Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAMU İHALE SÖZLEŞMESİ KÜBRA ÇELİK EBRAR KÜRŞAD BETÜL PEHLİVANOĞLU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAMU İHALE SÖZLEŞMESİ KÜBRA ÇELİK EBRAR KÜRŞAD BETÜL PEHLİVANOĞLU"— Sunum transkripti:

1 KAMU İHALE SÖZLEŞMESİ KÜBRA ÇELİK EBRAR KÜRŞAD BETÜL PEHLİVANOĞLU
MELİKE AKGÜL AYŞENUR DAĞ BÜŞRA UÇ GÜLBAHAR ALGAN

2 Kamu İhale Kanunu, satın alma sürecine ilişkin esas ve usulleri belirlerken Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu bu süreç sonunda imzalanacak sözleşmelere ilişkin hükümler getirmektedir. Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözlemleri Kanunu'nun uygulamalarına yönelik ikincil mevzuatı oluşturmak, standart dokümanlar ve formlar aracılığı ile kamu alımları sürecinde koordinasyonu sağlamak, Kamu İhale Bülteni'ni yayınlamak, ihale sürecine ilişkin itirazen şikayetleri incelemek Kamu İhale Kurumu’nun yetkilerindendir.

3 KAMU İHALE KANUNU Kamu harcamasına ilişkin alımlar düzenlenmektedir. Kamu harcaması yapılmasına yönelik olarak; Mal alımları Hizmet alımları Yapım işleri kanun kapsamındadır. 2886 Sayılı Kanun Kamuya gelir sağlamasına yönelik olarak Satım Kiraya verme Trampa Mülkiyetten gayri ayni hak tesisi İhale Süreci 1)İhtiyacın orataya çıkması 2)Teknik şartnamenin hazırlanması 3) Yaklaşık maliyet 4)İhale usulünün tespiti

4 Temel İlkeler Saydamlık Rekabet Eşit Muamele Güvenirlik Gizlilik Kamuoyu Denetimi İhtiyaçların Uygun Şartlarla ve Zamanında Karşılanması Kaynakların Verimli Kullanılması Yasak Fiil ve Davranışlar Hile, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, rüşvet vb. gibi yollarla fesat karıştırma ve ya teşebbüs etmek Rekabeti veya ihale kararını etkileyebilecekdavranışarda bulunmak Sahte belge kullanmak teşebbüs etmek, Alternatif teklif verebilme halleri hariç birden fazla teklif vermek 11. Maddeye göre ihlaleye katılamayacağı belirtildiği halde katılanlar

5 4734 sayılı kanunun 5. Ve 62. Maddelerine göre idarelerce uyulması gereken diğer kurallar :
-Aralarında kabul edilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez. -Eşik değerlerın altında kalmak amacıyla mal alımları ve yapım işleri kısımlara bölünemez. -Temel ihale usulü açık ihale usulüdür. -ÇED raporu olmadan ihaleye çıkılamaz. -Ödeneği olmadan ihaleye çıkılamaz. Yatırım işlerinde proje maliyetinin % 10’u oranında başlangıç yılı ödeneği ayrılır ve daha sonraki yıllar için planlanmış ödenek dilimleri azaltılamaz. -İhaleler zamanında yapılır, birden fazla yılı kapsayan ve yatırım niteliğinde olan işlerde ihale yılı ilk dokuz ayında sonuçlandırılır. -İhale dokümanı hazırlanmadan ilan yapılamaz.

6 İhale işlem dosyası : İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli, ihale dokümanı, ilan metinleri, adaylar ve istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreciyle ilgili bütün belgeler bulunur. İhaleye katılamayacak olanlar : -Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı terörle mücadele kanunu kapsamına giren suçlarda ve organize suçlardan dolayı hükümler bulunanlar. - ilgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler. -ihaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler. -ihaleyi yapan idarenin ihale konusu işle her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar. -idare bünyesinde bulunan vakıf, dernek gibi kuruluşların ortak oldukları şirketler. 4734 kamu ihale kanununa göre ihale usulleri: -açık ihale usulü -belli istekliler arasında ihale usulü -pazarlık usulü

7 KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU
Sözleşmelerde ihale dökümanında yer alan şartlara aykırı hükümlere yer verilemez. Kanun’da belirtilen haller dısında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz, ek sözleşme düzenlenemez. Kanun kapsamında yapılan kamu ihale sözleşmelerinin tarafları, sözleşme hükümlerinin uygulanmasında eşit hak ve yükümlülüklere sahiptir. İhale dökümanında ve sözleşme hükümlerinde bu prensibe aykırı maddelere yer verilemez, Kanun’un yorum ve uygulanmasında bu prensip göz önünde bulundurulur. Uluslarası Uygulmalara Paralel Olarak: 1)Anahtar teslimi götürü bedel (yapım) 2)Götürü bedel (mal,hizmet) 3)Birim fiyat (yapım,mal,hizmet) Şeklinde 3 sözleşme türü belirlenmiştir.

8

9 KAMU İHALE KURUMU -4734 Sayılı Kanunla verilen görevleri yapmak üzere kamu tüzel kişiliğini idari ve mali özerkliğe sahip Kamu İhale Kurumu kurulmuştur.Kamu İhale Kurumu , bu kanunda belirtilen esas, usul ve işlemlerin doğru olarak uygulanması konusunda görevli ve yetkilidir. -Kurum’un ilişkili olduğu bakanlı,Maliye Bakanlığı’dır. -Kurumun merkezi Ankara'dadır. -Kurum , görevini yerine getirirken bağımsızdır, hiçbir makam, organ, merci ve kişi kurumun kararlarını etkilemek amacıyla emir talimat veremez.

10 KAMU İHALE KURUMU -Kamu İhale Kurulu, -Başkanlık, -Hizmet birimlerinden oluşur. KAMU İHALE KURUMU’NUN GÖREVLERİ .İhalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerde 4734sayılı kanunun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikayetleri inceleyerek, sonuçlandırmak.

11 .4734 Sayılı Kanun ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na ilişkin bütün mevzuatı, standart ihale dokümanlarını ve tip sözleşmeleri hazırlamak, geliştirmek ve uygulamayı yönlendirmek. .İhale mevzuatı ile ilgili eğitim vermek, ulusal ve uluslar arası koordinasyonu sağlamak. .Yapılan ihaleler ve sözleşmelerle ilgili kurum tarafından belirlenen şekilde bilgi toplamak, adet,tutar ve diğer konular itibariyle istatistikler oluşturmak ve yayımlamak. .Hakların ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilenlerin sicillerini tutmak. .Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak. İhale ilanlarıyla ilgili esas ve usulleri düzenlemek,basılı veya elektronik ortamda Kamu İhale Bülteni’ni yayımlamak. .Kurumun yıllık bütçesiyle kesin hesabını ve yıllık çalışma raporlarını hazırlamak,kurum bütçesinin uygulanmasını,gelirlerin toplanmasını ve giderlerin yapılmasını sağlamak. .Kurum , ayrıca gerekli gördüğü takdirde,4734 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğuna ilişkin iddiaları da inceler ve sonuçlandırır.

12 Bu Kanunun amacı Kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir. Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı; döner sermayeli kuruluşlar, birlikler (meslekî kuruluş şeklinde faaliyet gösterenler ile bunların üst kuruluşları hariç), tüzel kişiler. b) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri. Sosyal güvenlik kuruluşları, fonlar, özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar (meslekî kuruluşlar ve vakıf yüksek öğretim kurumları hariç) ile bağımsız bütçeli kuruluşlar.

13 TANIMLAR Mal : Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları, Hizmet : Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri, Yapım : Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini,

14 Tedarikçi : Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri, Hizmet sunucusu : Hizmet alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri, Danışman : Danışmanlık yapan, bilgi ve deneyimini idarenin yararı için kullanan, danışmanlığını yaptığı işin yüklenicileri ile hiçbir organik bağ içinde bulunmayan, idareden danışmanlık hizmeti karşılığı dışında hiçbir kazanç sağlamayan ve danışmanlık hizmetlerini veren hizmet sunucularını, Yapım müteahhidi : Yapım işi ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri, Aday: Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri, Ortak girişim : İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumları, İstekli : Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidini,

15 İstekli olabilecek : İhale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişimi, Yerli istekli : Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilikleri, Yüklenici : Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi, İdare : İhaleyi yapan bu Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşları, İhale yetkilisi : İdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini, Başvuru belgesi : Belli istekliler arasında ihale usulünde ön yeterliğe katılan aday tarafından yeterliğinin tespitinde kullanılmak üzere sunulan belgeleri, İhale dokümanı : İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgileri,

16 İhale : Bu Kanunda yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri, Teklif : Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde isteklinin idareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri, Açık ihale usulü : Bütün isteklilerin teklif verebildiği usulü, Belli istekliler arasında ihale usulü : Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idare tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usulü, Pazarlık usulü : Bu Kanunda belirtilen hallerde kullanılabilen, ihale sürecinin iki aşamalı olarak gerçekleştirildiği ve idarenin ihale konusu işin teknik detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini ve belli hallerde fiyatı isteklilerle görüştüğü usulü, Doğrudan temin : Bu Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usulü,

17 Pazarlık usulü : Bu Kanunda belirtilen hallerde kullanılabilen, ihale sürecinin iki aşamalı olarak gerçekleştirildiği ve idarenin ihale konusu işin teknik detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini ve belli hallerde fiyatı isteklilerle görüştüğü usulü, Doğrudan temin : Bu Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usulü, Sözleşme : Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde idare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı, Kurum : Kamu İhale Kurumunu, Ön ilan : Yıl içerisinde ihale edilmesi planlanmış işlere ilişkin olarak, mali yılın başlangıcını izleyen mümkün olan en kısa sürede yapılan duyuruyu, Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) : İdareler ile kamu alımları sürecine taraf olanların bu sürece ilişkin işlemleri internet üzerinden gerçekleştirebilecekleri ve Kurum tarafından yönetilen elektronik ortamı ifade eder.

18 11.Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.
TEMEL İLKELER 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun temel ilkeleri ve idarelerce uyulması gereken kurallar Kanun’un 5’ inci ve 62’nci maddelerinde sayılmıştır: Saydamlık Rekabet Eşit muamele Güvenirlik Eşitlik Kamuoyu denetimi İhtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması Kaynakların verimli kullanılmasının sağlanması Aralarında kabul edilebilir, doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez. 10.Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal alımları, hizmet alımları ve yapım işleri kısımlara bölünemez. 11.Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz. 12.ÇED raporu gereken hallerde ÇED raporu olmadan ihaleye çıkılamaz. Ancak, doğal afetlere bağlı olarak acilen ihale edilecek yapım işlerinde ÇED raporu aranmaz.

19 ŞARTNAMELER İdari şartname Teknik şartname Şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, işin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Kanun hükümlerine göre hazırlattırılabilir. İhale konusu işin teknik kriterlerine teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır. Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.

20 YAKLAŞIK MALİYET Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilânlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.

21 EŞİK DEĞER Eşik değerler her yıl Kamu İhale Kurumu tarafından güncellenir ve 1 Şubat tarihinden geçerli olmak üzere aynı tarihe kadar Resmî Gazetede ilân edilir. İlan süresinin belirlenmesinde Ön ilan yapılıp yapılamayacağının belirlenmesinde Yapım işi ihalelerinin belli istekliler arasında ihale usulü ile yaptırılmasında İhalelere yerli-yabancı isteklilerin katılmasının belirlenmesinde Yeterlilik kriteri kapsamında istenecek belgelerin belirlenmesinde kullanılır.

22 İhale Dokümanının Satın Alınması
İHALE ÖNCESİ YAPILACAK İŞLEMLER İhale Dokümanının Satın Alınması İdari Şartname Teknik Şartname Sözleşme Tasarısı Standart Formlar İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin (idarece onaylı) aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol ederler. İhale dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair standart form, biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak düzenlenir ve imzalanır.

23 İhaleye Katılmaya İlişkin Hususlar
A-) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir. 1.) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi. a-) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da ilgili Meslek Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge. b-) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin Odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge.

24 2.) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.
a-) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. b-)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 3.) Standart forma uygun teklif mektubu 4.) Standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.

25 5.) Yeterlik Belgeleri ( İş Bitirme Belgeleri)
6.) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 7.) İsteklinin ortak girişim olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi. 8.) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi.

26 B-) Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler. 1.) Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek yeterlik belgesi, banka referans mektubudur. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. 2.) Banka referans mektubuna ilişkin yeterlik kriteri aşağıdaki esaslara göre belirlenir.

27 a-) Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde; isteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısılama bulunmayan mevduatı, teklif edilen bedelin %10’ undan az olamaz. b-) Belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerde ise, yaklaşık maliyetin %5’i ile %15’i aralığında idare tarafından belirlenecek parasal tutarlardan az olamaz. 3.) Geçici teminat mektubu teklif edilen bedelin %3’ünden az olamaz

28 C –) Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler : a-) İsteklinin yurtiçinde veya yurtdışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak ;

29 İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemlerde ilk sözleşme bedelinin en az %80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması istenir . Teklif edilen bedelin %25’i ile %50’si aralığında idarece belirlenir.

30 b-) İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler istenir. Danışmanlık hizmet ihaleleri ile ilgili özel hükümler; Mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, her ölçekte imar planı, imar uygulama, ÇED raporu hazırlanması, plan, yazılım geliştirme, tasarım, teknik şartname hazırlanması, denetim ve kontrollük gibi teknik, mali, hukuki veya benzeri alanlardaki hizmetler, danışmanlık, hizmet sunucularından alınır.

31 Danışmanlık Hizmet Alımı ihalelerinde aşağıdaki belgeler istenilmektedir.
Oda kayıt belgesi, Meslek mensupluğu ruhsat belgesi, Ruhsat belgesi vize cetveli, verilmesi gerekmektedir.

32 D –) Belgelerin sunuluş şekli; a-) Aday veya istekliler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğunu noterce onaylanmış örneklerini sunarlar. İstenen belgenin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından ‘’aslı idarece görülmüştür’’ veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini başvuruları veya teklifleri kapsamında sunabilirler. b-) Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile, ‘’ibraz edilenin aynıdır’’ veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez.

33 İhaleye Katılamayacak Olanlar a-) Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar. b-) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler. c-) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

34 d-) İhaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar. e-) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar. f-) İhaleyi yapan idare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler bu idarelerin ihalelerine katılamazlar. g-) Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.

35 Tekliflerin Sunulma Şekli
1-) Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarf veya pakete konur. a-) Zarfın veya paketin üzerine ; isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan idarenin adı ve açık adresi yazılır. Zarfın veya paketin yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak mühürlenir veya kaşelenir. b-) Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. İhale saatinden sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. c-) Teklifler, iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak teklifler değerlendirmeye alınmaz. d-) Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde yeni teklif verme süresi de uzatılmış sayılır.

36 2-) Teklif mektubunun şekli ve içeriği ; a-) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi b-) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması. c-) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması. d-) Türk vatandaşı gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasının, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi. e-) Teklif mektubunun ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. f-) İş ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir. g-) Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim gününden az olmamalıdır.

37 İHALE SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER
İhale Dışı Bırakılma a-) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan, b-) İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan, c-) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan, ç-) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan, d-) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen, e-) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen,

38 Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi
a-) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır. b-) En avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde, istekliler tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgeler değerlendirilerek, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim tutarı daha fazla olan isteklinin teklifi ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenir.

39 İhalenin Karara Bağlanması
Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır. İhale komisyonu, yapacağı değerlendirme sonucunda gerekçeli bir karar alarak ihale yetkilisinin onayına sunar. İhale Kararının Onaylanması ve İptali İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İhale; Kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

40 Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi
Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere, ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanmaz.

41 Bildirim ve Tebligat Esasları
a-) Bildirim ve tebligat iadeli taahhütlü posta yoluyla ve imza karşılığı elden yapılır. Ancak, ihale dokümanının satın alındığına ya da EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirildiğine ilişkin formda ve/veya teklif mektubunda elektronik posta adresinin ve/veya faks numarasının belirtilmesi ve bu adrese veya faks numarasına yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla idare tarafından elektronik posta yoluyla veya faksla bildirim de yapılabilir. b-) İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün tebliğ tarihi sayılır.

42 c-) Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimlerde bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan bildirimlerin aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Aksi takdirde bildirim yapılmamış sayılır. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimler bildirim tarihi ve içeriğini de kapsayacak şekilde ayrıca belgelenir. d-) İstekli olabilecekler ve istekliler tarafından idareye yapılacak yazışmalarda elektronik posta ve faks kullanılamaz.

43 Sözleşmeye Davet İhale kararının bildirilmesi ve on günlük süre geçtikten sonra, üç gün içinde ihale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. İsteklinin, bu davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur. İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin %6’sı oranında kesin teminat alınır.

44 İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilir. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliyle de sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ihale iptal edilir.

45 İhalenin Sözleşmeye Bağlanması
Sözleşme bedelinin 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarı (2013 yılı için, TL.) aşması durumunda, bu bedelin on binde beşi oranındaki tutar, sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından, sözleşme imzalanmadan önce KİK hesabına yatırılır. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

46 Cezalar ve Sözleşmenin Feshi
İşin yapılması İdare tarafından öngörülen sürede, kalitede, şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yapılmaması durumunda Yükleniciye, en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gerekli düzenlemelerin yapılması istenir. Yüklenici bu süre içinde İdarenin bu isteklerini yerine getirmek zorundadır. Aksi takdirde gecikilen her takvim günü için kesilecek ceza miktarı %1 oranında gecikme cezası uygulanır. Ancak gecikmeden kaynaklanan aykırılığın işin niteliği gereği giderilmesi mümkün olmadığı hallerde sözleşme İdarece feshedilir.

47 Yüklenici işi süresinde bitirmemesi üzerine, gecikme cezası uygulanmak üzere, İdarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen yazılı ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi, gecikmeden kaynaklanan aykırılığın giderilmesinin mümkün olmadığı hallerde, kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. İdare tarafından kesilecek cezanın toplam tutarı hiçbir durumda, sözleşme bedelinin %30 unu geçmeyecektir.

48 İşin Süresi İşin süresi içerisinde bitirilmesi gerekmekte olup, ilave işler nedeniyle iş artışının ortaya çıkması halinde işin süresi, bu artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır. İş Artışı (ilave işler) ve İş Eksilişi Öngörülmeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde işin; a-) Sözleşmeye konu hizmet içinde kalması, b-) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin %10’una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise %20’sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde ilave iş aynı yükleniciye yaptırılabilir.

49 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 24 üncü maddesi çevresinde iş eksilişi yapılabilir. İhale konusu işin sözleşme bedelinin %80’inden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde ise yükleniciye yapmış olduğu gerçek giderler ve yüklenici karına karşılık olarak, sözleşme bedelinin %80’i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının %5’i ödenir.

50 İşin Teslim Alınması Sözleşme konusu iş tamamlandığında yüklenici, işin teslim alınarak kabul işlemlerinin yapılması için bu talebini içeren bir dilekçe ile İdareye başvuracaktır. Başvuru yazısının İdareye ulaştığı tarihten itibaren 10 iş günü içinde iş teslim alınır. Teslim alınan işin muayene ve kabul işlemleri işin kabule elverişli şekilde teslim edildiği tarihten itibaren 10 iş günü içinde yapılarak kesin hesap raporu çıkarılır.

51 İhale Dökümanının Hazırlanması
İhale Dokümanı Hazırlanma Sorumluluğu Kamu ihale sözleşmelerinin, özel hukuk şahısları arasında akdedilen sözleşmelerden farklı olarak, idare ile şahıs arasındaki karar verme sürecinin kamu ihale mevzuatında düzenlenmiş olduğu ve katı şekil koşullarına tabi olduğu daha önceki bölümde belirtilmişti. Sözleşme yaparak ihtiyaçlarını karşılayacak idare ve ihtiyaçları sağlayacak olan tedarikçiler, Kanunla belirlenen şekli aynen uygulamak zorundadırlar. İdarelerce yapılacak sözleşmeler Tip Sözleşme hükümleri esas alınarak yapılır.

52 Kanun, idarelerin alım yapacağı ihtiyaca göre uygulayacağı sözleşme türü için, matbu olan ve değiştirilemeyen Tip Sözleşmelerin esas alınmasını hükmetmiştir. Kamu Kurum ve Kuruluşları ihale yapmaya karar verdiklerinde bunun için alacakları mal, hizmet veya yapım işi için bir ihale dokümanı hazırlamak zorundadırlar. İhale dokümanları; her aşamada oluşturulacak belge ve bilgilerden ibarettir. Bu konu Kamu İhale Kanunun 7’ nci maddesiyle düzenlenmiştir. Özetlemek gerekirse; - Kanun matbu olan dokümanların şeklini belirlemiştir, - İdareler yapacakları alımlara göre bu matbu evrakları düzenlemek zorundadırlar, - Sözleşme esasları idarece hazırlanan evraklar esas alınarak yapılır. Kamu ihale sözleşmesi yapılmasına karar verilip, satın alma süreci başlayıncaya kadar olan süreç aşağıda özetlenmiştir.

53 İhale Dokümanının Hazırlanması
İdareler mevzuatlarda düzenlenmeyen ve işin özelliğine göre idarelerce düzenlenmesine gerek duyulan hususlarda, ihale konusu alımın gereklerini dikkate alarak, 4734 ve 4735 sayılı Kanunların hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla alımı yapılacak işle ilgili olarak ihale dokümanı hazırlamak zorundadırlar. İhale dokümanında özetle aşağıdaki çizelgede yer alan belgeler bulunur: Not:     *Normal şartlar altında yürütülen ihale ve sözleşme süreci için düzenlenmiştir.

54 İHALE DOKÜMANINDA BULUNAN BELGELER(İHALE İŞLEM DOSYASI)*
İhaleden Önce İhaleden Sonra Eklenen Sözleşmeden Sonra Eklenen Yaklaşık Maliyet ve Eki Cetveli İhale Kararı ve Ekleri Sözleşme(Sözleşme Tasarısı İmzalanmıştır.) İdari Şartname İsteklilere Ait Teklif Mektupları ve Muhteviyatları Tebligatlar Ön Yeterlilik Şartnamesi Muayene ve Kabul İşlemine Ait Dokümanlar Teknik Şartname

55 Tahakkuk Evrakları ve Ödeme Belgeleri idareler mevzuatlarda düzenlenmeyen ve işin özelliğine göre idarelerce düzenlenmesine gerek duyulan hususlarda, ihale konusu alımın gereklerini dikkate alarak, 4734 ve 4735 sayılı Kanunların hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla şartnamelerde düzenleme yapabilirler.

56 İsteklinin Kamu İhale Kurumuna İtirazen Şikâyeti Halinde,
İdarenin Hazırladığı Kararlar Onay Belgesi İhale Komisyonunun Görevlendirilmesi İlan ve İlana Ait Dokümanlar Sözleşme Tasarısı Garanti Belgeleri Zeyilnameler Teminat ile ilgili Belgeler

57 Alım konusu işin nevi, varsa proje numarası, miktarı, gerekli hallerde yaklaşık maliyet, ödenek tertibi, alımda kullanılacak ihale usulü, avans veya fiyat farkı verilecekse şartları, harcama yetkilisinin imzasını taşıyan matbu belgedir. Yaklaşık maliyetin tutarı ihaledeki ilk oturuma kadar açıklanmayacağından, ilgili personel dışında başkasının haberdar olmaması ve gizli kalması için idare gerekli tedbirleri alır. İhale komisyonu tarafından mevzuat hükümleri gözetilerek ihale işlem dosyası incelenir, alım usulü özellikleri dikkate alınarak ilan, davet veya duyurular yapılır. İlan veya daveti izleyen 3 gün içerisinde ihale işlem dosyalarının birer örneği ihale komisyonu üyelerine verilir.

58 a. İhale Dokümanlarının İdarelerce Satılması ve İsteklilerce Görülmesinin Sağlanması
İhale dokümanları ve ön yeterlik dokümanı idareye bağlı ilan memurluklarında isteyen herkes tarafından görülmesi ve satın alınması sağlanacak şekilde teşhir edilmelidir. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin dokümanı satın alması zorunludur. İhale ve ön yeterlilik dokümanları idarelerde bedelsiz olarak görülebilir. Doküman bedeli, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarelerce belirlenir. İdare, isteklilerin ihale dokümanlarını görecekleri ve satın alacakları düzenlemeyi aşağıda belirtildiği şekilde yapmalıdır; -  İhale dokümanının görülebileceği yer: - İhale dokümanının satın alınabileceği yer: - İhale dokümanı satış  bedeli (varsa vergi dahil) :

59 İdare, ihale dokümanını içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulası ile birlikte satışa sunar, istekli ise ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol ederek satın alır. İdare bu incelemeden sonra isteklinin, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamını aslına uygun olarak teslim aldığına dair, dizi pusulası üzerine yazılarak imzalanmış beyanını alır. İhale dokümanının satışı ile ilgili olan işlem, kamu ihale mevzuatında isteklinin, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları kabul ettiği anlamını taşır. Ancak isteklinin ihale dokümanıyla ilgili olarak başta idare olmak üzere, Kamu İhale Kurumuna başvuru hakkı saklıdır. İhale dokümanı satışa sunulduktan sonra zeyilnameler haricinde değiştirilemez. İdare zeyilnamelerle yapacağı tüm değişiklikleri, ihale dokümanı alan isteklilere bildirim ile duyurmak zorundadır. Zeyilnameler ile ilgili konu sonraki bölümlerde işleneceğinden burada fazla anlatılmayacaktır.

60 Uygulamaya Yönelik Örnek Soru
KONU: İhale Dokümanı-1 SORU: İdare ihale dokümanını birkaç yabancı dilde hazırlamıştır. Ancak, yabancı dilde hazırlanan ihale dokümanıyla, Türkçe hazırlanan arasında birtakım çelişkiler oluşmaktadır. Bu durumda istekli hangisini esasları kabul etmelidir? CEVAP: İhale dokümanını oluşturan belgelerin Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere satılması halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve idare ile istekliler arasında oluşacak anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınmalıdır.

61 SORU: Yapım işlerinde, onay belgesinin ekinde bulunması gereken projeler nelerdir? CEVAP: Yapım işlerinde ihale dokümanında bulunması gereken belge ve projeler işin özelliğine göre belirlenmektedir. İhale dokümanında olması gereken projeler  şunlardır; Vaziyet planı, plankote, mimari uygulama projeleri,  çevre tanzimi projeleri,  hafriyat planı,  statik-betonarme projeleri,  makine tesisatı projeleri,  elektrik tesisat projeleri,  alt yapı projeleri (elektrik, su, kanalizasyon bağlantısı, fosseptik , arıtma tesisi, ısı merkezi, su deposu, trafo binası), projelere ait metrajlar ve tanımı belli olmayan imalat için teknik şartnameler vb...

62 SORU: Yapım işlerindeki vaziyet planında neler bulunmalıdır? CEVAP: İdareler vaziyet planlarını yapacakları inşaatlar için düzenlerler. Yeni yapılacak bina ve tesislere ait vaziyet planı, yapılacak bina ve tesislerin etrafında bulunan binaları ve binalar arasındaki mesafeleri de gösterecek şekilde düzenlenir. Korunması gerekli görülen tarihi eser, yeşil alan, ağaç, yol, duvar vb. ile arazide mevcut olan tüm yapı ve elemanların cins ve özellikleri, alt yapıya ait tüm bilgiler (kanal, boru, elektrik vb.) vaziyet planında gösterilir. Vaziyet planlarında teknik resim çizimleri, yönler, özel kısaltmalar işaretlenerek harita şeklinde ayrıntılı şekli yapılır.

63 SORU: Yapım işlerinde ihale dokümanında bulunan Plankotelerin hazırlanma esasları nelerdir? CEVAP: Yeni yapılacak tesisin inşaat sahasında kalan mevcut yapı, yol, alt yapı tesisleri plankotede belirtilir. Röper noktası olarak yakın çevrede mevcut bulunan ve korunması gerekli herhangi bir yapıdan veya sabit bir noktadan yararlanılarak, yeni yapılacak inşaata, arazinin doğal durumuna ve mevcut tesislere uygun kot verilmesi sağlanır. Plankotelerde, bina girişleri, yol ve çevre kotları, zemin tesviye kotu, su basman kotu, zemin tesviye sınırı ile röper noktasının belirtilmesine özellikle dikkat edilir. Binaların birbirlerine olan uzaklıkları ile yola mesafeleri gösterilir. Plankotelerde; yol kotu, yer altı su kotu, kanalizasyon bağlantı kotu, içme suyu bağlantı kotu ve arazi eğimi göz önüne alınarak zemin tesviye ve kotu ile subasman kotu tespit edilir. Eğimi fazla olan arazilerde bina çevresinde kademeli hafriyat yapılması durumunda zemin tesviyesinden dolayı oluşacak istinat duvarları yükseklikleri belirtilerek plankoteye işaretlenir. Belirlenen subasman kotu, tasdikli temel aplikasyon projesi ve zemin cinsine göre temel altı hafriyat kırmızı kotu tayin edilerek, hafriyat planı düzenlenir. Büyük arazi üzerine çok sayıda tesis yapılacaksa arazinin tümüne ait tesviye eğrili haritası çıkarılır.

64 4- Sözlesme Türleri 4.1 Götürü Bedel Sözlesmeler;
a) Yapım islerinde; uygulama projeleri ve bunlara iliskin mahal listelerine dayalı olarak, isin tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden anahtar teslimi götürü bedel sözlesme, b) Mal veya hizmet alımı islerinde, ayrıntılı özellikleri ve miktarı idarece belirlenen isin tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden götürü bedel sözlesme yapılır. 4.2 Birim fiyat sözlesmeler; a) Yapım islerinde; ön veya kesin projelere ve bunlara iliskin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine, dayanılarak idarece hazırlanmıs cetvelde yer alan her bir is kaleminin miktarı ile bu is kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözlesme, b) Mal veya hizmet alımı islerinde isin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak idare tarafından belirlenen her bir is kaleminin miktarı ile bu is kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözlesme düzenlenir.

65 4.3 Karma sözlesme; Yapım islerinde; niteliği itibarıyla is kalemlerinin bir kısmı için anahtar teslimi götürü bedel, bir kısmı için birim fiyat teklifi alma yöntemleri birlikte uygulanmak suretiyle gerçeklestirilen ihaleler sonucunda karma sözlesme, düzenlenir. 4.4 Münferit sözlesme; Çerçeve anlasmaya dayalı olarak idare ile yüklenici arasında imzalanan münferit sözlesme, düzenlenir.

66 Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinin birim fiyat teklif
alınmak suretiyle gerçekleştirilmesi ve ihale üzerinde bırakılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanması zorunludur. 4.3 Karma sözleşme; Yapım islerinde; niteliği itibarıyla is kalemlerinin bir kısmı için anahtar teslimi götürü bedel, bir kısmı için birim fiyat teklifi alma yöntemleri birlikte uygulanmak suretiyle gerçekleştirilen ihaleler sonucunda karma sözleşme, düzenlenir. 4.4 Münferit sözleşme; Çerçeve anlaşmaya dayalı olarak idare ile yüklenici arasında imzalanan münferit sözleşme, düzenlenir. 5-Sözleşmede yer alması zorunlu hususlar * İsin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde is tanımı. * İdarenin adı ve adresi. * Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi. *Varsa alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumlulukları. * Sözleşmenin bedeli, türü ve süresi.

67 Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı.
Sözleşme konusu isler için ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği. Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin sözleşme bedeline dahil olacağı. Vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği. Montaj, isletmeye alma, eğitim, bakım-onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar. Kesin teminat miktarı ile kesin teminatıniadesine ait şartlar. Garanti istenilen hallerdesüresi ve garantiye iliskin sartlar. İsin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma sekil ve şartları. Gecikme halinde alınacak cezalar. Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilebilme şartları, sözleşme kapsamında yaptırılacak is artışları ile is eksilisi durumunda karşılıklı yükümlülükler. Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar. Yapım islerinde is ve işyerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar. Sözleşmede değişiklik yapılma şartları. Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar.

68 Yüklenicinin sözleşme konusu is ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları.
İhale dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleşmenin eki olduğu. Anlaşmazlıkların çözümü..


"KAMU İHALE SÖZLEŞMESİ KÜBRA ÇELİK EBRAR KÜRŞAD BETÜL PEHLİVANOĞLU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları