---

27 Dermatoloji 1993 Tüzük 2002 Tüzük 2009 Yönetmelik İsim Deri ve Zührevi Hastalıklar DermatolojiDermatoloji ve Veneroloji (Deri Hastalıkları) Yandal Allerjik hastalıklar - dermatopatoloji, dermatocerrahi, dermatoallerji?? Süre +yandal 3+255 (4) Diğer alanlar ---

28 Enfeksiyon Hastalıkları 1993 Tüzük 2002 Tüzük 2009 Yönetmelik İsim YOK !Enfeksiyon Hastalıkları Enfeksiyon Hastalıkları (ve Klinik Mikrobiyoloji) Yandal --- Süre +yandal -54 (5) Diğer alanlar - İç Hastalıkları için 3 yıl İç Hastalıkları için 2 yıl

29 Klimik görüşleri

30

31

32 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 1993 Tüzük 2002 Tüzük 2009 Yönetmelik İsim Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Yandal Romatoloji Romatoloji (Kalkması önerildi) Süre +yandal 3+25+35 (+3) Diğer alanlar ---

33 Göğüs Hastalıkları 1993 Tüzük 2002 Tüzük 2009 Yönetmelik İsim Göğüs Hastalıkları ve tüberküloz Göğüs Hastalıkları Göğüs Hastalıkları (ve tüberküloz) Yandal Allerjik Hastalıklar Yoğun bakım, Allerjik GH Ekte Süre +yandal 4+25+35+2 (3) Diğer alanlar İç Hastalıkları Uzmanları 2 yıl İç Hastalıkları Uzmanları 3 yıl

34 “Göğüs Hastalıkları” yan dalı olarak yönetmelikte sadece “ Yoğun Bakım” yeralmaktadır. a) Allerjik Hastalıklar b) Girişimsel Pulmonoloji yan dallarının oluşturulması ülkemiz gerçekleri ile son derece uyumlu olacaktır. Aksi takdirde birçok üniversitede Göğüs Hastalıkları Anabilim Dallarına bağlı “Allerjik Hastalıklar” bilim dalı bulunduğundan bu konuda önemli sorunlar ortaya çıkacaktır. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği görüşleri

35 Allerji Bilim Dalı’nın Gögüs Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan çıkarılması büyük haksızlıktır çünkü mevcut uzmanların büyük çogunlugu ana dal olarak gögüs hastalıkları uzmanlarıdır. Tüzük tasarısında 5 yıl olarak belirlenen gögüs hastalıkları ihtisası içinde ana trunkus olarak 2 yıl iç hastalıkları rotasyonuna ayrılmaktadır. Bu durumda 2 yıl iç hastalıkları egitimini alan bir gögüs hastalıkları uzmanı, Avrupa Birligi’nin allerji uzmanlık egitimi için önerdigi temel iç hastalıkları egitim süresini (2 yıl) tamamlamış ve allerji yan dalı yapabilmek için gerekli alt yapıyı saglamış olacaktır. Toraks Derneği görüşleri

36 Yeni tüzük ile Gögüs Hastalıkları uzmanları yogun bakım yan dalı yanısıra allerjik hastalıklar yan dal egitimi de yapabilmeli İş ve Meslek Hastalıkları, yan dal programları açılmalı. Gögüs hastalıkları uzmanları için, yeterli donanım ve nitelikli akademik personele sahip birimlerde ”Torasik Onkoloji” yan dal uzmanlıgı konulmalıdır. ”Uyku ve Uykuda Solunum Bozuklukları” yan dal uzmanlıgı yeterli donanım ve egitimli personele sahip gögüs hastalıkları bölümleri içinde organize edilmelidir. Toraks Derneği görüşleri

37 Kardiyoloji 1993 Tüzük 2002 Tüzük 2009 Yönetmelik İsim--- Yandal --- Süre +yandal 455 Diğer alanlar İç Hastalıkları Uzmanları 2 yıl İç Hastalıkları Uzmanları 3 yıl

38 Nöroloji 1993 Tüzük 2002 Tüzük 2009 Yönetmelik İsim--- Yandal Çocuk Nörolojisi -- (Geriatri?) Süre +yandal 4+255 Diğer alanlar ---

39 NÖROLOJİ ana dalı bütün gerekçelerine ve uluslararası normlara ve ülke ihtiyaçlarına ters olarak hiçbir yan dala sahip değildir. Özellikle 1973 Uzmanlık Tüzüğünde Nöroloji yan dalı olarak yer alan ÇOCUK NÖROLOJİSİ nin de bu çizelgede nöroloji yan dalı olarak yer almamış olması bu konuda bilimsel gerçekler ve ülke ihtiyacının gözardı edilmesine devam edilmekte olduğunu ve bu konuda yetişmiş ve eğitim veren uzmanların ve eğitim alanların durumundaki çözümsüzlüğün devam edeceğini göstermektedir. ÖNERİLEN YAN DALLAR: Acil öncelikte olanlar: Çocuk Nörolojisi (1+2 yıl ) Klinik Nörofizyoloji(2 yıl) Nöroradyoloji(2 yıl) Yoğun Bakım (2 yıl) Geriatri(2 yıl) Nöroloji Derneği görüşleri

40 Nükleer Tıp 1993 Tüzük 2002 Tüzük 2009 Yönetmelik İsim--- Yandal --- Süre +yandal 344 Diğer alanlar Rady Onkolojisi 12 ay, diğer uzmanlar 24 ay --

41 Radyasyon Onkolojisi 1993 Tüzük 2002 Tüzük 2009 Yönetmelik İsim--- Yandal --- Süre +yandal 355 Diğer alanlar ---

42 Radyoloji 1993 Tüzük 2002 Tüzük 2009 Yönetmelik İsim Radyodiagnostik -- Yandal - Nöroradyoloji Girişimsel rady, Pediatrik radyol. Dernek 2002 görüşlerinde israrlı Süre +yandal 35+25 Diğer alanlar ---

43 Tıbbi Genetik 1993 Tüzük 2002 Tüzük 2009 Yönetmelik İsim-- Yandal -Sitogenetik, Moleküler Gn, Klinik Genetik Dernek 2002 görüşlerinde israrlı Süre +yandal 24+24 Diğer alanlar - İç Hast, Çocuk Uzmanları 3 yıl -

44 Halk Sağlığı 1993 Tüzük 2002 Tüzük 2009 Yönetmelik İsimHalk Sağlığı Toplum Hekimliği Yandal İş-Meslek Hast, epidemiyoloji, Okul Hekimliği, Çevre sağlığı, askeri hijyen, askeri sahra İşyeri, epidemiyoloji, Okul Hekimliği, Çevre sağlığı - Süre +yandal 3+14+14 Diğer alanlar ---

45 Halk Sağlığı Uzmanları Derneği

46 Genel Cerrahi 1993 Tüzük 2002 Tüzük 2009 Yönetmelik İsim--- Yandal Gastroenterolojik, Onkolojik, GastroenterolojikGastroenterolojik, Onkolojik, Vaskuler Cerrahi* Süre +yandal 4+25+3 Diğer alanlar --- * Türk Kalp Damar Cerrahisi, Vaskuler Cerrahi Dernekleri karşıdır.

47 Acil Tıp 1993 Tüzük 2002 Tüzük 2009 Yönetmelik İsimİlk ve Acil Yardım Acil Tıp Yandal Süre +yandal 354 Diğer alanlar İç Hst, Cerrahi, Aile Hekimleri 2 yıl İç Hst, Cerrahi, Ortopedi 2 yıl İç Hst, Cerrahi, 2 yıl

48

49 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 1993 Tüzük 2002 Tüzük 2009 Yönetmelik İsim--- Yandal -AlgolojiAlgoloji, Yoğun Bakım Süre +yandal 44+25+3 Diğer alanlar ---

50 Nöroşirürji 1993 Tüzük 2002 Tüzük 2009 Yönetmelik İsim Beyin ve Sinir Cerrahisi Yandal --- Süre +yandal 566(5) Diğer alanlar --- Uzmanlık Derneği destekliyor

51 Çocuk Cerrahisi 1993 Tüzük 2002 Tüzük 2009 Yönetmelik İsim--- Yandal -Çocuk Ürolojisi Süre +yandal 45+35 (6)+3 Diğer alanlar G Cerrahi 2 yıl --

52 Göğüs Cerrahisi 1993 Tüzük 2002 Tüzük 2009 Yönetmelik İsim--- Yandal --- Süre +yandal 455 Diğer alanlar Genel cerrahi 2 yıl G. cerrahi 3 yıl Kalp Damar C 2 yıl -

53 Göz Hastalıkları 1993 Tüzük 2002 Tüzük 2009 Yönetmelik İsim--- Yandal --- Süre +yandal 355 Diğer alanlar ---

54 Kadın Hastalıkları ve Doğum 1993 Tüzük 2002 Tüzük 2009 Yönetmelik İsim--- Yandal - Üreme endokrinolojisi ve infertilite, Perinatoloji Uzmanlık Derneği israrlı Süre +yandal 45 +35 Diğer alanlar Genel Cerrahi 2 yıl --

55 Kalp ve Damar Cerrahisi 1993 Tüzük 2002 Tüzük 2009 Yönetmelik İsim--- Yandal - Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi - Süre +yandal 56+36 (5) Diğer alanlar Genel Cerrahi için 3 yıl --

56 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları 1993 Tüzük 2002 Tüzük 2009 Yönetmelik İsim--- Yandal --- Süre +yandal 355 Diğer alanlar ---

57 Ortopedi ve Travmatoloji 1993 Tüzük 2002 Tüzük 2009 Yönetmelik İsim--- Yandal - El Cerrahisi Süre +yandal 45+25+3 Diğer alanlar Genel Cerrahi için 2 yıl --

58 Plastik Cerrahi 1993 Tüzük 2002 Tüzük 2009 Yönetmelik İsim Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Yandal - El Cerrahisi Süre +yandal 56+26(5)+3 Diğer alanlar Genel Cerrahi için 3 yıl. -

59

60 Spor Hekimliği 1993 Tüzük 2002 Tüzük 2009 Yönetmelik İsim--- Yandal - Süre +yandal -44 Diğer alanlar -FTR, Ortopedi, Fizyoloji 2 yıl FTR ve Ortopedi 2 yıl, (Fizyoloji)

61 Patoloji 1993 Tüzük 2002 Tüzük 2009 Yönetmelik İsimPatolojiTıbbi Patoloji Yandal Süre +yandal 3+14+25 Diğer alanlar Sitopatoloji, jinekopatoloji, dermatopatoloji, nöropatoloji Sitopatoloji, dermatopatoloji, nöropatoloji -

62 Tıpta Uzmanlık Yönetmeliği taslağında Patoloji ana dalı uzmanlık eğitimi süresinin 5 yıl olması uygundur. Adli Tıp altında yer alan “patoloji uzmanları için” olan yan dalın süresinin 2 yıl olması uygundur. Sitopatoloji, Hematopatoloji, Nöropatoloji ve Dermatopatoloji yan dalların süreleri 2 yıl olmalıdır. Patoloji yan dalı yapacak kişinin Tıp Doktoru ve Patoloji uzmanı olması gerekmektedir. Patoloji Dernekleri Federasyonu görüşleri

63 Üroloji 1993 Tüzük 2002 Tüzük 2009 Yönetmelik İsim--- Yandal Çocuk Ürolojisi, Androloji Çocuk Ürolojisi Süre +yandal 45+3 Diğer alanlar Genel Cerrahi için 2 yıl

64 Anatomi 1993 Tüzük 2002 Tüzük 2009 Yönetmelik İsim --- Yandal --- Süre +yandal 244 Diğer alanlar ---

65 Fizyoloji 1993 Tüzük 2002 Tüzük 2009 Yönetmelik İsim --- Yandal --- Süre +yandal 244 Diğer alanlar ---

66 Histoloji ve Embriyoloji 1993 Tüzük 2002 Tüzük 2009 Yönetmelik İsim Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji Embriyoloji ve Histoloji (Tıbbi) Histoloji ve Embriyoloji Yandal --- Süre +yandal 244 Diğer alanlar ---

67 Biyokimya 1993 Tüzük 2002 Tüzük 2009 Yönetmelik İsim Biyokimya ve Klinik Biyokimya Tıbbi Biyokimya Klinik (Tıbbi) Biyokimya Yandal --- Süre +yandal 344 Diğer alanlar ---

68 Mikrobiyoloji 1993 Tüzük 2002 Tüzük 2009 Yönetmelik İsim Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Tıbbi Mikrobiyoloji Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Yandal Viroloji,İmmünoloji, Mikoloji, Tıbbi Parazitoloji, Allerjik Hastalıklar Viroloji,İmmünoloji, Mikoloji, Tıbbi Parazitoloji - Süre +yandal 3+14+24 Diğer alanlar ---

69 Farmakoloji 1993 Tüzük 2002 Tüzük 2009 Yönetmelik İsim Tıbbi Farmakoloji Yandal Toksikoloji Süre +yandal 34+34 Diğer alanlar - --

70

71 Parazitoloji 1993 Tüzük 2002 Tüzük 2009 Yönetmelik İsim Tıbbi Parazitoloji Yan Dal Tıbbi Parazitoloji Yandal - - - Süre +yandal 3-3 ? Diğer alanlar - --

72 ÖNERİLER: 1.Yönetmelik değil yasa veya tüzük çıkarılmalıdır. 2.SB tek belirleyici olmamalıdır. YÖK, Tıp Fakülteleri, Uzmanlık dernekleri ve meslek örgütü görüşleri dikkate alınmalıdır. 3.Yine de abartılı yan dallar engellenmelidir. 4.Uzmanlık dallarında keşişen alanlarda çözüm yolunda atılması gereken ilk adım, multidisipliner çalışma ve o alanda ortak programların oluşturulmasıdır.

73

74


"Tıpta Uzmanlık Yönetmeliği Dr. Serhat Bor Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları